ሓደ ጀማሪ ኣውፋሪ ከመይ ጌሩ ስራሕ ምስ መጻኢ ዕድል ክውድብ ይኽእል?

Как торговать фьючерсамиДругое

ፊዩቸርስ ትሬዲንግ ካብ ኣብ ኣክስዮን፣ ባጤራ፣ ሪል እስቴት ወዘተ ወፍሪ ምግባር ንላዕሊ ኣብ ህሉው ርእሰ-ማል ንምርካብ ዝያዳ መሳጥን ተግባራውን መንገዲ እዩ። እቲ መሳርሒ ሰፊሕ ምርጫ ስትራተጂታት ብምሃብ ዘገርም እዩ። ከም ፍሉይ ዓይነት ትራንዛክሽን፡ ፊዩቸርስ ኣብ ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ተፈታዊ እዩ። ብውሕሉል ኣገባብ ርኡይ መኽሰብ የምጽኡ።

ዕዳጋ መጻኢ ዕድል ብኸመይ ይሰርሕ?

ፊዩቸርስ ትሬዲንግ ንብረት ብዝምችእ መጠን ንምዕዳግ / ንምሻጥ ዳይናሚክስ ዕዳጋ ምግማት ዘጠቓልል እዩ። ሓደ መለለዪ ናይቲ ፋይናንሳዊ መሳርሒ፤

 1. ምርግጋእ ። ፊዩቸርስ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ዝፍጸም ዓይነት ውዕል ኮይኑ፡ ምስ ኩሉ ቅድመ ኩነታት፡ ዋጋን ናይ ምብጻሕ ግዜን ናይቲ ኣቕሓ ኣቐዲሙ ይጸድቕ። ብቐሊል ኣዘራርባ ዓዳጊ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንሓደ ዘይተሓሰበ ንብረት ብውሱን ዋጋ ክገዝእ ቃል ይኣቱ። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ኣውፋሪ እውን ከምኡ ዕድለኛ እዩ። ዋጋ እቲ ሸቐጥ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንተድኣ ወሲኹ መኽሰብ ይረክብ። እንተወዲቓ ድማ ኣብ ክሳራ እያ ትኸውን። ኣብ ዝበለጸ ኩነታት፡ ካብቶም ኣብቲ ስምምዕ ዝኣተዉ ወገናት ዝኾነ ይኹን መኽሰብ ኣይረክብን፡ ዝኾነ ክሳራ ኣይረክብን እዩ (ነፍሲ ወከፍ “ምስ ናቱ” ይተርፍ)።
 2. ግዴታዊ ኣፈፃፅማ ውዕሊ . ድሕሪ ምውዳእ ውዕል ንብረት ምዕዳግን ምሻጥን ናይ ተኻታዕቲ ወገናት ግዴታ እምበር መሰል ኣይኮነን። እቲ ስቶክ ኤክስቸንጅ ከም ዋሕስ ናይቲ ዝድለ ነገራት ምምላእ ኮይኑ ይሰርሕ። ቅድሚ ምዝዛም እቲ ትራንዛክሽን ካብ ተሳተፍቲ ናይ መድሕን ክፍሊት (ዋሕስ) ይእከብ። መብዛሕትኡ ግዜ 5% ናይቲ ውዕል መጠን እዩ። ብተወሳኺ መቕጻዕቲ ኣለዉ።
 3. ዝተፈላለዩ ኣቑሑት። እቲ ትራንዛክሽን ዝግበረሉ ኣቕሓ ንምምራጽ ፍሉይ ቅርጺ የለን። ዋሕስ፣ ወለድ፣ ባጤራታት፣ መዐቀኒታት ወዘተ ብኹነታት ምዕዳግ / ምሻጥ ይከኣል እዩ።

ክኢላታት ፋይናንስ ንንግዲ መጻኢ ዕድል ከም ግምት ይምድብዎ። ሓቀኛ ወፍሪ ንሓደ ፍሉይ ኣቕሓ ንምዕዳግ ገንዘብ ምውፋር የጠቓልል። ናይ መጻኢ ውዕል ምስ ውርርድ ይነጻጸር፣ i.e. እቶም ተሳተፍቲ ብኹነታት ዋጋ ናይ ሓደ ኣቕሓ ክወርድ ድዩ ኣይውስኽን ውርርድ ይገብሩ።

ረብሓታት ናይ መጻኢ ዕድል ንግዲ

እቲ ፋይናንሳዊ መሳርሒ፡ እቶም ብቐሊሉን ብቕልጡፍን ተወሳኺ ገንዘብ ክረኽቡ ዝደልዩ ሰባት ብንጥፈት ይጥቀሙሉ። ገለ ኣውፈርቲ፡ ብልጫታቱ ካብቲ ጉድለታቱ ከም ዝበዝሕ ይኣምኑ። ኣወንታዊ ወገናት፤

 1. ክሳብ ዕዳጋታት ኣቑሑት ብዙሓት ዝተፈላለዩ ንብረታት ኣለዉ። ምብዛሕ ፖርትፎሊዮ ዝቐለለ እዩ።
 2. ሓጸርቲ ፖዚሽን ምሻጥ ደረት ኣልቦ እዩ። እቲ ሸያጢ ዘይብሉ ንብረት መሸጣ “ሓጺር” ይበሃል – ሓጺር መሸጣ። ምስ ኣክስዮናት እንተተነጻጺሩ፡ ሽዑ ኣብቲ ንመሸጣ ናይቲ ፍርያት ዝተመደበ ግዜ፡ ፊዩቸርስ ብዙሕ ግዜ ምግዛእ / ምሻጥ ይከኣል እዩ።
 3. ልዑል ደረጃ ፈሳሲ። ፊዩቸርስ ናይ ውፅኢታት ዕዳጋ መሳርሒ እዩ። ኣፈፃፅማ እቲ ውዕሊ ኣብ ሓፂር ግዘ እዩ ዝፍፀም። ናይ ዋጋ ዕብየት ዕድል ይውስኽ፣ i.e. ካብቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ወፍሪ ዝግበር እቶት ናይ ምርካብ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ።
 4. መደበኛ ቅጥዒ። ተሳተፍቲ ንግዲ ብዛዕባ ፍሉይነት ናይቲ ውዕል ምዝታይ ኣየድልዮምን እዩ። ኩሉ ቅድመ ኩነት ድሮ ተዋሂቡ ኣሎ።
 5. እቲ ናይ ምእታው ደረት ትሑት እዩ። ብስምምዕ ምኽፋል ብቕልጡፍ ምግባር ግድን ኣይኮነን። መድሕን ንምምጻእ እኹል እዩ። እቲ ገደብ ኣስታት 15% ካብ ጠቕላላ ዋጋ ትራንዛክሽን እዩ። እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ኣብ መወዳእታ ውዕሊ ንኽኽፈል ይዳሎ። ብተወሳኺ ብሰንኪ ቨርቹዋልነት ናይቲ ውዕል ኣቕሓ ንመኽዘን ዋሕስ ንደላላይ ምኽፋል ኣየድልን። ናይ መጻኢ ውዕል ኣብ መሰረት ናይቲ ፈንድ ንዘሎ ቦታ ምምልካት ጥራይ እዩ።
 6. ድሕሪ ምዝዛም ናይቲ ቀንዲ ክፍሊ ንግዲ ናይ ምቕጻል ተኽእሎ። ነዚ ንምግባር ድማ ነቲ መስርሕ ንተወሳኺ ገለ ሰዓታት ዘናውሕ ህጹጽ ክፍሊ ኣሎ።

ናይዚ ዓይነት ወፍሪ ጉድለት ሌቨረጅ ዘይምህላው እዩ፣ i.e. ነቲ ደላላይ ልቓሕ ገንዘብ ወይ እቲ ናይ ወፍሪ ኣቕሓ ባዕሉ ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ምኽንያት ድማ ኣብ መጀመርታ ትራንዛክሽን ምሉእ ገንዘብ ብሓንሳብ ኣብቲ ሕሳብ ክህሉ ኣድላይነት ዘይምህላዉ እዩ። ከምኡ’ውን ግዝያውነት ናይቲ ኣቕሓ ንዘይህሉ ነገር ዕዳ ክትህልወካ ኣየፍቅደልካን እዩ። ካልእ ኣሉታዊ ወገን ድማ ሓደ ነጋዳይ፡ ንሓደ ኣቕሓ ንኽዕድግ ኣብ ዘመልክትሉ እዋን፡ መን ካልኣይ ተሳታፊ ከም ዝኸውን ዘይምፍላጥ እዩ። እዚ ድማ ደረጃ ሓደጋ ይውስኽ።

ምስቲ ኩሉ ብዝሒ ብልጫታት፡ እቲ መሳርሒ ብጀመርቲ ንኽጥቀሙ ኣይምከርን። ፊዩቸርስ ንግዲ ኣብ ፋይናንሳዊ ዕዳጋ እኹል ፍልጠትን ተመኩሮን ዘይብሉ ናብ ካዚኖ ይቕየር። ጀመርቲ ንዳይናሚክስ ምልውዋጥ ዋጋታት “ምግማት” ቀሊል እዩ ዝብል ጦብላሕታ ይረኽቡ።

ኣብ ረብሓ ምውዓል

ንኽፍሊት ውዕላት መጻኢ ፍሉይ ቅድመ ኩነት ምቕራብ ናይቲ ደላላይ ናይ ልቓሕ ኣገልግሎት ምጥቃም ዘፍቅድ ኣይኮነን። በዚ መሰረት ንዚ ዓይነት ኢንቨስትመንት ዝኸውን ሌቨረጅ ምህላዉ ምዝራብ ኣይከኣልን እዩ። ሌቨረጅ ብዋሕስ ተተኪኡ። ሓደ ኣውፋሪ ዋላ ምሉእ ገንዘብ ከይሓዞ ናይ መጻኢ ውዕል ናይ ምዕዳግ መሰል ኣለዎ። እቲ ምልውዋጥ ነቲ ሕግታት ምኽባር ውሕስነት ዝህብ ሰብ ዝገብር ኮይኑ፡ ካብቲ ዝኽፈል መጠን ገንዘብ ድማ ገለ ክፋል ጥራይ እዩ ዝሓትት (ቅድመ ክፍሊት)። እዚ GO (ዋሕስ ወይ ተቐማጢ ገንዘብ) እዩ።
ኣብ ረብሓ ምውዓል

ቅድሚ ንግዲ ምግባር ኣብ ግምት ዘእተወ

ቅድሚ ምሻጥ ፊዩቸርስ፡ ኩሉ ምስ ከምዚ ዓይነት ንግዲ ዝተኣሳሰር ሓደጋታት ከም ዝተረዳእካን ምሉእ ብምሉእ ከም ዝተረዳእካዮን ኣረጋግጽ። ቀጺልካ፡ ብርክት ዝበሉ ስጉምትታት ክትወስድ ኣለካ፡ ደላላይ ምምራጽ፡ ክፍሊ ዕዳጋ ምውሳንን ብውልቂ ንባዕልኻ ዓይነት ናይ መጻኢ ንግዲ ምምራጽን እዩ።

ናይ ደላሎ ትካል ምምራጽ

ኣብዚ ዓይነት ወፍሪ ዝነጥፍ ደላላይ ነቲ ነጋዳይ ዝለዓለ ደረጃ ኣገልግሎትን ለበዋታትን ክህቦ እዩ። ይኹን እምበር ንውልቀ ኣውፈርቲ እዚ ብዙሕ ወጻኢታት ክሓትት ይኽእል እዩ። ዝሓሸ ኣማራጺ ብንእሽቶ ክፍሊት ቅናሽ ዘለዎ ስብስብ ኣገልግሎታት ምምራጽ ምኾነ። ኣብዞም ዝስዕቡ መርኣይታት ተመርኲስካ ናይ ደላሎ ትካል ምረጽ፤

 • ናይ ውርርድ ኮሚሽን፤
 • ማርጅን ዘድልዮም ነገራት (መጀመርታ ደረጃ)፤
 • ዝርከቡ ዓይነታት ትራንዛክሽን፤
 • ፕላትፎርም ሶፍትዌር፤
 • ምቹእነት ናይቲ ናይ ምክትታል መተሓላለፊ ብዓይኒ ተጠቃሚ፤
 • ንኻልኦት ዓማዊል ኣብ ዘገልግልሉ እዋን ዝሰርሖ ቅልጣፈን ፅሬትን ስራሕቲ ደላላይ።

ምድባት ናይ መጻኢ ዕዳጋታት

ኣክስዮናት ኣብ እንነግደሉ እዋን ብዙሓት ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ይርከቡ (ካብ ቴክኖሎጂ ክሳብ ናይ ወጻኢ ባጤራ ባንክ ተቐማጢ ገንዘብ)። ምስ ተመሳሳሊ ንግዳዊ መካኒክስ ንኢንዱስትሪ ምድባት፡ ገና ንውልቃዊ ዓይነታቶም ንኡሳን ነገራት ኣለዉ። እቲ ኩነታት ምስ ፊዩቸርስ ትራዲንግ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ዋላ እኳ ናይ መጻኢ ትራንዛክሽን ተመሳሳልነት እንተሃለወ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰፊሕ ዝርዝር መሳርሒታት ይከታተል ስለዘሎ፡ ኩሉ ዓይነት ምድባት ምክትታል የድሊ። ንስራሕ ዝኸውን ስፔክትረም ክትመርጽ ከለኻ እንታይ ከም ዘጋጥም ዝያዳ ረቂቕ ርድኢት ንምርካብ ምስ ናይ ምልላይ ንግዳዊ ውዕላት ኣነጻጽሮም። ነፍሲ ወከፍ ዕዳጋታት (ሓጺናት፡ ባጤራታት፡ ሃብቲ ጸዓት ወዘተ) ባህርያዊ ንኡሳን ነገራት ከም ዘለዎ ኣብ ግምት ኣእቱ፡ ማለት ፍልልይ ደረጃታት ፈሳሲ፡ መጠን ውዕል፡ ጠለባት ረብሓ።

ዓይነታት ትራንዛክሽን ኣብ ዕዳጋ ፊዩቸርስ

ውዕል ምግዛእ ወይ ምሻጥ፣ ኣብ ምውሳኽ / ምውራድ ዋጋ ክትዕወት ​​ተስፋ ብምግባር፣ ንምርዳእ ዝቐለለ ዓይነት ትራንዛክሽን እዩ። በዚ ዓይነት ትራንዛክሽን እዩ ኣብ ዕዳጋ ፊዩቸርስ ንግዲ ክትጅምር ዘለካ። ኣብቲ መስርሕ እናተማሃርካን እናተሳተፍካን፡ ካልእ ዝያዳ ዝተሓላለኸ ሜላታት ተጠቐም። ዓይነታት ትራንዛክሽን፤

 1. ኣብ መርገጺታት ብዋጋታት ናይቲ ውዕልን ባዕሉ እቲ ፍርያትን ውርርድ። ሓደ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ፊዩቸርስ ነዊሕ ቦታ ይምስርት፡ ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ሓጺር ቦታ ይምስርት። ሕመረት ናይቲ ውርርድ ዋጋታት ናይቲ ሸቐጥ ባዕሉን ንመጻኢ ዝኸውን ዋጋታትን ምልውዋጥ እዩ። ካብ ክልቲኡ ቦታታት ዝረኽቦ ጠቕላላ መኽሰብ ክፈላለ እዩ። እቲ ነጋዳይ ንኽልቲኡ መርገጺታት ንምዕጻው ተገዳስነት ኣለዎ፣ ኣብ ጸሊም ምዃኑ።
 2. ኣብ ናይ ውዕል ቦታታት ውርርድ። ሕመረት ናይቲ ውርርድ ኣብ መንጎ ዋጋታት ክልተ ውዕላት ዘሎ ፍልልይ ምቕያር እዩ። እቲ ናይ ስርሒት ስነ-መጐት ምስቲ ዝሓለፈ ተመሳሳሊ እዩ።
 3. ንመጻኢ ንግዲ ኣንጻር ምንቁልቋል ዕዳጋ ኣክስዮን ምጥቃም። እንተዘይኮይኑ ድማ ምክልኻል። ብስእላዊ ኣገባብ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል፡ ዓሚል ዓቢ ብሎክ ኣክስዮን ኣለዎ፡ ክሸጦ ድማ ኣይደልን እዩ። ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ዋጋታት ብርቱዕ ምንቁልቋል ክህሉ ከምዝኽእል ጸቕጢ ይገብር ኣሎ። እቲ መውጽኢ መንገዲ ብመልክዕ ናይ መጻኢ ውዕል መሸጣኦም ክኸውን እዩ። ማለት ፊዩቸርስ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ዋጋታት ካብ ምውራድ መድሕን ይኸውን።

እቲ ዝያዳ ወፍሪ ዝስሕብ መጻኢ ዕድል

ብዛዕባ ናይ ውሽጢ ሃገር ይኹን ናይ ወጻኢ ሳይታት ንዛረብ፡ እቲ መትከል ኣይተቐየረን። እቲ ዝዓበየ ምልውዋጥ (ዋጋ ምልውዋጥ)ን ፈሳስነትን (ንብረት ብጽቡቕ ዋጋ ብቕልጡፍ ናብ ጥረ ገንዘብ ናይ ምቕያር ዓቕሚ) ኩሉ ግዜ መለለዪ ናይ ህቡብ መዐቀኒታት ዕዳጋ እዩ። ናይ ባጤራ ውርርድ (ዩሮ ናብ ዶላር፡ ስዊስ ፍራንክ ናብ ጃፓናዊ የን ወዘተ) እውን ፈሳስን ተለዋዋጢን እዩ። ሕመረቶም ምስ መዐቀኒታት ዝወዳደር ኮይኑ፡ ውርርድ ግን ንምርዳእ ዝቐለለ እዩ።
ናይ ባጤራ ውርርድውሑድ ሓደጋ ዘለዎም ትራንዛክሽን ድማ፤

 • ንኣክስዮን ዓበይትን ዕዉታትን ኮርፖሬሽናት ዝኸውን መጻኢ ዕድል ምግዛእ፤
 • ንመጻኢ ዕድል ንኽቡር ሓጺን ምሻጥ።

መባእታዊ ትንታነ ዕዳጋ

ንቅኑዕ ምርጫ ውዕል ንመጻኢ ዕድል፡ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ህሉው ኩነታት ምጽናዕ ኣድላዪ ምዃኑ ርዱእ እዩ። ኣብ ታሕቲ ኣብ መንጎ ነጋዶ ኣዝዮም ኣድማዕትን ልሙዳትን ዓይነታት ትንተናታት ኣለዉ።

መሰረታዊ

እቲ መፅናዕቲ ኣብ መፃኢ ንዋጋታት ውዕሊ ዝፀልዉ መርኣይታት ዝተፈላለዩ ሚዛናት ዝምርምር እዩ። ዋጋ መጻኢ ምስ ዋጋ ናይቲ መሰረታዊ ንብረቱ ስለዝተኣሳሰር፡ ኩሎም ንመጠን ሚዛን ቀረብ-ጠለብን መሰረታዊ ንብረትን ክጸልዉ ዝኽእሉ ረቛሒታት ይትንተኑ። ኣብነታት፤

 1. ናይ ባጤራ መጻኢ ዕድል። ኣብዚ፡ መርኣዪታት ናይ ከም ፎረክስ ዝኣመሰሉ ህቡባት ዕዳጋታት፡ ብፍላይ ድማ ደረጃታት ወለድ፡ ኣብተን ተዛማዲ ሃገራዊ ባጤራ ዘለወን ሃገራት ዝረአ ምልውዋጥ ዋጋታት ንብረት፡ ቁጠባዊ ዜናታትን ድንገታዊ ረቛሒታትን ፍሉይ ጽልዋ ኣለዎም።
 2. ናይ ኣክስዮንን ቦንድን መጻኢ ዕድል። ኣብዚ ዓውዲ ቀንዲ ተራ ዝፃወት መረዳእታ ካብ ፀብፃብ ምሉእ ፋይናንሳዊ ምንቅስቓስ እቲ ዘውፅእ ኩባንያ (ዘውፅእ ዋሕስ) እዩ። ብፍላይ መሰረታዊ ሬሽዮታት (መርኣይታት ዕብየት እቲ ኩባንያ፣ ኣብዚ እዋንን ኣብ ዳይናሚክስን ዘሎ ፅሩይ እቶት ወዘተ) ትኹረት ይወሃቦም።

ቴክኒካዊ

እቲ ትንታነ ካብ ዋጋታት ሰንጠረዥ ዝተረኸበ መረዳእታ መሰረት ዝገበረ እዩ። መትከል ናይዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ዋጋ ከም ዝቕየር ምርግጋጽ እዩ። ኣብቲ ሰንጠረዥ ለውጢ እኳ እንተዘይተራእየ፡ ናብ ምስፍሕፋሕ ዶባት ወይ ምጽባብኦም ክትዓቢ ከለኻ፡ ከምዚ ዓይነት ምርግጋእ ዋጋ ቅድሚ ምውሳኹ ወይ ምውራዱ ዕረፍቲ እዩ። ኣብቲ ትንታነ ርኡይ ተራ ዝጻወቱ፤

 • ቅዲታት (ኣብ ዝሓለፉ ደረጃታት ዝነበረ ቅዲ ለውጢ ዋጋታት)፤
 • ደረጃታት ደገፍን ተጻዋርነትን (ንነዊሕ እዋን ኣብ ዋጋ ዘይስገር ዕንቅፋታት)።

እዚኦምን ካልኦትን መርኣይታት ምውህሃዶም እቲ ትራንዛክሽን ዋጋ ኣለዎ ኢልካ ንምድምዳም ምኽንያት ይህብ። ኩሉ ዳታ ብመሰረት ሰንጠረዥ ምልውዋጥ ዋጋ ዝተሃንጸ እዩ።

ናይ ንግዲ ሕሳብ ምኽፋት

ብዘይ ኣፈላላይ ኩለን ዕዳጋታት ኣክስዮን ናይ መጻኢ ንግዲ ተኽእሎ ይህባ። እቲ ስራሕ ናይ ደላሎ ሕሳብ ብምኽፋት እዩ ዝጅምር፤

 1. ኣብ ንግዲ ምምራፅ መንጎኛ ኩባንያ ኣብ መፅናዕቲ ውዕላት ውዕሊ ዝተመስረተ እዩ። ናይቲ ደላላይ ፍቓድ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሞስኮ ኢንተርባንክ ምቕያር ባጤራ MICEX (https://www.moex.com/) ርአ።
 2. ኣካውንት ንምኽፋት ዘድልዩ ሰነዳት ከከምቲ ፍሉይ ትካል ቁሩብ ይፈላለዩ፡ እቲ ቀንዲ ዝርዝር ግን ከምዚ ዝስዕብ እዩ፤
  • ብመሰረት እቲ ትካል ዝተቐመጠ ሞዴል ኣተገባብራ፤
  • ፓስፖርት / ካልእ መንነት ሰነድ፤
  • ናይ ቲን ምስክር ወረቐት፤
  • ስኒልስ ዝበሃል ትካል።

ናብቲ ሕሳብ ዝሰጋገር መጠን ገንዘብ ምውሳን። ንዝተፈላለዩ ደላሎ፡ እቲ ዝተሓተ ናይ ምእታው ደረት ኣዝዩ ይፈላለ እዩ። ቀጺልና ነዚ ዝስዕብ ግበር፤

 1. ኣየናይ ሕሳብ ከም እትኸፍት ምረጽ – ስሩዕ (ግብሪ 13%) ወይ ውልቃዊ ሕሳብ (IIA) (ኣብዚ ዓይነት ምጉዳል ግብሪ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ – ንኣበርክቶ ወይ ንኣታዊ)።
 2. ንኹሉ እቲ ዝቐረበ ፋይናንሳዊ ንጥፈታት ኣብ ግምት ብምእታው ትልሚ ታሪፍ ምረጽ።
 3. ምቹእ መንገዲ ምኽፋት ምውሳን – ናብ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ኩባንያ ብኣካል ወይ ብኢንተርነት ብምምዝጋብ ምብጻሕ። ኣብቲ ቀዳማይ ጉዳይ፡ ዕሹግ ሰነዳት ምምጻእ እኹል እዩ። እቲ ዝተረፈ ድማ እቲ ስፔሻሊስት ክገብሮ እዩ። ኣብቲ ካልኣይ ድማ ኩሉ ዘድሊ ዓምድታት ባዕልኻ ክትመልኦ ክትግደድ ኢኻ። ምዝገባ ምርግጋፅ ብመንነት ብመንገዲ “ጎሱስሉጊ” ወይ ብኤስኤምኤስ ምርግጋፅ ይፍፀም።
 4. ሰነዳት ኣብ ውሽጢ 2-3 መዓልቲ ይስርሑ። ድሕሪ ምዝዛም ናይቲ ግዜ፡ ብዛዕባ ምኽፋት ኣካውንት ዝምልከት መፍለጢ ዝሓዘ ኤስኤምኤስ መልእኽቲ ናብቲ ዝተወሰነ ቁጽሪ ተሌፎን ይለኣኽ።
 5. እቲ ሕሳብ ክሳብ ቀዳማይ ተቐማጢ ገንዘብ ንጡፍ ኣይኮነን። ብባንክ ካርድ ምልኣዮ፣ ካብ ዕቋር ሕሳብ ምትሕልላፍ፣ ጥረ ገንዘብ።

ንጡፍ ናይ ንግዲ ኣካውንት ንመጻኢ ንብረት ክትገዝእን ክትሸይጥን ክትጅምር የኽእለካ።

ናይ ንግዲ ሕሳብ ምኽፋት

ምደባ ውዕል

ምስኡ ዝግበር ምትእስሳር ቴክኖሎጂ እውን ኣብ ዓይነት ናይቲ ዝተመርፀ ውዕል ይምርኮስ። ቅድሚ ንግዲ ምጅማርካ፡ ባህርያት ክልቲኦም ዓይነታት ብጥንቃቐ ኣጽንዕ።

 1. ምብፃሕ. ስም ናይቲ ዓይነት ውዕል ባዕሉ ብዛዕባ ሕመረቱ ይዛረብ – ኣብ ውጽኢት ናይቲ ትራንዛክሽን ዝተመርኮሰ ጭቡጥ ኣወሃህባ ፍርያት ክኸውን እዩ ዝግበኦ። ምኽባር ስምምዕ በቲ ምልውዋጥ ይቆጻጸር፣ ተሳተፍቲ ቅድመ ኩነት እንተተጣሒሶም ብመቕጻዕቲ ይቐጽዕ። እቲ ዓይነት፡ ከም ስርዓት፡ ብናይ ሕርሻን ኢንዱስትርያዊ ትካላትን ይጥቀሙሉ። ወለድ ዝግለፅ ጥረ ነገራት ባዕሎም ወይ ካልኦት ኣብ ምፍራይ ዘድልዩ ኣቑሑት ብመኽሰብ ምዕዳግ ከምዘድሊ እዩ።
 2. ይግመት. ብመሰረት እዚ ዓይነት ዝተፈፀሙ ውዕላት ውዕሊ ናይቲ ስምምዕነት ኣቕሓ ንምቕራብ ዝምልከት ድንጋገ የብሉን። እቲ ትራንዛክሽን ብመሰረት ገንዘባዊ ምልውዋጥ እዩ ዝፍፀም። ብመሰረቱ ስምምዓት ምፍታሕ ብነጋዶ ብግምታዊ ትራንዛክሽን ኣታዊ ንምርካብ ዝትግበር እዩ።

ንግዲ ኣልጎሪዝም

ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ዝግበር ትራንዛክሽን ብዘይሓሳብ ዝግበር ኣይኮነን። ፊዩቸርስ ንግዲ ካብ ኩነታት ናብ ኩነታት ዝፈላለ ንጹር ውጥን ስራሕ ዝሓትት ኮይኑ፡ ቀንዲ ዓንዲ ሕቖ ዘለዎ ግን – ንግዳዊ ኣልጎሪዝም፤

 1. ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋጋ ውዕሊ ምውሳን።
 2. ገምጋም መጠን ናይቲ ናይ መድሕን ክፍሊት (GO)።
 3. መጠን ናይቲ ተቐማጢ ገንዘብ ብዓቐን ናይቲ ወሰን ብምምቃል ቁጽሪ ናይቶም ዘለዉ ውዕላት ምሕሳብ።

ኣብነት፡- 1፡ 5ን 10ን ሽሕ ዶላር ተቐማጢ ገንዘብ ዘለዎም ንዕድጊ ዝቐርቡ ናይ ወርቂ መጻኢ ውዕላት ብዝሒ ክትፈልጥ ትደሊ። ስሌታት ብሰንኪ ዘይርጉእነት ናይ ንግዲ መለክዒታት ግምታዊ እዩ። እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ኣለዉ፤

 • ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋጋ ሓደ ትሮይ ኦውንስ 1,268 ሽሕ ዶላር እዩ፤
 • GO 0.109 ሽሕ ዶላር።

ቁጽሪ ናይ ዝተፈላለዩ ዓቐን ተቐማጢ ገንዘብ ዘለዎም ውዕላት ንምሕሳብ፡ መጠን ተቐማጢ ገንዘብ ብመጠን GO ይምቀል፤

ብኣሽሓት ዝቑጸር ገንዘብ ምቕማጥሓደ5.ዓሰርተ
ስሌት ምግባር1000 / 0.109 ምዃኑ ይፍለጥ5,000 / 0.109 ይኸውን10,000 / 0.109 ይኸውን
ብዝሒ ውዕላት9.4591

ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ክትፈልጥ ኣለካ። ርትዓዊ ኣገባብ ድማ ነቲ ሓደጋ ኣብ 3% ናይቲ ተቐማጢ ገንዘብ ምድራት እዩ።

ማርጅንን ፋይናንሳዊ ውጽኢትን።

ክፉት ቦታ ዝተዓደገ መጻኢ ዕድል እዩ። ኣብ መወዳእታ መዓልቲ፡ ማርጅን ኣብ መርገጺኡ (ኣብ መንጎ ዋጋ ዕድጊን ኣብ መወዳእታ ንግዲ ዘሎ ዋጋን ዘሎ ፍልልይ) ይእከብ።

እቲ ውዕል ኣብ ዝዕጾ እዋን እዚ መርኣዪ እዚ ብዛዕባ መዓልታዊ ምትእኽኻብ ሓበሬታ ዝሓዘ ኮይኑ፡ መርኣዪ ፋይናንሳዊ ውጽኢት ናይቲ ትራንዛክሽን ይኸውን።

ምኩራት ነጋዶ መኽሰብ ናይቲ ትራንዛክሽን መባእታዊ ስሌት ይገብሩ (variation margin)። እዚ ድማ ነቲ ቦታ ንምዕጻው ዝበለጸ ህሞት ከይትሓልፍ የኽእለካ። መኽሰብ በዚ ቀመር ይሕሰብ፦ VM = (Pn − Pn-1) × N፣ ኣብዚ፤

 • Pn ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ዋጋ ውዕሊ እዩ፤
 • Pn-1 — ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዝሓለፈ ናይ ንግዲ መዓልቲ ዋጋ ንብረት፤
 • N ብዝሒ ውዕላት እዩ።

ፋይናንሳዊ ውጽኢት

ልሙዳት ናይ ጀመርቲ ሕቶታት

ሓደ ጀማሪ ፋይናንሳዊ ኣሃዝ ኣብቲ ዘገድሶ ኣርእስቲ ብዝጠሓለ መጠን፡ ዝያዳ ሕቶታት ንዕኡ ኣገዳሲ ይኸውን። እዚ ድማ ንኣድማስ ፍልጠት የስፍሕ። ኣብ ታሕቲ ኣብ መንጎ ሓደስቲ ዝሕተቱ ሕቶታት ኣለዉ፤

 1. ዝርዝር ናይ ኩሎም ናይ ሕጂ መጻኢ ኣበይ ክርኢ ይኽእል? ፍቓድ ዘለዎም ምልውዋጥ ዝርዝር ናይቶም ዝርከቡ ናይ መጻኢ ውዕላት ኣብ ሓቀኛ ግዜ የቕርቡ። ዝኾነ ሓደ ነጋዳይ ዝሰርሓሉ ምልውዋጥ ዝርዝር ኣብ እዋኑ ንምዕራፍ ተገዳስነት ኣለዎ።
 2. እቲ ናይ ጥቕሲ ታሪኽ ኣበይ ከውርድ ይኽእል? ኣብ ዝኾነ ምልውዋጥ ማህደር ዋጋታት ዘለዎ ኣገልግሎት ኣሎ። ነዚ ንምግባር ድማ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ምድላይ ኣብቲ ናይ ምድላይ ሳጹን “Quotes Archive” ብምእታው ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ 1 መዓልቲ ማዕረ 1440 ደቓይቕ ምዃኑ መሰረት ብምግባር “Maximum bars” ዝብል መለክዒ ብምቕማጥ ብቐጥታ ብመንገዲ ኣገልግሎት ቻርቲንግ ጥቕስታት ከተውርድ ትኽእል ኢኻ። ቅድሚ ምውራዱ፡ እቲ ተጠቃሚ መጀመርታን መወዳእታን ናይቲ ተገዳስነት ዘለዎ ናይ ግዜ ክመርጽ ይሕተት።
 3. ከመይ ጌርና ትኽክለኛ ናይ መጻኢ ዕለት ንመርጽ? ምርጫ ናይቲ ዝውድኣሉ መዓልቲ (እቲ ውዕል ዝውድኣሉ መዓልቲ) ኣብቲ መሰረታዊ ንብረት ይምርኮስ። ኣብቲ ምልውዋጥ ኣብ ዝተቐመጡ ዝተወሰኑ መዓልታት ይፍጸም። እቲ ነጋዳይ ዝገብሮ ምርጫ፡ ንሓደ ትራንዛክሽን ንምዝዛም ውሳነ ኣብ ዝህብሉ እዋን፡ ኣብ ዓይነት ንብረት ተመርኲሱ ትንተና ዝድለ ምዃኑ እዩ። ማለት ምምራጽ ዕለት መጻኢ ዕድል ኣካል ናይቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሓፈሻዊ መባእታዊ ትንተና ዕዳጋ እዩ።
 4. ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ንግዲ እንታይ ይኸውን? ኣብዚ መዓልቲ እዚ እቲ ምልውዋጥ ንኹሎም ኣብ ዕዳጋ መጻኢ ዝርከቡ ክፉታት ቦታታት ዳግመ-ስሌታት የካይድ፣ i.e. እዚ ዕለት እዚ ብመሰረት እቲ ውዕል ግዴታታት ዝፍጸመሉ መዓልቲ እዩ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ዕዳጋ ኣካይዳ ምግማት ዳርጋ ዘይከኣል እዩ። ነጋዶ ኣብ መዕፀዊ ዕለታት ተወሳኺ ንቕሓት ክህልዎም ኣለዎ፣ ምእንቲ ዘይተፀበኻዮ ምልውዋጥ ክሳራ ከየስዕብ። ብተወሳኺ ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ንግዲ እዩ “ጃክፖት ክትሃርም” እትኽእል።
 5. ንዘልኣለም ዝነብር መጻኢ ኣሎ ድዩ? እወ፡ መዓልቲ ምውዳእ ዘይብሎም መጻኢ ዕድል ኣለዉ። ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ውዕላት እቲ ዳግመ ስሌት ኣብ ሰዓት ይግበር። እቶም ነዊሕ ፖዚሽን (longs) ዝሓዙ ነቶም ሓጺር (shorts) ዝሓዙ በቲ ሸርፊ ዝወሰኖ መጠን ይኸፍሉ። እዚ ተርእዮ’ዚ፡ ህላወኡ፡ ንሓደ መርገጺ ከይዓጸኻ፡ ዋጋ ዘልኣለማዊ መጻኢ ምዕቃብ ዘድሊ ምዃኑ’ዩ። እዚ ዋጋ እዚ ኣብ ደረጃ መሰረታዊ ዋጋ ናይቶም መዐቀኒታት ክኸውን ይግባእ።
 6. ኣብ ውዕል ኣብ መንጎ ሓጺርን ነዊሕን ቦታ እንታይ ፍልልይ ኣሎ? ሓጺር – ውጽኢት መሸጣ ናይቲ ውዕል። ወናኒ ሓጺር ፖዚሽን ነቲ መሰረታዊ ንብረት በቲ ኣብቲ ውዕል ዝተሰማምዑሉ ዋጋ ናይ ምሻጥ ግዴታ ኣለዎ። ነዊሕ — ውጽኢት ናይ ምዕዳግ ውዕል። ዋናኡ ነቲ መሰረታዊ ንብረት ኣብቲ ውዕል ዝውድኣሉ ዕለት በቲ ንዕኡ ዝተቐመጠ ዋጋ ናይ ምዕዳግ ግዴታ ኣለዎ።
 7. ኣውፈርቲ መጻኢ ዕድል የድልዮም ድዩ? ነፍሲ ወከፍ ኣውፋሪ ኣብ ዕዳጋ ፊዩቸርስ ክነግድ ከምዘለዎ ባዕሉ ይውስን። ምርጫ ፋይናንሳዊ መሳርሒታት ኣብ ውልቃዊ ምርጫታት፣ ፍልጠትን ቦርሳን ናይቲ ኣውፋሪ ይምርኮስ። ገለ ሰባት ንመጻኢ ንግዲ ከም እንኮ ፋይናንሳዊ መሳርሒ ኣይጥቀሙሉን እዮም። እንታይ ደኣ ንመጻኢ ዕድል ከም ሓደ ካብቶም ኣማራጺታት ምብዛሕ ርእሰ-ማል ገይሮም ይቖጽርዎ። ንሓደጋ ዘቃልል መሳርሒ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ንብረታት ዝግበር ወፍሪ ዝሓዘ እዩ።

ከመይ ጌርካ ፊዩቸርስ ትነግድን ኣታዊ ትረክብን ኣብዚ ዝስዕብ ቪድዮ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም፡ https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman ፊዩቸርስ ከም መሳርሒ ምልውዋጥ ኩሉ ግዜ ናይ ግምታዊ ተራ ኣይተጻወተን። ብመንገዲ ናይ መጻኢ ትራንዛክሽን ኣቕረብቲ (ሕርሻታት፡ ፋብሪካታት ወዘተ) ካብ ለውጢ ዋጋ ንነብሶም ይከላኸሉ ነበሩ። ሕጂ ንግዲ መጻኢ ዕድል ንምእማኑ ዘጸግም ስፍሓትን ተፈታውነትን ረኺቡ ኣሎ። እዚ ዓይነት ፋይናንሳዊ ንጥፈት ኣብ ዕዳጋታት ኣክስዮን ኣብ ንግዲ ተመኩሮ ሒዝካ ምጅማር ይሓይሽ።

opexflow
Rate author
Add a comment