Инвестиции
Elýeterli dilde maliýe sowatlylygy: opexbot-dan iň gowy sapaklar we maslahatlar
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . “Opexbot”, çagalar, okuwçylar
Обучение трейдингу
Dennis Riçardyň pyşdyl strategiýasy: bu näme we häzirki dünýäde işleýärmi?
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Riçard Dennis kim we pyşbaganyň
Обучение трейдингу
Täze söwdagäriň bir stockada şemiň bahasyna söwda etmek üçin bilmeli zatlary
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Başlangyç söwdagäri?
Обучение трейдингу
Hiç haçan märekäni yzarlamaň, esasanam söwdagär bolsaňyz
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Söwda bilen märekäniň filosofiýasy
Обучение трейдингу
Goýumy we söwda islegini öldürýän söwdagärleriň esasy ýalňyşlyklary
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . TOP meşhur we täze däl
Обучение трейдингу
Söwda psihologiýasy: näme üçin käbir söwdagärler üstünlik gazanýarlar, beýlekileri beýle däl?
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Bu gün iň möhüm mowzugy
Обучение трейдингу
Gyzykly söwdagäriň sözlügi: galýa, papira, esasly we beýleki bir stocka paýhasy
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Içgysgynç söwdagäriň sözlügi
Карьера
Rahatlyk zolagyňyzdan nädip çykyp, herekete başlamaly: psihologiýa we tejribe
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Rahatlyk zolagyňyzdan nädip
Обучение трейдингу
Ujypsyzja goýum bilen nädip söwda etmeli we munuň näme üçin artykmaçlyklary bar
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Näme üçin ownuk goýum bilen
Карьера
Iň gymmatly çeşme hökmünde wagt: ony dolandyrmagy nädip öwrenmeli we sekuntlary ýitirmeli däl
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Wagt iň gymmatly çeşme