Стратегии торговли
ޓްރޭޑިންގ ރޮބޮޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން އޮޓޮމެޓިކުން ފައިދާ އެއްކުރާނެ ގޮތް
0
ހާލަތު 1: ސްޓޮކް މައްޗަށް ދާން އުޅޭތަން ފެންނަނީ. ޕޮޒިޝަނަކަށް ވަދެ ޕްރޮފިޓް މާރޖިން +1% އަށް ސެޓް ކުރާށެވެ. ޓާމިނަލް ބަންދުކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވިޔަފާރި
Программирование
ވިންޑޯޒްގައި ސެޓިންގްސް ސޭވް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޮޕެކްސްބޮޓް އަޕްޑޭޓް ކުރާނެ ގޮތް
0
އަޅުގަނޑު މިތާނގައި ވިންޑޯޒްގައި opexbot އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ގޮތް ކިޔައިދިނީމެވެ . މިހާރުވެސް އޮޕެކްސްބޮޓް އިންސްޓޯލްކޮށްފައި އޮތްނަމަ، ދެން އުފެދޭނީ ޓްރޭޑިންގ
Методы и инструменты анализа
90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސްޓޮކްތަކުގެ ކުރިއެރުމާއި ދަށްވުމާއި ގުޅުން ހުރި މިންވަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް
0
އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވީ ކޮން ސްޓޮކްތަކެއް އެންމެ ގިނައިން މައްޗަށް ގޮސް ދުވާލަކު %2 ދަށަށް ދާ ސުވާލެވެ. ޝަރުތަކީ ދުވަހުގެ ބަންދު އަގު ހުޅުވާ އަގަށްވުރެ ހަމަ
Софт и программы для трейдинга
ޓިންކޯފް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އަށް އޮޕެކްސްބޮޓް ޓްރޭޑިންގ އެސިސްޓެންޓް އިންސްޓޯލްކޮށް ލޯންޗް ކުރާނެ ގޮތް
1
އޮޕެކްސްބޮޓްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީއަށް އަހުލުވެރިވެ ، ޓްރޭޑިންގ އެސިސްޓެންޓް ބޭނުން ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޓޯލްކޮށް ކޮންފިގްރޭޓް
Софт и программы для трейдинга
ޓިންކޯފް އިންވެސްޓްމަންޓްސްގެ ހިއްސާ ބެޗް މެނޭޖްމަންޓް
1
ހިއްސާ، އިންޑެކްސް، އީޓީއެފް، އަދި އެއްފަހަރާ އެއް ހިއްސާ ނޫން ޕޯޓްފޯލިއޯއެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ބޮޑުވެފައިވާނަމަ އެވެ.
Карьера
ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިއެއް: އޭނާގެ ސިފަތަކާއި، ވިސްނުމާއި، ހަގީގީ މިސާލުތަކެވެ
0
މި ލިޔުން އުފެއްދީ  އޮޕެކްސްބޮޓް ޓެލެގްރާމް ޗެނަލް އިން ލިޔެފައިވާ ސިލްސިލާ ޕޯސްޓްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް , ލިޔުންތެރިޔާގެ ތަސައްވުރާއި އޭއައިގެ
Инвестиции
އެކްސެސިބަލް ބަހުން ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރޭސީ: އޮޕެކްސްބޮޓުން އެންމެ ރަނގަޅު ފިލާވަޅުތަކާއި އިރުޝާދުތައް
0
މި ލިޔުން އުފެއްދީ  އޮޕެކްސްބޮޓް ޓެލެގްރާމް ޗެނަލް އިން ލިޔެފައިވާ ސިލްސިލާ ޕޯސްޓްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް , ލިޔުންތެރިޔާގެ ތަސައްވުރާއި އޭއައިގެ
Обучение трейдингу
ޑެނިސް ރިޗަޑްގެ ކާޅު ސްޓްރެޓެޖީ: މިއީ ކޮންކަމަކާ ގުޅޭ ކަމެއް ކަމާއި މިޒަމާނުގެ ދުނިޔޭގައި އެކަން ކުރެވޭތޯ؟
0
މި ލިޔުން އުފެއްދީ  އޮޕެކްސްބޮޓް ޓެލެގްރާމް ޗެނަލް އިން ލިޔެފައިވާ ސިލްސިލާ ޕޯސްޓްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް , ލިޔުންތެރިޔާގެ ތަސައްވުރާއި އޭއައިގެ
Обучение трейдингу
ސްޓޮކް މާކެޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ކެންޑެލްގެ އަގުހުރި އެއްޗަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އާ ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް އެނގެން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ
0
މި ލިޔުން އުފެއްދީ  އޮޕެކްސްބޮޓް ޓެލެގްރާމް ޗެނަލް އިން ލިޔެފައިވާ ސިލްސިލާ ޕޯސްޓްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް , ލިޔުންތެރިޔާގެ ތަސައްވުރާއި އޭއައިގެ
Обучение трейдингу
ހާއްސަކޮށް ވިޔަފާރިވެރިއެއްނަމަ ދުވަހަކުވެސް އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ފަހަތުން ނުދާށެވެ
0
މި ލިޔުން އުފެއްދީ  އޮޕެކްސްބޮޓް ޓެލެގްރާމް ޗެނަލް އިން ލިޔެފައިވާ ސިލްސިލާ ޕޯސްޓްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް , ލިޔުންތެރިޔާގެ ތަސައްވުރާއި އޭއައިގެ