Moskwa bir Exchangeasyndaky emele gelen bazaryň esasy nyrhlary

Тарифы срочного рынка на Московской биржеВалюта

Gurallar söwdasyna gatnaşyjylar baglaşan geleşikleri üçin komissiýa tölegini töleýärler. Bu komissiýalaryň göwrümi, gatnaşyjynyň saýlan nyrhyna baglylykda üýtgeýär. Makalada olar hakda, şeýle hem tölemeli ähli tölegler (komissiýalar) hakda gürleşeris.

Moskwa bir exchangeasyndaky esasy nyrhlar

Tablisada Moskwa bir Exchangeasynyň häzirki nyrhlary görkezilýär (goşulan baha üçin salgydyň tölegi ýok):

AdyBir theanyň ýygyndysyHKO NCC ýygyndysy (Milli arassalaýyş merkezi)Jemi komissiýa
Nyrh No.1
Kesgitlenen bölek (rubl)
Yza0,00575%0,00425%0.01%
Nyrh №2
Kesgitlenen bölek (rubl)14.38 müň10.63 müň25 müň
Yza0.0053475%0,0039525%0,0093%
Nyrh No.3
Kesgitlenen bölek (rubl)143,75 müň106,25 müň250 müň
Yza0.0050025%0.0036975%0,0087%
Nyrh No. 4
Kesgitlenen bölek (rubl)258,75 müň191,25 müň450 müň
Yza0,0047725%0.0035275%0,0083%
Nyrh No. 5
Kesgitlenen bölek (rubl)460 müň340 müň800 müň
Yza0,0046%0,0034%0,0080%

Hemişelik (üýtgemeýän) bölek – haýsydyr bir arzanyň (buýrugyň) ýa-da amallaryň gutarandygyna ýa-da tamamlanandygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, her aýyň ilkinji söwda gününde (bir exchangeanyň söwda geçirýän günündäki döwür) tölenýär.
Yzky bölegi , geleşik güni geleşigiň mukdaryndan tölenýär, her komissiýa azyndan 0.01 rubl.

Nyrhyň üýtgemegi, gatnaşyjynyň şeýle alyş-çalyş söwda meýilnamasyny saýlamak baradaky arzasyna esaslanýar. Arza indiki senenama aýynyň başlamazyndan 5 iş gününiň dowamynda HKO NCC Bankyna tabşyrylmalydyr (saýlanan nyrh ondan işjeň bolar).

Auksiona gatnaşmak üçin töleg

Goşantlaryň mukdary, dellalyň degişli gatnaşyjylaryň kategoriýasyna baglylykda tablisada görkezilýär:

Geleşiklere gatnaşyjylaryň kategoriýalaryHer kategoriýa goşant
“O”5,000,000
“O” (goşmaça töleg)250 000
“F1” ýa-da “F2”3,000,000
“T1” ýa-da “T2”1 000 000
“D1” ýa-da “D21 000 000

Hasaba alyş üçin “O” kategoriýasyna gatnaşyjylardan goşmaça töleg alynýar. Elmydama töleg alynmaýar. Bu tölegden boşatmak üçin esaslaryň barlygy baradaky karar, PJSC Moskwa bir Exchangeasynyň Derwiş bazary komitetiniň teklibi bilen kabul edilýär.

Moskwa bir ExchangeasyKategoriýalar barada gysgaça:

 • “O” Geleşige gatnaşyjylar dellalçylyk / diler işi ýa-da gymmatly emläkleri dolandyrmak boýunça işlemek üçin ygtyýarnama alýarlar. Bu kategoriýanyň agzalarynyň Bir Stocka, Haryt we Pul bölümlerinde söwda etmäge hukugy bar. Bulardan amal edip bilerler:
  • öz adyndan we öz hasabyna;
  • öz ady we müşderiniň hasabyna;
  • gatnaşyjylary arassalaýan müşderileriň adyndan we hasabyna, şeýle hem hasaplaşyk dellalynyň görkezmesi bilen amallar (giriş şertleriniň degişli bölegine laýyk gelýändigine baglylykda).
 • “F1”. Gatnaşýanlara dellalçylyk işi ýa-da gymmatly emläkleri dolandyrmak üçin işler üçin ygtyýarnama bolmaly. Bu kategoriýanyň agzalarynyň paýnamalar bölüminde söwda etmäge hukugy bar:
  • öz ady we müşderileriň hasabyna;
  • müşderileriň adyndan we hasabyna – gatnaşyjylary arassalamak, şeýle hem hasaplaşyk dellalynyň görkezmesi bilen amallary baglaşmak.
 • “F2” Gatnaşanlaryň diler ygtyýarnamasy bolmaly. Gatnaşanlaryň bu kategoriýasyna amallar geçirmek üçin Bir Stocka bölüminde söwda etmäge rugsat berilýär:
  • öz adyndan we öz hasabyna;
  • arassalaýyş dellalyny görkezýär.
 • “T1”. Gatnaşýanlara dellalçylyk (şeýle şertnamany ýerine ýetirmek üçin ygtyýarnama hasaplanýar – haryt görnüşindäki esasy aktiw bilen emele gelen maliýe aktiwleri) ýa-da gymmatly emläkleri dolandyrmak üçin ygtyýarnama bolmaly. Bu gatnaşyjylara amallar üçin Haryt bölümine girmek hukugy berilýär:
  • öz adyndan we müşderileriň hasabyna;
  • müşderileriň adyndan we hasabyna – gatnaşyjylary arassalamak;
  • arassalaýyş dellalyny görkezýär.
 • “T2”. Söwda gatnaşyjylaryň diler işi üçin ygtyýarnamasy bolmaly ýa-da azyndan 5 million rubl serişdesi bolan guramalar bolmaly. Bu kategoriýa amallar üçin Haryt bölümine girip biler:
  • öz adyndan we öz hasabyna;
  • arassalaýyş dellalyny görkezýär.
 • “D1”. Gatnaşýanlara dellalçylyk işi ýa-da gymmatly emläkleri dolandyrmak üçin işler üçin ygtyýarnama bolmaly. Bu gatnaşyjylara amallar etmek üçin Pul bölüminde söwda etmäge rugsat berilýär:
  • öz adyndan we müşderileriň hasabyna;
  • müşderileriň adyndan we hasabyna – gatnaşyjylary arassalamak;
  • arassalaýyş dellalyny görkezýär.
 • “D 2” Gatnaşýanlaryň diler ygtyýarnamasy bolmaly ýa-da karz / halkara guramasy bolmaly. Gatnaşanlaryň bu kategoriýasyna amallar geçirmek üçin Pul bölüminde söwda etmäge rugsat berilýär:
  • öz adyndan we öz hasabyna;
  • arassalaýyş dellalyny görkezýär.

Saýlaw düzgünleriniň düzgünlerine laýyklykda, gatnaşyjylara bir bölümde bir ýa-da iki kategoriýany goşmak bilen birbada bir ýa-da birnäçe bazar segmentinde söwda etmäge rugsat berilip bilner.

Giriş düzgünlerini şu ýerden tapyp
bilersiňiz .

Bir Exchangea we hasaplaşyk tölegi

Bu tölegleriň ikisi hem gelejekde we margin şertnamalarynda alynýar we alyş-çalyş tölegi söwda söwdasy üçin hem alynýar.

Geljekdäki şertnamalar üçin töleg

Geljek üçin maksatly ýa-da maksatly sargytlary ulanmak üçin alyş-çalyş komissiýalarynyň (tölegleriniň) mukdary aşakdaky ýaly hasaplanýar:
FutFee = Tegelek (tegelek (abs (FutPrice)) * Tegelek (W (f) / R (f); 5); 2) * BaseFutFee; 2)

FutFee ≥ 0.01 rub.

Formula bahalarynyň kodlanmagy tablisada görkezilýär:

AdyŞifrlemek
aýakgapGeljekdäki söwda komissiýasynyň göwrümi (rublda).
TegelekBerlen takyklyk bilen sanlary tegeleklemek üçin gurlan funksiýa.
absMutlak bahany hasaplamak funksiýasy (bu san gol çekilmedi).
W (f)Degişli gelejeklere (rublda) kesgitlenýän iň pes bahanyň bahasy.
R (f)Degişli gelejeklere görä kesgitlenýän iň pes baha hereketi.
BaseFutFeeOňa degişli Şertnama Topary üçin geljekki ýük hümmetiniň esasy hümmeti:
 • walýuta şertnamalary – 0.000885%;
 • göterim – 0,003163%;
 • aksiýa – 0,003795%;
 • indeks şertnamalary – 0,001265%;
 • haryt – 0,002530%.
FootPriceBu resminamanyň 3.4.2-3.4.3-nji bölümlerine laýyklykda kesgitlenen gelejek bahasynyň bahasy  (sargyt goýlanda olaryň bahasynda görkezilen ölçeg birliklerinde).

Margin esasly şertnamalar üçin töleg

Margin baha bilen bahanyň arasyndaky tapawut (girdeji düşünjesine meňzeýär). Çäklendirilen wariantlar, alyjylaryň we satyjylaryň hasaplarynda nagt pul ýok, opsiýa söwdasy bilen baglanyşykly amallardyr, ýöne howpsuzlygyň ähli mukdary geleşige gatnaşyjylaryň söwda hasaplarynda saklanýar.
MarginGöz öňünde tutulmadyk ýa-da maksatly sargytlar esasynda çäklendirilen şertnamalar üçin alyş-çalyş komissiýasynyň mukdaryny hasaplamak üçin aşakdaky formulany ulanyň:
OptFee = Tegelek (min [(FutFee * K); Tegelek (Premium * Tegelek (W (o) / R (o)) ; 5); 2) * BaseFutFee]; 2)

OptFee ≥ 0.01 rub.

Formula bahalarynyň kodlanmagy tablisada görkezilýär:

AdyŞifrlemek
Töleg tölegiŞertnama baglaşmak üçin komissiýanyň mukdary (rublda).
TegelekÖňki bölümde bir bölek bar.
aýakgapGeljekdäki söwda üçin komissiýanyň mukdary (rublda).
PremiumSaýlaw baýragynyň bahasy (opsiýanyň bahasy üçin tertipde görkezilen ölçeg birliklerinde).
W (o)Iň pes baha ädiminiň ululygy (rublda).
R (o)Iň pes baha.
BaseFutFeeOpsiýanyň baglaşylan esasy nyrhynyň bahasy 0.06325 (alyş-çalyş). Netijäniň hasaplanan esasy göterim derejesi 0.04675 (hasaplaşyk).
ToGoşmaça koeffisiýent: K = 2.

Söwda söwdasy üçin töleg

Geljekdäki söwdany ulaltmak, maksatlaýyn sargytlara esaslanýan söwda. Bir söwda döwründe gelejekdäki pozisiýalaryň açylmagyna we ýapylmagyna getirýär. Bu geleşikleriň gurallary barada has giňişleýin maglumat tablisada:

AdyKesgitlemelerHasaplaşyk
GeljekMaksatlaýyn däl sargytlar esasynda ýerine ýetirilen geleşikler, bir söwda döwründe gelejekdäki wezipeleriň açylmagyna we ýapylmagyna getirýär.Söwda söwdasy üçin umumy alyş-çalyş tölegleriniň 0,5.
GörnüşMaksatlaýyn däl sargytlar esasynda ýerine ýetirilen geleşikler, eger bir söwda döwründe (bahasyna garamazdan) amala aşyrylsa, garşydaş pozisiýalaryň açylmagyna sebäp bolýar. Satyn almak (Çagyryş) we satmak – satmak (goýmak) geljekde uzak wezipeleriň açylmagyna sebäp bolup biler. Çagyryş opsiýalaryny satmak we goýmak opsiýalaryny satyn almak gysga geljekdäki ýagdaýlara sebäp bolar. Jübütleri daramak üçin wariantlar:
 • satyn almak Çagyryş – satuw jaňy;
 • Çagyryş satyn almak – Put satyn almak;
 • Puts satyn almak – Puts satyn almak;
 • Satyn al – Çagyryş.

Opsiýalary ulanyp, ulaldylan söwdany amala aşyrmak üçin umumy komissiýa aşakdaky formulalar bilen hasaplanýar:

 • Töleg = (OptFee (1) + OptFee (2)) * K Opt eger OptFee (1) = OptFee (2);
 • Töleg = 2 * OptFee (1) * K + (OptFee (2) – OptFee (1)) Opt eger OptFee (1) <OptFee (2);
 • Töleg = 2 * OptFee (2) * K + (OptFee (1) – OptFee (2)) Opt eger OptFee (1)> OptFee (2) bolsa.

Formulalaryň manylaryny kesgitlemek tablisada getirilýär:

AdyŞifrlemek
TölegDüwürtmek amallary üçin umumy alyş-çalyş topary (rublda).
Opt töleg (1)“Margin esasly şertnamalar üçin töleg” bölümine laýyklykda hasaplanylýan, gelejekleriň açylmagyna alyp barýan wariantlar bilen bir söwda döwründe söwdany amala aşyrmak üçin tölegleriň umumy mukdary.
Opt töleg (2)Söwda döwründe geleşikleriň ýerine ýetirilmegi üçin tölegleriň umumy mukdary …, gelejekleriň ýapylmagyna sebäp bolýan “Töleg … margin esasynda” hasaplanýar.
ToElmydama 0,5 bolan faktor.

Senenama ýaýramagy üçin töleg

Senenama ýaýramagy – Şol bir wagtyň özünde ýaýradylan sargytlara esaslanýan dürli möhletli geljegi satyn almak we satmak.
Bir ExchangeaFeeygymyň mukdary, hasaplaşyk sanawynyň her bölegi üçin her söwda döwründe kesgitlenmedik ýa-da maksatly “Senenama ýaýramagy” buýruklary esasynda her gelejek geleşiginden alynýan töleg mukdaryna görä kesgitlenýär. Hasaplama aşakdaky formula laýyklykda amala aşyrylýar:
FeeCS = utFutFeeCS * (1 – K) Formulalaryň bahalarynyň düşündirilişi tablisada görkezilýär:

AtlarŞifrlemek
FeeCSBir söwda döwründe maksatlaýyn sargytlara esaslanyp, senenama ýaýramagynyň tölegi (rublda).
ToMarketing döwründe 0,2 bolan arzanladyş nyrhy. Ilkinji söwda gününden başlap, bu döwür alty aý. Bu döwürde, maksatlaýyn sargytlara esaslanyp, geljegi jemläp bilersiňiz. Döwrüň ahyrynda arzanladyş nyrhy ulanylmaýar (bu ýerde = 0).
UtFutFeeCSGöz öňünde tutulmadyk senenama ýaýradyş sargytlary esasynda alynýan gelejek amallary üçin töleg (rublda) aşakdaky ýaly hasaplanýar: FutFeeCS = Tegelek ((Tegelek ((FutPrice (1))) + abs (FutPrice (2))) * Tegelek (W ( f) / R (f); 5)); 2) * BaseFutFee; 2) nirede:
 • FutPrice (1) – gelejekleriň iň soňky hasaplaşyk bahasynyň bahasy (iň ýakyn möhleti bolan biri). Bölüm ölçegleri – geljekki tertipde görkezilenler;
 • FutPrice (2) – gelejekleriň hasaplaşyk bahasynyň umumy bahasy … (soň bolsa FutPrice (1) bilen meňzeş).

Beýleki gymmatlyklar üçin ýokarda transkripsiýa bar.

Söwda gününde “Senenama ýaýramagy” şertnamasynyň buýrugy esasynda geljekki senenama ýaýlymlary üçin töleg mukdaryny hasaplamagyň formulasy aşakdaky ýaly:
FeeCS = utFutFeeCS Ulanylan gymmatlyklaryň düşündirişleri makalada ýokarda berilýär .

Beýleki tölegler

Aşakdaky goşantlar hem bar:

 • Kepillik gaznasyna goşant. Arassalaýjy agzalaryň hersiniň bu gazna goşan iň kiçi goşandy 10 million rubl. PJSC Moskwa Bir Exchangeasynyň bu görnüşli goşantlar baradaky resminamasy – göçürip alyň .
 • Arassalaýyş komissiýasy we nyrhlar. Düşünjeleri we manylary şu resminamalarda tapyp bilersiňiz:
  • Gymmatly kagyzlar bazary, goýumlar we karz bazary üçin düzgünleri arassalamak – şu ýerde .
  • Haryt bazary üçin düzgünleri arassalamak – şu ýerde.
 • Geleşik tölegleri. “Goşmaça tölegler …” baradaky resminama alyş-çalyş töleglerine bagyşlanýar – resminama serediň . Geleşikler üçin töleg:
  • netijesiz (eger diler ýa-da müşderi köp amallary amala aşyrýan bolsa, şol bir wagtyň özünde az amallar etse);
  • ýalňyş sili dolandyrmak (eger diler ýa-da müşderi 9999 säwlik kody bilen şeýle amallary amala aşyrýan bolsa);
  • ýalňyş ýerine ýetirildi, ýöne Silden gözegçilikden tapawutly (eger diler ýa-da müşderisi 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0 ýalňyş kodlary bilen şeýle amallary amala aşyrsa).

Gurallar bazarynda söwda etmek üçin ilki bilen onuň ähli nuanslaryna düşünmeli. Şol sanda auksiona gatnaşyjylara hödürlenýän nyrhlar, ýygymlar we ýygymlar.

opexflow
Rate author
Add a comment