Программирование
ምስ ጸብጻባት ደላሎ ምስራሕን ኮሚሽን ምሕሳብን ኣውቶማቲክ ንምግባር ቲንኮፍ ኢንቨስት ኤፒኣይ ተጠቒምና ማይክሮሰርቪስ ነማዕብል ኣለና።
1
ንቲንኮፍ ኢንቨስትመንት ዝኸውን ኣገልግሎት ስታቲስቲክስ ንምምዕባል ዝሕግዙ መነቓቕሒታት ፤ article on Habré “ቲንኮፍ ኢንቨስትመንት እንታይ ኣይብሉን ኣለዉ”  ትንተና ድሌታት ተጠቀምቲ መድረኽ ብዛዕባ ስሌት ኮሚሽን ዝምልከት ጽሑፍ . 
Программирование
ኣብ ገዛይ yalm 100b ንምስራሕ ባጀት ሰርቨር ሰሪሐ።
2
ድሕሪ ፈተነ yalm 100b ፡ ነዚ ቢዝነስ ዝኸውን ባጀት ሰርቨር ክእክብ ኣለኒ ዝብል ውጥረት ተራእየ። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን እየ፡ ዝጀመርክዎ ንምውዳእ ጥራይ። ከምቲ ዝሓለፈ ተመኩሮ ዝሕብሮ 256gb + RAM ዘለዎ ሰርቨር
Программирование
ኒውራል ኔትወርክ YaLM 100B ብተግባር።
3
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ፡ ያንዴክስ YaLM 100B ዝበሃል 100 ቢልዮን መለክዒታት ዘለዎ ኒውራል ኔትወርክ ንህዝቢ ኣውጺኡ ። ኣብ ህዝባዊ ዓውዲ እቲ ዝዓበየ GPT ዝመስል ኒውራል ኔትወርክ እዩ። ብዛዕባ ከመይ ከም ዝመሃሩ፡ ዝበለጹ ኣብነታት
Торговые роботы
ተግባራዊነት ናይቲ ኦፔክስቦት ኣልጎሪዝማዊ ንግዳዊ መድረኽ ምፍላጥ
0
In the previous article , ከመይ ጌርና ኣልጎሪዝማዊ ንግዳዊ መድረኽ ከም እንተክልን ንጅምርን ሓሲብና ኔርና። ኣብ ስካለፒንግ ትራንዛክሽን ብሾቨል ገንዘብ ክትእክብ እንተደሊኻ፡ ሽዑ ነዚ ሊንክ ተጠቒምካ ኣብ ቲንኮፍ ወፍሪታት ሕሳብ
Программирование
React.JS ንጀመርቲ ድሚታት፣ ንግዲ ሮቦታት ክትጽሕፍ ከለኻ ነቲ ቤተ-መጻሕፍቲ ምጥቃም
0
React JS ንጀመርቲ dummies እንታይ እዩ, እንታይ እዩ, ትምህርቲ, ምትካል, ሰነድ – ከመይ ጌርና React JS ቤተ መጻሕፍቲ ትተክልን ንጥቀመሉን ንግዲ ሮቦታት ክንጽሕፍ ከለና። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ኮምፒተር ክኢላታት
Торговые роботы
OpexBot ኣብ ቲንኮፍ ወፍሪታት ኣልጎሪዝማዊ ንግዲ ዝኸውን ነጻ መድረኽ እዩ።
1
OpexBot ብፍላይ ንፕሮግራሚንግ ዘይርድኡ ወይ መሰረታዊ ነገራት ጥራይ ዝመሃሩ ሰባት ዝተፈጥረ እዩ። እዚ ኣልጎሪዝማዊ ንግዳዊ መድረኽ ንምትካልን ንምጥቃምን ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ከምኡ’ውን ቅድሚ ኩሉ፡ ተግባራት ብኣውቶማቲክ ንምግባር ወይ ንመግመቲታት
Программирование
ኣልጎሪዝማዊ ቋንቋ QPILE ንፕሮግራሚንግ ንግዲ ሮቦታት ንQUIK
1
ኣልጎሪዝማዊ ቋንቋ QPILE ንፕሮግራሚንግ ንግዲ ሮቦታት ንQUIK። ንግዲ ሮቦታት ብፍሉይ ቋንቋ ክጽሓፉ ይኽእሉ እዮም፣ እዚ ድማ ምስ ፕሮግራም ኮድ ዝመሳሰል እዩ። QPILE ሓደ ካብኣቶም እዩ፣ እቲ ጽሑፍ ነዚ ቋንቋ ኣብ ግምት ከእቱ እዩ፣
Программирование
ቀሊል ሮቦት ናይ ምጽሓፍ ዕማም ኣቐሚጥናዮ
0
ብዛዕባ ፕሮግራሚንግ ንመጀመርታ ግዜ ከም ዝተማሃርካዮ ጌረ ክነግረካ እየ። በቲ ፀገም ንጀምር ደረጃ ብደረጃ ናብ መፍትሒኡ ክንቀርብ ኢና። ኣብ ፕሮግራሚንግ ቀዳማይ ክትፈልጦ ዘለካ ነገር ነቲ ጸገም ምግላጽ እዩ። ንበል ሓደ ናይ ንግዲ ሮቦት ክንጽሕፍ ንደሊ 1.
Программирование
ንኣውቶማቲክን ፍርቂ ኣውቶማቲክን ንግዲ ዝኸውን ተርሚናል ንፈጥር
0
ኣብቶም ዘለዉ ኣልጎሪዝማዊ ንግዳዊ ተርሚናላት ቀታሊ ጉድለት ኣሎ። ብጃቫስክሪፕት ኣይተጻሕፉን   ድሕሪ እዚ ሓረግ ድማ ኩሎም siplusists and pythonists:   ግን ብሓቂ ብዙሕ ናይ ቅድሚት-ኢንደርስ ኣለዉና፣ ኮድ
Программирование
ጃቫስክሪፕት ንጀመርቲ ካብ ባዶ – ዘድልየኩም፡ ተስፋታትን ጥቕምታትን 2023
1
ጃቫስክሪፕት ዘመናዊ ሓፈሻዊ ዕላማ ዘለዎ ፕሮግራሚንግ ቋንቋ እዩ። መተግበሪኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታታት ጥራይ ዝተሓጽረ ኣይኮነን። ኣብ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ንምውህሃድ ዓይኒ ሒዙን ስክሪፕት ናይ ምፍጻም ዓቕምን ሒዙ ዝተፈጥረ እዩ። ጃቫስክሪፕት ናይ