Hlavné tarify trhu s derivátmi na moskovskej burze

Тарифы срочного рынка на Московской бирже Валюта

Účastníci obchodovania s derivátmi platia provízny poplatok za obchody, ktoré uzavrú. Výška týchto provízií sa líši v závislosti od tarify, ktorú si účastník zvolí. O nich si povieme v článku, ako aj o všetkých tých poplatkoch (províziách), ktoré musíte zaplatiť.

Hlavné tarify na moskovskej burze

V tabuľke sú uvedené aktuálne kurzy Moskovskej burzy (DPH sa neúčtuje):

názov Zber samotnej výmeny Zbierka HKO NCC (Národné zúčtovacie centrum) Celková provízia
Tarifa č.1
Pevná časť (ruble)
späť 0,00575 % 0,00425 % 0,01 %
Tarifa №2
Pevná časť (ruble) 14,38 tisíc 10,63 tisíc 25 tisíc
späť 0,0053475 % 0,0039525 % 0,0093 %
Tarifa č.3
Pevná časť (ruble) 143,75 tis 106,25 tis 250 tisíc
späť 0,0050025 % 0,0036975 % 0,0087 %
Tarifa č.4
Pevná časť (ruble) 258,75 tis 191,25 tis 450 tisíc
späť 0,0047725 % 0,0035275 % 0,0083 %
Tarifa č.5
Pevná časť (ruble) 460 tisíc 340 tisíc 800 tisíc
späť 0,0046 % 0,0034 % 0,0080 %

Stála (nezmenná) časť – vyplácaná v prvý obchodný deň (časové obdobie v dni, kedy burza obchoduje) každého mesiaca, bez ohľadu na to, či došlo k prihláške (objednávke) alebo uzatvoreniu/dokončeniu transakcií alebo nie.
Zadná časť sa platí z čiastky transakcie v deň transakcie, každá provízia je najmenej 0,01 rubľov.

Zmena tarify prebieha na základe žiadosti účastníka o výber takéhoto burzového obchodného plánu. Žiadosť je potrebné podať v HKO NCC Banke do 5 pracovných dní pred začiatkom nasledujúceho kalendárneho mesiaca (z nej bude aktívna zvolená tarifa).

Poplatok za pripustenie k účasti na aukcii

Výška príspevkov v závislosti od kategórie účastníkov, do ktorej maklér patrí, je uvedená v tabuľke:

Kategórie účastníkov transakcie Príspevok podľa kategórie
“O” 5 000 000
“O” (dodatočný poplatok) 250 000
“F1” alebo “F2” 3 000 000
“T1” alebo “T2” 1 000 000
“D1” alebo “D2 1 000 000

Účastníkom kategórie „O“ sa účtuje dodatočný poplatok za registráciu. Nie je to vždy spoplatnené. Rozhodnutie o dostupnosti dôvodov na oslobodenie od tohto poplatku sa prijíma na odporúčanie Výboru pre trh s derivátmi Moskovskej burzy PJSC.

Moskovská burzaStručne o kategóriách:

 • “O”. Účastníci transakcie sú licencovaní na sprostredkovateľskú/obchodnú činnosť alebo prácu na správe hodnotných aktív. Členovia tejto kategórie majú právo obchodovať v sekciách Akcie, Komodity a Peniaze. Môžu vykonávať transakcie z:
  • vo vlastnom mene a na vlastné náklady;
  • vlastným menom a na náklady klienta;
  • v mene a na náklady klientov, ktorí sú zúčtovacími účastníkmi, ako aj vykonávať transakcie s uvedením zúčtovacieho makléra (v závislosti od toho, či dodržiava príslušnú časť podmienok prístupu).
 • “F1”. Účastníci musia mať licenciu na sprostredkovateľskú činnosť alebo činnosť na správu hodnotného majetku. Členovia tejto kategórie majú právo obchodovať v sekcii Akcie od:
  • vlastným menom a na náklady klientov;
  • v mene a na náklady klientov – zúčtovacích účastníkov, ako aj uzatvárať obchody s uvedením zúčtovacieho makléra.
 • “F2”. Účastníci musia mať licenciu predajcu. Táto kategória účastníkov má povolené obchodovať v sekcii akcií a uskutočňovať transakcie:
  • vo svojom mene a na vlastné náklady;
  • s uvedením zúčtovacieho makléra.
 • “T1”. Účastníci musia mať licenciu na sprostredkovanie (počíta sa licencia na realizáciu takejto zmluvy – derivátové finančné aktíva s podkladovým aktívom vo forme komodity) alebo činnosti na správu hodnotných aktív. Títo účastníci majú povolený prístup do sekcie komodít pre transakcie:
  • vo vlastnom mene a na náklady klientov;
  • v mene a na náklady klientov – zúčtovacích účastníkov;
  • s uvedením zúčtovacieho makléra.
 • “T2”. Uchádzači musia mať licenciu na činnosť obchodníkov alebo to musia byť organizácie s objemom vlastných prostriedkov najmenej 5 miliónov rubľov. Táto kategória má prístup do sekcie komodít pre transakcie:
  • vo svojom mene a na vlastné náklady;
  • s uvedením zúčtovacieho makléra.
 • “D1”. Účastníci musia mať licenciu na sprostredkovateľskú činnosť alebo činnosť na správu hodnotného majetku. Títo účastníci môžu obchodovať v peňažnej sekcii a uskutočňovať transakcie:
  • vo vlastnom mene a na náklady klientov;
  • v mene a na náklady klientov – zúčtovacích účastníkov;
  • s uvedením zúčtovacieho makléra.
 • “D 2”. Účastníci musia mať licenciu predajcu alebo byť úverovou/medzinárodnou organizáciou. Táto kategória účastníkov má povolené obchodovať v sekcii Peniaze a uskutočňovať transakcie:
  • vo svojom mene a na vlastné náklady;
  • s uvedením zúčtovacieho makléra.

V súlade s ustanoveniami Pravidiel oprávnenosti môže byť účastníkom povolené obchodovať v jednom alebo viacerých segmentoch trhu naraz, vrátane jednej alebo dvoch kategórií v jednej sekcii.

Pravidlá prijímania nájdete
tu .

Poplatok za výmenu a zúčtovanie

Oba tieto poplatky sa účtujú pri termínových a maržových zmluvách a výmenný poplatok sa účtuje aj pri skalpovacích obchodoch.

Poplatok za futures kontrakty

Výška zmenárenských provízií (poplatkov) za používanie bezcieľových alebo cieľových objednávok pre futures sa vypočíta takto:
FutFee = Round (Round (abs(FutPrice) * Round(W(f)/R(f);5) ;2) * BaseFutFee;2)

FutFee ≥ 0,01 rub.

Dekódovanie hodnôt vzorca je uvedené v tabuľke:

názov Dešifrovanie
poplatok za nohu Veľkosť provízie za obchodovanie s futures (v rubľoch).
Okrúhly Vstavaná funkcia, ktorej úlohou je zaokrúhliť číslo s danou presnosťou.
abs Funkcia na výpočet absolútnej hodnoty (toto číslo je bez znamienka).
W(f) Hodnota minimálneho cenového kroku, ktorá sa určuje podľa zodpovedajúcich futures (v rubľoch).
R(f) Minimálny cenový pohyb, ktorý je určený podľa zodpovedajúcich futures.
BaseFutFee Základný výmenný kurz termínovej prepravnej sadzby pre zmluvnú skupinu, do ktorej patrí:
 • devízové ​​kontrakty – 0,000885 %;
 • úrok – 0,003163 %;
 • akcie — 0,003795 %;
 • indexové kontrakty – 0,001265 %;
 • komodita – 0,002530 %.
Cena za nohu Hodnota ceny futures stanovená v súlade s odsekmi 3.4.2-3.4.3 tohto dokumentu  (v merných jednotkách uvedených v ich cene pri zadávaní objednávky).

Poplatok za zmluvy založené na marži

Marža je rozdiel medzi cenou a nákladmi (analogicky k pojmu zisk). A marginované opcie sú operácie súvisiace s obchodovaním s opciami, pri ktorých nedochádza k peňažnému toku na účtoch kupujúcich aj predávajúcich, ale celá suma zabezpečenia je uložená na obchodných účtoch účastníkov transakcie.
Marža Na výpočet výšky výmennej provízie pre maržové opčné zmluvy na základe necielených alebo cielených objednávok použite nasledujúci vzorec:
OptFee = Round (min [(FutFee * K); Round(Premium * Round(W(o)/R(o) ;5) ; 2) * BaseFutFee] ;2)

OptFee ≥ 0,01 rub.

Dekódovanie hodnôt vzorca je uvedené v tabuľke:

názov Dešifrovanie
Poplatok za výber Výška provízie (v rubľoch) za uzavretie obchodu.
Okrúhly V predchádzajúcej podkapitole je rozpis.
poplatok za nohu Výška provízie (v rubľoch) za obchodovanie s futures.
Premium Hodnota opčnej prémie (v merných jednotkách uvedených v objednávke na cenu opcie).
W(o) Veľkosť minimálneho cenového kroku (v rubľoch).
R(o) Minimálny pohyb ceny.
BaseFutFee Hodnota základnej sadzby, za ktorú je opcia uzatvorená, je 0,06325 (výmena). Vypočítaná základná úroková miera uzavretia je 0,04675 (clearing).
Komu Dodatočný koeficient: K=2.

Poplatok za skalpovanie

Skalpovanie futures obchodov sú obchody založené na necieľových príkazoch. Vedú k otváraniu a zatváraniu futures pozícií v rámci jedného obchodovacieho obdobia. Viac podrobností o nástrojoch týchto obchodov v tabuľke:

názov Definície Fakturácia
Futures Forwardové transakcie realizované na základe necieľových pokynov vedú k otváraniu a zatváraniu pozícií vo futures v rámci jedného obchodného obdobia. 0,5 z celkových výmenných poplatkov za skalpovacie obchody.
možnosti Forwardové transakcie realizované na základe necieľových pokynov, ak je opcia realizovaná v rámci jedného obchodovacieho obdobia (bez ohľadu na hodnotu), vedú k otvoreniu opačných pozícií. Nákup opcií na nákup (Call) a predaj – na predaj (Put) môže viesť k otvoreniu dlhých pozícií vo futures. Predaj call opcií a nákup put opcií povedie ku krátkym futures pozíciám. Možnosti pre skalpovanie párov:
 • akvizičná výzva – predajná výzva;
 • nákup Call – nákup Put;
 • nákup Putov – nákup Putov;
 • nákup Put – predaj Call.

Celková provízia za vykonávanie skalpovacích obchodov s použitím opcií sa vypočíta podľa nasledujúcich vzorcov:

 • Poplatok = (OptFee(1) + OptFee(2)) * K → ak OptFee(1) = OptFee(2);
 • Poplatok = 2 * OptFee(1) * K + (OptFee(2) – OptFee(1)) → ak OptFee(1) < OptFee(2);
 • Poplatok = 2 * OptFee(2) * K + (OptFee(1) – OptFee(2)) → ak OptFee(1) > OptFee(2).

Dešifrovanie významov vzorcov je uvedené v tabuľke:

názov Dešifrovanie
Poplatok Celková výmenná provízia za skalpovanie (v rubľoch).
Poplatok za výber (1) Celková výška poplatkov za realizáciu obchodov v jednom obchodnom období s opciami, ktoré vedú k otvoreniu futures, vypočítaná podľa podsekcie „Poplatok za maržové kontrakty“.
Poplatok za výber (2) Celková výška poplatkov za realizáciu transakcií v obchodnom období …, ktoré vedú k uzatvoreniu futures, vypočítaná podľa podsekcie „Poplatok … na základe marže“.
Komu Faktor, ktorý je vždy 0,5.

Poplatok za kalendárne rozpätia

Kalendár Spread – Nákup a predaj futures s rôznymi splatnosťami na základe príkazov na spread v rovnakom čase.
Výmena Výška poplatku je stanovená v každom obchodnom období pre každú časť zúčtovacieho registra na základe výšky poplatkov z každej futures transakcie na základe necielených alebo cielených príkazov „Kalendárového spreadu“. Výpočet sa robí podľa nasledujúceho vzorca:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) Interpretácia hodnôt vzorcov je uvedená v tabuľke:

Mená Dešifrovanie
PoplatkyCS Poplatok (v rubľoch) za kalendárny spread na základe necieľových príkazov v rámci jedného obchodného obdobia.
Komu Efektívna diskontná sadzba počas marketingového obdobia, ktorá je 0,2. Toto obdobie, počnúc prvým obchodným dňom, je šesť mesiacov. Počas tohto obdobia môžete uzatvárať futures na základe necieľových objednávok. Na konci obdobia sa diskontná sadzba neuplatňuje (tu je = 0).
ΣFutFeeCS Poplatok za futures transakcie (v rubľoch) účtovaný na základe necielených objednávok kalendárneho rozpätia sa vypočíta takto: FutFeeCS = Round ((Round ((abs FutPrice(1)) + abs(FutPrice(2))) * Round (W( f)/R(f);5)) ;2) * BaseFutFee;2) kde:
 • FutPrice(1) — hodnota poslednej zúčtovacej ceny futures (tá s najbližším dátumom expirácie). Jednotka rozmery – tie, ktoré sú uvedené v objednávke futures;
 • FutPrice(2) — celková hodnota zúčtovacej ceny futures… (a potom podobne ako FutPrice(1)).

Pre ostatné hodnoty je prepis vyššie.

Vzorec na výpočet výšky poplatku za kalendárne spready na futures na základe objednávky na obchod „Calendar Spread“ počas obchodného dňa je nasledovný:
FeeCS = ΣFutFeeCS Vysvetlenia použitých hodnôt sú už uvedené vyššie v článku .

Ostatné poplatky

Sú tam aj tieto príspevky:

 • Príspevok do Garančného fondu. Najmenší možný príspevok každého zúčtovacieho člena do tohto fondu je 10 miliónov rubľov. Dokument Moskovskej burzy PJSC o tomto type príspevkov – na stiahnutie .
 • Zúčtovacia provízia a tarify. Pojmy a významy možno nájsť v týchto dokumentoch:
  • Zúčtovacie pravidlá pre akciový trh, trh vkladov a úverov – tu .
  • Zúčtovanie pravidiel pre komoditný trh – tu.
 • Transakčné poplatky. Týmto poplatkom sa burza venuje dokument “Dodatočné poplatky …” – viď dokument . Účtované za transakcie:
  • neefektívne (ak díler alebo klient vykonáva veľa transakcií, ale zároveň robí málo transakcií);
  • chybná Flood Control (ak díler alebo klient vykonáva veľa takýchto transakcií s kódom chyby 9999);
  • chybne vykonaná, ale odlišná od Flood Control (ak díler alebo jeho klient uskutoční veľa takýchto transakcií s chybovými kódmi 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0).

Aby ste mohli obchodovať na trhu s derivátmi, musíte najprv pochopiť všetky jeho nuansy. Vrátane taríf, provízií účtovaných za ne a poplatkov, ktoré sa ponúkajú účastníkom tohto typu aukcie.

Rate article
Add a comment