ނޮވިސް އިންވެސްޓަރަކަށް ފިއުޗާސް އާއި އެކު މަސައްކަތް އިންތިޒާމު ކުރެވޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

Как торговать фьючерсамиДругое

ފިއުޗާސް ޓްރޭޑިންގ އަކީ ސްޓޮކް، ފައިސާ، ރިއަލް އެސްޓޭޓް ފަދަ ކަންކަމުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށްވުރެ މިހާރު ހުރި ރައުސުލްމާލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރި އަދި ފަންކްޝަނަލް ގޮތެކެވެ. މި ޓޫލް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސެލެކްޝަން ލިބިގެންދާ ޓޫލެކެވެ. ހާއްސަ ވައްތަރެއްގެ މުއާމަލާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފިއުޗާސް އަކީ މާލީ ބާޒާރުގައި މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. އެމީހުން ގެނެސްދެނީ ހުނަރުވެރި ގޮތަކުން ބޮޑު ފައިދާއެކެވެ.

ފިއުޗާސް މާކެޓް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ފިއުޗާސް ޓްރޭޑިންގ ގައި ހިމެނެނީ ރަނގަޅު ރޭޓެއްގައި އެސެޓްތައް ގަތުމަށް / ވިއްކުމަށްޓަކައި މާކެޓް ޑައިނަމިކްސް ފޯކަސް ކުރުމެވެ. މާލީ ވަސީލަތުގެ ސިފައަކީ؛

 1. ސްޓެބިލިޓީ. ފިއުޗާސް އަކީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ނިންމާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބާވަތެއް ކަމަށާއި، އެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހުރިހާ ޝަރުތުތަކަކާއެކު، މުދަލުގެ އަގާއި ޑެލިވަރީ ކުރާ ވަގުތު ކުރިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ސާދާކޮށް ބުނާނަމަ، ވަކި މުއްދަތަކަށްފަހު ވަކި އަގެއްގައި ކޮންޓިންޖެންޓް އެސެޓެއް ގަތުމަށް ގަންނަ ފަރާތުން ވައުދުވެއެވެ. އިތުރަށް އިންވެސްޓަރަށް ވެސް އެހާމެ ނަސީބުވެރި އެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މުދަލުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ ނަމަ ފައިދާ ލިބޭނެ އެވެ. ވެއްޓިއްޖެ ނަމަ ވާނީ ގެއްލުމެއްގަ އެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ނުލިބި، ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ (ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް “އަމިއްލައަށް” ދެމިހުރެއެވެ).
 2. މަޖުބޫރުކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓް އަދާކުރުން . ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމަށްފަހު މުދާ ގަނެ ވިއްކުމަކީ ޕާޓީތަކުގެ މައްޗަށް ވާޖިބެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައްގެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި މުއާމަލާތް ނިންމުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިންގެ އަތުން އިންޝުއަރެންސް ޕްރީމިއަމް (ގެރެންޓީ) އެއް ނަގަ އެވެ. އާންމުކޮށް އެއީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަދަދުގެ %5 އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖޫރިމަނާތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.
 3. ތަފާތު ތަކެތި. މުއާމަލާތުގެ އެއްޗެއް ހޮވުމަށް ވަކި އޮނިގަނޑެއް ނެތެވެ. ސެކިއުރިޓީޒް، އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް، ފައިސާ، އިންޑެކްސް ފަދަ ތަކެތި ޝަރުތުކޮށް ގަނެ / ވިއްކުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

މާލީ ތަޖުރިބާކާރުން ފިއުޗާސް ޓްރޭޑިން ގިންތިކުރަނީ ސްޕެކިއުލޭޝަންގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރިއަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގައި ހިމެނެނީ ވަކި އެއްޗެއް ގަތުމަށް ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމެވެ. ފިއުޗަރސް ޑީލެއް ބެޓަކާ އަޅާކިޔަނީ، މާނައަކީ ބައިވެރިން ޝަރުޠުކޮށް އެއްޗެއްގެ އަގު ދަށްވާނެތޯ ނުވަތަ މައްޗަށް ދާނެތޯ ބެޓް ކުރެއެވެ.

ފިއުޗަރސް ޓްރޭޑިންގ ގެ ފައިދާ

މި މާލީ ވަސީލަތަކީ ފަސޭހަކަމާއެކު އަވަހަށް އިތުރު ފައިސާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހީވާގިކަމާއެކު ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެކެވެ. ބައެއް އިންވެސްޓަރުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭގެ ފައިދާތައް ގެއްލުންތަކަށް ވުރެ ބޮޑެވެ. ޕޮޒިޓިވް ފަރާތްތައް:

 1. މުދަލުގެ މާކެޓްތަކާ ހަމައަށް ތަފާތު އެތައް އެސެޓްތަކެއް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ޕޯޓްފޯލިއޯ ޑައިވަރސިފައި ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.
 2. ޝޯޓް ޕޮޒިޝަން ވިއްކުމަކީ އަންލިމިޓެޑް ކަމެކެވެ. ވިއްކާ މީހާގެ އަތުގައި ނެތް އެސެޓްތައް ވިއްކުމަށް ކިޔަނީ “ކުރު” – ކުރު ވިއްކުމެކެވެ. ސްޓޮކްތަކާ އަޅާބަލާއިރު، ދެން އުފެއްދުން ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ފިއުޗަރސް އެތައް ފަހަރަކު ގަނެ / ވިއްކުން ކުރެވޭނެއެވެ.
 3. މަތީ ފެންވަރުގެ ލިކުއިޑިޓީ. ފިއުޗާސް އަކީ ޑެރިވޭޓިވްސް މާކެޓް އިންސްޓްރޫމެންޓެކެވެ. ކޮންޓްރެކްޓް ތަންފީޒުކުރުން ހިނގަނީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަގު ބޮޑުވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެ، މާނައަކީ ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށްވުރެ އާމްދަނީ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމެވެ.
 4. ސްޓޭންޑަރޑް ފޯމް. ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ވަކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ނުޖެހެއެވެ. ހުރިހާ ޝަރުތުތަކެއް މިހާރުވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ.
 5. އެންޓްރީ ތްރެޝްހޯލްޑް ދަށްވެއެވެ. އެއްބަސްވުމަކުން ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ވަގުތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިންޝުއަރެންސް ގެނައުމަށް ފުދޭވަރެވެ. މި ލިމިޓަކީ ޖުމްލަ މުއާމަލާތުގެ އަގުގެ ގާތްގަނޑަކަށް %15 އެވެ. ބާކީ ފައިސާ ދައްކަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަނީ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ އެއްޗެއްގެ ވާޗުއަލިޓީގެ ސަބަބުން ސެކިއުރިޓީޒް ރައްކާކުރުމަށް ބްރޯކަރަށް ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހެ އެވެ. ފިއުޗާސް ޑީލަކީ ހަމައެކަނި ފަންޑުގެ ބޭސްގައި ހުރި މަގާމެއް ކަނޑައެޅުމެވެ.
 6. މައިގަނޑު ބައި ނިމުމުން ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ދެތިން ގަޑިއިރު ވަންދެން އެ ޕްރޮސެސް ދިގުކޮށްލާ އަވަސް ބަޔެއް އެބައޮތެވެ.

މި ބާވަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގެއްލުމަކީ ލީވަރޭޖް ނެތުމެވެ، މާނައަކީ ބްރޯކަރަށް ފައިސާގެ ލޯނެއް ނުވަތަ ޚުދު އިންވެސްޓްމަންޓް އޮބްޖެކްޓެއް ހޯދުމަށް އެދި ނުދެވޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ މުއާމަލާތް ފެށޭއިރު އެއްފަހަރާ މުޅި ފައިސާ އެކައުންޓުގައި އޮންނަން ނުޖެހޭތީ އެވެ. އަދި އެ އެއްޗެއްގެ ވަގުތީ ކަމުގެ ސަބަބުން ނެތް އެއްޗެއް ދަރަނިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއެވެ. އަނެއް ނެގެޓިވް ފަރާތަކީ ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް، އެއްޗެއް ގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ދެވަނަ ބައިވެރިއަކަށް ވާނީ ކާކުކަން ނޭނގުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރިސްކްގެ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

ހުރިހާ ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާއިރު، މި ޓޫލް އަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ފަރާތްތަކަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ރަނގަޅު ޓޫލެއް ނޫނެވެ. ފިއުޗާސް ޓްރޭޑިންގ ބަދަލުވަނީ މާލީ ބާޒާރުގައި އެކަށީގެންވާ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާއެއް ނެތް ކެސިނޯއަކަށެވެ. އަގު އުފުލުމުގެ ޑައިނަމިކްސް “އަންދާޒާ” ކުރަން ފަސޭހަ ކަމުގެ ތަސައްވުރު ފަށައިގަންނަ މީހުންނަށް ލިބެ އެވެ.

ލެވަރެޖް

ފިއުޗާސް ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހާއްސަ ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުން ބްރޯކަރުގެ ލޯނު ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބެ އެވެ. އެގޮތުން، މިބާވަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ލީވަރޭޖް ލިބޭނެ ކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ލީވަރޭޖްގެ ބަދަލުގައި ކޮލެޓަރަލް ޖަހާފައިވެ އެވެ. މުޅި ފައިސާ ވެސް ނެތި ފިއުޗާސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ގަތުމުގެ ހައްގު އިންވެސްޓަރަކަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. އެކްސްޗޭންޖަކީ ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ފަރާތް ޕާސަނަލައިޒްކޮށް، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބައެއް (އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް) ލާޒިމުކުރާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ޖީއޯ (ކޮލެޓަރަލް ނުވަތަ ޑިޕޮސިޓް) އެވެ.
ލެވަރެޖް

ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ކުރިން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ފިއުޗަރސް ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ ކުރިން، މިފަދަ ޓްރޭޑިންގ އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ ރިސްކްތަކެއް ވިސްނި، ފުރިހަމައަށް ވިސްނޭތޯ ބަލާށެވެ. ދެން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭނެ: ބްރޯކަރެއް ހޮވުމާއި، މާކެޓް ސެގްމަންޓް ކަނޑައެޅުމާއި، ވަކިވަކިން އަމިއްލައަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް ހޮވުން.

ބްރޯކަރޭޖް ފާމެއް ހޮވުން

މި ބާވަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ޚާއްޞަ ބްރޯކަރަކުން ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތާއި ލަފާ ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓަރުންނަށް މިއީ ޚަރަދު ބޮޑު ވެދާނެ ކަމެކެވެ. މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކުޑަ ފީއަކަށް ޑިސްކައުންޓް ސެޓެއްގެ ހިދުމަތްތައް ހޮވުމެވެ. ތިރީގައިވާ އިންޑިކޭޓަރތަކަށް ބަލައިގެން ބްރޯކަރޭޖް ފަރުމެއް ހޮވުން.

 • ބެޓިންގ ކޮމިޝަންތައް؛
 • މާރޖިން ރިކުއަރމަންޓްސް (އިނިޝިއަލް ރޭޓް)؛
 • ލިބެންހުރި މުއާމަލާތްތަކުގެ ބާވަތްތައް؛
 • ޕްލެޓްފޯމް ސޮފްޓްވެއާ؛
 • ޔޫޒަރުގެ ނަޒަރަކުން މޮނިޓަރިންގ އިންޓަރފޭސްއަށް ފަސޭހަވުން؛
 • އެހެން ކްލައިންޓުންނަށް ހިދުމަތްދޭއިރު ބްރޯކަރުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑާއި ފެންވަރު.

ފިއުޗަރސް މާކެޓްތަކުގެ ކެޓަގަރީތައް

ސްޓޮކް ވިޔަފާރި ކުރާއިރު ތަފާތު އެތައް ސިނާއަތެއް ލިބެން ހުރެއެވެ (ޓެކްނޮލޮޖީން ފެށިގެން ބޭރު ފައިސާ ބޭންކުން ޖަމާކުރުމާ ހަމައަށް). ސިނާއަތުގެ ކެޓަގަރީތަކަށް އެއްގޮތް ޓްރޭޑިން މެކޭނިކްސްތަކާއެކު، އެމީހުންގެ ވަކިވަކި ވައްތަރުތަކަށް އަދިވެސް ނިއުއަންސްތައް އެބަހުއްޓެވެ. ފިއުޗާސް ޓްރޭޑިންގައި ވެސް ހާލަތު އޮތީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ. ފިއުޗާސް ޓްރާންސެކްޝަންތައް އެއްގޮތް ނަމަވެސް، މިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިންސްޓްރޫމެންޓްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭތީ، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކެޓަގަރީއެއް މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހެއެވެ. މަސައްކަތަށް ސްޕެކްޓްރަމް ހޮވުމުގައި ވާގޮތް އިތުރަށް ނާޒުކު ވިސްނުމަކަށް ޕްރޮމޯޝަނަލް ޓްރޭޑް ކޮންޓްރެކްޓްތަކާ އަޅާކިޔާށެވެ. ކޮންމެ މާކެޓެއްގައި (މެޓަލްސް، ފައިސާ، ހަކަތަ ވަސީލަތްތައް ފަދަ) ސިފަ ނިއުއަންސްތައް ހުންނަކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންވީ: ލިކުއިޑިޓީ ލެވެލް، ކޮންޓްރެކްޓް ވޮލިއުމް، މާރޖިން ރިކުއަރމަންޓްސްގެ ތަފާތު.

ފިއުޗަރސް މާކެޓްގައި ހިނގާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ބާވަތްތައް

ކޮންޓްރެކްޓެއް ގަތުމަކީ ނުވަތަ ވިއްކުމަކީ، އަގު އުފުލިގެން / ވެއްޓުމުން މޮޅުވާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި، ވިސްނޭ އެންމެ ފަސޭހަ ވައްތަރުގެ މުއާމަލާތެވެ. އެއީ މިބާވަތުގެ މުއާމަލާތްތަކާއެކު ފިއުޗަރސް މާކެޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ފަށަންވީއެވެ. ދަސްވެ، އެ ޕްރޮސެސްގައި ބައިވެރިވާވަރަކަށް، މިއަށްވުރެ ކޮމްޕްލެކްސް އެހެން ގޮތްތައް ބޭނުން ކުރާށެވެ. މުއާމަލާތުގެ ބާވަތްތައް:

 1. ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުތަކާއި ޚުދު އުފެއްދުމުގެ އަގުތަކުގައި ޕޮޒިޝަންތަކަށް ބެޓްކުރުން. ވިޔަފާރިވެރިއަކު ފިއުޗަރސް މާކެޓުގައި ދިގު މަގާމެއް ގާއިމްކޮށް، ހަމަ އެއާއެކު މާލީ ބާޒާރުގައި ކުރު މަގާމެއް ގާއިމްކޮށްދެއެވެ. ބެޓްގެ މުހިންމު ކަމަކީ ޚުދު މުދަލުގެ އަގުތަކާއި އޭގެ ފިއުޗާސްގެ އަގުތައް އުފުލި އުފުލިގެން ދިއުމެވެ. ދެ މަގާމުން ލިބޭ ޖުމްލަ ފައިދާ ތަފާތުވާނެ އެވެ. ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޝައުގުވެރިވަނީ ދެ މަގާމް ވެސް ބަންދުކޮށް، ކަޅުގަނޑުގައި ހުރުމަށެވެ.
 2. ކޮންޓްރެކްޓް މަގާމުތަކަށް ބެޓް ކުރާށެވެ. ބެޓްގެ މުހިންމު ކަމަކީ ދެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ އަގުތަކުގެ ތަފާތު ބަދަލު ކުރުމެވެ. އޮޕަރޭޝަން ލޮޖިކް ވެސް ކުރީގެ ލޮޖިކް އާއި އެއްގޮތެވެ.
 3. ސްޓޮކް މާކެޓް ދަށްވުމާ ދެކޮޅަށް ފިއުޗާސް ޓްރޭޑިން ބޭނުންކުރުން. އެހެން ނޫނީ ހެޖިންގ. ފިގުރެޓިވް ގޮތުން ބަލާއިރު މިގޮތަށް ފެންނަނީ: ކްލައިންޓުގެ އަތުގައި ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮވެއެވެ، ​​އަދި އެ ހިއްސާތައް ވިއްކަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. މާލީ ބާޒާރުގައި ޕްރެޝަރު ބޮޑުވަމުން އަންނަނީ އަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުންނެވެ. ނިކުމެވޭނެ މަގަކަށް ވާނީ ފިއުޗާސް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ސިފައިގައި އެމީހުން ވިއްކުމެވެ. އެއީ، ފިއުޗަރސް ވެގެން ދަނީ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އަގު ވެއްޓޭނެ އިންޝުއަރެންސަކަށެވެ.

އެންމެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެޓްރެކްޓިވް ފިއުޗާސްތަކެވެ

ޑޮމެސްޓިކް ސައިޓްތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ބޭރުގެ ސައިޓްތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް އުސޫލަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެންމެ ބޮޑު ވޮލަޓިލިޓީ (އަގު ވޮލަޓިލިޓީ) އާއި ލިކުއިޑިޓީ (ރަނގަޅު އަގެއްގައި އެސެޓްތައް އަވަހަށް ނަގުދު ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން) އަކީ އަބަދުވެސް މަޝްހޫރު މާކެޓް އިންޑެކްސްތަކުގެ ސިފައެކެވެ. ފައިސާގެ ބެޓްތައް (ޔޫރޯ އިން ޑޮލަރަށް، ސްވިސް ފްރެންކް އިން ޖަޕާނު ޔެން ފަދަ) ވެސް ލިކުއިޑް އަދި ވޮލަޓައިލް އެވެ. އެމީހުންގެ ޖާޒުބިއްޔަތަކީ އިންޑެކްސްތަކާ އަޅާކިޔާލެވޭ އެއްޗެއް ނަމަވެސް ބެޓްތައް ފަސޭހައިން ވިސްނޭނެއެވެ.
ފައިސާގެ ބެޓްސްރިސްކް ކުޑަ މުއާމަލާތްތަކަކީ؛

 • ބޮޑެތި އަދި ކާމިޔާބު ކޯޕަރޭޝަންތަކުގެ ހިއްސާގެ ފިއުޗަރ ހޯދުން؛
 • އަގުހުރި ލޭނުތަކުގެ ޓްރޭޑް ފިއުޗަރސް.

މާކެޓް އެނަލިސިސްގެ އިބްތިދާއީ ތަހުލީލު

ފިއުޗާސް އަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް ރަނގަޅަށް ހޮވުމަށްޓަކައި، މާކެޓުގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތު ދިރާސާ ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ފައިދާހުރި އަދި އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ތަޙުލީލުތަކުގެ ބާވަތްތަކެވެ.

އަސާސީ

މި ދިރާސާގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުތަކަށް އަސަރުކުރާ އެކި ސްކޭލްތަކުގެ އިންޑިކޭޓަރުތައް ބަލާފައިވެ އެވެ. ފިއުޗަރސްގެ އަގަކީ އޭގެ އަންޑަލައިންގ އެސެޓްގެ އަގާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ، ސަޕްލައި-ޑިމާންޑް ބެލެންސްއާއި އަންޑަލައިން އެސެޓްގެ ނިސްބަތަށް އަސަރު ފޯރުވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް ތަޙުލީލުކުރެވެއެވެ. މިސާލުތައް:

 1. ފައިސާގެ ފިއުޗަރސް. މިތަނުގައި ފޮރެކްސް ފަދަ މަޝްހޫރު މާކެޓްތަކުގެ އިންޑިކޭޓަރުތަކާއި، ޚާއްޞަކޮށް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ މިންވަރުތަކާއި، އެއާ ގުޅޭ ޤައުމީ ފައިސާ ހުންނަ ޤައުމުތަކުގައި އިންފްލޭޝަނަރީ އުފުލުންތަކާއި، އިޤްތިޞާދީ ޚަބަރުތަކާއި، އަމިއްލައަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކުގެ ޚާއްޞަ ނުފޫޒެއް ފޯރައެވެ.
 2. ސްޓޮކް އަދި ބޮންޑް ފިއުޗަރސް. މި ދާއިރާގައި މައިގަނޑު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ (ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ) މުޅި މާލީ ހަރަކާތުގެ ރިޕޯޓިންގ އިން ލިބޭ ޑޭޓާއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސަމާލުކަން ދެނީ އަސާސީ ނިސްބަތްތަކަށް (ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމުގެ އިންޑިކޭޓަރސް، މިވަގުތު އަދި ޑައިނަމިކްސްގައި ލިބިފައިވާ ސާފު އާމްދަނީ ފަދަ ކަންކަން) އަށެވެ.

ޓެކްނިކަލް

މި ތަހުލީލު ބިނާވެފައިވަނީ އަގު ޗާޓްތަކުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މި އުސޫލުގެ އުސޫލަކީ ވަގުތުގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން އަގަށް ބަދަލު އަންނަކަން ޤާއިމުކުރުމެވެ. ޗާޓުގައި ބަދަލެއް ނާންނަ ނަމަވެސް، ބައުންޑަރީތައް ފުޅާކުރުމަށް ނުވަތަ އެތަންތަން ހަނިކުރުމަށް ސްކޭލް ކުރާއިރު، މިފަދަ ހަމަޖެހުމަކީ އަގު މައްޗަށް ނުވަތަ ވެއްޓުމުގެ ކުރިން މަޑުޖެހުމެކެވެ. މި ތަޙުލީލުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ:

 • ޕެޓަރންސް (މާޒީގެ މަރުހަލާތަކުގައި އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އުސޫލުތައް)؛
 • ސަޕޯޓް އަދި ރެސިސްޓެންސް ލެވެލްސް (ދިގު ​​މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަގަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ހުރަސްތައް) .

މިކަންކަމާއި އެހެނިހެން އިންޑިކޭޓަރުތައް އެއްކޮށްލުމުން އެ މުއާމަލާތަކީ އަގުހުރި މުއާމަލާތެއް ކަމަށް ނިންމުމަށް ސަބަބެއް ލިބެއެވެ. ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް ބިނާކޮށްފައިވަނީ އަގު އުފުލޭ ޗާޓުގެ މައްޗަށެވެ.

ޓްރޭޑިންގ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން

އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ހުރިހާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްތަކުން ވެސް ފިއުޗާސް ޓްރޭޑިންގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. މި މަސައްކަތް ފެށެނީ ބްރޯކަރޭޖް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުންނެވެ:

 1. ވިޔަފާރީގައި މެދުވެރި ކުންފުންޏެއް ހޮވުމުގައި ބިނާވެފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޝަރުތުތައް ދިރާސާކޮށްގެންނެވެ. މޮސްކޯ އިންޓަރބެންކް ކަރަންސީ އެކްސްޗޭންޖް މައިސެކްސް (https://www.moex.com/) ގެ ވެބްސައިޓުން ބްރޯކަރުގެ ލައިސަންސް ޗެކް ކުރައްވާށެވެ.
 2. އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ވަކި އޯގަނައިޒޭޝަނަކަށް ބަލާފައި ކުޑަކޮށް ތަފާތު ނަމަވެސް މައިގަނޑު ލިސްޓަކީ ތިރީގައި މިވާ ލިސްޓެވެ.
  • އޯގަނައިޒޭށަނުން ގާއިމްކުރާ މޮޑެލްއާ އެއްގޮތަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން؛
  • ޕާސްޕޯޓް / އެހެން އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓް؛
  • ޓީއައިއެން ސެޓްފިކެޓް؛
  • އެސްއެންއައިއެލްއެސް އެވެ.

އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފާ ކުރާނެ އަދަދެއް ނިންމުން. އެކި ބްރޯކަރުންނަށް މިނިމަމް އެންޓްރީ ތްރެޝްހޯލްޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެއެވެ. ދެން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރައްވާށެވެ.

 1. ހުޅުވަންވީ ކޮން އެކައުންޓެއް ހޮވުން – ގަވާއިދުން (13% ޓެކްސް ނެގުން) ނުވަތަ އިންޑިވިޖުއަލް އެކައުންޓެއް (އައިއައިއޭ) (މިތަނުން ޓެކްސް އުނިކުރުމުގެ ބާވަތް ހޮވޭނެ – ކޮންޓްރިބިއުޝަނަކަށް ނުވަތަ އާމްދަނީއަށް).
 2. ހުށަހަޅާ ހުރިހާ މާލީ ހަރަކާތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ޓެރިފް ޕްލޭނެއް ހޮވުން.
 3. ހުޅުވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން – ކުންފުނީގެ އޮފީހަށް އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ޒިޔާރަތްކުރުން. ފުރަތަމަ ހާލަތުގައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޕެކޭޖެއް ގެނައުމަކުން ފުދޭނެއެވެ. ބާކީ ކަންތައްތައް ކުރާނީ ސްޕެޝަލިސްޓެވެ. ދެވަނަ ކޮލަމްގައި ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކޮލަމެއް އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮންފަރމަންސް ކުރެވޭނީ “ގޮސުސްލުގީ” ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް ކޮންފަރމަންސް މެދުވެރިކޮށް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ.
 4. ލިޔެކިޔުންތައް 2-3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސެސް ކުރެވެއެވެ. މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު، އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމާބެހޭ ނޮޓިފިކޭޝަނާއެކު ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް މެސެޖެއް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 5. ފުރަތަމަ ޑިޕޮސިޓް ކުރެވެންދެން އެކައުންޓް އެކްޓިވް ނުވާނެއެވެ. ބޭންކް ކާޑަކުން ފުރިހަމަކޮށް، ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުން ޓްރާންސްފާކޮށް، ނަގުދު ފައިސާއިން ފުރުވާށެވެ.

އެކްޓިވް ޓްރޭޑިން އެކައުންޓެއްގެ ސަބަބުން ފިއުޗާސް ގަނެ ވިއްކަން ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ.

ޓްރޭޑިންގ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން

ކޮންޓްރެކްޓް ކްލަސިފިކޭޝަން

އެއާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ބިނާވެފައިވަނީ ހޮވާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ. ވިޔަފާރި ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދެ ބާވަތުގެ ވެސް ސިފަތައް ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކުރާށެވެ.

 1. ޑެލިވަރީ. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބާވަތުގެ ހަމަ ނަމުން ވެސް އޭގެ ޖާދޫގެ ވާހަކަ ދައްކައެވެ – އެއީ މުއާމަލާތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން އުފެއްދުމެއް ޙަޤީޤީ ޑެލިވަރީ ކުރުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެގްރީމަންޓަށް އަމަލުކުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ އެކްސްޗޭންޖުން ކަމަށާއި، ޝަރުތުތަކާ ހިލާފުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބައިވެރިންނަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުން ކަމަށެވެ. މި ބާވަތަކީ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ދަނޑުވެރިކަމާއި ސިނާއީ ވިޔަފާރިތަކުން ބޭނުންކުރާ ވައްތަރެކެވެ. އިންޓަރެސްޓް ބަޔާންކޮށްދެނީ އަމިއްލައަށް ރޯ މެޓީރިއަލް ނުވަތަ އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންވާ އެހެން މުދާ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ގަންނަން ޖެހޭތީ އެވެ.
 2. ލަފާކޮށްފައި. މި ބާވަތުގެ ދަށުން ނިންމާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޝަރުތުތަކުގައި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްޗެއް ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. އެ މުއާމަލާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލުންނެވެ. އަސާސީ ގޮތުން ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓްތަކަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ ސްޕެކިއުލޭޓިވް ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައެވެ.

ޓްރޭޑިންގ އެލްގޮރިޒަމް

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކަކީ ވިސްނުންތެރިކަމެއް ނެތި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކެއް ނޫނެވެ. ފިއުޗާސް ޓްރޭޑިންގ އަށް ބޭނުންވަނީ ވަކި ހާލަތަކަށް ތަފާތު ސާފު އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ނަމަވެސް މައިގަނޑު ބުރަކަށި އެކުލެވިގެންވާ – ޓްރޭޑިންގ އެލްގޮރިޒަމެއް:

 1. މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގު ކަނޑައެޅުން.
 2. އިންޝުއަރެންސް ޕްރީމިއަމް (ޖީއޯ) ގެ އަދަދު ވަޒަންކުރުން.
 3. ޑިޕޮސިޓްގެ އަދަދު މާރޖިންގެ ސައިޒަށް ބަހާލައިގެން ލިބެންހުރި ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ އަދަދު ހިސާބުކުރުން.

މިސާލު: 1، 5 އަދި 10 ހާސް ޑޮލަރުގެ ޑިޕޮސިޓްތަކާއެކު ގަންނަން ލިބޭ ގޯލްޑް ފިއުޗަރސް ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ އަދަދު އެނގެން ބޭނުންވެއެވެ. ހިސާބުތައް ގާތްގަނޑަކަށް ކުރެވޭނީ ޓްރޭޑިންގ ޕެރަމިޓަރސްގެ ވޮލަޓިލިޓީގެ ސަބަބުންނެވެ. ތިރީގައިވާ ޑޭޓާތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 • ޓްރޮއި އައުންސެއްގެ އަގަކީ މިވަގުތު 1،268 ހާސް ޑޮލަރެވެ؛
 • ގޯ 0.109 ހާސް ޑޮލަރެވެ.

އެކި ޑިޕޮސިޓް ސައިޒުތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ އަދަދު ހޯދުމަށްޓަކައި، ޑިޕޮސިޓްގެ އަދަދު ބަހާނީ ޖީއޯ:

އެތައް ހާސް ޑޮލަރަކުން ޑިޕޮސިޓް ކުރުންއެކެއް5ދިހައެއް
ހިސާބުކުރުން1000 / 0.109ރ5،000 / 0.109ރ10،000 / 0.109ރ
ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ އަދަދު94591 އެވެ

އެ ނުރައްކަލަށް ސަމާލުވާން ޖެހެ އެވެ. އެކަށީގެންވާ ގޮތަކީ ޑިޕޮސިޓްގެ %3 އަށް ރިސްކް ލިމިޓް ކުރުމެވެ.

މާރޖިން އަދި މާލީ ނަތީޖާ

އޯޕަން ޕޮޒިޝަނަކީ ގަނެފައިވާ ފިއުޗަރސް އެކެވެ. ދުވަސް ނިމުމުން މާރޖިން ޖަމާކުރެވެނީ އޭގެ ޕޮޒިޝަނަށް (ގަތް އަގާއި ވިޔަފާރި ނިމުމުން ލިބޭ އަގާއި ދެމެދުގައިވާ ތަފާތު) އެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓް ބަންދުކުރާއިރު، މި އިންޑިކޭޓަރުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭއިރު، މިއީ މުއާމަލާތުގެ މާލީ ނަތީޖާގެ އިންޑިކޭޓަރެކެވެ.

ތަޖުރިބާކާރު ވިޔަފާރިވެރިން މުއާމަލާތުގެ ފައިދާ (ވެރިއޭޝަން މާރޖިން) ގެ އިބްތިދާއީ ހިސާބު ހެދުމެވެ. މިއީ މަގާމު ބަންދު ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ގެއްލިގެން ނުދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ކަމެކެވެ. ޕްރޮފިޓެބިލިޓީ ކަނޑައެޅެނީ މި ފޯމިއުލާއިން: VM = (Pn − Pn-1) × N، މިތަނުގައި:

 • Pn އަކީ މިހާރުގެ މުއްދަތުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގު؛
 • Pn-1 — ކުރީގެ ވިޔަފާރި ދުވަސް ނިމުމުން އެސެޓްގެ އަގު؛
 • ނ އަކީ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ އަދަދެވެ.

މާލީ ނަތީޖާ

އާންމުކޮށް އަލަށް ކުރާ ސުވާލުތަކެވެ

ނޮވިސް މާލީ ޝަޚުޞިއްޔަތެއް އޭނާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ މައުޟޫޢުގައި ޣަރަޤުވެފައިވާ ވަރަކަށް އޭނާއާ ގުޅުންހުރި ސުވާލުތައް ގިނަވެގެންދެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޢިލްމުގެ އުޑުމަތި ފުޅާވެގެންދެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އަލަށް ފަށާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެންމެ ގިނައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކެވެ.

 1. މިހާރުގެ ހުރިހާ މުސްތަގުބަލެއްގެ ލިސްޓެއް ފެންނަނީ ކޮންތާކުން ހެއްޔެވެ؟ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އެކްސްޗޭންޖްތަކުން ލިބެން ހުރި ފިއުޗާސް ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ލިސްޓެއް ރިއަލް ޓައިމްގައި ފެންނާނެ އެވެ. ވިޔަފާރިވެރިއަކު ހިންގާ އެއްވެސް އެކްސްޗޭންޖަކުން ލިސްޓްތައް ވަގުތުން އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެކެވެ.
 2. ކޯޓް ހީސްޓްރީ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނީ ކޮންތާކުން ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ވެސް ކޯޓްސްގެ އަރުޝީފެއް ހުންނަ ހިދުމަތެއް އޮވެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ސައިޓްގައިވާ ސަރޗް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ސަރޗް ބޮކްސްގައި “ކޯޓްސް އާރކައިވް” ލިޔެގެންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު 1 ދުވަހަކީ 1440 މިނެޓާ އެއްވަރު ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް “މެކްސިމަމް ބާރސް” ޕެރެމިޓަރ ސެޓްކޮށްގެން ސީދާ ޗާޓިންގ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓްސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ޑައުންލޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މުއްދަތުގެ ފެށުމާއި ނިމުމެއް ހޮވުމަށް އެދެއެވެ.
 3. ރަނގަޅު ފިއުޗާސް ޑޭޓެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު (ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާ ދުވަސް) ހޮވުން ބިނާވެފައިވަނީ އޭގެ އަސްލު އެސެޓްގެ މައްޗަށެވެ. އެކްސްޗޭންޖްތަކުން ކަނޑައަޅާ ވަކި ދުވަސްތަކެއްގައި ދިމާވެއެވެ. ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ އިޚްތިޔާރު އޮތީ މުއާމަލާތެއް ނިންމުމަށް ނިންމުމުގައި އެސެޓްގެ ބާވަތަށް ބަލައިގެން ތަހުލީލެއް ކުރަން ޖެހޭތީ އެވެ. އެއީ، ފިއުޗަރސްގެ ތާރީޚު ހޮވުމަކީ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާކެޓުގެ ޢާންމު ޕްރިލިމިނަރީ އެނަލިސިސްގެ ބައެކެވެ.
 4. ވިޔަފާރި ކުރާ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ދުވަހު އެކްސްޗޭންޖުން ފިއުޗަރސް މާކެޓުގައި ހުރި ހުރިހާ އޯޕަން ޕޮޒިޝަންތަކެއްގެ ރީކަލްކިއުލޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ، މާނައަކީ މިއީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ވާޖިބުތައް ފުރިހަމަވާ ދުވަހެވެ. މި ދުވަހު މާރުކޭޓުގެ ސުލޫކުތައް ލަފާކުރުމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ވިޔަފާރިވެރިން ބަންދުކުރާ ތާރީހުތަކުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވާން ޖެހެނީ ހީވެސް ނުކުރާ ގޮތަކަށް އުފެދޭ އުދަގޫތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއީ ޓްރޭޑިންގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު “ޖެކްޕޮޓް ޖަހާ” ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
 5. ޕަރޕެޗުއަލް ފިއުޗަރސް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ އާދެ، މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚެއް ނެތް ފިއުޗާސްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިފަދަ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ދަށުން ރީކަލްކިއުލޭޝަން ހެދެނީ ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު އެވެ. ދިގު މަގާމުތަކުގައި (ލޯންގްސް) ހިފަހައްޓާ މީހުން ކުރު (ޝޯޓްސް) ހިފަހައްޓާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދައްކަނީ އެކްސްޗޭންޖުން ކަނޑައަޅާ ރޭޓަކަށެވެ. މި ހާދިސާ އުފެދިފައިވަނީ މަގާމެއް ބަންދު ނުކޮށް ޕަރޕެޗުއަލް ފިއުޗަރސްގެ އަގު ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މި އަގު ހުންނަންވާނީ އިންޑެކްސްތަކަށް ލިބޭ ބޭސް އަގުގެ ފެންވަރުގައެވެ.
 6. ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ކުރު މަގާމާއި ދިގު މަގާމުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ކުރު – ކޮންޓްރެކްޓް ވިއްކުމުގެ ނަތީޖާ. ޝޯޓް ޕޮޒިޝަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ވާޖިބު އޮތީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަށް އަންޑަލައިން އެސެޓް ވިއްކުމެވެ. ދިގު — ކޮންޓްރެކްޓެއް ގަތުމުގެ ނަތީޖާ. ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާ ތާރީހުގައި އެއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގެއްގައި އެ އަންޑަލައިން އެސެޓް ގަތުމުގެ ވާޖިބު އޭގެ ވެރިފަރާތުގެ މައްޗަށް އޮވެއެވެ.
 7. އިންވެސްޓަރުންނަށް ފިއުޗާސް ބޭނުންވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ އިންވެސްޓަރަކުވެސް ފިއުޗާސް މާކެޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ޖެހޭތޯ އަމިއްލައަށް ނިންމައެވެ. މާލީ ވަސީލަތްތައް ހޮވުމުގައި ބިނާވެފައިވަނީ އިންވެސްޓަރުގެ އަމިއްލަ އިސްތިގުލާލާއި ޢިލްމާއި ވޮލެޓްގެ މައްޗަށެވެ. ބައެއް މީހުން ފިއުޗާސް ޓްރޭޑިން އަކީ ހަމައެކަނި މާލީ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެމީހުން ދެކެނީ ފިއުޗާސް އަކީ ކެޕިޓަލް ޑައިވަރސިފިކޭޝަންގެ އެއް ގޮތެވެ. އެއީ ރިސްކް މިޓިގޭޝަން ޓޫލެކެވެ. އެއީ އެކިއެކި އެސެޓްތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.

ފިއުޗާސް ޓްރޭޑްކޮށް އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތް ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ދަސްކުރެވޭނެ: https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman އެކްސްޗޭންޖް އިންސްޓްރޫމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ފިއުޗާސް އަކީ އަބަދުވެސް ސްޕެކިއުލޭޓިވް ރޯލެއް އަދާކުރާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ފިއުޗަރސް ޓްރާންސެކްޝަނެއްގެ ތެރެއިން ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުން (ފަޅުތަކާއި، ފެކްޓްރީތައް ފަދަ) އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިކަން ދިނެވެ. މިހާރު ފިއުޗާސް ޓްރޭޑިންގ އަށް ވަނީ ގަބޫލުނުކުރެވޭފަދަ ދާއިރާއަކާއި މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިފައެވެ. މިބާވަތުގެ މާލީ ހަރަކާތެއް ފެށުމަކީ ހިއްސާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިގެން ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.

opexflow
Rate author
Add a comment