მოსკოვის ბირჟაზე წარმოებულების ბაზრის ძირითადი განაკვეთები

Тарифы срочного рынка на Московской бирже Валюта

ფორვარდული ვაჭრობის მონაწილეები იხდიან საკომისიოს დადებულ გარიგებებზე. ამ საკომისიოს ზომა მერყეობს მონაწილის მიერ არჩეული ტარიფის მიხედვით. მათზე ვისაუბრებთ სტატიაში, ასევე ყველა იმ საკომისიოს (საკომისიოს) შესახებ, რომლის გადახდაც საჭირო იქნება.

ძირითადი ტარიფები მოსკოვის ბირჟისთვის

ცხრილში მოცემულია მოსკოვის ბირჟის მიმდინარე ტარიფები (დღგ-დან გათავისუფლებული):

სახელი თავად ბირჟის კოლექცია HKO NCC (ეროვნული გამწმენდი ცენტრი) კოლექცია გენერალური კომისია
ტარიფი ნომერი 1
უცვლელი ნაწილი (რუბლი)
უკანა ნაწილი 0.00575% 0.00425% 0.01%
ტარიფი No2
უცვლელი ნაწილი (რუბლი) 14.38 ათასი 10.63 ათასი 25 ათასი.
უკანა ნაწილი 0.0053475% 0.0039525% 0.0093%
ტარიფი ნომერი 3
უცვლელი ნაწილი (რუბლი) 143,75 ათ. 106,25 ათ. 250 ათასი.
უკანა ნაწილი 0.0050025% 0.0036975% 0.0087%
ტარიფი No4
უცვლელი ნაწილი (რუბლი) 258,75 ათ. 191,25 ათ. 450 ათასი.
უკანა ნაწილი 0.0047725% 0.0035275% 0.0083%
ტარიფი ნომერი 5
უცვლელი ნაწილი (რუბლი) 460 ათასი. 340 ათასი. 800 ათასი.
უკანა ნაწილი 0.0046% 0.0034% 0.0080%

მუდმივი (უცვლელი) ნაწილი – გადახდილი ყოველი თვის პირველ სავაჭრო დღეს (დროის პერიოდი დღეებში, როდესაც ბირჟა ვაჭრობს), არ აქვს მნიშვნელობა განაცხადი (შეკვეთა) იყო წარდგენილი თუ გარიგებები დაიდო/დასრულდა თუ არა.
საპირისპირო ნაწილი გადახდილია ტრანზაქციის თანხიდან გარიგების დღეს, თითოეული საკომისიო არის მინიმუმ 0,01 რუბლი.

ტარიფის ცვლილება ეფუძნება მონაწილის განცხადებას ასეთი საბირჟო სავაჭრო გეგმის არჩევის შესახებ. განაცხადი უნდა წარედგინოს HKO NCC ბანკს მომდევნო კალენდარული თვის დაწყებამდე 5 სამუშაო დღის განმავლობაში (საიდანაც შერჩეული ტარიფი აქტიური იქნება).

ტენდერში დაშვების საფასური

შენატანების ოდენობა, მონაწილეთა კატეგორიის მიხედვით, რომელსაც მიეკუთვნება ბროკერი, წარმოდგენილია ცხრილში:

ტრანზაქციების მონაწილეთა კატეგორიები წვლილი კატეგორიის მიხედვით
“ო” 5 000 000
“O” (დამატებითი გადასახადი) 250 000
“F1” ან “F2” 3 000 000
“T1” ან “T2” 1 000 000
“D1” ან “D2 1 000 000

რეგისტრაციისთვის “O” კატეგორიის მონაწილეებისგან იღებენ დამატებით საფასურს. ყოველთვის არ არის გადახდილი. გადაწყვეტილება ამ შენატანისგან გათავისუფლების საფუძვლების არსებობის შესახებ მიიღება PJSC მოსკოვის ბირჟის წარმოებულების ბაზრის კომიტეტის რეკომენდაციით.

მოსკოვის ბირჟა მოკლედ კატეგორიების შესახებ:

 • “ო”. ტრანზაქციის მონაწილეები ლიცენზირებულნი არიან საბროკერო/დილერული საქმიანობისთვის ან ღირებული აქტივების მართვაზე მუშაობისთვის. ამ კატეგორიის წევრებს უფლება აქვთ ივაჭრონ აქციების, სასაქონლო და ფულის განყოფილებებში. მათ შეუძლიათ ტრანზაქცია:
  • საკუთარი სახელით და საკუთარი ხარჯებით;
  • საკუთარი სახელი და კლიენტის ხარჯზე;
  • დასახელება და კლიენტების ხარჯზე – კლირინგში მონაწილეები, ასევე კლირინგ ბროკერის მითითებით ოპერაციების განხორციელება (დამოკიდებულია თუ არა ისინი აკმაყოფილებენ დაშვების პირობების შესაბამის ნაწილს).
 • “F1”. მონაწილეებს უნდა ჰქონდეთ ლიცენზირებული საბროკერო ან ღირებული აქტივების მართვისთვის. ამ კატეგორიის წევრებს უფლება აქვთ ივაჭრონ აქციების განყოფილებაში:
  • საკუთარი სახელი და კლიენტების ხარჯზე;
  • დასახელება და კლიენტების – კლირინგ წევრების ხარჯზე, ასევე დადოს ვაჭრობა კლირინგ ბროკერის მითითებით.
 • “F2”. მონაწილეებს უნდა ჰქონდეთ დილერის ლიცენზია. ამ კატეგორიის მონაწილეებს უფლება აქვთ ივაჭრონ აქციების განყოფილებაში ტრანზაქციის განსახორციელებლად:
  • საკუთარი სახელით და საკუთარი ხარჯებით;
  • კლირინგ ბროკერის მითითებით.
 • “T1”. მონაწილეებს უნდა ჰქონდეთ ლიცენზირებული საბროკერო (ასეთების განხორციელების ლიცენზია კონტრაქტების დასადებად – წარმოებული ფინანსური აქტივები ძირითად აქტივთან სასაქონლო სახით) ან ღირებული აქტივების მართვის საქმიანობა ითვლება. ამ მონაწილეებს ეძლევათ დაშვება სასაქონლო განყოფილებაში ტრანზაქციის განსახორციელებლად:
  • საკუთარი სახელით და კლიენტების ხარჯზე;
  • კლიენტების სახელით და ხარჯით – კლირინგ წევრები;
  • კლირინგ ბროკერის მითითებით.
 • “T2”. პრეტენდენტებს უნდა ჰქონდეთ დილერის ლიცენზია ან უნდა იყვნენ ორგანიზაციები საკუთარი სახსრებით მინიმუმ 5 მილიონი რუბლი. ამ კატეგორიას აქვს წვდომა საქონლის განყოფილებაზე ტრანზაქციებზე:
  • საკუთარი სახელით და საკუთარი ხარჯებით;
  • კლირინგ ბროკერის მითითებით.
 • “D1”. მონაწილეებს უნდა ჰქონდეთ საბროკერო ან ღირებული აქტივების მართვის ლიცენზია. ეს მონაწილეები დაშვებულნი არიან ვაჭრობაში ფულის განყოფილებაში ტრანზაქციის განსახორციელებლად:
  • საკუთარი სახელით და კლიენტების ხარჯზე;
  • კლიენტების სახელით და ხარჯით – კლირინგ წევრები;
  • კლირინგ ბროკერის მითითებით.
 • “D 2”. მონაწილეებს უნდა ჰქონდეთ დილერის ლიცენზია ან იყვნენ საკრედიტო/საერთაშორისო ორგანიზაცია. ამ კატეგორიის მონაწილეებს უფლება აქვთ ივაჭრონ ფულის განყოფილებაში ტრანზაქციის განსახორციელებლად:
  • საკუთარი სახელით და საკუთარი ხარჯებით;
  • კლირინგ ბროკერის მითითებით.

დაშვების წესების დებულებების შესაბამისად, მონაწილეებს შეუძლიათ დაუშვან ერთდროულად ვაჭრობა ერთ ან რამდენიმე ბაზრის სეგმენტში, მათ შორის ერთი ან ორი კატეგორიის ერთ სექციაში.

დაშვების წესები შეგიძლიათ იხილოთ
აქ .

გაცვლის და კლირინგის საფასური

ორივე ეს საკომისიო დარიცხულია ფიუჩერსულ კონტრაქტებზე და მარჟის საფუძველზე, ასევე გაცვლის საკომისიო ირიცხება სკალპინგ ვაჭრობებზეც.

კონტრაქტის საკომისიო ფიუჩერსებისთვის

ბირჟის საკომისიოს (საკომისიო) ოდენობა ფიუჩერსებისთვის უმიზნო ან მიზნობრივი ორდერების გამოყენებისთვის გამოითვლება შემდეგნაირად:
FutFee = Round (Round (abs (FutPrice) * Round (W (f) / R (f); 5); 2) * BaseFutFee; 2)

FutFee ≥ 0,01 RUB

ფორმულის მნიშვნელობების ახსნა მოცემულია ცხრილში:

სახელი გაშიფვრა
ფუტფი ფიუჩერსებით ვაჭრობის საკომისიოს ზომა (რუბში).
მრგვალი ჩაშენებული ფუნქცია, რომლის ამოცანაა რიცხვის დამრგვალება მითითებულ სიზუსტემდე.
აბს ფუნქცია აბსოლუტური მნიშვნელობის გამოსათვლელად (ეს არის ხელმოუწერელი რიცხვი).
W (f) მინიმალური ფასის საფეხურის ღირებულება, რომელიც განისაზღვრება შესაბამისი ფიუჩერსების მიხედვით (რუბლით).
R (f) მინიმალური ფასის საფეხური, რომელიც განისაზღვრება შესაბამისი ფიუჩერსების მიხედვით.
BaseFutFee ფიუჩერსული ტვირთის კურსის საბაზისო გაცვლითი კურსი კონტრაქტების ჯგუფისთვის, რომელსაც ის ეკუთვნის:
 • სავალუტო კონტრაქტები – 0,000885%;
 • პროცენტი – 0,003163%;
 • მარაგი – 0,003795%;
 • ინდექსის კონტრაქტები – 0,001265%;
 • საქონელი – 0,002530%.
Futprice ამ დოკუმენტის 3.4.2-3.4.3 პუნქტების შესაბამისად განსაზღვრული ფიუჩერსული ფასის ღირებულება  (შეკვეთის განთავსებისას მათ ფასში მითითებულ საზომ ერთეულებში).

კონტრაქტის საფასური მარჟის მიხედვით

მარჟა არის განსხვავება ფასსა და ღირებულებას შორის (მოგების კონცეფციის ანალოგი). ფიუჩერსული სტილის ოფციები არის ოპერაციები, რომლებიც დაკავშირებულია ოფციონებით ვაჭრობასთან, რომელშიც არ არის ფულადი ნაკადი როგორც მყიდველების, ასევე გამყიდველების ანგარიშებზე, მაგრამ უზრუნველყოფის მთელი ოდენობა ინახება ტრანზაქციის მონაწილეთა სავაჭრო ანგარიშებზე.
ზღვარი გამოიყენეთ შემდეგი ფორმულა მარჟინ ოფციონის კონტრაქტებისთვის გაცვლითი საკომისიოს ოდენობის გამოსათვლელად უმიზნო ან მიზანმიმართული შეკვეთების საფუძველზე:
OptFee = Round (min [(FutFee * K); Round (Premium * Round (W (o) / R (o); 5); 2) * BaseFutFee]; 2)

OptFee ≥ 0,01 რუბლი.

ფორმულის მნიშვნელობების ახსნა მოცემულია ცხრილში:

სახელი გაშიფვრა
OptFee საკომისიოს ზომა (რუბლით) გარიგების დადების მიზნით.
მრგვალი წინა ქვეთავში არის გაშიფვრა.
ფუტფი საკომისიოს ზომა (რუბლით) ფიუჩერსებით ვაჭრობისთვის.
პრემიუმი ოფციონის პრემიის ღირებულება (ოპციონის ფასის ბრძანებაში მითითებულ საზომ ერთეულებში).
W (o) მინიმალური ფასის ნაბიჯის ზომა (რუბებში).
R (o) მინიმალური ფასის ნაბიჯი.
BaseFutFee საბაზო კურსის ღირებულება, რომლითაც ოფციონი გაფორმებულია არის 0.06325 (გაცვლითი). დასკვნისთვის გამოთვლილი საბაზო საპროცენტო განაკვეთია 0,04675 (კლირინგში).
TO დამატებითი კოეფიციენტი: K = 2.

სკალპინგის საფასური

სკალპინგ ფიუჩერსებით ვაჭრობა არის ვაჭრობა, რომელიც დაფუძნებულია უმიზნო შეკვეთებზე. ისინი იწვევს ფიუჩერსული პოზიციების გახსნას და დახურვას ერთი სავაჭრო პერიოდის განმავლობაში. დამატებითი დეტალები ამ გარიგების ინსტრუმენტების შესახებ ცხრილში:

სახელი განმარტებები ბილინგი
ფიუჩერსები უმიზნო ორდერების საფუძველზე განხორციელებული ფორვარდული ვაჭრობები იწვევს ფიუჩერსული პოზიციების გახსნას და დახურვას ერთი სავაჭრო პერიოდის განმავლობაში. სკალპინგ ტრანზაქციებზე გაცვლის მთლიანი საკომისიოდან 0.5.
Პარამეტრები უმიზნო ორდერების საფუძველზე განხორციელებული ფორვარდული ვაჭრობები, თუ ოფციონი განხორციელდება ერთი სავაჭრო პერიოდის განმავლობაში (მიუხედავად ღირებულებისა), იწვევს საპირისპირო პოზიციების გახსნას. შესყიდვის (Call) და გაყიდვის ოფციების ყიდვა – გაყიდვის (Put) ოფციები შეიძლება გამოიწვიოს ფიუჩერსებში გრძელი პოზიციების გახსნამდე. Call Options-ის გაყიდვა და Put Options-ის ყიდვა გამოიწვევს მოკლე ფიუჩერსულ პოზიციებს. სკალპერის წყვილის ვარიანტები:
 • ზარის მიღება – ზარის გაყიდვა;
 • ზარის მიღება – განათავსეთ შესყიდვა;
 • შეძენა Put – ყიდვა Put;
 • შესყიდვა განთავსება – გაყიდვა დარეკვა.

ოპციების გამოყენებით სკალპინგ ტრანზაქციების შესასრულებლად მთლიანი საკომისიო გამოითვლება შემდეგი ფორმულების გამოყენებით:

 • საკომისიო = (OptFee (1) + OptFee (2)) * K → თუ OptFee (1) = OptFee (2);
 • საკომისიო = 2 * OptFee (1) * K + (OptFee (2) – OptFee (1)) → თუ OptFee (1) <OptFee (2);
 • საკომისიო = 2 * OptFee (2) * K + (OptFee (1) – OptFee (2)) → თუ OptFee (1)> OptFee (2).

ფორმულების მნიშვნელობების ახსნა მოცემულია ცხრილში:

სახელი გაშიფვრა
საფასური მთლიანი გაცვლის საკომისიო სკალპინგის ოპერაციებისთვის (რუბებში).
OptFee (1) ერთი სავაჭრო პერიოდის განმავლობაში ვაჭრობის განხორციელების საკომისიოების ჯამური ოდენობა ოფციონებით, რომლებიც იწვევს ფიუჩერსების გახსნას, გამოითვლება ქვეპუნქტის „სახელშეკრულებო საკომისიო მარჟის მიხედვით“.
OptFee (2) სავაჭრო პერიოდის განმავლობაში შეკვეთების შესასრულებელი საკომისიოების მთლიანი ოდენობა … რომელიც იწვევს ფიუჩერსების დახურვას, გამოითვლება ქვეპუნქტის მიხედვით „შეტანილი … მარჟაზე დაყრდნობით“.
TO კოეფიციენტი, რომელიც ყოველთვის არის 0,5.

Calendar Spreads საკომისიო

Calendar Spread – იყიდეთ და გაყიდეთ ფიუჩერსები სხვადასხვა დაფარვის ვადით, ერთდროულად სპრედის ორდერებზე დაყრდნობით.
საფონდო ბირჟა შენატანის ოდენობა განისაზღვრება ყოველ სავაჭრო პერიოდში საკლირინგო რეესტრის თითოეული ნაწილისთვის, თითოეული ფიუჩერსული ტრანზაქციის საკომისიოების ოდენობის საფუძველზე, „კალენდარული სპრედის“ მიზნობრივი ან მიზნობრივი შეკვეთების საფუძველზე. გაანგარიშება ხდება შემდეგი ფორმულის მიხედვით:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) ფორმულების მნიშვნელობების დეკოდირება მოცემულია ცხრილში:

სახელები გაშიფვრა
FeeCS კალენდარული სპრედის შეგროვების ოდენობა (რუბებში) უმიზნო შეკვეთების საფუძველზე ერთი სავაჭრო პერიოდის განმავლობაში.
TO ეფექტური ფასდაკლების განაკვეთი მარკეტინგის პერიოდში, რომელიც არის 0.2. ეს პერიოდი, პირველი სავაჭრო დღიდან დაწყებული, არის ექვსი თვე. ამ პერიოდის განმავლობაში, თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ფიუჩერსებში უმიზნო შეკვეთების საფუძველზე. პერიოდის ბოლოს, ფასდაკლების განაკვეთი არ გამოიყენება (აქ არის = 0).
ΣFutFeeCS ფიუჩერსული ტრანზაქციების საკომისიო (რუბლით) დარიცხული “კალენდარული სპრედის” უმიზნო შეკვეთების საფუძველზე გამოითვლება შემდეგნაირად: FutFeeCS = რაუნდი ((მრგვალი ((abs FutPrice (1)) + abs (FutPrice (2))) * რაუნდი (W (f) / R (f); 5)); 2) * BaseFutFee; 2) სადაც:
 • FutPrice (1) – ბოლო გამოთვლილი ფიუჩერსული ფასის ღირებულება (ის, რომელსაც აქვს ვადის გასვლის უახლოესი თარიღი). ერთეული ზომები – ფიუჩერსების შეკვეთაში მითითებული;
 • FutPrice (2) – გამოთვლილი ფიუჩერსული ფასის მთლიანი ღირებულება … (და შემდგომში, FutPrice-ის (1) მსგავსი).

დანარჩენი მნიშვნელობებისთვის, ზემოთ არის გაშიფვრა.

ფიუჩერსებისთვის კალენდარული სპრედების საკომისიოს გამოთვლის ფორმულა, რომელიც დაფუძნებულია სავაჭრო დღის განმავლობაში “კალენდარული სპრედის” ვაჭრობის შეკვეთის საფუძველზე, ასეთია:
FeeCS = ΣFutFeeCS გამოყენებული მნიშვნელობების ახსნა უკვე მოცემულია ზემოთ სტატიაში.

სხვა გადასახადები

ასევე არის შემდეგი გადასახადები:

 • შენატანი საგარანტიო ფონდში. თითოეული გამწმენდი წევრის ყველაზე მცირე შესაძლო შენატანი ამ ფონდში არის 10 მილიონი რუბლი. PJSC მოსკოვის გაცვლის დოკუმენტი ამ ტიპის შენატანების შესახებ – ჩამოტვირთვა .
 • გამწმენდი კომისია და ტარიფები. ცნებები და მნიშვნელობები შეგიძლიათ იხილოთ ამ დოკუმენტებში:
  • საფონდო ბაზრის, სადეპოზიტო და საკრედიტო ბაზრის კლირინგის წესები – აქ .
  • სასაქონლო ბაზრის კლირინგის წესები – აქ.
 • ტრანზაქციის საკომისიო. დოკუმენტი “დამატებითი მოსაკრებლების …” ეძღვნება ამ გადასახადებს ბირჟის მიერ – იხილეთ დოკუმენტი . გადასახადი ტრანზაქციებისთვის:
  • არაეფექტური (თუ დილერი ან კლიენტი ახორციელებს უამრავ ტრანზაქციას, მაგრამ ამავე დროს ახორციელებს რამდენიმე ტრანზაქციას);
  • არასწორი Flood Control (თუ დილერი ან კლიენტი ახორციელებს ბევრ ასეთ ტრანზაქციას შეცდომის კოდით 9999);
  • შესრულებულია შეცდომით, მაგრამ განსხვავდება Flood Control-ისგან (თუ დილერი ან მისი კლიენტი ახორციელებს ბევრ ასეთ ტრანზაქციას შეცდომის კოდებით 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0).

წარმოებულების ბაზარზე ვაჭრობისთვის, ჯერ უნდა გესმოდეთ მისი ყველა ნიუანსი. მათ შორის ტარიფებით, მათზე დარიცხული საკომისიოებით და საკომისიოებით, რომლებსაც სთავაზობენ ამ ტიპის ვაჭრობის მონაწილეებს.

opexflow
Rate author
Add a comment