Стратегии торговли
Söwda robotyny ulanyp, girdejini nädip awtomatiki ýygnamaly
0
1agdaý 1: Bir stockanyň ýokarlanjakdygyny görýärsiňiz. Bir pozisiýa giriziň we girdejiňizi + 1% -e düzüň. Terminaly ýapyň we gündelik işiňiz bilen meşgullanyň.
Программирование
Windows-da sazlamalary ýatda saklamak bilen opexboty nädip täzelemeli
0
Windows- da opexbot-y nädip gurmalydygyny aýtdym . Eger eýýäm opexbot gurnan bolsaňyz, söwda robotlarynyň täze işlemegi üçin täzelenmek barada sorag ýüze çykar.
Методы и инструменты анализа
90 günüň dowamynda paýnamalaryň ösüşiniň, peselmeginiň we korrelýasiýasynyň statistikasy
0
Haýsy aksiýalaryň iň köp ýokarlanýandygy we günde 2% düşýändigi baradaky sorag meni geň galdyrdy. Günüň ýapylýan bahasynyň açylyş bahasyndan şol bir 2%
Софт и программы для трейдинга
Tinkoff Maýa goýumlary üçin “OpexBot” söwda kömekçisini nädip gurmaly we işe girizmeli
1
“OpexBot” -yň işleýşi bilen tanyş bolduňyz we söwda kömekçisini ulanmak isleýärsiňiz. Munuň üçin ony gurnamaly we sazlamaly. 1. Gurmak 1.
Софт и программы для трейдинга
Tinkoff Maýa goýumlarynda paýnamalaryň toplumlaýyn dolandyrylmagy
1
Eger paýnamalaryň, indeksleriň, ETF-leriň bukjasyna maýa goýmalydygyňyzy ulaldyp, bir gezekde bir paý däl. Portfolio deňagramlylygy meselesine duş gelen
Карьера
Üstünlik gazanan söwdagär: häsiýetleri, pikirlenişi, hakyky mysallary
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Şeýlelik bilen, ol üstünlikli
Инвестиции
Elýeterli dilde maliýe sowatlylygy: opexbot-dan iň gowy sapaklar we maslahatlar
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . “Opexbot”, çagalar, okuwçylar
Обучение трейдингу
Dennis Riçardyň pyşdyl strategiýasy: bu näme we häzirki dünýäde işleýärmi?
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Riçard Dennis kim we pyşbaganyň
Обучение трейдингу
Täze söwdagäriň bir stockada şemiň bahasyna söwda etmek üçin bilmeli zatlary
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Başlangyç söwdagäri?
Обучение трейдингу
Hiç haçan märekäni yzarlamaň, esasanam söwdagär bolsaňyz
0
Makala , “OpexBot Telegram” kanalynyň awtoryň görüşi we AI pikiri bilen üsti ýetirilen birnäçe ýazgy esasynda döredildi  . Söwda bilen märekäniň filosofiýasy