Invastimentiin haaraan tokko akkamitti hojii fuulduraa waliin qindeessuu danda’a?

Как торговать фьючерсамиДругое

Daldalli fuulduraa (futures trading) istookii, maallaqa, qabeenyaa fi kkf irratti invast gochuu caalaa kaappitaala jiru irratti galii argachuuf karaa hawwataa fi hojiirra ooludha. Meeshaan kun tooftaalee filannoo bal’aa ta’e kennuu isaatiin ajaa’iba. Akka gosa addaa daldalaatti, fuulduraa gabaa faayinaansii keessatti jaallatamaadha. Mala ogummaa qabuun bu’aa guddaa fidu.

Gabaa fuulduraa akkamitti hojjeta?

Daldalli fuulduraa qabeenya saffisa mijataa ta’een bitachuuf / gurguruuf jecha daayinamiksii gabaa tilmaamuun of keessatti qabata. Wanti meeshaa faayinaansii kanaa tokko:

 1. Tasgabbii. Futures gosa waliigaltee burjaajjii aksiyoonaa irratti xumuramu yoo ta’u, haal-duree hunda waliin gatii fi yeroon geejjibaa meeshaalee dursee kan mirkanaa’udha. Jecha salphaadhaan yoo ilaalle, bitu qabeenya ta’uu danda’u yeroo murtaa’e booda gatii murtaa’een bitachuuf waadaa seena. Dabalataanis, invastarichis akkasuma carraa qaba. Yeroo murtaa’e keessatti gatiin meeshaa yoo ol ka’e bu’aa ni argata. Yoo kufe kasaaraa keessa jiraata. Yoo gaarii ta’e, qaamolee waliigaltee kana keessa jiran tokkollee bu’aa hin argatu, kasaaraa tokkollee hin argatu (tokkoon tokkoon isaanii “kan ofii isaanii waliin” hafu).
 2. Dirqisiisaa raawwii waliigaltee . Qabeenyi erga xumuramee booda bittaa fi gurgurtaan dirqama mirga osoo hin taane, gareewwanii miti. Birraan aksiyoonaa ulaagaalee barbaachisan akka guutaman wabii ta’ee hojjeta. Osoo daldalli hin xumuramin dura kaffaltiin inshuraansii (wabii) hirmaattoota irraa walitti qabama. Yeroo baayyee maallaqa waliigaltee keessaa %5 ta’a. Dabalataanis adabbiin ni jira.
 3. Meeshaalee adda addaa. Wanti daldalaa filachuuf haalli addaa hin jiru. Haaldureedhaan sekuritiiwwan, dhala, maallaqa, indeeksii fi kkf bitachuu / gurguruun ni danda’ama.

Ogeeyyiin faayinaansii daldala fuulduraa akka tilmaamaatti ramadu. Invastimantii dhugaa maallaqa meeshaa murtaa’e tokko bitachuuf invast gochuu kan dabalatudha. Waliigaltee fuulduraa bet wajjin wal bira qabama, i.e. hirmaattonni gatiin wanta tokkoo gadi bu’uu ykn ol ka’uu isaa haaldureedhaan bet godhu.

Faayidaa daldala fuulduraa

Meeshaan faayinaansii kun namoota maallaqa dabalataa salphaatti fi saffisaan argachuu barbaadan dammaqinaan itti fayyadamu. Investarooti tokko tokko faayidaan isaa miidhaa isaa caala jedhanii amanu. Gama gaarii: 1.1.

 1. Qabeenyi adda addaa hanga gabaa meeshaaleetti argamu hedduudha. Poortiifooliyoo adda addaa gochuun salphaadha.
 2. Poozishinii gabaabaa gurguruun daangaa hin qabu. Gurgurtaan qabeenya gurgurataan hin qabne “gabaabaa” jedhama – gurgurtaa gabaabaa. Yoo istookii wajjin wal bira qabamee ilaalame, yeroo gurgurtaa oomishaaf ramadame keessatti, yeroo hedduu fuulduraa bitachuu / gurguruun ni danda’ama.
 3. Sadarkaa olaanaa dhangala’aa. Futures meeshaa gabaa derivatives ti. Raawwiin waliigaltee yeroo gabaabaa keessatti raawwatama. Carraan guddina gatii ni dabala, i.e. carraan galii argachuu invastimantii yeroo dheeraa caalaa ol’aanaadha.
 4. Unka istaandaardii. Hirmaattonni daldalaa waa’ee addaa waliigaltee irratti mari’achuu hin barbaachisu. Haalli hundi dursee kennameera.
 5. Ulaagaa seensaa gadi aanaadha. Kaffaltiin waliigalteedhaan hatattamaan raawwatamuu hin qabu. Inshuraansii fiduuf gahaadha. Daangaan gatii waliigalaa daldalaa keessaa tilmaamaan %15 dha. Maallaqni hafe xumura waliigaltee irratti kaffaltiif qophaa’a. Kana malees, sababa virtuality object of the contract, kuusaa sekuritiiwwaniif daldalaaf kaffaltii kaffaluun hin barbaachisu. Waliigaltee fuulduraa jechuun bakka bu’uura fandichaa keessatti argamu moggaasuu qofaadha.
 6. Kutaa ijoo erga xumuramee booda daldala itti fufuu danda’a. Kana gochuuf kutaan ariifachiisaa adeemsa kana sa’aatii muraasa dabalataaf dheeressu jira.

Miidhaan gosa invastimantii kanaa hanqina leverage dha, i.e. daldalaa liqii maallaqaa ykn meeshaa invastimantii mataa isaa gaafachuu hin dandeessu. Sababni isaas jalqaba daldalaa irratti maallaqni guutuun yeroo tokkotti herrega irratti qabaachuun barbaachisaa ta’uu dhabuu isaati. Akkasumas yeroodhaaf ta’uun wantichaa waan hin jirre tokko liqii akka qabaattu si hin hayyamu. Gama hamaan biraa daldalaan tokko, meeshaa tokko bitachuuf yeroo iyyatu, eenyu akka hirmaataa lammaffaa ta’u hin beeku. Kunis sadarkaa balaa ni dabala.

Faayidaa baay’ina qabu hunda waliin meeshaan kun jalqabootaaf akka itti fayyadamaniif hin gorfamu. Daldalli fuulduraa gabaa faayinaansii irratti beekumsaa fi muuxannoo gahaa hin qabneetti gara kaasinootti jijjiirama. Jalqabaan yaada daayinamiksii jijjiirama gatii “tilmaamuun” salphaadha jedhu argatu.

Fonqolcha

Kaffaltii waliigaltee fuulduraatiif haal-duree addaa kennuudhaan tajaajila liqii daldalaa fayyadamuu hin hayyamu. Haaluma kanaan gosa invastimantii kanaaf waa’ee argama leverage dubbachuun hin danda’amu. Leverage wabiin bakka bu’e. Invastimentiin tokko maallaqa guutuu illee osoo hin qabaatin waliigaltee fuulduraa bitachuuf mirga qaba. Jijjiirraan wabii seera kabajuu qaama kan taasisu yoo ta’u, maallaqa kaffalamuu qabu keessaa gartokkee qofa gaafata (kaffaltii dursaa). Kunis GO (wabii ykn kuufama) dha.
Fonqolcha

Daldala dura yaada keessa galchuu

Futures daldaluu kee dura, balaa daldala akkasii waliin walqabatu hunda hubachuu fi guutummaatti hubachuu kee mirkaneessi. Itti aansuudhaan, tarkaanfiiwwan hedduu fudhachuu qabda: daldalaa filachuu, kutaa gabaa murteessuu fi dhuunfaan gosa daldala gara fuula duraa ofii keetiif filachuu qabda.

Dhaabbata Daldalaa Filachuu

Daldalaan gosa invastimantii kana irratti adda ta’e daldalaaf tajaajilaa fi yaada sadarkaa olaanaa ni kenna. Haa ta’u malee, invastaroota dhuunfaaf kun baasii guddaa baasuu danda’a. Filannoon fooyya’aan kaffaltii xiqqaadhaan tajaajila hir’ina qabu filachuu ta’a. Agarsiistota armaan gadii irratti hundaa’uun dhaabbata daldalaa filadhu:

 • komishinii betting;
 • margina barbaachisu (reetii jalqabaa);
 • gosoota daldalaa jiran;
 • sooftiweerii waltajjii;
 • mijannaa interfeesii hordoffii ija fayyadamaatiin;
 • saffisaa fi qulqullina hojii daldalaa yeroo maamiltoota biroo tajaajilu.

Gosoota gabaa fuulduraa

Yeroo daldala aksiyoonaa industirii adda addaa hedduun ni argamu (teknooloojii irraa kaasee hanga maallaqa baankii maallaqa alaatti kuufamutti). Makaanikii daldalaa walfakkaataa gosoota industirii waliin, ammallee gosoota dhuunfaa isaaniif nuances jiru. Daldala fuulduraa irrattis haalli jiru wal fakkaata. Walfakkeenyi daldalli fuulduraa jiraatus meeshaaleen bal’aa ta’an akkasitti hordofamanii gosoota gosa hunda hordofuun barbaachisaa dha. Hojiif yeroo ispeektarmii filattan maaltu akka ta’u hubannoo caalaatti dhokataa ta’eef waliigalteewwan daldalaa beeksisa waliin wal bira qabi ilaali. Tokkoon tokkoon gabaa (sibiilota, maallaqa, qabeenya anniisaa fi kkf) amala nuances akka qaban yaada keessa galchaa: garaagarummaa sadarkaa dhangala’aa, heddummina waliigaltee, barbaachisummaa margina.

Gosoota daldalaa gabaa fuulduraa keessatti raawwataman

Kontiraata bitachuu ykn gurguruun, gatiin ol ka’uu / gadi bu’uu irratti mo’achuuf abdachuun, gosa daldalaa salphaatti hubachuudha. Daldala gosa kanaan gabaa fuulduraa keessatti daldala jalqabuu qabda. Adeemsa sana keessatti akkuma barattuu fi hirmaachaa deemtu, malawwan walxaxaa taʼan kan biroo fayyadami. Gosoota daldalaa: 1.1.

 1. Gatii waliigaltee fi oomisha mataa isaatiin ejjennoo irratti falmii. Daldalaan gabaa fuulduraa keessatti ejjennoo dheeraa, yeroo walfakkaatutti gabaa faayinaansii keessatti ejjennoo gabaabaa hundeessa. Hundeen bet kanaa jijjiirama gatii meeshaa ofii isaatii fi gatii egeree isaati. Bu’aan waliigalaa gitoota hojii lamaan irraa argamu garaagarummaa qabaata. Daldalaan ejjennoo lamaan cufuuf fedhii qaba, gurraacha keessa ta’uu.
 2. Ejjennoowwan kontiraataa irratti falmii. Hundeen bet garaagarummaa gatii waliigaltee lamaa gidduu jiru jijjiiruudha. Loojikiin opereshinii kan duraa wajjin wal fakkaata.
 3. Kufaatii gabaa aksiyoonaa irratti daldala fuulduraa fayyadamuu. Yoo kana hin taane, hedging. Fakkeenyaaf, akkas fakkaata: maamilchi aksiyoona guddaa qaba, gurguruus hin barbaadu. Gatiin faayinaansii haalaan gadi bu’uu akka danda’u dhiibbaa irra jira. Karaan itti bahan gurgurtaa isaanii bifa waliigaltee fuulduraatiin ta’a. Kunis, futures gabaa aksiyoonaa keessatti gatiin akka hin gadi buune inshuraansii ta’a.

Fuulduraalee invastimantii baay’ee hawwatan

Waa’ee marsariitii biyya keessaas ta’e biyya alaa yoo dubbannu, qajeelfamni isaa hin jijjiiramne. Jijjiiramni guddaan (jijjiirama gatii) fi dhangala’aa (dandeettii qabeenya saffisaan gara maallaqa callaa gatii gaariin jijjiiruu) yeroo hunda amala indeeksii gabaa beekamaa ti. Bettiin maallaqaa (yuuroo gara doolaaraatti, Firaankii Siwiizarlaand gara Yeen Jaappaan fi kkf) akkasumas dhangala’aa fi jijjiiramaa dha. Hundeen isaanii indeeksii wajjin wal madaala, garuu bets hubachuuf salphaadha.
Bets maallaqaaDaldala balaa xiqqaa qabu:

 • aksiyoona korporeeshiniiwwan gurguddoo fi milkaa’oo ta’aniif fuulduraa argachuu;
 • sibiilota gatii guddaa qabaniin fuulduraa daldaluu.

Xiinxala gabaa duraa

Filannoo sirrii waliigaltee fuulduraaf haala yeroo gabaa irra jiru qorachuun barbaachisaa ta’uun isaa ifaadha. Armaan gaditti gosoota xiinxala daldaltoota biratti baay’ee bu’a qabeessaa fi baay’inaan mul’atan.

Bu’uura

Qorannoon kun agarsiistota iskeelii adda addaa gara fuulduraatti gatii waliigaltee irratti dhiibbaa geessisan qorata. Gatiin fuulduraa gatii qabeenya isaa isa bu’uuraa wajjin walqabatee waan jiruuf, wantootni reeshiyoo madaallii dhiyeessii-fedhii fi qabeenya bu’uuraa irratti dhiibbaa uumuu danda’an hundi xiinxalamu. Fakkeenyaaf: 1.1.

 1. Fuuldura maallaqaa. Asitti agarsiistonni gabaa beekamoo akka FOREX, keessumaa sadarkaan dhala, jijjiirama qaala’iinsa jireenyaa biyyoota maallaqa biyyaalessaa walgitu qaban keessatti, oduu dinagdee, fi wantoota ofumaan uumaman dhiibbaa addaa qabu.
 2. Fuuldura aksiyoonaa fi boondii. Damee kana keessatti gaheen inni guddaan kan taphatamu daataa gabaasa sochii faayinaansii guutuu dhaabbata kenne (sekuritiiwwan baasee) irraa argamedha. Keessattuu xiyyeeffannoon kan kennamu reeshiyoowwan bu’uuraa (agarsiistota guddina dhaabbatichaa, galii qulqulluu yeroo ammaa fi daayinamiksii keessatti fi kkf).

Teeknikaa

Xiinxalli kun ragaa chaartii gatii irraa argame irratti hundaa’a. Dudhaan mala kanaa yeroo kamiyyuu gatiin akka jijjiiramu mirkaneessuudha. Chaartii irratti jijjiiramni yoo hin jiraannellee, yeroo gara babal’ina daangaawwanii ykn dhiphachuu isaaniitti iskeelii goonu, tasgabbiin akkasii gatiin osoo hin ol ka’iin ykn gadi bu’iin dura boqonnaadha. Xiinxala kana keessatti gahee olaanaa kan qaban:

 • akkaataa (akkaataa jijjiirama gatii sadarkaalee darban keessatti mul’atu);
 • sadarkaa deeggarsaa fi mormii (gufuuwwan gatii yeroo dheeraa keessatti hin mo’amne).

Agarsiistonni kanaa fi kanneen biroo walitti makuun daldalli sun gatii qaba jedhanii xumuruuf sababa kenna. Daataan hundi bu’uura chaartii jijjiirama gatii irratti hundaa’uun ijaarama.

Herrega daldalaa banuun

Kana malees, burjaajjiin aksiyoonaa hundi carraa daldala fuulduraa ni kennu. Hojiin kun herrega daldalaa banuun jalqaba:

 1. Filannoon dhaabbata giddu galeessaa daldalaa keessatti taasifamu qorannoo haala waliigaltee irratti hundaa’a. Hayyama daldalaa marsariitii Jijjiirraa Maallaqaa Baankii Gidduu Moskoo MICEX (https://www.moex.com/) irratti ilaalaa.
 2. Sanadoonni herrega banuuf barbaachisan dhaabbata murtaa’e irratti hundaa’uun xiqqoo garaagarummaa qabu, garuu tarreen guddaan akka armaan gadiitti:
  • akkaataa moodeela dhaabbatichi hundeesseen hojiirra oolmaa;
  • paaspoortii / sanada eenyummaa biroo;
  • Ragaa TIN;
  • SNILS jedhamuun beekama.

Maallaqa gara herregaatti dabarsuu qabu murteessuu. Daldaltoota adda addaatiif, ulaagaan seensaa xiqqaan garaagarummaa guddaa qaba. Itti aansuudhaan, wantoota armaan gadii raawwadhu:

 1. Herrega kam akka banattu filadhu – kan idilee (gibira 13%) ykn herrega dhuunfaa (IIA) (asitti gosa hir’ina gibiraa filachuu dandeessa – gumaachaaf ykn galiidhaaf).
 2. Hojii faayinaansii yaadame hunda tilmaama keessa galchuun karoora taarifaa filachuu.
 3. Karaa mijataa banamuu murteessuu – waajjira dhaabbatichaa qaamaan ykn toora interneetii irratti galmaa’uudhaan daawwadhaa. Haala jalqabaa keessatti paakeejii sanadootaa fiduun gahaadha. Kan hafe ogeessi ni hojjeta. Kan lammataa keessatti, tarreewwan barbaachisoo ta’an hunda ofumaan guutuu qabda. Mirkaneessi galmee karaa eenyummaa karaa “Gosuslugi” ykn mirkaneessa ergaa gabaabaatiin raawwatama.
 4. Sanadoonni guyyaa 2-3 keessatti ni hojjetamu. Yeroon sun erga xumuramee booda ergaan gabaabaan waa’ee herrega banachuu beeksisa waliin lakkoofsa bilbilaa ibsametti ni ergama.
 5. Herreega hanga maallaqa jalqabaa galfamutti hin socho’u. Kaardii baankiitiin guutaa, herrega qusannaa irraa jijjiirraa, maallaqa callaa.

Herrega daldalaa sochii qabu futures bitachuu fi gurguruu akka jalqabdu si dandeessisa.

Herrega daldalaa banuun

Ramaddii waliigaltee

Teeknooloojiin walitti dhufeenya isaa waliin taasifamuus gosa waliigaltee filatame irratti hundaa’a. Daldala jalqabuu kee dura amala gosoota lamaan of eeggannoodhaan qoradhu.

 1. Qaqqabsiisuu. Maqaan gosa waliigaltee sanaa hundee isaa dubbata – bu’aa daldalaa irratti hundaa’uun oomisha tokko qabatamaan dhiyeessuudha jedhamee yaadama. Waliigaltee kabajuun jijjiirraan kan to’atamu yoo ta’u, hirmaattonni haal-duree yoo cabsan adabbii maallaqaatiin adaba. Gosti kun akka seeraatti dhaabbilee qonnaa fi industiriitiin kan itti fayyadamudha. Dhala kan ibsamu meeshaalee jallisii ofii isaanii ykn meeshaalee biroo oomisha keessatti barbaachisan bu’aadhaan bitachuu barbaachisaa ta’uu isaati.
 2. Tilmaamame. Haalli waliigaltee gosa kanaan xumurame meeshaa waliigaltee sanaa akka dhiyaatu hin tuman. Daldalli kun bu’uura jijjiirraa maallaqaatiin kan raawwatamudha. Bu’uuraan waliigalteewwan qubsumaa daldaltoonni karaa tilmaamatiin galii argachuuf kan shaakalan ta’uu ibsameera.

Algoritmiin daldalaa

Daldalli burjaajjii irratti godhamu yaada malee hin raawwatamu. Daldalli fuulduraa karoora hojii ifa ta’e kan haalaa gara haalaatti garaagarummaa qabu barbaada, garuu lafee dugdaa guddaa qaba – algoritmiin daldalaa:

 1. Gatii waliigaltee yeroo ammaa murteessuu.
 2. Madaallii hanga kaffaltii inshuraansii (GO).
 3. Shallaggii baay’ina waliigalteewwan jiran hanga maallaqa kuufamaa guddina marginaatiin hiruun.

Fakkeenya: Baay’ina waliigalteewwan fuulduraa warqee kuufama doolaara kuma 1, 5 fi 10 qaban bitachuuf jiran beekuu barbaadda. Shallaggiin tilmaama kan ta’u sababa jijjiirama paaraameetota daldalaatiin. Daataan armaan gadii ni argamu:

 • baasii troy ounce tokkoo yeroo ammaa doolaara kuma 1,268;
 • GO 0.109 doolaara kuma.

Baay’ina waliigalteewwan guddina kuufama adda addaa shallaguuf, hanga kuufama maallaqa GO tiin hirama:

Doolaara kumaatamaan galchuutokko5. 5.kudhan
Shallaggii1000 / 0.109 ta’a5,000 / 0.109 ta’a10,000 / 0.109 ta’a
Baay’ina waliigalteewwanii9. 9.45.91.

Balaa dhufuuf jiru beekuu qabda. Mala madaalawaa ta’e balaa jiru maallaqa kuufamaa keessaa %3 qofa daangeessuudha.

Margin fi bu’aa maallaqaa

Ejjennoo banaa jechuun fuuldura bitameedha. Dhuma guyyaa irratti, margin position isaa irratti kuufama (garaagarummaa gatii bittaa fi gatii dhuma daldalaa irratti).

Yeroo waliigaltichi cufamu agarsiiftuu kun odeeffannoo kuufama guyyaa guyyaa kan of keessaa qabu yoo ta’u, agarsiiftuu bu’aa faayinaansii daldalaa ta’a.

Daldaltoonni muuxannoo qaban shallaggii duraa bu’aa daldalaa (variation margin) ni godhu. Kunis yeroo hunda caalu ejjennoo cufuuf akka hin darbine si dandeessisa. Bu’aan kan shallagamu foormulaa: VM = (Pn − Pn-1) × N, bakka:

 • Pn gatii waliigaltee yeroo ammaa keessatti;
 • Pn-1 — gatii qabeenya dhuma guyyaa daldalaa darbee;
 • N lakkoofsa waliigalteeti.

Bu'aa maallaqaa

Gaaffii newbie beekamaa

Namni faayinaansii haaraa ta’e tokko mata duree fedhii isaaf qabu keessatti hamma cuuphametti gaaffiiwwan baay’ee isaaf barbaachisoo ta’u. Kunis daangaa beekumsaa bal’isa. Gaaffiiwwan haaraa namoota haaraa biratti baay’inaan ka’an armaan gaditti dhiyaataniiru:

 1. Tarree egeree ammaa hunda eessaa arguu danda’a? Jijjiirraan hayyamame tarree waliigalteewwan fuulduraa jiran yeroo qabatamaa keessatti agarsiisu. Jijjiirraan daldalaan tokko irratti hojjetu kamiyyuu tarreewwan yeroon fooyyessuuf fedhii qaba.
 2. Seenaa caqasaa eessaa buufachuu danda’a? Jijjiirraa kamiyyuu irratti tajaajilli kuusaa caqasoota qabu jira. Kana gochuuf, sanduuqa barbaacha keessatti “Quotes Archive” jechuun barbaacha marsariiticha irratti argamu fayyadamuu dandeessa. Yeroo tokko tokko guyyaan 1 daqiiqaa 1440 waliin walqixa ta’uu isaa irratti hundaa’uun “Maximum bars” parameter saaguun kallattiin karaa tajaajila chaartii caqasoota buufachuu dandeessu. Fayyadamaan osoo hin buusin dura jalqabaa fi xumura yeroo fedhii qabu akka filatu gaafatama.
 3. Guyyaa fuulduraa sirrii ta’e akkamitti filachuu dandeenya? Filannoon guyyaa xumuramuu (guyyaa waliigaltee xumuramu) qabeenya bu’uuraa irratti hundaa’a. Guyyoota murtaa’oo jijjiirraan kaa’aman irratti ni uuma. Filannoon daldalaa murtoo daldala xumuruuf yeroo kennu gosa qabeenya irratti hundaa’uun xiinxalli kan barbaachisu ta’uu isaati. Kunis, filannoo guyyaa fuulduraa qaama xiinxala waliigalaa duraa gabaa yoo ta’u, kunis armaan olitti ibsameera.
 4. Guyyaa dhumaa daldalaa maaltu ta’a? Guyyaa kana, jijjiirraan gabaa fuulduraa keessatti iddoowwan banaa hundaaf irra deebiin shallaggii ni gaggeessa, i.e. guyyaan kun guyyaa dirqamni waliigaltee jalatti kenname itti raawwatamudha. Guyyaa kana amala gabaa tilmaamuun hin danda’amu jechuun ni danda’ama. Jijjiiramni hin eegamne kasaaraa akka hin fidneef daldaltoonni guyyoota cufiinsaa irratti dammaqinaan dabalataa gochuu qabu. Dabalataanis, guyyaa dhumaa daldalaa irratti “jackpot rukutuu” dandeessu.
 5. Fuuldurri bara baraa jiraa? Eeyyee, futures guyyaa xumuraa hin qabne jiru. Kontiraata akkanaa jalatti irra deebiin shallaggiin sa’aatii sa’aatiin kan raawwatamudha. Warri ejjennoo dheeraa (longs) qaban warra gabaabaa (shorts) qaban ammoo safartuu jijjiirraan murteesseen kaffalu. Taatee kun jiraachuu isaa irraa kan madde ejjennoo tokko osoo hin cufin gatii egeree bara baraa eeguun barbaachisaa ta’uu isaati. Gatiin kun sadarkaa gatii bu’uuraa indeeksii ta’uu qaba.
 6. Kontiraata keessatti garaagarummaan iddoo gabaabaa fi dheeraa gidduu jiru maali? Gabaabaa – bu’aa gurgurtaa waliigaltee. Abbaan qabeenyaa iddoo gabaabaa qabeenya bu’uuraa gatii waliigaltee keessatti waliigaltee irra ga’een gurguruuf dirqama qaba. Dheeraa — bu’aa waliigaltee bitachuu. Abbaan qabeenyaa isaa guyyaa waliigalteen xumuramutti qabeenya bu’uuraa gatii isaaf murtaa’een bitachuuf dirqama qaba.
 7. Investarooti fuulduraa barbaaduu? Tokkoon tokkoon invastaraa gabaa fuulduraa keessatti daldaluu akka qabu ofumaa murteessa. Filannoon meeshaalee faayinaansii filannoo dhuunfaa, beekumsaa fi boorsaa invastaraa irratti hundaa’a. Namoonni tokko tokko daldala fuulduraa akka meeshaa faayinaansii qofaatti hin fayyadaman. Kanaa mannaa, fuulduraa akka filannoowwan kaappitaalaa adda adda baasuu keessaa tokkotti ilaalu. Meeshaa balaa hir’isuudha. Qabeenya adda addaa irratti invastimantii kan of keessaa qabudha.

Akkaataa fuulduraa daldaluu fi galii itti argatan viidiyoo armaan gadii keessatti barachuu dandeessu: https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman Futures, akka meeshaa jijjiirraa tokkootti, yeroo hunda gahee tilmaama hin taphanne. Karaa daldala fuulduraatiin dhiyeessitoonni (qonnaan bulaa, warshaalee fi kkf) jijjiirama gatii irraa of eegaa turan. Amma daldalli fuulduraa bal’inaafi jaalala ajaa’ibaa argateera. Hojii faayinaansii gosa kanaa muuxannoo daldala gabaa aksiyoonaa irratti qabaachuun jalqabuun gaariidha.

opexflow
Rate author
Add a comment