މޮސްކޯ އެކްސްޗޭންޖްގައި ޑެރިވޭޓިވްސް މާކެޓުގެ މައިގަނޑު ޓެރިފްތަކެވެ

Тарифы срочного рынка на Московской биржеВалюта

ޑެރިވޭޓިވްސް ޓްރޭޑިންގެ ބައިވެރިން ނިންމާ ޑީލްތަކުން ކޮމިޝަން ފީއެއް ދައްކަ އެވެ. މި ކޮމިޝަންތަކުގެ ސައިޒު ތަފާތުވަނީ ބައިވެރިޔާ ހޮވާ ޓެރިފަށް ބަލައިގެންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެތަކެތީގެ ވާހަކަ ލިޔުމުގައި ދައްކާލާނަން، ހަމައެހެންމެ، ދައްކަންޖެހޭ އެ ހުރިހާ ފީތަކެއް (ކޮމިޝަންތަކެއް) ވާހަކަ ދައްކާނަން.

މޮސްކޯ އެކްސްޗޭންޖުން ނަގާ މައިގަނޑު ޓެރިފްތަކެވެ

މި ތާވަލުގައި ދައްކާފައިވަނީ މޮސްކޯ އެކްސްޗޭންޖްގެ މިހާރުގެ ރޭޓްތައް (ވެޓް ނުނަގާ):

ނަންޚުދު އެކްސްޗޭންޖް އެއްކުރުންކަލެކްޝަން އެޗްކޭއޯ އެންސީސީ (ނޭޝަނަލް ކްލިއަރިން ސެންޓަރ)ޓޯޓަލް ކޮމިޝަން
ޓެރިފް ނަންބަރު 1
ފިކްސްޑް ބައި (ރޫބަލްސް)
ފަހަތް0.00575% އެވެ.0.00425% އެވެ.0.01% އެވެ.
ޓެރިފް ނަންބަރު2
ފިކްސްޑް ބައި (ރޫބަލްސް)14.38 ހާސް ރުފިޔާ އެވެ10.63 ހާސް ރުފިޔާ އެވެ25 ހާސް ރުފިޔާ
ފަހަތް0.0053475% އެވެ.0.0039525% އެވެ.0.0093% އެވެ.
ޓެރިފް ނަންބަރު 3
ފިކްސްޑް ބައި (ރޫބަލްސް)143.75 ހާސް ރުފިޔާ އެވެ106.25 ހާސް ރުފިޔާ އެވެ250 ހާސް ރުފިޔާ އެވެ
ފަހަތް0.0050025% އެވެ.0.0036975% އެވެ.0.0087% އެވެ.
ޓެރިފް ނަންބަރު 4
ފިކްސްޑް ބައި (ރޫބަލްސް)258.75 ހާސް ރުފިޔާ އެވެ191.25 ހާސް ރުފިޔާ އެވެ450 ހާސް ރުފިޔާ
ފަހަތް0.0047725% އެވެ.0.0035275% އެވެ.0.0083% އެވެ.
ޓެރިފް ނަންބަރު 5
ފިކްސްޑް ބައި (ރޫބަލްސް)460 ހާސް ރުފިޔާ340 ހާސް ރުފިޔާ800 ހާސް ރުފިޔާ އެވެ
ފަހަތް0.0046% އެވެ.0.0034% އެވެ.0.0080% އެވެ.

ދާއިމީ (ބަދަލުނުވާ) ބައި – އެޕްލިކޭޝަނެއް (އޯޑަރެއް) އޮތްތޯ ނުވަތަ މުއާމަލާތްތައް ނިމުނު/ނިމިފައި ހުރިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމެއްނެތި، ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި ދުވަހު (އެކްސްޗޭންޖުން ވިޔަފާރިކުރާ ދުވަހެއްގެ މުއްދަތު) ފައިސާ ދެއްކުން.
ފަހަތު ބައި ދައްކަނީ މުއާމަލާތް ކުރާ ދުވަހު މުއާމަލާތުގެ އަދަދުން ފެށިގެން، ކޮންމެ ކޮމިޝަނަކީ މަދުވެގެން 0.01 ރޫބަލް އެވެ.

ޓެރިފަށް ބަދަލު ގެނައުން ބިނާވެފައިވަނީ މިފަދަ އެކްސްޗޭންޖް ޓްރޭޑިންގ ޕްލޭނެއް ހޮވުމަށް ބައިވެރިޔާ އެޕްލިކޭޝަނަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ކަލަންޑަރ މަސް ފެށުމުގެ މަސައްކަތު 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޗް.ކޭ.އޯ އެން.ސީ.ސީ ބޭންކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ (ހޮވާފައިވާ ޓެރިފް އެއިން އެކްޓިވްވާނެ) އެވެ.

ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަނުމަށް ފީ

ބްރޯކަރ ނިސްބަތްވާ ބައިވެރިންގެ ކެޓަގަރީއަށް ބަލާފައި ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ އަދަދުތައް ތާވަލުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މުއާމަލާތުގެ ބައިވެރިންގެ ކެޓަގަރީތައްކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ކޮންޓްރިބިއުޝަން
“އޯ” އެވެ.5،000،000ރ
“އޯ” (އިތުރު ފީއެއް)250 000ރ
“އެފް1” ނުވަތަ “އެފް2” އެވެ.3،000،000ރ
“ޓީ1” ނުވަތަ “ޓީ2” އެވެ.1،000،000ރ
“ޑީ1” ނުވަތަ “ޑީ2” އެވެ1،000،000ރ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް “އޯ” ކެޓަގަރީގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން އިތުރު ފީއެއް ނަގައެވެ. އެއީ އަބަދު ޗާޖުކުރާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މި ފީއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެ ސަބަބުތައް ލިބިފައިވުމާ މެދު ނިންމަނީ ޕީޖޭއެސްސީ މޮސްކޯ އެކްސްޗޭންޖްގެ ޑެރިވޭޓިވްސް މާކެޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

މޮސްކޯ އެކްސްޗޭންޖްގަ އެވެކެޓަގަރީތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރުކޮށް:

 • “އޯ” އެވެ. މި މުޢާމަލާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯކަރޭޖް/ޑީލަރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ނުވަތަ އަގުހުރި މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލައިސަންސް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ކެޓަގަރީގެ މެންބަރުންނަށް ސްޓޮކް، މުދަލާއި ފައިސާގެ ބައިގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ. އެމީހުންނަށް މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް:
  • އަމިއްލަ ނަމުގައި އަދި އަމިއްލަ ހަރަދުގައި؛
  • އަމިއްލަ ނަމާއި ކްލައިންޓުގެ ހަރަދުގައި؛
  • ކްލިއަރިންގ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން އަދި އެމީހުންގެ ހަރަދުގައި، އަދި ކްލިއަރިންގ ބްރޯކަރެއްގެ އިޝާރާތުން މުއާމަލާތްތައް ކުރުން (އެކްސެސް ޝަރުތުތަކުގެ ކަމާބެހޭ ބަޔަށް އަމަލުކުރާތޯ ބަލާފައި) .
 • “އެފް1” އެވެ. ބައިވެރިންގެ އަތުގައި ބްރޯކަރޭޖް ހަރަކާތްތަކަށް ނުވަތަ އަގުހުރި މުދާތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަރަކާތްތަކުގެ ލައިސަންސް އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ކެޓަގަރީގެ މެމްބަރުންނަށް ސްޓޮކް ސެކްޝަންގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ:
  • އަމިއްލަ ނަމާއި ކްލައިންޓުންގެ ހަރަދުގައި؛
  • ކްލައިންޓުންގެ ފަރާތުން އަދި އެމީހުންގެ ހަރަދުގައި – ކްލިއަރިންގ ބައިވެރިން، އަދި ކްލިއަރިންގ ބްރޯކަރެއްގެ އިޝާރާތުން މުޢާމަލާތްތައް ނިންމުމެވެ.
 • “އެފް2” އެވެ. ބައިވެރިންގެ އަތުގައި ޑީލަރ ލައިސަންސް އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ކެޓަގަރީގެ ބައިވެރިންނަށް މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ސްޓޮކް ސެކްޝަންގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވެއެވެ:
  • އަމިއްލަ ނަމުގައި އަދި އަމިއްލަ ހަރަދުގައި؛
  • ކްލިއަރިންގ ބްރޯކަރ އަށް އިޝާރާތްކޮށްގެންނެވެ.
 • “ޓީ1” އެވެ. ބައިވެރިންނަށް ބްރޯކަރޭޖް (އެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ލައިސަންސް ގުނާނީ – މުދަލެއްގެ ސިފައިގައި އަންޑަލައިންގ އެސެޓާއެކު ޑެރިވޭޓިވް ފައިނޭންޝަލް އެސެޓްސް) ނުވަތަ އަގުހުރި އެސެޓްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަރަކާތްތަކަށް ލައިސަންސް ލިބިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ބައިވެރިންނަށް މުއާމަލާތްތަކަށް މުދަލުގެ ސެކްޝަނަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ:
  • އަމިއްލަ ފަރާތުންނާއި ކްލައިންޓުންގެ ހަރަދުގައި؛
  • ކްލައިންޓުންގެ ފަރާތުން އަދި ހަރަދުގައި — ކްލިއަރިންގ ބައިވެރިން؛
  • ކްލިއަރިންގ ބްރޯކަރ އަށް އިޝާރާތްކޮށްގެންނެވެ.
 • “ޓީ2” އެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޑީލަރ އެކްޓިވިޓީގެ ލައިސަންސް އޮންނަންވާނެ ނުވަތަ މަދުވެގެން 5 މިލިއަން ރޫބަލްގެ އަމިއްލަ ފައިސާގެ އަދަދު ހުންނަ ޖަމިއްޔާތަކަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. މި ކެޓަގަރީއަށް މުއާމަލާތްތަކަށް މުދަލުގެ ސެކްޝަނަށް ވަދެވޭނެއެވެ:
  • އަމިއްލަ ނަމުގައި އަދި އަމިއްލަ ހަރަދުގައި؛
  • ކްލިއަރިންގ ބްރޯކަރ އަށް އިޝާރާތްކޮށްގެންނެވެ.
 • “ޑީ1” އެވެ. ބައިވެރިންގެ އަތުގައި ބްރޯކަރޭޖް ހަރަކާތްތަކަށް ނުވަތަ އަގުހުރި މުދާތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަރަކާތްތަކުގެ ލައިސަންސް އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ބައިވެރިންނަށް މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް މަނީ ސެކްޝަންގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވެއެވެ:
  • އަމިއްލަ ފަރާތުންނާއި ކްލައިންޓުންގެ ހަރަދުގައި؛
  • ކްލައިންޓުންގެ ފަރާތުން އަދި ހަރަދުގައި — ކްލިއަރިންގ ބައިވެރިން؛
  • ކްލިއަރިންގ ބްރޯކަރ އަށް އިޝާރާތްކޮށްގެންނެވެ.
 • “ޑީ 2”. ބައިވެރިންގެ އަތުގައި ޑީލަރ ލައިސަންސް އޮންނަންވާނެ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް/އިންޓަނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަނެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ކެޓަގަރީގެ ބައިވެރިންނަށް މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ފައިސާ ބައިގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދެއެވެ:
  • އަމިއްލަ ނަމުގައި އަދި އަމިއްލަ ހަރަދުގައި؛
  • ކްލިއަރިންގ ބްރޯކަރ އަށް އިޝާރާތްކޮށްގެންނެވެ.

ޝަރުތު ހަމަވާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެއް ބައިގައި އެއް ނުވަތަ ދެ ކެޓަގަރީ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްފަހަރާ އެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މާކެޓް ސެގްމަންޓްތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބައިވެރިންނަށް ދެވިދާނެއެވެ.

އެޑްމިޝަންގެ އުސޫލު
މިތަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .

އެކްސްޗޭންޖް އަދި ކްލިއަރިންގ ފީ

މި ދެ ފީ ވެސް ފިއުޗާސް އާއި މާޖިން ކޮންޓްރެކްޓްތަކުން ނަގާއިރު، ސްކަލްޕިން ޓްރޭޑްތަކުން ވެސް އެކްސްޗޭންޖް ފީއެއް ނަގަ އެވެ.

ފިއުޗަރސް ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ނަގާ ފީ

ފިއުޗަރސް އަށް ޓާގެޓްލެސް ނުވަތަ ޓާގެޓް އޯޑަރ ބޭނުންކުރުމަށް އެކްސްޗޭންޖް ކޮމިޝަން (ފީ) ގެ އަދަދު ކަނޑައެޅެނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ:
FutFee = Round (Round (abs(FutPrice) * Round(W(f)/R(f);5) ;2) * ބޭސްފޫޓްފީ؛2)

ފުޓްފީ ≥ 0.01 ރަބް.

ފޯމިއުލާ ވެލިއުތަކުގެ ޑީކޯޑިންގ ތާވަލުގައި ދައްކާލާފައިވެއެވެ:

ނަންޑިކްރިޕްޝަން
ފުޓްފީ އެވެފިއުޗާސް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ސައިޒު (ރޫބަލް އިން).
ބުރުދީފައިވާ ޕްރެސިޝަނަކާއެކު ނަންބަރެއް ވަށާލުން ކަމުގައިވާ ބިލްޓް-އިން ފަންކްޝަނެކެވެ.
އެބްސް އެވެމުޠުލަޤު އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަންކްޝަނެއް (މި އަދަދަކީ ސޮއި ނުކުރާ އަދަދެކެވެ).
ޑަބްލިއު(ފ)އެންމެ ކުޑަ އަގުގެ ފިޔަވަޅުގެ އަގު، އެއީ އެއާ ގުޅޭ ފިއުޗަރސް އަށް ބަލައިގެން (ރޫބަލް އިން) ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ރ(ފ)މިނިމަމް ޕްރައިސް މޫވް، އެއީ އެއާ ގުޅޭ ފިއުޗާސްތަކަށް ބަލައިގެން ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ބޭސްފޫޓްފީ އެވެއެ ގްރޫޕެއް ނިސްބަތްވާ ކޮންޓްރެކްޓް ގްރޫޕަށް ފިއުޗަރސް ފްރެއިޓް ރޭޓުގެ ބޭސް އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް:
 • ބޭރު ފައިސާގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް – 0.000885%؛
 • އިންޓަރެސްޓް – 0.003163%؛
 • ސްޓޮކް — 0.003795%؛
 • އިންޑެކްސް ކޮންޓްރެކްޓްތައް – 0.001265%؛
 • މުދާ – 0.002530% އެވެ.
ފުޓްޕްރައިސް އެވެމި ލިޔުމުގެ 3.4.2-3.4.3 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިއުޗަރސް އަގުގެ އަގު  (އޯޑަރ ކުރާއިރު އެތަކެތީގެ އަގުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ ޔުނިޓްތަކުގައި).

މާރޖިން ބެސްޓް ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ނަގާ ފީ

މާރޖިން އަކީ އަގާއި ޚަރަދާއި ދެމެދުގައިވާ ތަފާތު (ނަފާގެ ކޮންސެޕްޓާ އެއްގޮތް) އެވެ. އަދި މާޖިންޑް އޮޕްޝަންސް އަކީ އޮޕްޝަންސް ޓްރޭޑިންގ އާއި ގުޅުންހުރި އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކަމަށާއި، އޭގައި ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓުގައި ކޭޝްފްލޯއެއް ނެތް ނަމަވެސް، މުޅި ސެކިއުރިޓީ ރައްކާކުރެވިފައިވަނީ މުއާމަލާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޓްރޭޑިންގ އެކައުންޓްތަކުގައެވެ.
މާޖިންޓާގެޓް ނުކުރެވޭ ނުވަތަ ޓާގެޓް ކުރެވިފައިވާ އޯޑަރުތަކަށް ބިނާކޮށް މާރޖިންޑް އޮޕްޝަން ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް އެކްސްޗޭންޖް ކޮމިޝަންގެ އަދަދު ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކުރާށެވެ:
OptFee = Round (min [(FutFee * K); Round(Premium * Round(W(o)/R(o) ;5) ; 2) * ބޭސްފޫޓްފީ] ;2)

އޮޕްޓްފީ ≥ 0.01 ރަބް.

ފޯމިއުލާ ވެލިއުތަކުގެ ޑީކޯޑިންގ ތާވަލުގައި ދައްކާލާފައިވެއެވެ:

ނަންޑިކްރިޕްޝަން
އޮޕްޓް ފީޑީލެއް ހެދުމަށް ކޮމިޝަންގެ އަދަދު (ރޫބަލް އިން) .
ބުރުކުރީގެ ސަބްސެކްޝަންގައި ބްރޭކްޑައުންއެއް އެބައޮތެވެ.
ފުޓްފީ އެވެފިއުޗަރސް ޓްރޭޑިންގ އަށް ކޮމިޝަންގެ އަދަދު (ރޫބަލް އިން) .
މޮޅުއޮޕްޝަން ޕްރީމިއަމްގެ އަގު (އޮޕްޝަން އަގަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތީބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރުގެ ޔުނިޓްތަކުގައި) .
ޑަބްލިއު(އ)އެންމެ ކުޑަ އަގުގެ ފިޔަވަޅުގެ ސައިޒު (ރޫބަލް އިން).
ރ(އ)އެންމެ ކުޑަ އަގު މޫވް.
ބޭސްފޫޓްފީ އެވެއޮޕްޝަން ނިންމާ ބޭސް ރޭޓުގެ އަގަކީ 0.06325 (އެކްސްޗޭންޖް) އެވެ. ކޮންކްލޫޝަންގެ ކަލަންޑަރ ކުރެވިފައިވާ ބޭސް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ 0.04675 (ކްލީއަރިންގ) އެވެ.
އަށްއިތުރު ކޯއެފިޝަން: K=2.

ސްކަލްޕިންގ ޓްރޭޑްތަކަށް ނަގާ ފީ

ސްކަލްޕިން ފިއުޗާސް ޓްރޭޑިން އަކީ ނޯ ޓާގެޓް އޯޑަރުތަކަށް ބިނާކޮށް ކުރާ ޓްރޭޑްތަކެކެވެ. އެއީ އެއް ވިޔަފާރި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފިއުޗާސް ޕޮޒިޝަންތައް ހުޅުވައި ބަންދުކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަމެވެ. މި ޑީލްތަކުގެ އިންސްޓްރޫމެންޓްތަކާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލު ތާވަލުގައި އެވަނީ:

ނަންމާނަތައްބިލް ކުރުން
ފިއުޗާސް އެވެނޮން ޓާގެޓް އޯޑަރުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިންގާ ފޯވާޑް ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގެ ސަބަބުން، އެއީ އެއް ޓްރޭޑިންގ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފިއުޗަރތަކުގައި ޕޮޒިޝަންތައް ހުޅުވުމާއި ބަންދުވުމެވެ.ސްކަލްޕިންގ ޓްރޭޑްތަކަށް ނަގާ ޖުމްލަ އެކްސްޗޭންޖް ފީގެ ތެރެއިން 0.5 ރުފިޔާ.
އިޚްތިޔާރުތައްޓާގެޓް ނޫން އަމުރުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިންގާ ފޯވާޑް މުއާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން، އެއް ވިޔަފާރި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި (އަގު ބެލުމެއްނެތި) އޮޕްޝަން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އިދިކޮޅު ޕޮޒިޝަންތައް ހުޅުވުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. ގަތުމަށް އޮޕްޝަންތައް ގަތުމުން (ކޯލް) އަދި ވިއްކުމަށް – ވިއްކުމަށް (ޕުޓް) ގެ ސަބަބުން ފިއުޗާސްގައި ދިގު ޕޮޒިޝަންތައް ހުޅުވޭނެ އެވެ. ކޯލް އޮޕްޝަންސް ވިއްކުމާއި ޕުޓް އޮޕްޝަންސް ގަތުމުން ޝޯޓް ފިއުޗާސް ޕޮޒިޝަންތައް ލިބޭނެ އެވެ. ސްކަލްޕިންގ ޕެއަރސް އަށް ބޭނުންވާ ގޮތްތައް:
 • އެކްވިޒިޝަން ކޯލް – ސޭލް ކޯލް؛
 • ކޯލެއް ގަތުން – ޕުޓެއް ގަތުން؛
 • ޕުޓްސް ގަތުން – ޕުޓްސް ގަތުން؛
 • purchase ޕުޓް – ސޭލް ކޯލް ކުރާށެވެ.

އޮޕްޝަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކަލްޕިންގ ޓްރޭޑްތައް އެގްޒެކެޓް ކުރުމަށް ލިބޭ ޖުމްލަ ކޮމިޝަން ކަނޑައެޅެނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

 • ފީ = (އޮޕްޓްފީ(1) + އޮޕްޓްފީ(2)) * ކޭ → އޮޕްޓްފީ(1) = އޮޕްޓްފީ(2) ނަމަ؛
 • ފީ = 2 * އޮޕްޓްފީ(1) * ކޭ + (އޮޕްޓްފީ(2) – އޮޕްޓްފީ(1)) → އޮޕްޓްފީ(1) < އޮޕްޓްފީ(2) ނަމަ؛
 • ފީ = 2 * އޮޕްޓްފީ(2) * ކޭ + (އޮޕްޓްފީ(1) – އޮޕްޓްފީ(2)) → އޮޕްޓްފީ(1) > އޮޕްޓްފީ(2) ނަމައެވެ.

ފޯމިއުލާތަކުގެ މާނަތައް ޑިސިފަރ ކުރުން ތާވަލުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ:

ނަންޑިކްރިޕްޝަން
ފީސްކަލްޕިންގ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޖުމްލަ އެކްސްޗޭންޖް ކޮމިޝަން (ރޫބަލް އިން) .
އޮޕްޓް ފީ(1)“މާރޖިން ބެސްޓް ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ނަގާ ފީ” މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިސާބުކުރެވޭ، ފިއުޗަރ ހުޅުވުމަށް މަގުފަހިވާ އޮޕްޝަންތަކާއެކު އެއް ވިޔަފާރި މުއްދަތެއްގައި ޓްރޭޑްތައް ހިންގުމަށް ނަގާ ފީގެ ޖުމްލަ އަދަދު.
އޮޕްޓް ފީ(2)ވިޔަފާރި މުއްދަތުގައި …، ފިއުޗަރ ބަންދުކުރުމަށް މެދުވެރިވާ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ނަގާ ފީގެ ޖުމްލަ އަދަދު، “ފީ … މާރޖިންއަށް ބިނާކޮށް” މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިސާބުކުރެވެއެވެ.
އަށްއަބަދުވެސް 0.5 އަށް ވާ ފަކްޓަރެކެވެ.

ކެލެންޑަރ ސްޕްރެޑްސް އަށް ނަގާ ފީ

ކެލެންޑަރ ސްޕްރެޑް – އެއްފަހަރާ ސްޕްރެޑް އޯޑަރަށް ބަލައިގެން ތަފާތު މެޗުރިޓީތަކާއެކު ފިއުޗަރސް ގަނެ ވިއްކުން.
އެކްސްޗޭންޖްކްލިއަރިންގ ރެޖިސްޓަރގެ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ފީގެ އަދަދު ކަނޑައެޅެނީ ކޮންމެ ފިއުޗަރސް ޓްރާންސެކްޝަނަކުން ނަގާ ފީގެ އަދަދަށް ބަލައިގެން ޓާގެޓް ނުކުރެވޭ ނުވަތަ ޓާގެޓް ކުރެވިފައިވާ “ކެލެންޑަރ ސްޕްރެޑް” އޯޑަރަށް ބަލައިގެންނެވެ. މި ހިސާބު ކުރެވެނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާއަށް ބަލައިގެންނެވެ:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) ފޯމިއުލާތަކުގެ އަގުތަކުގެ މާނަކުރުން ތާވަލުގައި ދައްކާފައިވެއެވެ.

ނަންތަކެވެޑިކްރިޕްޝަން
ފީސީއެސް އެވެއެއް ވިޔަފާރި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނޯ ޓާގެޓް އޯޑަރުތަކަށް ބިނާކޮށް ކެލެންޑަރ ސްޕްރެޑްގެ ފީ (ރޫބަލް އިން) .
އަށްމާކެޓިންގ މުއްދަތުގައި އެފެކްޓިވް ޑިސްކައުންޓް ރޭޓަކީ 0.2 އެވެ. ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މުއްދަތަކީ ހަ މަސް ދުވަހެވެ. މި މުއްދަތުގައި ނޯ ޓާގެޓް އޯޑަރުތަކަށް ބަލައިގެން ފިއުޗާސް ނިންމާލެވޭނެ އެވެ. މުއްދަތު ނިމުމުން ޑިސްކައުންޓް ރޭޓް ނުހިންގާ (މިތަނުގައި އެއީ = 0) އެވެ.
Σފުޓްފީސީއެސްޓާގެޓް ނުކުރެވޭ ކެލެންޑަރ ސްޕްރެޑް އޯޑަރތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނަގާ ފިއުޗަރސް ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގެ ފީ (ރޫބަލް އިން) ކަނޑައެޅެނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ: FutFeeCS = Round ((Round ((abs FutPrice(1)) + abs(FutPrice(2))) * Round (W( f)/R(f);5)) ;2) * ބޭސްފޫޓްފީ؛2) ގައި:
 • FutPrice(1) — ފިއުޗަރސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ސެޓްލްމަންޓް އަގުގެ އަގު (އެންމެ ގާތް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު އޮންނަ އަގު). ޔުނިޓް ޑިމައިންސްތައް – ފިއުޗަރސް އޯޑަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން؛
 • ފުޓްޕްރައިސް(2) — ފިއުޗަރސްގެ ސެޓްލްމަންޓް އަގުގެ ޖުމްލަ އަގު… (އަދި ދެން ފުޓްޕްރައިސް(1) އާ އެއްގޮތަށް).

އެހެން އަގުތަކަށްޓަކައި މަތީގައި ޓްރާންސްކްރިޕްޓެއް އެބައޮތެވެ.

ވިޔަފާރި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި “ކެލެންޑަރ ސްޕްރެޑް” ޑީލްގެ އޯޑަރަށް ބަލައިގެން ފިއުޗަރތަކުގައި ކެލެންޑަރ ސްޕްރެޑްތަކަށް ފީގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ ފޯމިއުލާ
ތިރީގައި މިވަނީއެވެ .

އެހެނިހެން ފީތަކެވެ

އަދި ތިރީގައި މިވާ ކޮންޓްރިބިއުޝަންތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

 • ގެރެންޓީ ފަންޑަށް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދިނުން. މި ފަންޑަށް ކްލިއަރިންގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މެމްބަރަކުވެސް ދޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކޮންޓްރިބިއުޝަނަކީ 10 މިލިއަން ރޫބަލް އެވެ. މި ބާވަތުގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީޖޭއެސްސީ މޮސްކޯ އެކްސްޗޭންޖްގެ ލިޔުން – ޑައުންލޯޑް .
 • ކްލިއަރިންގ ކޮމިޝަނާއި ޓެރިފްތައް. އެ ކޮންސެޕްޓްތަކާއި މާނަތައް މި ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ސްޓޮކް މާކެޓާއި، ޑިޕޮސިޓް އަދި ލޯނު މާކެޓަށް ކްލިއަރ ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް – މިތަނުގައި .
  • މުދަލުގެ ބާޒާރަށް ކްލިއަރ ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް – މިތަނުގައި.
 • ޓްރާންސެކްޝަން ފީ. “އިތުރު ފީތައް …” އާ ބެހޭ ލިޔުމަކީ އެކްސްޗޭންޖުން މި ފީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް – ލިޔުން ބައްލަވާށެވެ . މުއާމަލާތްތަކަށް ނަގާނީ:
  • އިންއެފިޝަންޓް (ޑީލަރަކު ނުވަތަ ކްލައިންޓަކު ގިނަ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާ ނަމަވެސް، ހަމަ އެއާއެކު މަދު މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރާނަމަ)؛
  • ގޯސްކޮށް ފްލަޑް ކޮންޓްރޯލް (އެރަރ ކޯޑް 9999 އިން ޑީލަރ ނުވަތަ ކްލައިންޓް މިފަދަ ގިނަ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާނަމަ)؛
  • އޮޅިގެން އެގްޒެކެޓް ކުރެވިފައިވާ ނަމަވެސް، ފްލަޑް ކޮންޓްރޯލް އާއި ތަފާތު (ޑީލަރ ނުވަތަ އޭނާގެ ކްލައިންޓުން އެފަދަ ގިނަ މުއާމަލާތްތަކެއް އެރަރ ކޯޑް 31، 332، 333، 4103، 3، 14، 50، 0 އާއެކު ކުރާނަމަ).

ޑެރިވޭޓިވްސް މާކެޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ އޭގެ ހުރިހާ ނިއުއަންސްތަކެއް ވިސްނަން ޖެހެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓެރިފްތަކާއި، އެތަކެތިން ނަގާ ކޮމިޝަންތަކާއި، މިބާވަތުގެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ފީތައް ހިމެނެއެވެ.

opexflow
Rate author
Add a comment