MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda

Софт и программы для трейдинга

MetaTrader söwda terminalyna syn: 2022-nji ýylda Metatrader platformasynda nädip gurmaly, sazlamaly we söwda etmeli. MetaTrader, Futures, Forex we CFD bazarlarynda söwda hyzmatlaryny hödürlemek üçin döredilen iň meşhur söwda terminallaryndan biridir.

Bazarda ulanylýan MetaTrader-iň wersiýalary

ModelNeşir edilen ýylAýratynlyklary
FX diagrammalary2000Bu toplum diňe Forex-de margin söwdasy üçin niýetlenendir. Tehniki we grafiki mümkinçilikler gaty gowşak.
MetaQuotes2001CFD bazarynda söwda goşuldy . MQL-iň işlemegi müşderi hyzmatyny (skriptler, bilermen geňeşçiler, tehniki görkezijiler we ş.m.) ep-esli giňeltdi.
MetaTrader 32002Mugt API kitaphanasy bolan Futures-de söwda goşuldy. MQLII programmirleme dili täzelendi.
MetaTrader42005Platformanyň ähli bölekleri täzelendi. Howpsuzlyk ulgamlaryny berkitmäge aýratyn üns berilýär. MQL4-iň işleýşinde diňe bir programmirleme diliniň özi däl, eýsem şahsy modul, MetaEditor Ekspert Geňeşçileriniň redaktory we Ekspert Geňeşçilerini optimizirlemegiň nusgasy hem bar.
MetaTrader52008-nji ýylSöwda platformasynyň bu wersiýasy diňe bir walýuta däl, eýsem bir exchangeada hem söwda etmäge mümkinçilik berýär. Wagt möhletleriniň sanyny köpeltdi. Strategiýalary hakyky wagtda barlamak ukyby goşuldy. Tor funksiýasy goşuldy.

Platformanyň iň meşhur wersiýasy, işleýşi taýdan MT5 wersiýasyndan pesdigine garamazdan MetaTrader4. MT4-iň meşhurlygynyň esasy sebäbi MQL4 we MQL5 dilleriniň gabat gelmezligi we ähli söwda gurallaryňyzy, görkezijileriňizi we skriptleriňizi göçürmek gaty kyn iş.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda

MT platformasynyň aýratynlyklary

MetaTrader söwda platformasy düýbünden öz-özüne ýeterlik we goşmaça programmalary gurmagy talap etmeýär. Necessaryhli zerur söwda gurallary ulanyjylar üçin elýeterlidir: indeksler, walýuta jübütleri, paýnamalar, harytlar (metallar, nebit). Giňişleýin tehniki funksiýa şulary öz içine alýar:

 • köp dilli söwda hasabatlary;
 • 38 tehniki derňew görkezijisi;
 • Garaşylýan sargytlar üçin 6 wariant;
 • 4 ulaltmak tertibi;
 • ykdysady senenama;
 • “bahalar stakany” goldamak;
 • buýruklaryň bölekleýin ýerine ýetirilmegi;
 • strategiýalaryny barlamak ukyby;
 • tor we hedis funksiýalary ;
 • awtomatiki söwda üçin öz skriptleriňizi we görkezijileriňizi döretmek ukyby;
 • ýokary söwdagärleriň signallaryna goşulmak ýa-da signallaryňyzy satmak üçin goýmak ukyby.

MetaTrader terminalyny nädip gurmaly – ädimme-ädim görkezmeler

Tehniki enjamlar üçin möhüm talap, SSE2 goldawy bilen prosessoryň bolmagydyr. Resmi web sahypasyndan Metatrader programma üpjünçiligini gurmak düýbünden mugt.

 1. 1-nji ädim – MetaTrader-i göçürip alyň we gurnaýjyny işlediň.MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda
 2. 2-nji ädim – ygtyýarnama şertnamasynyň şertlerine razy boluň. Eger eýýäm açyk söwda hasabyňyz bar bolsa, gurnaýjynyň dellalynyň nyşany bolar.
 3. 3-nji ädim – sazlamalary düzüň. Bu ýerde diňe bir programma gurmak salgysyny üýtgedip bolman, MQL sahypasynyň awtomatiki işe girizilmegini hem öçürip bilersiňiz.MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda
 4. 4-nji ädim – Metatrader hasaby açmak. Gurmak tamamlanandan soň “Hasap aç” penjiresi açylar. Bu ýerde okuwçy ýa-da hakyky hasap saýlap, işe başlap bilersiňiz.

MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda

MetaTrader interfeýsine syn

Metatrader-iň interfeýsi gaty çeýe we şahsy zerurlyklaryňyza görä düzülip bilner. Görkeziş düwmesini ulanyp, platforma penjiresindäki islendik paneli üýtgetmek we üýtgetmek aňsat.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda

Adaty setir

Bu panelde penjireleri açyp, MetaEditor-y açyp (ýapyp), pozisiýa açyp, awtotransporty dolandyryp bilersiňiz.

Lineagdaý setiri

Bu konsol serwere birikme ýagdaýyny we ulanylýan grafikleriň wizuallaşdyryş profilini görkezýär. Diagrammanyň belli bir nokadyna geçseňiz, derrew maglumat peýda bolar: senesi, iň ýokary nokatlaryň bahalary, açylyş we ýapylýan bahalar.

Graf nyşanlary

Bu paneliň kömegi bilen diagramma görnüşine aňsatlyk bilen geçip bilersiňiz. Bu, esasanam, köp diagrammanyň üstünde işläniňde peýdalydyr.

Grafalar

Panel görnüşi üýtgetmäge, grafikleri üýtgetmäge, masştabyny üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, panelde diagramma bilen işlemek üçin gurallar bar – görkezijiler goşmak, tehniki çyzyklar goşmak (R / S, ugur çyzyklary we ş.m.), amatly wagt saýlamak.

Bazar syn

Bu walýuta jübütleri we harytlary üçin sitatalary görkezýän penjire. Işlemek üçin işleýän sanawy ýa-da diagrammany saýlap bilersiňiz. Amatly bolmak üçin sanawyň awtomatik aýlanyşyny üýtgedip bilersiňiz.

Maglumat penjiresi

Bu penjirede sitatalardaky üýtgeşmeler we tehniki derňew görkezijileriniň bahalary baradaky maglumatlar köpeldilýär.

Nawigator penjiresi

Bu ýerde hasaplary, hünärmenleri ýa-da görkezijileri görüp we üýtgedip bilersiňiz.

Terminal Metatrader

Terminal, geleşikler barada maglumatlary tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän köp sanly tab bilen bölünýär. Ilkinji goýmalar geleşigiň görnüşini, häzirki sitatalary, SL we TP nokatlaryny, ýaýramagyny, girdejisini görkezýär. Indiki goýmalarda söwda taryhy, töwekgelçiligiň derejesi, dellalyň habarnamalary, hasaba alyş gündeligi, bilermen penjiresi barada maglumatlar bar.

Strategiýa synagy

Bu panel, taýýar strategiýalary synap görmäge ýa-da özüňiz döretmäge mümkinçilik berýär.

Strategiýa synagçysy nähili işleýär

MT4 synagçysynyň mysalyny ulanyp, amal prosedurasyny seljereliň.

 1. Strategiýa synagy “Görmek” goýmasyndan ýa-da CTRL + R. basyp açylýar.MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda
 2. Geňeşçi saýlamak.
 3. Goşmaça sazlamalar “Geňeşçiniň häsiýetleri” goýmasynda ýerleşýär. Sazlama üç ugurda amala aşyrylýar:
  1. synag – walýuta jübütleri we goýum mukdary, wezipeleriň görnüşleri (hünärmen diňe görkezilen algoritm boýunça işlär);
  2. giriş parametrleri – EA koduny üýtgetmezden, ähli işe täsir edýän hemişelik bahalary redaktirlemek;
  3. optimizasiýa – synag synaglarynyň çäklerine gözegçilik etmek (ýekeje synagyň netijelerine täsir etmeýär).
 4. Synag üçin söwda guralyny saýlamak.
 5. Model. Hünärmeniň algoritmlerine laýyklykda aşakdaky synag modelleri saýlanýar:
  1. bahalary açmak bilen – eýýäm emele gelen barlara esaslanýan iň çalt usul;
  2. barlag nokatlary – iň kiçi möhleti ulanyp, içerki söwda hünärmenleriniň geňeşçilerine gödek baha bermegiň usuly;
  3. ähli bellikler – bu usul barda bahanyň hereketini mümkin boldugyça takyk modellemäge mümkinçilik berýär; bu synag modeli iň takyk, ýöne iň haýal.
 6. Sene – wagt aralygyny saýlamak, saýlanan segmentde Ekspert Geňeşçisini synagdan geçirmäge mümkinçilik berýär.
 7. Wizuallaşdyrma – belli bir bazar ýagdaýynda geňeşçiniň hereketlerini wizual görkezýär.

MetaTrader 5 platformasynda nädip işlemeli – amaly amaly tejribe

Söwda terminalyna ilkinji gezek başlanyňyzda, girmeli: paroly giriziň, giriň we degişli serweri saýlaň. Işe başlamazdan ozal hasap açýarlar, munuň üçin “Faýl” goýmasynda “Hasap aç” elementini saýlaň, maglumatlaryňyzy giriziň we güýjüňizi saýlamaly. Bu hasap hakyky alyş-çalyş amallaryna girmegi üpjün etmeýär. Täze söwdagärler we Metatrader platformasy bilen entek işlemedikler üçin demo hasabynda işlemäge synanyşmak maslahat berilýär. Bu, MetaTrader-de söwdany iş ýüzünde öwrenmek üçin gowy mümkinçilikdir. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Brokerde eýýäm hasaba alnan söwdagärler derrew göni söwda hasabyna girip bilerler. Munuň üçin “Faýl” goýmasynda “Birikmek …” elementini saýlaň, giriş we paroly giriziň, degişli serweri saýlaň. Açylýan penjirede islenýän diagrammany goşuň. Muny etmegiň iň aňsat usuly, “Market Watch” penjiresinden. Mundan başga-da, kontekst menýusynda ýaýramagyň ekranyny açyp ýa-da öçürip, bazaryň bazaryň çuňlugy bilen tanşyp bilersiňiz.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaGerekli gural sanawda ýok bolsa, Ctrl + U basyp goşmaça penjireden tapyp bilersiňiz. Mysal üçin, USDHKD jübüti işlemeli. “Market Watch” penjiresine goşmak üçin degişli nyşana iki gezek basyň. USDHKD nyşanlary mämişi reňkde bellik edilýär, bu jübütiň umumy syna goşulandygyny aňladýar.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaMysal hökmünde Forex bazaryny ulanyp, Metatrader-de pozisiýalary açmagyň tertibine serediň. Kontekst menýusy, “Sargyt” goýmasy ýa-da F9 basyp şertnama baglaşyp bilersiňiz. Kontekst menýusy diagrammanyň belli bir nokadynda syçanyň sag düwmesine basyp açylýar. Düzgüne görä, açyk diagrammada walýuta jübüti üçin sargyt açylar. Açylýan penjirede geleşigiň ähli parametrlerini düzüň. Geleşik barada düşündiriş bermek islege bagly däl.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaSargyt açylandan soň bazara giriş derejesi punktir çyzyk bilen bellenýär. Çep tarapdaky diagramma söwdanyň ugruny we göwrümini görkezýär.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaSöwda üstünlikleri köplenç söwdanyň tizligine baglydyr, şonuň üçin MetaTrader sargyt açmak üçin birnäçe wariant hödürleýär:

 • “Hyzmat” menýusynyň üsti bilen “Täze sargyt” setirini saýlaň.
 • “Standart” panel, “Täze sargyt” setiri.
 • “Söwda” menýusy, “Balans” elementi, “Täze sargyt” setiri.

Sargyt ýapmak üçin “Terminal” panelindäki “Söwda” goýmasyny saýlamaly, ýapjak tertibiňizi saýlamaly we “Sargyt ýap” düwmesine basmaly. Açylýan penjire, geleşigiň parametrlerini görkezýär, eger ýapylýan baha size laýyk bolsa, uzyn “Closeap” düwmesine basyň.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaHasaby doldurmak we pul çykarmak diňe dellalyň web sahypasyndaky şahsy hasap arkaly mümkindir. Munuň üçin “Gurallar” menýusyna giriň we “Çykyş” goýmasyny saýlaň. Her dellaldan pul almagyň şertleri we usullary başga. Mysal üçin, “Alpari” -niň dellaly rus kartoçkalarynyň we elektron gapjyklarynyň hemmesini diýen ýaly yzyna almagy üpjün edýär.
Dellal hasaplaryny Russiýanyň iň uly banklarynda – Sberbankda we VTB-de açyp bolýar. MetaTrader platformasynyň özi daşarky maliýe amallary üçin içerki funksiýa ýok.

MetaTrader-de diagramma görkeziş şablonyny nädip üýtgetmeli

Üstünlikli işlemek üçin diagrammalaryň amatly we wizual bolmagy gaty möhümdir, şonuň üçin söwda başlamazdan ozal diagrammalaryň ekranyny üýtgetmek maslahat berilýär. Düzgüne görä, platforma gara fonda ýaşyl diagramma bar. Şeýle reňk shemasy amatsyz we düşnüksiz. Reňklemegi
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaüýtgetmek üçin kontekst menýusyny açmaly (diagrammanyň ekranyna sag basyň), “Sypatlar” saýlaň. Açylýan penjirede ähli komponentleriň reňkini üýtgedip bilersiňiz. Söwdagärleriň köpüsiniň pikiriçe, iň görnükli ak we ak şkaladyr. Bellenen reňk shemasy şablon hökmünde saklanyp bilner.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda

MetaTrader-de diagramma görkezijini nädip birikdirmeli

Diagrammany derňemek üçin görkezijiler goşmaly. Muny “Goýmak” menýusy ýa-da Çalt giriş konsoly arkaly edip bilersiňiz. Ctrl + B düwmelerini ulanyp, grafiki obýektleriň doly toplumyny alyp bilersiňiz. Bir ýa-da birnäçe görkeziji goşup bilersiňiz. Hereket edýän ortaça goşmagyň mysalyna serediň.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaAçylýan penjirede görkezijiniň zerur parametrlerini giriziň. “OK” düwmesine basanyňyzdan soň görkeziji diagramma goşular.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaÖň gurlan görkezijiniň parametrlerini üýtgetmek ýa-da aýyrmak üçin kontekst menýusyny açmak we degişli elementi saýlamak üçin sag düwmä basyň.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda

MetaTrader-de hünärmen geňeşçisini nädip işletmeli

Geňeşçi (bilermen) awtomatiki söwda üçin diagramma birikdirilen bot. Bot pozisiýalary açyp we ýapyp, habarnamalary iberip, hasabat döredip biler. Bir diagrammada diňe bir bilermen geňeşçisi işläp biler, ýöne birnäçe diagramma bir hünärmen geňeşçisi goşulyp bilner. Diagramma hünärmen geňeşçisini goşmak üçin “Navigator” goýmasynda bot bilen degişli faýla iki gezek basyň. Peýda bolan häsiýetler penjiresinde “awtomatiki söwda etmäge rugsat beriň” gutusyny belläň.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaÖzbaşdak döredilen bilermen geňeşçisini goşmak üçin ex4 ýa-da ex5 faýly (platforma wersiýasyna görä) ýazdyrmaly we düzmeli. Ondan soň, geňeşçiler bukjasynda tapylyp, adaty bot ýaly görnüşde goşulyp bilner. Ekspert geňeşçisi işe girizilip, işe başlanda, platformanyň ýokarky sag burçunda şeýle nyşan peýda bolar.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaEA söwda etmäge rugsat berilmese, nyşan şuňa meňzeýär.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda

MetaTrader-de e-poçta duýduryşlaryny nädip düzmeli

Awtomatlaşdyrylan söwda tötänleýin galdyrylmaly däldir, geňeşçiniň hereketleri hemişe gözegçilikde saklanmalydyr. Iň möhüm bildirişler:

 • açylýan / ýapylýan ýerler;
 • aýratyn nagyşlaryň emele gelmegi ;
 • serwere birikmäniň ýitmegi;
 • artykmaç margin;
 • belli bir döwür üçin söwda hasabaty.

Habarlary almak üçin poçta maglumatlaryny düzmeli. Munuň üçin “Hyzmat” goýmasyny, soňra “Sazlamalar”, soňra “Poçta” elementini saýlaň.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaAçylýan penjirede “Duýduryşlara rugsat” gutusyny belläň, e-poçta salgyňyzy, parolyňyzy we SMTP serwer adresiňizi görkeziň.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaSoňra “OK” düwmesine basmaly we terminaly täzeden açmaly. Ondan soň, poçta baglanyşygy baradaky maglumatlar gündelikde peýda bolar.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda

MT-da ykjam söwda

Metatrader ykjam programmalary, iOS we Android operasiýa ulgamlaryny goldaýan planşet ýa-da smartfon ulanyp söwda amallaryny etmäge mümkinçilik berýär. https://articles.opexflow.com/software-trading/mobile.htm Metatrader ykjam programmasynyň mümkinçilikleri, birnäçe kadadan çykmalar bilen, iş stolunyň wersiýasyna meňzeýär. Käbir tapawut, strategiýa synagçysynyň we üçünji tarap programmalaryny birikdirmek ukybynyň ýoklugynda. Munuň ýerine ykjam programmalar beýleki söwdagärler bilen amatly söhbetdeşlik geçirýärler. Jübi programmasyny ähli enjamlar üçin Metatrader resmi web sahypasyndan, iOS üçin Apple App-dan ýa-da Android üçin Google Play-den göçürip alyp bolýar. Göçürip alanyňyzdan soň, gurnama awtomatiki usulda bolýar. Hasap açmak üçin “Sazlamalar” goýmasyny açmaly we “Täze hasap” saýlamaly.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaNecessaryhli zerur bellikler ekranyň aşagyndaky panelde. Işe başlamazdan ozal walýuta jübütini saýlaň.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaŞertnama açmak üçin ilki bilen bazary saýlamaly, açylýan menýuda “Söwda” ýa-da “Täze sargyt” düwmesine basmaly.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwdaAçylýan penjirede köp ululygy, sargyt görnüşini we söwda guralyny saýlaň, duralgalary we girdejileri ýerleşdiriň we şertnamany tassyklaň. Diagrammalary aşaky menýudaky degişli goýmanyň üsti bilen açyp bolýar. Diagrammalar bilen işlemek Metatrader-iň iş stoly wersiýasyna meňzeýär. Diňe gözegçilik usullary tapawutlanýar.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda

Metatrader ykjam programmasynda diagrammalary dolandyrmak

Aşakdaky mümkinçilikler bar:

 1. Aýlamak – Barmagyňyzy ekrana süýşüriň.
 2. Görkeziji goşmak ýa-da aýyrmak üçin diagrammanyň ýokarsyndaky press basyň ýa-da “Görkezijiler” goýmasyny açyň.
 3. Smartfonyňyzy landşaft ugruna öwüreniňizde doly ekran re modeimi işleýär.
 4. Diagrammanyň görnüşini kesgitlemek üçin aşaky menýuda degişli goýmany açyň. Jemi 3 görnüşli diagramma bar: setir diagrammasy, gistogramma we şem.
 5. Diagrammada bir obýekt çyzmak üçin geometrik şekilli nyşanjyga basmaly.MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda
 6. “Kafel penjireleri” – bu goýmany ulanyp, smartfonlarda 4 diagramma we bir wagtyň özünde planşetlerde 6 diagramma açyp bilersiňiz. Mundan başga-da, goýma diagrammalaryň ekranyny sazlamaga mümkinçilik berýär.

MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda

MT-da algo söwdasy

Algoritmik söwda Metatrader platformasynyň iň möhüm artykmaçlyklaryndan biridir. Algoritmik söwdanyň kömegi bilen söwda geňeşçilerini (hünärmenleri), skriptleri we görkezijileri özbaşdak döredip, synagdan geçirip we ulanyp bilersiňiz. Bularyň hemmesi MetaEditor redaktory we MetaQuotes Language 4 programmirleme diliniň kömegi bilen mümkindir. Täze köp bazar synagy, dürli söwda gurallary üçin şol bir strategiýany ulanmaga mümkinçilik berýär. Bu gaty amatly, sebäbi indi her guraly aýratyn synap görmegiň zerurlygy ýok, ähli möhletler awtomatiki usulda täzeden gurulýar we sinhronlanýar. Özbaşdak döredilen skript, geňeşçi ýa-da görkeziji ulanyp bilersiňiz:

 • mugt göçürip almak üçin Code Base-da çap etmek;
 • Tölegli göçürip almak üçin Bazarda çap etmek;
 • Freelance ulgamynda müşderä geçiriň we sylag alyň.

MetaTrader 5 söwda platformasyna syn, çipler we MT5-ni MT4 bilen deňeşdirmek: https://youtu.be/HUJtFUckpWQ

MQL4 dili

MetaQuotes Language 4-iň sintaksisi gaty ýönekeý. C diline meňzeşligine garamazdan, MQL4 dili has işleýär. MQL4 ulanyp ýazylan faýllar çeşme faýllarydyr. Ex4 formatda MetaEditor ulanyp düzmeli. Diňe ex4 faýllary ýerine ýetirip bolýar. MetaEditor faýllarynyň hemmesi geňeşçiler bukjasynda saklanýar.

Soraglar we jogaplar

Dürli wagt çäklerinde obýektleriň görkezilişini nädip düzmeli? Sazlamalar penjiresine Ctrl + B düwmelerini ulanyp bilersiňiz. Açylýan penjirede zerur möhletleri belläň.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda
Näme üçin diagramma aýlanmaýar? “Sazlamalar” bölüminde “Awto aýlaw diagrammasy” elementini saýlaň. Greenaşyl üçburçlugy basyp işjeňleşdirilýär.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda
MT4-de birnäçe dellal bilen dürli hasaplar bilen bir wagtda işlemek mümkinmi? Bolup biler! Platforma işe başlanyňyzda, setirdäki ilkinji dellalyň serwerine giriň. Soňra penjire açylýar. Indiki basyň we täze hasap dörediň.
MetaTrader söwda terminalyna syn: wersiýalar, gurnama, mugt we ygtybarly söwda
MT4 awtomatik täzelenmesini nädip öçürmeli? Ondan soň görkezijiler işlemeýär.Bu umumy MT4 näsazlygy. Öçürmek üçin programma faýllary bilen bukja girmeli we WebInstall-ny düýbünden aýyrmaly. Ondan soň, txt gutarman WebInstall faýly dörediň.
Näme üçin MT4-de sargyt goýup bilemok? “Söwda akymy köp” görkezilýär. Serwer bilen baglanyşyk ýok ýa-da internet kesilen bolsa gerek. Internet birikdirilen bolsa we ýalňyşlyk dowam etse, terminaly täzeden açmaly.
Diagrammany tötänleýin pozdum! Hemme zady bolşy ýaly yzyna gaýtaryp bolarmy? Allhli sazlamalary täzeden girizmek islämok. “Faýl” menýusynda “Uzakdan aç” elementini saýlaň, şondan soň diagramma ähli sazlamalar bilen dikeldiler.

info
Rate author
Add a comment