Taariifa ijoo gabaa derivatives Jijjiirraa Moskoo irratti

Тарифы срочного рынка на Московской бирже Валюта

Hirmaattonni daldala derivatives waliigalteewwan xumuran irratti kaffaltii komishinii kaffalu. Guddinni komishinii kanaa taarifa hirmaataan filate irratti hundaa’uun garaagarummaa qaba. Barreeffama keessatti waa’ee isaanii ni dubbanna, akkasumas waa’ee kaffaltii (komishinii) kaffaluu qabdan sana hunda ni dubbanna.

Taariifa ijoo Jijjiirraa Moskoo irratti kaffalamu

Gabatee irratti reetii ammaa Jijjiirraa Moskoo agarsiisa (VAT hin kaffalamu):

Maqaa Walitti qabama jijjiirraa mataa isaa Walitti qabama HKO NCC (Wiirtuu Qulqulleessituu Biyyaalessaa) . Komishinii Waliigalaa
Taariifa Lakk 1.
Kutaa dhaabbataa (rubles) . — . — . — .
dugda 0.00575% ta’a. 0.00425% ta’a. 0.01% ta’a.
Taarifaa Lakk2
Kutaa dhaabbataa (rubles) . kuma 14.38 ta’a kuma 10.63 ta’a kuma 25 ta’a
dugda 0.0053475% ta’a. 0.0039525% ta’a. 0.0093% ta’a.
Taariifa Lakk 3.
Kutaa dhaabbataa (rubles) . kuma 143.75 ta’a kuma 106.25 ta’a kuma 250 ta’a
dugda 0.0050025% ta’a. 0.0036975% ta’a. 0.0087% ta’a.
Taariifa Lakk 4
Kutaa dhaabbataa (rubles) . kuma 258.75 ta’uu ibsameera kuma 191.25 ta’a kuma 450 ta’a
dugda 0.0047725% ta’a. 0.0035275% ta’a. 0.0083% ta’a.
Taariifa Lakk 5
Kutaa dhaabbataa (rubles) . kuma 460 ta’a kuma 340 ta’a kuma 800 ta’a
dugda 0.0046% ta’a. 0.0034% ta’a. 0.0080% ta’a.

Kutaa dhaabbataa (hin jijjiiramne) – guyyaa daldalaa jalqabaa (yeroo guyyaa jijjiirraan daldala gaggeessu) ji’a ji’aan kaffalamu, iyyanni (ajajni) ykn xumura/xumura daldalaa jiraachuu fi dhiisuu isaa osoo hin ilaalin.
Kutaan duubaa hanga daldala guyyaa daldalaa irraa kaffalama, tokkoon tokkoon komishinii yoo xiqqaate 0.01 rubles dha.

Jijjiiramni taarifaa kun iyyata hirmaataan filannoo karoora daldala jijjiirraa akkasii irratti dhiheesse irratti hundaa’a. Iyyanni kun ji’a kaalaandarii itti aanu jalqabuu isaa dura guyyoota hojii 5 keessatti Baankii HKO NCC tti dhiyaachuu qaba (tariif filatame irraa socho’a).

Kaffaltii hirmaannaa caalbaasii irratti seensa

Hanga gumaachaa, gosa Hirmaattotaa daldalaan sun keessa jiru irratti hundaa’uun, gabatee keessatti dhiyaateera:

Gosoota Hirmaattota Daldalaa Gumaacha gosa tokkoof
“O” jedha. 5,000,000 ta’uu ibsameera
“O” (kaffaltii dabalataa) . 250 000 ta’a
“F1” ykn “F2”. 3,000,000 ta’uu ibsameera
“T1” ykn “T2”. 1,000,000 ta’uu ibsameera
“D1” ykn “D2.” 1,000,000 ta’uu ibsameera

Galmeedhaaf Hirmaattota gosa “O” irraa kaffaltiin dabalataa ni fudhatama. Yeroo hunda hin kaffalamu. Murtiin sababoonni kaffaltii kana irraa bilisa ta’uu danda’an jiraachuu isaanii yaada koree gabaa Derivatives PJSC Moscow Exchange irraa kennameen kennama.

Jijjiirraa MoskooGabaabumatti waa’ee gosoota:

 • “O” jedha. Hirmaattonni daldala kanaa hojii daldalaa/daldalaa ykn bulchiinsa qabeenya gatii guddaa qabu irratti hojjechuuf hayyama qabu. Miseensonni gosa kanaa kutaalee Istookii, Meeshaalee fi Maallaqaa keessatti daldaluu mirga qabu. Isaanis kanneen armaan gadii irraa daldala gochuu danda’u:
  • maqaa isaatiinis ta’e baasii isaatiin;
  • maqaa ofii fi baasii maamilaatiin;
  • maamiltoota hirmaattoota qulqulleessituu bakka bu’anii fi baasii isaaniitiin, akkasumas agarsiisa daldalaa qulqulleessituutiin daldala raawwachuu (kutaa haal-duree qaqqabummaa barbaachisaa ta’e eeguu isaanii irratti hundaa’uun).
 • “F1” jedhu. Hirmaattonni hojii daldalaa ykn hojii bulchiinsa qabeenya gatii guddaa qabuuf hayyama qabaachuu qabu. Miseensonni gosa kanaa kutaa Istookii keessatti daldalaaf mirga qabu:
  • maqaa ofii fi baasii maamiltootaatiin;
  • bakka bu’ummaa fi baasii maamiltootaatiin – hirmaattoota qulqulleessuu, akkasumas agarsiisa daldalaa qulqulleessuutiin daldala xumuruuf.
 • “F2” jedhu. Hirmaattonni hayyama daldalaa qabaachuu qabu. Gosti Hirmaattotaa kun Kutaa Istookii keessatti daldala akka raawwatan ni hayyamamaaf:
  • bakka bu’ee fi baasii mataa isaatiin;
  • daldalaa qulqulleessituu agarsiisu.
 • “T1” jedhu. Hirmaattonni daldalaaf hayyama qabaachuu qabu (heeyyamni raawwii waliigaltee akkasii ni lakkaa’ama – qabeenya faayinaansii bu’aa irraa argame qabeenya bu’uuraa bifa meeshaatiin) ykn hojiiwwan bulchiinsa qabeenya gatii guddaa qabaniif. Hirmaattonni kunniin Daldalaaf Kutaa Meeshaalee akka seenan ni hayyamamaaf:
  • bakka bu’ee fi baasii maamiltootaatiin;
  • bakka bu’ummaa fi baasii maamiltootaatiin — hirmaattoota qulqulleessuu;
  • daldalaa qulqulleessituu agarsiisu.
 • “T2” jedhu. Dorgomtoonni sochii daldalaaf hayyama qabaachuu qabu ykn dhaabbilee hanga maallaqa ofii isaanii yoo xiqqaate Ruubilii miiliyoona 5 qaban ta’uu qabu. Ramaddiin kun Kutaa Meeshaalee daldalaaf qaqqabummaa qaba:
  • bakka bu’ee fi baasii mataa isaatiin;
  • daldalaa qulqulleessituu agarsiisu.
 • “D1” jedhu. Hirmaattonni hojii daldalaa ykn hojii bulchiinsa qabeenya gatii guddaa qabuuf hayyama qabaachuu qabu. Hirmaattonni kun Kutaa Maallaqaa keessatti daldalaan daldala akka raawwatan ni hayyamamaaf:
  • bakka bu’ee fi baasii maamiltootaatiin;
  • bakka bu’ummaa fi baasii maamiltootaatiin — hirmaattoota qulqulleessuu;
  • daldalaa qulqulleessituu agarsiisu.
 • “D 2” jedhu. Hirmaattonni hayyama daldalaa qabaachuu qabu ykn dhaabbata liqii/addunyaa ta’uu qabu. Gosti Hirmaattotaa kun kutaa Maallaqaa keessatti daldalaan daldala akka raawwatan hayyamameera:
  • bakka bu’ee fi baasii mataa isaatiin;
  • daldalaa qulqulleessituu agarsiisu.

Bu’uura tumaalee Dambii Ulaagaa guutuutiin, Hirmaattonni kutaa tokko keessatti gosa tokko yookiin lama dabalatee yeroo tokkotti kutaa gabaa tokko yookiin isaa ol keessatti akka daldalan hayyamamuu ni danda’a.

Seera galmee
as irraa argachuu dandeessu .

Kaffaltii jijjiirraa fi qulqulleessuu

Kaffaltiin kun lamaan waliigaltee fuulduraa fi margina irratti kan kaffalamu yoo ta’u, daldala scalping irrattis kaffaltiin jijjiirraa ni kaffalama.

Kaffaltii waliigaltee fuulduraa

Hammi komishinii jijjiirraa (kaffaltii) ajaja galma hin qabne ykn galma hin qabne fuulduraaf fayyadamuuf akka armaan gadiitti shallagama:
FutFee = Round (Round (abs(FutPrice) * Round(W(f)/R(f);5) ;2) * . Kaffaltii Fuulaa Bu’uuraa;2) .

FutFee ≥ 0.01 xuuxuu.

Hiikni gatiiwwan foormulaa gabatee keessatti dhiyaateera:

Maqaa Decryption gochuu
footfee Guddina komishinii daldala fuulduraa (ruubiliin).
Marsaa Faankishinii ijaarame kan hojiin isaa lakkoofsa tokko sirritti kennameen naannessuu ta’e.
abs jedhama Faankishinii gatii absoluutii shallaguuf (lakkoofsi kun mallattoo hin qabu).
W(f) 1.1. Gatii tarkaanfii gatii xiqqaa, kan akkaataa fuulduraa walgitutti murtaa’u (ruubiliin).
R(f) 1.1. Sochii gatii xiqqaa, kan akkaataa fuulduraa walgitutti murtaa’u.
Bu’uuraFutFee Sadarkaa jijjiirraa bu’uuraa safartuu fe’umsaa fuulduraa Garee Waliigaltee inni keessa jiruuf:
 • waliigaltee sharafa alaa – 0.000885%;
 • dhala – 0.003163%;
 • istookii — 0.003795%;
 • waliigalteewwan indeeksii – 0.001265%;
 • meeshaa – 0.002530% ta’uu ibsameera.
Gatii Miilaa Gatiin gatii fuulduraa, akkaataa sanada kanaa keewwata 3.4.2-3.4.3 tiin murtaa’e  (yuunitii safartuu yeroo ajaja kennan gatii isaanii keessatti agarsiifameen).

Kaffaltii waliigalteewwan margina irratti hundaa’aniif

Margin garaagarummaa gatii fi baasii gidduu jiruudha (yaad-rimee bu’aa wajjin wal fakkaata). Akkasumas filannoowwan margined ta’an hojiiwwan daldala filannoowwanii wajjin walqabatan yoo ta’an, herrega bitootaa fi gurgurtootaa irratti maallaqni hin dhangalaane, garuu hammi wabii guutuun herrega daldalaa hirmaattota daldala sana irratti kuufamu.
Andaara Foormulaa armaan gadii fayyadamuun hanga komishinii jijjiirraa waliigalteewwan filannoo margined ajaja hin xiyyeeffanne ykn xiyyeeffannoo hin qabne irratti hundaa’uun shallaguuf:
OptFee = Round (min [(FutFee * K); Round(Premium * Round(W(o)/R(o) . ;5) ; 2) * Kaffaltii Fuula Bu’uuraa] ​​;2) .

OptFee ≥ 0.01 xuuxuu.

Hiikni gatiiwwan foormulaa gabatee keessatti dhiyaateera:

Maqaa Decryption gochuu
Kaffaltii Filannoo Hanga komishinii (ruubiliin) waliigaltee gochuuf.
Marsaa Kutaa xiqqaa darbe keessatti caccabni jira.
footfee Daldala fuulduraatif maallaqa komishinii (ruubiliin).
Hamma kaffaltii waliigalteef ykn baraarsaaf kaffalamu Gatii kaffaltii filannoo (yuunitii safartuu tartiiba gatii filannoo keessatti ibsameen).
W(o) . Guddina tarkaanfii gatii xiqqaa (ruubiliin).
R(o) . Sochii gatii xiqqaa.
Bu’uuraFutFee Gatiin saffisa bu’uuraa filannoo itti xumuramu 0.06325 (jijjiirraa) dha. Dhala bu’uuraa xumuraa shallagame 0.04675 (qulqulleessuu) dha.
Gara Koofiishinii dabalataa: K=2.

Kaffaltii daldala scalping

Daldalli fuulduraa scalping jechuun daldala ajaja galma hin qabne irratti hundaa’eedha. Yeroo daldalaa tokko keessatti bakka fuulduraa banamuu fi cufamuutti geessu. Waa’ee meeshaalee waliigalteewwan kanaa bal’inaan gabatee keessatti:

Maqaa Hiikaa Kaffaltii kaffaluu
Fuulduraa Daldala fuulduraa bu’uura ajaja galma hin taaneen raawwatamu, yeroo daldalaa tokko keessatti gara fuula duraatti iddoowwan banamuu fi cufamuutti geessu. Kaffaltii jijjiirraa waliigalaa daldala scalping keessaa 0.5 ta’a.
Filannoowwan Daldalli fuulduraa bu’uura ajaja galma hin taaneen raawwatamu, filannoo yeroo daldalaa tokko keessatti yoo raawwatame (gatii osoo hin ilaalin), iddoowwan faallaa ta’an akka banaman taasisa. Bittaa filannoo bitachuu (Call) fi gurgurtaa – gurguruu (Put) fuulduraa keessatti ejjennoo dheeraa akka banamu taasisuu danda’a. Filannoo Waamichaa gurguruu fi Filannoo Kaa’uu bitachuun ejjennoo fuulduraa gabaabaa ni fida. Filannoowwan lamaan scalping:
 • Waamicha argachuu – Waamicha gurgurtaa;
 • Waamicha bitachuu – Put bitachuu;
 • bittaa Puts – bittaa Puts;
 • bitachuu Kaa’uu – gurgurtaa Bilbila.

Komishiniin waliigalaa filannoowwan fayyadamuun daldala scalping raawwachuuf foormulaawwan armaan gadii fayyadamuun shallagama:

 • Kaffaltii = (Kaffaltii Filannoo (1) + Kaffaltii Filannoo (2)) * K → yoo Kaffaltii Filannoo (1) = Kaffaltii Filannoo (2);
 • Kaffaltii = 2 * Kaffaltii Filannoo (1) * K + (Kaffaltii Filannoo (2) – Kaffaltii Filannoo (1)) → yoo Kaffaltii Filannoo (1) < Kaffaltii Filannoo (2);
 • Kaffaltii = 2 * Kaffaltii Filannoo(2) * K + (Kaffaltii Filannoo(1) – Kaffaltii Filannoo(2)) → yoo Kaffaltii Filannoo(1) > Kaffaltii Filannoo(2).

Hiika foormulaawwanii hiikuun gabatee keessatti dhiyaateera:

Maqaa Decryption gochuu
Kaffaltii Komishinii jijjiirraa waliigalaa hojiiwwan scalping (ruubiliin).
Kaffaltii Filannoo(1) . Hanga kaffaltii waliigalaa raawwii daldalaa yeroo daldalaa tokko keessatti filannoowwan gara banamuu fuulduraatti geessu waliin, akkaataa kutaa xiqqaa “Kaffaltii waliigalteewwan margina irratti hundaa’aniif” shallagame.
Kaffaltii Filannoo(2) . Hanga waliigalaa kaffaltii raawwii daldala yeroo daldalaa keessatti …, kan gara cufamuu futures geessu, akkaataa kutaa xiqqaa “Kaffaltii … margin irratti hundaa’uun” shallagame.
Gara Faaktariin yeroo hunda 0.5 ta’e.

Kaffaltii Faca’iinsa Kaalaandarii

Faca’iinsa Kaalaandarii – Ajaja babal’ina irratti hundaa’uun yeroo tokkotti fuulduraa bilchina adda addaa qabu bitachuu fi gurguruu.
Waljijjiiruu Hammi kaffaltii tokkoon tokkoon yeroo daldalaa keessatti tokkoon tokkoon kutaa galmee qulqulleessuuf hanga kaffaltii tokkoon tokkoon daldala fuulduraa irraa ajaja “Calendar Spread” hin galma’in ykn irratti xiyyeeffate irratti hundaa’uun murtaa’a. Shallaggiin akkaataa foormulaa armaan gadiitiin raawwatama:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) Hiikni gatiiwwan foormulaawwanii gabatee keessatti dhiyaateera:

Maqaa Decryption gochuu
KaffaltiiCS Kaffaltii (ruubiliin) yeroo daldalaa tokko keessatti ajaja galma hin qabne irratti hundaa’uun Faca’iinsa Kaalaandarii.
Gara Sadarkaan hir’ina bu’a qabeessa yeroo gabaa, kan 0.2 ta’e. Yeroon kun guyyaa daldalaa jalqabaa irraa eegalee ji’a jaha dha. Yeroo kana keessatti ajaja xiyyeeffannoo hin qabne irratti hundaa’uun fuulduraa xumuruu dandeessu. Dhuma yeroo irratti, safartuun hir’ina gatii hojiirra hin oolu (asitti = 0 dha).
ΣFutFeeCS jedhamuun beekama Kaffaltiin daldala fuulduraa (ruubiliin) bu’uura ajaja Babal’ina Kaalaandarii xiyyeeffannoo hin qabneen kaffalamu akka armaan gadiitti shallagama: FutFeeCS = Round ((Round ((abs FutPrice(1)) + abs(FutPrice(2))) * Round (W( f)/R(f);5)) ;2) * Kaffaltii Fuula Bu’uuraa;2) bakka:
 • FutPrice(1) — gatii gatii qubsuma dhumaa fuulduraa (kan guyyaa xumuraa dhiyoo qabu). Safartuu dimensions – kanneen tartiiba fuulduraa keessatti ibsaman;
 • FutPrice(2) — gatii waliigalaa gatii qubsumaa fuulduraa… (sana booda FutPrice(1) wajjin wal fakkaata).

Gatii biroof, tiraanskriiptiin armaan olii jira.

Foormulaan ajaja waliigaltee “Calendar Spread” guyyaa daldalaa irratti hundaa’uun hanga kaffaltii Calendar Spreads futures irratti shallaguuf gargaaru akka armaan gadiitti ibsameera:
FeeCS = ΣFutFeeCS Ibsi gatiiwwan fayyadaman barruu keessatti duraan armaan olitti kennameera .

Kaffaltii biroo

Gumaachawwan armaan gadiis ni jiru:

 • Gumaacha Fandii Wabii. Tokkoon tokkoon Miseensoota Qulqulleessitootaa fandii kanaaf gumaachi xiqqaan Ruubilii miiliyoona 10 dha. Sanada PJSC Moscow Exchange gosa gumaacha kana irratti – download .
 • Komishinii qulqulleessuu fi taarifa. Yaad-rimeewwanii fi hiika isaanii barreeffamoota kana keessatti argamuu danda’u:
  • Seerota qulqulleessuu gabaa aksiyoonaa, gabaa kuufamaa fi liqii – kunoo .
  • Seera qulqulleessuu gabaa meeshaalee – asitti.
 • Kaffaltii daldalaa. Sanadni “Kaffaltii dabalataa …” jedhu kaffaltii kanaaf jijjiirraan kan kennamedha – sanada ilaali . Daldalaaf kan kaffalamu:
  • gahumsa kan hin qabne (daldalaan ykn maamiltoonni daldala hedduu yoo gaggeessan, garuu yeroo walfakkaatutti daldala muraasa yoo raawwatan);
  • To’annoo Lolaa dogoggoraa (daldalaan ykn maamilchi koodii dogoggoraa 9999n daldala akkasii hedduu yoo gaggeesse);
  • dogoggoraan kan raawwatame, garuu To’annoo Lolaa irraa adda (yoo daldalaan ykn maamiltoonni isaa koodii dogoggoraa 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0 tiin daldala akkasii hedduu raawwate).

Gabaa Derivatives irratti daldaluuf jalqaba nuances isaa hunda hubachuu qabda. Taariifa waliin dabalatee, komishinii isaan irraa kaffalamuu fi kaffaltii hirmaattoota gosa caalbaasii kanaa irratti dhiyaatu.

Rate article
Add a comment