Täze inwestor geljegi bilen işi nädip gurap biler?

Как торговать фьючерсамиДругое

Geljekdäki söwda, aksiýalara, walýutalara, gozgalmaýan emläk we ş.m. maýa goýmakdan has köp bar bolan maýa gazanmagyň has gyzykly we amatly usulydyr. Gural, strategiýalaryň giň görnüşini saýlamagy bilen ajaýyp. Geleşikleriň aýratyn görnüşi hökmünde, gelejekler maliýe bazarynda meşhurdyr. Ussat çemeleşmek bilen ep-esli girdeji getirýärler.

Geljekdäki bazar nähili işleýär?

Geljekdäki söwda, amatly nyrhda aktiwleri satyn almak / satmak üçin bazar dinamikasyny çaklamagy öz içine alýar. Maliýe guralynyň aýratynlygy:

 1. Durnuklyk. Geljekler, bir theada baglaşylan şertnamanyň bir görnüşidir, bu ýerde ähli şertler bilen birlikde harytlaryň bahasy we gowşurylyş möhleti öňünden tassyklanýar. Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, alyjy belli bir wagtdan soň şertli aktiwleri kesgitlenen bahadan satyn almagy öz üstüne alýar. Mundan başga-da, maýa goýujy şowly. Harytlaryň bahasy kesgitlenen möhletde ýokarlansa, girdeji gazanar. Eger ýykylsa, ýitgi çeker. Iň oňat ýagdaýda şertnama baglaşan taraplaryň hiç biri-de girdeji gazanyp bilmez we hiç hili ýitgi çekmez (her biri “özki bilen”).
 2. Şertnamanyň hökmany ýerine ýetirilmegi . Şertnamanyň möhleti gutarandan soň emläk satyn almak we satmak taraplaryň hukugy däl-de, borçlarydyr. Bir exchangea talaplaryň ýerine ýetirilmeginiň kepili hökmünde çykyş edýär. Geleşik gutarmazdan ozal gatnaşyjylardan ätiýaçlandyryş tölegi (kepillik) ýygnalýar. Adatça şertnamanyň mukdarynyň 5% -i bolýar. Mundan başga-da, jerimeler bar.
 3. Obýektleriň dürlüligi. Geleşigiň obýektini saýlamak üçin belli bir esas ýok. Gymmatly kagyzlary, göterim derejelerini, walýutalary, indeksleri we ş.m. şertli satyn almak / satmak mümkindir.

Maliýe hünärmenleri geljekdäki söwdany spekulýasiýa diýip hasaplaýarlar. Hakyky maýa goýum, belli bir zady satyn almak üçin pul goýmagy göz öňünde tutýar. Geljekdäki şertnama jedel bilen deňeşdirilýär, ýagny gatnaşyjylar obýektiň bahasynyň aşak gaçjakdygyna ýa-da ýokarlanjakdygyna şertli jedel edýärler.

Geljekdäki söwdanyň artykmaçlyklary

Maliýe guraly aňsat we çalt goşmaça pul gazanmak isleýänler tarapyndan işjeň ulanylýar. Käbir maýadarlar onuň artykmaçlyklarynyň kemçiliklerinden has ýokarydygyna ynanýarlar. Oňyn taraplary:

 1. Haryt bazarlaryna çenli köp dürli aktiwler bar. Portfolio diwersifikasiýasy has aňsat.
 2. Gysga ýerleri satmak çäksiz. Satyjynyň ýok emlägini satmak “gysga” – gysga satuw diýilýär. Eger paýnamalar bilen deňeşdirilende, önümi satmak üçin bölünip berlen wagtyň dowamynda, gelejekleri birnäçe gezek satyn almak / satmak mümkindir.
 3. Likwidligiň ýokary derejesi. Geljekler emele gelen bazar guralydyr. Şertnamanyň ýerine ýetirilmegi gysga wagtyň içinde amala aşyrylýar. Bahalaryň ýokarlanmagy mümkinçiligi, ýagny girdeji almak ähtimallygy uzak möhletli maýa goýumlaryndan has ýokarydyr.
 4. Standart görnüş. Söwda gatnaşyjylary şertnamanyň aýratynlyklaryny ara alyp maslahatlaşmagyň zerurlygy ýok. Conditionshli şertler eýýäm üpjün edildi.
 5. Giriş bosagasy pes. Ylalaşyk boýunça töleg derrew tölenmeli däldir. Insurancetiýaçlandyryş getirmek ýeterlik. Çäk, umumy amal bahasynyň takmynan 15% -ini düzýär. Galan mukdar şertnamanyň ahyrynda töleg üçin taýýarlanýar. Mundan başga-da, şertnamanyň obýektiniň wirtuallygy sebäpli, gymmatly kagyzlary saklamak üçin dellala tölemegiň zerurlygy ýok. Geljekdäki şertnama diňe gaznanyň bazasyndaky ornuň belligi.
 6. Esasy bölüm gutarandan soň söwdany dowam etdirmek mümkinçiligi. Munuň üçin prosesi ýene birnäçe sagat uzaldýan gyssagly bölüm bar.

Maýa goýumynyň bu görnüşiniň ýetmezçiligi, güýjüň bolmazlygydyr, ýagny dellaldan pul karzy ýa-da maýa goýum obýektiniň özi sorap bilmersiňiz. Munuň sebäbi, amalyň başynda birbada hasapda ähli mukdaryň bolmagy zerurlygynyň ýoklugydyr. Obýektiň manysy, ýok zady bergili etmäge mümkinçilik bermeýär. Anotherene bir negatiw tarapy, söwdagär, bir zat satyn almak üçin ýüz tutanda, kimiň ikinji gatnaşyjy boljakdygyny bilmezligi. Bu töwekgelçiligiň derejesini ýokarlandyrýar.

Artieshli artykmaçlyklar bilen, gural täze başlanlar tarapyndan ulanmak maslahat berilmeýär. Geljekdäki söwda, maliýe bazaryndaky ýeterlik bilim we tejribesiz kazinoga öwrülýär. Täze başlanlar bahalaryň üýtgemeginiň dinamikasyny “çaklamak” aňsat diýen düşünje alýarlar.

Leverage

Geljekdäki şertnamalary tölemek üçin ýörite şertleriň berilmegi, dellalyň karz hyzmatlaryny ulanmaga mümkinçilik bermeýär. Şoňa görä-de, bu görnüşli maýa goýumlary üçin güýjüň barlygy barada gürleşmek mümkin däl. Leverage girew bilen çalşyryldy. Maýa goýujynyň, hatda ähli mukdary bolmazdan, geljekki şertnamany satyn almaga hukugy bar. Bir Thea düzgünleriň berjaý edilmeginiň kepilligini şahsylaşdyrýar we tölenmeli puluň diňe bir bölegini (öňünden tölemek) talap edýär. Bu GO (girew ýa-da goýum).
Leverage

Söwda etmezden ozal pikirler

Geljekde söwda etmezden ozal, şeýle söwda bilen baglanyşykly ähli töwekgelçiliklere düşünýändigiňize we doly düşünýändigiňize göz ýetiriň. Ondan soň birnäçe çäreleri görmeli: dellal saýlaň, bazar segmentini kesgitläň we özüňiz üçin geljekdäki söwdanyň görnüşini aýratynlykda saýlaň.

Dellalçylyk firmasyny saýlamak

Maýa goýumyň bu görnüşinde ýöriteleşen dellal söwdagäre iň ýokary derejeli hyzmat we teklipleri berer. Şeýle-de bolsa, hususy maýadarlar üçin bu gaty gymmat bolup biler. Has gowy wariant, az mukdarda hyzmatlaryň arzanladyş toplumyny saýlamak bolar. Aşakdaky görkezijilere esaslanyp, dellalçylyk firmasyny saýlaň:

 • jedel komissiýalary;
 • margin talaplary (başlangyç nyrh);
 • amallaryň elýeterli görnüşleri;
 • platforma programma üpjünçiligi;
 • ulanyjynyň nukdaýnazaryndan gözegçilik interfeýsiniň amatlylygy;
 • Beýleki müşderilere hyzmat edende dellalyň işiniň tizligi we hili.

Geljek bazarlarynyň kategoriýalary

Gymmatly kagyzlar söwdasynda köp dürli pudak bar (tehnologiýadan daşary ýurt walýuta bank goýumlaryna çenli). Senagat kategoriýalary üçin şuňa meňzeş söwda mehanikasy bilen, aýry-aýry görnüşleri üçin henizem nuanslar bar. Futagdaý geljekdäki söwdada-da meňzeýär. Geljekdäki geleşikleriň meňzeşligine garamazdan, şeýle gurallaryň giň toparyna gözegçilik edilýär, ähli kategoriýalara gözegçilik etmek zerurdyr. Iş üçin spektr saýlanyňyzda nämeleriň bolýandygyna has inçe düşünmek üçin mahabat söwda şertnamalary bilen deňeşdiriň. Bazarlaryň hersiniň (metallar, walýutalar, energiýa çeşmeleri we ş.m.) häsiýetli nuanslarynyň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň: likwidligiň derejesiniň tapawudy, şertnamanyň mukdary, margin talaplary.

Geljekdäki bazardaky amallaryň görnüşleri

Şertnama satyn almak ýa-da satmak, bahanyň ýokarlanmagy / düşmegi bilen ýeňiş gazanmak umydy bilen düşünmek iň aňsat amaldyr. Hut şu hili geleşikler bilen gelejek bazarynda söwda edip başlamaly. Bu prosesi öwreneniňizde we oňa gatnaşanyňyzda, has çylşyrymly usullary ulanyň. Geleşik görnüşleri:

 1. Şertnamanyň bahasy we önümiň özi. Söwdagär, gelejek bazarynda uzak orny we şol bir wagtyň özünde maliýe bazarynda gysga orny eýeleýär. Jedeliň düýp manysy, harydyň bahasynyň we geljekdäki bahalaryň üýtgemegi. Iki wezipeden alnan umumy girdeji üýtgeýär. Söwdagär gara reňkde bolmak bilen iki pozisiýany ýapmak isleýär.
 2. Şertnama boýunça jedeller. Jedeliň manysy, iki şertnamanyň bahasynyň arasyndaky tapawudy üýtgetmek. Amal logikasy öňki birine meňzeýär.
 3. Gymmatly kagyzlar bazarynyň pese gaçmagyna garşy ulanmak. Otherwiseogsam, heder. Göçme manyda şeýle görünýär: müşderiniň paýnamalarynyň uly bölegi bar we olary satmak islemeýär. Maliýe bazary bahalaryň düýpgöter peselmegi ähtimallygy bilen gysyş görkezýär. Çykyş ýoly, geljekki şertnama görnüşinde satuwy bolar. .Agny, gelejekler bir stockadaky bahalaryň arzanlamagyndan ätiýaçlandyryş bolýar.

Iň köp maýa goýumlary özüne çekiji gelejek

Içerki ýa-da daşary ýurt saýtlary hakda gürleşsek-de, ýörelge üýtgemez. Iň uly üýtgewsizlik (bahanyň üýtgemegi) we likwidligi (aktiwleri çalt bahadan nagt görnüşine öwürmek ukyby) hemişe meşhur bazar görkezijilerine mahsusdyr. Walýuta jedelleri (ýewrodan dollara, Şweýsariýa frankyndan ýapon ýenine we ş.m.) hem suwuk we üýtgäp durýar. Olaryň manysy indeksler bilen deňeşdirilýär, ýöne jedellere düşünmek has aňsat.
Walýuta jedelleriAz töwekgelçilikli amallar:

 • iri we üstünlikli korporasiýalaryň paýnamalary üçin geljegi edinmek;
 • gymmat bahaly metallar üçin gelejek söwdasy.

Bazaryň deslapky derňewi

Geljek üçin şertnamany dogry saýlamak üçin bazardaky häzirki ýagdaýy öwrenmegiň maksadalaýykdygy äşgärdir. Aşakda söwdagärleriň arasynda iň täsirli we umumy derňew görnüşleri bar.

Esasy

Gözleg, geljekde şertnamanyň bahalaryna täsir edýän dürli tereziniň görkezijilerini öwrenýär. Geljekdäki bahanyň esasy aktiwiniň bahasy bilen baglanyşygy sebäpli, teklip-isleg balansynyň we esasy aktiwiň gatnaşygyna täsir edip biljek ähli faktorlar seljerilýär. Mysallar:

 1. Walýuta gelejekleri. Bu ýerde, FOREX ýaly meşhur bazarlaryň görkezijileri, esasanam göterim derejeleri, degişli milli walýuta, ykdysady täzelikler we öz-özünden faktorlar bolan ýurtlarda inflýasiýanyň üýtgemegi aýratyn täsir edýär.
 2. Bir Stocka we obligasiýa geljegi. Bu pudakda esasy rol emitent kompaniýanyň (gymmatly kagyzlaryň çykarylmagy) tutuş maliýe hereketi baradaky hasabatyň maglumatlary bilen ýerine ýetirilýär. Esasy gatnaşyklara aýratyn üns berilýär (kompaniýanyň ösüşiniň görkezijileri, häzirki wagtda we dinamika boýunça arassa girdeji we ş.m.).

Tehniki

Derňew baha çyzgylaryndan alnan maglumatlara esaslanýar. Bu usulyň ýörelgesi, bahanyň islendik wagtda üýtgemegini kesgitlemekdir. Diagrammada hiç hili üýtgeşiklik bolmasa-da, serhetleriň giňelmegi ýa-da daralmagy bilen ulalanda, şeýle durnuklylyk bahanyň ýokarlanmagyndan ýa-da düşmezinden ozal arakesmedir. Derňewde möhüm rol oýnaýar:

 • nagyşlar (geçen etaplarda bahalaryň üýtgemeginiň görnüşleri);
 • goldaw we garşylyk derejeleri (uzak wagtyň dowamynda bahanyň ýeňip bolmajak päsgelçilikleri).

Bu we beýleki görkezijileriň utgaşmasy geleşigiň peýdalydygy barada netijä gelmäge esas berýär. Datahli maglumatlar bahalaryň üýtgemegi diagrammasy esasynda gurulýar.

Söwda hasaby açmak

Mundan başga-da, bir stockalaryň hemmesi gelejekde söwda mümkinçiligini üpjün edýär. Iş dellal hasaby açmak bilen başlaýar:

 1. Söwda boýunça araçy kompaniýany saýlamak şertnamanyň şertlerini öwrenmäge esaslanýar. Dellalyň ygtyýarnamasyny Moskwa bankara walýuta bir Exchangeasy MICEX (https://www.moex.com/) web sahypasynda barlaň.
 2. Hasap açmak üçin zerur resminamalar belli bir gurama baglylykda birneme üýtgeýär, ýöne esasy sanaw aşakdakylar:
  • gurama tarapyndan döredilen nusga boýunça ýüz tutmak;
  • pasport / beýleki şahsyýet resminamasy
  • TIN şahadatnamasy;
  • SNILS.

Hasaba geçirmegiň mukdaryny kesgitläň. Dürli dellallar üçin iň pes giriş çäkleri ep-esli üýtgeýär. Ondan soň aşakdakylary ýerine ýetiriň:

 1. Haýsy hasaby açmalydygyny saýlaň – yzygiderli (13% salgyt) ýa-da şahsy hasap (IIA) (bu ýerde salgyt aýyrmagyň görnüşini saýlap bilersiňiz – goşant ýa-da girdeji üçin).
 2. Teklip edilýän ähli maliýe çärelerini göz öňünde tutup, nyrh meýilnamasyny saýlaň.
 3. Açmagyň amatly usulyny kesgitläň – kompaniýanyň ofisine şahsy ýa-da onlaýn hasaba durmak arkaly giriň. Birinji ýagdaýda resminamalar bukjasyny getirmek ýeterlikdir. Hünärmen galan zatlary eder. Ikinjisinde, ähli zerur sütünleri özüňiz doldurmaly bolarsyňyz. Hasaba alynmagy tassyklamak “Gosuslugi” ýa-da SMS tassyklamasy arkaly amala aşyrylýar.
 4. Resminamalar 2-3 günüň içinde işlenýär. Möhleti gutarandan soň, hasap açmak barada habarnama bilen görkezilen telefon belgisine SMS habary iberiler.
 5. Hasap birinji goýumyna çenli işjeň däl. Bank kartoçkasy bilen dolduryň, tygşytlylyk hasaplaryndan pul geçiriň.

Işjeň söwda hasaby, geljegi satyn alyp we satyp başlamaga mümkinçilik berýär.

Söwda hasaby açmak

Şertnamanyň klassifikasiýasy

Onuň bilen özara täsir etmek tehnologiýasy, saýlanan şertnamanyň görnüşine-de baglydyr. Söwda başlamazdan ozal iki görnüşiň aýratynlyklaryny üns bilen öwreniň.

 1. Eltip bermek Şertnamanyň görnüşiniň ady onuň düýp manysyny aýdýar – geleşigiň netijelerine esaslanýan önümiň hakyky eltilmegi bolmaly. Ylalaşygyň ýerine ýetirilmegi bir exchangea tarapyndan gözegçilik edilýär we şertleri bozan halatynda gatnaşyjylara jerime tölemeli. Görnüşi, adatça, oba hojalygy we senagat kärhanalary tarapyndan ulanylýar. Göterim, çig maly ýa-da önümçilikde zerur bolan beýleki harytlary girdejili satyn almak zerurlygy bilen düşündirilýär.
 2. Takmynan. Bu görnüşde baglaşylan şertnamanyň şertleri şertnamanyň obýektiniň eltilmegini göz öňünde tutmaýar. Geleşik pul alyş-çalşygy esasynda amala aşyrylýar. Esasan, hasaplaşyk şertnamalary söwdagärler tarapyndan spekulýatiw amallar arkaly girdeji gazanmak üçin amala aşyrylýar.

Söwda algoritmi

Bir exchangeada geleşikler oýlanyşyksyz amala aşyrylmaýar. Geljekdäki söwda, ýagdaýa görä üýtgeýän, ýöne esasy oňurgasy bolan söwda algoritmine eýe bolan anyk hereket meýilnamasyny talap edýär:

 1. Häzirki wagtda şertnamanyň bahasyny kesgitlemek.
 2. Insurancetiýaçlandyryş töleginiň mukdaryna baha bermek (GO).
 3. Goýumyň mukdaryny marjanyň ululygyna bölmek arkaly bar bolan şertnamalaryň sanyny hasaplamak.

Mysal: 1, 5 we 10 müň dollarlyk goýumlar bilen satyn almak üçin elýeterli altyn gelejek şertnamalarynyň sanyny bilmek isleýärsiňiz. Söwda parametrleriniň üýtgemegi sebäpli hasaplamalar takmynan bolýar. Aşakdaky maglumatlar bar:

 • Troýa unsiýasynyň bahasy häzirki wagtda 1,268 müň dollar;
 • 0.109 müň dollar.

Dürli goýum ululygyndaky şertnamalaryň sanyny hasaplamak üçin goýumyň mukdary GO mukdaryna bölünýär:

Müňlerçe dollar goýumbiri5on
Hasaplama1000 / 0.1095000 / 0.10910,000 / 0.109
Şertnamalaryň sany94591

Töwekgelçilikden habarly bolmaly. Oňaýly çemeleşme, töwekgelçiligi goýumyň 3% -i bilen çäklendirmekdir.

Margin we maliýe netijesi

Açyk pozisiýa satyn alnan gelejekdir. Günüň ahyrynda margin öz ýagdaýyna (satyn alyş bahasy bilen söwdanyň ahyrynda bahanyň arasyndaky tapawut) hasaplanýar.

Şertnama ýapylanda, bu görkeziji geleşigiň maliýe netijesiniň görkezijisi bolmak bilen gündelik hasaplamalar barada maglumatlary öz içine alýar.

Tejribeli söwdagärler geleşigiň girdejiligini deslapky hasaplaýarlar (üýtgeşik margin). Bu ýagdaýy ýapmak üçin iň amatly pursady sypdyrmazlyga mümkinçilik berýär. Peýdalylygy formula bilen hasaplanýar: VM = (Pn – Pn-1) × N, bu ýerde:

 • Pn – häzirki döwürdäki şertnamanyň gymmaty;
 • Pn-1 – öňki söwda gününiň ahyrynda aktiwiň bahasy;
 • N şertnamalaryň sany.

Maliýe netijeleri

Täze dörän soraglar

Täze bir maliýe şahsyýeti ony gyzyklandyrýan mowzuga näçe köp çümdürilse, şonça-da köp sorag onuň üçin aktual bolýar. Bu bilimiň gözýetimini giňeldýär. Aşakda täze doglan çagalaryň arasynda iň köp ýaýran soraglar:

 1. Currenthli häzirki geljegiň sanawyny nireden görüp bilerin? Ygtyýarly biresalar, hakyky wagtda elýeterli geljek şertnamalarynyň sanawyny görkezýär. Söwdagäriň işleýän islendik bir exchangeasy sanawlaryň wagtynda täzelenmegi bilen gyzyklanýar.
 2. Sitata taryhyny nireden göçürip alyp bilerin? Islendik alyş-çalyşda sitata arhiwi bolan hyzmat bar. Munuň üçin gözleg gutusyna “Sitatlar arhiwine” girip, sahypadaky gözlegi ulanyp bilersiňiz. Käwagt, 1 günüň 1440 minuta deňdigine esaslanyp, “Maksimum barlar” parametrini düzüp, diagramma hyzmatynyň üsti bilen sitatalary gönüden-göni göçürip alyp bilersiňiz. Göçürip almazdan ozal, ulanyja gyzyklanma döwrüniň başyny we soňuny saýlamagy haýyş edilýär.
 3. Geljekdäki senäni nädip saýlamaly? Möhletiň gutarýan senesini (şertnamanyň gutarýan güni) saýlamak esasy aktiwlere baglydyr. Bir exchangalar tarapyndan kesgitlenen belli günlerde bolýar. Söwdagäriň saýlamagy, geleşik baglaşmak kararyna gelende, aktiwiň görnüşine baglylykda derňewiň zerurdygyna esaslanýar. .Agny, geljegiň senesini saýlamak, ýokarda beýan edilen bazaryň umumy deslapky derňewiniň bir bölegidir.
 4. Söwdanyň soňky gününde näme bolýar? Bu gün, bir exchangea geljekdäki bazardaky ähli açyk pozisiýalar üçin gaýtadan hasaplamalary geçirýär, ýagny şu gün şertnama boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilen güni. Bu gün bazaryň özüni alyp barşyny çaklamak mümkin däl diýen ýaly. Söwdagärler garaşylmadyk üýtgemegiň ýitgilere sebäp bolmazlygy üçin ýapylýan senelerinde goşmaça hüşgär bolmaly. Mundan başga-da, söwdanyň soňky gününde “jekpot” urup bilersiňiz.
 5. Hemişelik geljegi barmy? Hawa, möhleti gutarmaýan gelejekler bar. Şeýle şertnamalara laýyklykda gaýtadan hasaplamak her sagatda edilýär. Uzyn wezipeleri eýeleýänler gysga (şortikli) bir exchangeada kesgitlenen nyrh boýunça pul töleýärler. Bu hadysa, bir pozisiýany ýapmazdan hemişelik geljegiň gymmatyny saklamagyň zerurlygy bilen baglanyşyklydyr. Bu baha indeksler üçin esasy baha derejesinde bolmaly.
 6. Şertnamadaky gysga we uzyn wezipeleriň arasynda näme tapawut bar? Gysga – şertnamanyň satuwynyň netijesi. Gysga wezipäniň eýesi esasy emlägi şertnamada ylalaşylan bahadan satmaga borçly. Uzyn – şertnama satyn almagyň netijesi. Onuň eýesi, esasy emlägi şertnamanyň möhleti gutarandan soň kesgitlenen bahadan satyn almaga borçludyr.
 7. Maýa goýujylara gelejek gerekmi? Her bir maýa goýujy, gelejek bazarynda söwda etmelidigini ýa-da ýokdugyny özi çözýär. Maliýe gurallaryny saýlamak, maýa goýujynyň şahsy isleglerine, bilimine we gapjygyna baglydyr. Käbir adamlar geljekki söwdany ýeke-täk maliýe guraly hökmünde ulanmaýarlar. Has dogrusy, geljegi kapital diwersifikasiýa etmegiň wariantlarynyň biri hasaplaýarlar. Töwekgelçiligi azaltmak guralydyr. Dürli aktiwlere maýa goýumlaryndan ybarat.

Geljekdäki söwdany we girdeji gazanmagy aşakdaky wideo arkaly öwrenip bilersiňiz: https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman Futures, alyş-çalyş guraly hökmünde hemişe spekulýatiw rol oýnamady. Geljekdäki geleşik arkaly üpjün edijiler (fermalar, zawodlar we ş.m.) bahalaryň üýtgemeginden goradylar. Indi gelejek söwdasy ajaýyp giňişlige we meşhurlyga eýe boldy. Bu hili maliýe işjeňligini bir stockalarda söwda tejribesi bilen başlamak has gowudyr.

opexflow
Rate author
Add a comment