މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ

Софт и программы для трейдинга

މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: 2022 ވަނަ އަހަރު މެޓަޓްރޭޑަރ ޕްލެޓްފޯމްގައި އިންސްޓޯލްކޮށް، ކޮންފިގްރޭޓްކޮށް، ޓްރޭޑް ކުރާނެ ގޮތް. މެޓާޓްރޭޑަރަކީ ފިއުޗާސް، ފޮރެކްސް އަދި ސީއެފްޑީ މާކެޓްތަކުގައި ޑީލިންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ޓްރޭޑިން ޓާމިނަލް އެވެ.

Contents
 1. މާކެޓުގައި ބޭނުންކުރާ މެޓަޓްރޭޑަރގެ ވަރޝަންތަކެވެ
 2. އެމްޓީ ޕްލެޓްފޯމްގެ ފީޗާސްތަކެވެ
 3. މެޓާޓްރޭޑަރ ޓާރމިނަލް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ގޮތް – ސްޓެޕް ބައި ސްޓެޕް އިންސްޓްރަކްޝަންސް
 4. މެޓަޓްރޭޑަރ އިންޓަރފޭސްގެ އޯވަރވިއު
 5. ސްޓޭންޑަރޑް ސްޓްރިންގް
 6. ސްޓޭޓަސް ލައިން
 7. ގްރާފް ނިޝާންތައް
 8. ގްރާފްތައް
 9. މާކެޓް ރިވިއު
 10. ޑޭޓާ ވިންޑޯ
 11. ނެވިގޭޓަރ ވިންޑޯ
 12. ޓާރމިނަލް މެޓަޓްރޭޑަރ އެވެ
 13. ސްޓްރެޓެޖީ ޓެސްޓަރ އެވެ
 14. ސްޓްރެޓެޖީ ޓެސްޓަރ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް
 15. މެޓަޓްރޭޑަރ 5 ޕްލެޓްފޯމްގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތް – ޕްރެކްޓިކަލް އެޕްލިކޭޝަން ތަޖުރިބާ
 16. މެޓާޓްރޭޑަރ ގައި ޗާޓް ޑިސްޕްލޭ ޓެމްޕްލޭޓް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް
 17. މެޓާޓްރޭޑަރ ގައި ޗާޓަކަށް އިންޑިކޭޓަރެއް އެޓޭޗް ކުރާނެ ގޮތް
 18. މެޓާޓްރޭޑަރ ގައި އެކްސްޕާރޓް އެޑްވައިޒަރެއް ހިންގާނެ ގޮތް
 19. މެޓާޓްރޭޑަރ ގައި އީމެއިލް އެލާޓް ސެޓްއަޕް ކުރާނެ ގޮތް
 20. މޯބައިލް ޓްރޭޑިންގ އިން އެމް.ޓީ
 21. މެޓަޓްރޭޑަރ މޯބައިލް އެޕްގައި ޗާޓްތައް މެނޭޖްކުރުން
 22. އަލްގޯ ޓްރޭޑިންގ އިން އެމްޓީ
 23. އެމްކިޔުއެލް4 ބަސް
 24. ސުވާލާއި ޖަވާބު

މާކެޓުގައި ބޭނުންކުރާ މެޓަޓްރޭޑަރގެ ވަރޝަންތަކެވެ

މޮޑެލްނެރުނު އަހަރުސިފަތައް
އެފްއެކްސް ޗާޓްސް2000 ވަނަ އަހަރު އެވެމި ކޮމްޕްލެކްސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ފޮރެކްސްގައި މާޖިން ޓްރޭޑިންގ އަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ޓެކްނިކަލް އަދި ގްރެފިކް ކެޕޭސިޓީތައް ވަރަށް ބަލިކަށި.
މެޓާކޯޓްސް އެވެ2001 ވަނަ އަހަރު އެވެސީއެފްޑީ މާކެޓުގައި ޓްރޭޑިންގ އިތުރުކޮށްފި . އެމްކިޔުއެލްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީގެ ސަބަބުން ކްލައިންޓް ސާވިސް (ސްކްރިޕްޓްސް، އެކްސްޕާރޓް އެޑްވައިޒަރުން، ޓެކްނިކަލް އިންޑިކޭޓަރސް ފަދަ) ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފައިވެއެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ 32002 ވަނަ އަހަރު އެވެހިލޭ އެޕީއައި ލައިބްރަރީއެއް ކަމަށްވާ ފިއުޗާސްގައި ޓްރޭޑިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ. އެމްކިޔުއެލްއައިއައި ޕްރޮގްރާމިންގ ލޭންގުއޭޖް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފި އެވެ.
މެޓާޓްރޭޑަރ42005 ވަނަ އަހަރު އެވެމި ޕްލެޓްފޯމްގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ވަނީ އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފައެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ސަމާލުކަން ދެނީ ސަލާމަތީ ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށެވެ. އެމްކިޔުއެލް4 ގެ ފަންކްޝަނަލިޓީގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ޕްރޮގްރާމިންގ ލޭންގުއޭޖް ޚުދު ނޫން ކަމަށާއި، ޕާސަނަލް މޮޑިއުލަކާއި، މެޓާއެޑިޓަރ އެކްސްޕާރޓް އެޑްވައިޒަރސް އެޑިޓަރާއި، އެކްސްޕާރޓް އެޑްވައިޒަރސް އޮޕްޓިމައިޒް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މޮޑެލްއެކެވެ.
މެޓާޓްރޭޑަރ52008 ވަނަ އަހަރު އެވެޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމްގެ މި ވަރޝަންގެ ސަބަބުން ހަމައެކަނި ފައިސާއިން ނޫން ކަމަށާއި، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ވެސް ޓްރޭޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޓައިމްފްރޭމްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ސްޓްރެޓެޖީތައް ރިއަލް ޓައިމްގައި ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށްފައިވެ އެވެ. ނެޓިންގ ފަންކްޝަން އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި ޕްލެޓްފޯމްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީގެ ގޮތުން އެމްޓީ5 ވަރޝަނަށް ވުރެ ދަށް ޕްލެޓްފޯމެއް ނަމަވެސް އެންމެ މަގުބޫލު ވަރޝަނަކީ މެޓާޓްރޭޑާ4 އެވެ. އެމްޓީ4 ގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެމްކިޔުއެލް4 އަދި އެމްކިޔުއެލް5 ބަސްތައް އެއްގޮތް ނުވުމާއި، ތިމާގެ ހުރިހާ ޓްރޭޑިންގ އިންސްޓްރޫމެންޓްތަކާއި އިންޑިކޭޓަރތަކާއި ސްކްރިޕްޓްތައް ގެންދިއުމަކީ ތަންކޮޅެއް ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ

އެމްޓީ ޕްލެޓްފޯމްގެ ފީޗާސްތަކެވެ

މެޓާޓްރޭޑާ ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމަކީ މުޅިން އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށާއި އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް އިންސްޓޯލް ކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޓްރޭޑިންގ އިންސްޓްރޫމެންޓްސް ޔޫޒަރުންނަށް ލިބެން ހުރެއެވެ: އިންޑެކްސް، ކަރަންސީ ޕެއަރސް، ސްޓޮކްސް، ކޮމޮޑިޓީސް (މެޓަލްސް، ތެޔޮ) އެވެ. ފުޅާ ޓެކްނިކަލް ފަންކްޝަނަލިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛

 • މަލްޓިލިންގުއަލް ޓްރޭޑިންގ ރިޕޯޓްތައް؛
 • 38 ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސް އިންޑިކޭޓަރސް؛
 • ޕެންޑިންގ އޯޑަރުތަކަށް 6 އޮޕްޝަން؛
 • 4 ޒޫމް މޯޑް؛
 • އިގްތިސާދީ ކަލަންޑަރ؛
 • “އަގުތަކުގެ ބިއްލޫރި” އަށް ތާއީދުކުރުން؛
 • އަމުރުތައް ބައެއް ގޮތްގޮތުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ވަޒީފާ؛
 • ސްޓްރެޓެޖީތައް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން؛
 • ނެޓިންގ އަދި ހެޖިންގ ފަންކްޝަންސް ;
 • އޮޓޮމެޓިކް ޓްރޭޑިންގ އަށް އަމިއްލައަށް ސްކްރިޕްޓްތަކާއި އިންޑިކޭޓަރތައް އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލުކަން؛
 • މަތީ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ސިގްނަލްތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ތިމާގެ ސިގްނަލްތައް ވިއްކުމަށް ބެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަން.

މެޓާޓްރޭޑަރ ޓާރމިނަލް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ގޮތް – ސްޓެޕް ބައި ސްޓެޕް އިންސްޓްރަކްޝަންސް

ޓެކްނިކަލް ޑިވައިސްތަކަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ޝަރުތަކީ އެސްއެސްއީ2 ސަޕޯޓް ލިބޭ ޕްރޮސެސަރެއް ހުރުމެވެ. ރަސްމީ ވެބްސައިޓުން މެޓަޓްރޭޑަރ ސޮފްޓްވެއާ އިންސްޓޯލް ކުރުމަކީ މުޅިން ހިލޭ ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

 1. ފިޔަވަޅު #1 – މެޓާޓްރޭޑަރ ޑައުންލޯޑްކޮށް އިންސްޓޯލަރ ހިންގާށެވެ.މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ
 2. ފިޔަވަޅު #2 – ލައިސަންސް އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވުން. މިހާރުވެސް އޯޕަން ޓްރޭޑިންގ އެކައުންޓެއް އޮތްނަމަ، ދެން އިންސްޓޯލަރުގައި ތިބާގެ ބްރޯކަރުގެ ލޯގޯ ހުންނާނެއެވެ.
 3. 3 ވަނަ ފިޔަވަޅު – ސެޓިންގސް ސެޓްކުރުން. މިތަނުގައި ހަމައެކަނި ޕްރޮގްރާމް އިންސްޓޯލްމަންޓް އެޑްރެސް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން އެމްކިޔުއެލް ސައިޓް އޮޓޮމެޓިކުން ލޯންޗްކުރުން ޑިސެބިލް ކުރެވޭނެއެވެ.މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ
 4. ފިޔަވަޅު #4 – މެޓަޓްރޭޑަރ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން. އިންސްޓޯލް ކުރުން ނިމުމުން “އޮޕަން އެކައުންޓް” ވިންޑޯ ޕޮޕް އަޕް ވާނެއެވެ. މިތަނުން ދަރިވަރެއް ނުވަތަ ރިއަލް އެކައުންޓެއް ހޮވައިގެން މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.

މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ

މެޓަޓްރޭޑަރ އިންޓަރފޭސްގެ އޯވަރވިއު

މެޓަޓްރޭޑާގެ އިންޓަފޭސް އަކީ ވަރަށް ފްލެކްސިބަލް އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭނެ އެވެ. ވިއު ބަޓަން ބޭނުންކޮށްގެން ޕްލެޓްފޯމް ވިންޑޯގައި ހުންނަ ކޮންމެ ޕެނަލެއްގެ ސައިޒު ބަދަލުކޮށް ގެންދިއުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ

ސްޓޭންޑަރޑް ސްޓްރިންގް

މި ޕެނަލްގައި ވިންޑޯތައް ބަދަލުކޮށް، މެޓާއެޑިޓަރ ހުޅުވައި (ބަންދުކޮށް)، މަޤާމެއް ހުޅުވައި، އޮޓޯޓްރޭޑިންގ މެނޭޖް ކުރެވޭނެއެވެ.

ސްޓޭޓަސް ލައިން

މި ކޮންސޯލްގައި ސަރވަރަށް ގުޅުމުގެ ޙާލަތާއި ބޭނުންކުރާ ގްރާފްތަކުގެ ވިޝުއަލައިޒޭޝަން ޕްރޮފައިލް ދައްކާނެއެވެ. ޗާޓުގައިވާ ވަކި ޕޮއިންޓެއްގެ މައްޗަށް ހޯވަރ ކޮށްފިނަމަ، އޭރުން ވަގުތުން މައުލޫމާތު ފެންނާނެއެވެ: ތާރީޚާއި، އެކްސްޓްރީމަމް ޕޮއިންޓްތަކުގެ އަގުތަކާއި، ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރާ އަގުތަކެވެ.

ގްރާފް ނިޝާންތައް

މި ޕެނަލްގެ ސަބަބުން ފަސޭހައިން ޗާޓް ވިއުއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ޚާއްޞަކޮށް އެތައް ޗާޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

ގްރާފްތައް

މި ޕެނަލްގެ ސަބަބުން ވިއު ބަދަލުކުރުމާއި، ގްރާފްތައް ބަދަލުކުރުމާއި، ސްކޭލް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޕެނަލްގައި ޗާޓާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓޫލްސް ހިމެނޭ – އިންޑިކޭޓަރސް އިތުރުކުރުމާއި، ޓެކްނިކަލް ލައިންތައް އިތުރުކުރުމާއި (އާރ/އެސް، ޓްރެންޑް ލައިންތައް، ފަދަ)، ފަސޭހަ ޓައިމްފްރޭމެއް ހޮވުން.

މާކެޓް ރިވިއު

މިއީ ފައިސާ ޖޯޑުތަކާއި މުދަލަށް ކޯޓްތައް ދައްކާ ވިންޑޯއެކެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ދުއްވާ ލިސްޓެއް ނުވަތަ ޗާޓެއް ހޮވިދާނެއެވެ. ފަސޭހަ ކަމުގެ ގޮތުން ލިސްޓުގެ އޮޓޯ ސްކްރޯލިން ބަދަލު ކުރެވޭނެ އެވެ.

ޑޭޓާ ވިންޑޯ

މި ވިންޑޯގައި ކޯޓްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސް އިންޑިކޭޓަރތަކުގެ އަގުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޑަބިލިކޭޓް ކުރެވެއެވެ.

ނެވިގޭޓަރ ވިންޑޯ

މިތަނުން އެކައުންޓްތައް، ތަޖުރިބާކާރުން ނުވަތަ އިންޑިކޭޓަރުތައް ބަލައި ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޓާރމިނަލް މެޓަޓްރޭޑަރ އެވެ

މި ޓާމިނަލް ބަހާލާފައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެބްތަކުން ކަމުން މުއާމަލާތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އިންތިޒާމު ކުރެވޭނެ އެވެ. ފުރަތަމަ ޓެބްތަކުގައި މުއާމަލާތުގެ ބާވަތާއި، މިހާރުގެ ކޯޓްސްއާއި، އެސްއެލް އަދި ޓީޕީ ޕޮއިންޓްތަކާއި، ސްޕްރެޑްއާއި، ފައިދާ ދައްކާނެއެވެ. ދެން އޮތް ޓެބްތަކުގައި ޓްރޭޑިންގ ހީސްޓްރީއާއި، ރިސްކްގެ މިންވަރާއި، ބްރޯކަރ އިން ލިބޭ ނޮޓިފިކޭޝަންތަކާއި، ރެޖިސްޓްރޭޝަން ލޮގާއި، އެކްސްޕާރޓް ވިންޑޯއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.

ސްޓްރެޓެޖީ ޓެސްޓަރ އެވެ

މި ޕެނަލްގެ ސަބަބުން ރެޑީ މެއިޑް ސްޓްރެޓެޖީތައް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

ސްޓްރެޓެޖީ ޓެސްޓަރ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް

އެމްޓީ4 ޓެސްޓަރގެ މިސާލު ބޭނުންކޮށްގެން އޮޕަރޭޝަން ޕްރޮސީޖަރ ތަޙުލީލުކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ.

 1. ސްޓްރެޓެޖީ ޓެސްޓަރ ހުޅުވަނީ “ވިއު” ޓެބުން ނުވަތަ CTRL + R އަށް ފިތާލުމުންނެވެ.މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ
 2. އެޑްވައިޒަރެއް ހޮވުމެވެ.
 3. އިތުރު ސެޓިންގސްތައް “އެޑްވައިޒަރ ޕްރޮޕަޓީސް” ޓެބްގައި ހުރެއެވެ. މި ސެޓިންގ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތިން ދިމާލަކުންނެވެ:
  1. ޓެސްޓިންގ – ފައިސާ ޖޯޑުތަކާއި ޑިޕޮސިޓް ވޮލިއުމް، މަގާމުތަކުގެ ބާވަތްތައް (މާހިރު މަސައްކަތް ކުރާނީ ހަމައެކަނި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލްގޮރިޒަމް އަށް ބަލައިގެން)؛
  2. އިންޕުޓް ޕެރެމިޓަރސް – އީއޭ ކޯޑް ބަދަލުކުރަން ނުޖެހި، މުޅި މަސައްކަތަށް އަސަރުކުރާ ކޮންސްޓަންޓް ވެލިއުތައް އެޑިޓްކުރުން؛
  3. އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން – ޓެސްޓް ޕާސް ލިމިޓްސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން (އެއް ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރު ނުކުރުން).
 4. ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޓްރޭޑިންގ އިންސްޓްރޫމެންޓެއް ހޮވުން.
 5. މޮޑެލް. ތަޖުރިބާކާރުގެ އެލްގޮރިޒަމްތަކާ އެއްގޮތަށް ތިރީގައިވާ ޓެސްޓިންގ މޮޑެލްތައް ހޮވެއެވެ.
  1. އަގުތައް ހުޅުވައިގެން – މިއީ އެންމެ އަވަސް ގޮތް، މިހާރުވެސް އުފެދިފައިވާ ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް؛
  2. ޗެކްޕޮއިންޓްތައް – އިންޓްރާބާ ޓްރޭޑިންގ އެކްސްޕާރޓް އެޑްވައިޒަރުން ގާތްގަނޑަކަށް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް، އެންމެ ކުޑަ މުއްދަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން؛
  3. ހުރިހާ ޓިކްސް – މި އުސޫލުގެ ސަބަބުން ބާރުގެ ތެރޭގައި އަގުގެ ހަރަކާތް ވީހާވެސް ޞައްޙަކޮށް މޮޑެލް ކުރެވޭނެއެވެ؛ މި ޓެސްޓް މޮޑެލްއަކީ އެންމެ ޞައްޙަ ނަމަވެސް އެންމެ ލަސް މޮޑެލްއެވެ.
 6. ތާރީޚުތައް – ޓައިމް ރޭންޖް ހޮވުމުން ހޮވާފައިވާ ސެގްމަންޓުގައި އެކްސްޕާޓް އެޑްވައިޒަރ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ.
 7. ވިޝުއަލައިޒޭޝަން – ވަކި މާކެޓް ހާލަތެއްގައި އެޑްވައިޒަރުގެ އަމަލުތައް ވިޝުއަލްކޮށް ދައްކާލައެވެ.

މެޓަޓްރޭޑަރ 5 ޕްލެޓްފޯމްގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތް – ޕްރެކްޓިކަލް އެޕްލިކޭޝަން ތަޖުރިބާ

ފުރަތަމަ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލް ފެށުމުން، ލޮގިންވާން ޖެހޭނީ: ޕާސްވޯޑެއް ޖައްސައި، ލޮގިންވެ، އެކަށީގެންވާ ސަރވަރެއް ހޮވާށެވެ. މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެމީހުން އެކައުންޓެއް ހުޅުވާ، މިކަމަށްޓަކައި، “ފައިލް” ޓެބްގައި، “އެކައުންޓެއް ހުޅުވާ” އައިޓަމް ހޮވައި، ޑޭޓާ އެންޓަރކޮށް، ލީވަރޭޖް ހޮވުމާ މެދު ނިންމައެވެ. މި އެކައުންޓުން ރިއަލް އެކްސްޗޭންޖް ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. ނޮވިސް ޓްރޭޑަރުންނަށް އަދި މެޓަޓްރޭޑާ ޕްލެޓްފޯމާއެކު އަދި މަސައްކަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޑެމޯ އެކައުންޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލަފާދެ އެވެ. މިއީ މެޓާޓްރޭޑަރގައި ޓްރޭޑިންގ އަމަލީ ގޮތުން ދަސްކުރުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm މިހާރުވެސް ބްރޯކަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަގުތުން ލައިވް ޓްރޭޑިންގ އެކައުންޓަކަށް ވަދެވޭނެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި “ފައިލް” ޓެބްގައި “ކޮނެކްޓް ޓު …” އައިޓަމް ހޮވައި، ލޮގިން އަދި ޕާސްވޯޑް ލިޔެ، އެކަށީގެންވާ ސަރވަރ ހޮވާށެވެ. ހުޅުވޭ ވިންޑޯއަށް ބޭނުންވާ ޗާޓް އިތުރުކޮށްލާށެވެ. މިކަން ކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ މާކެޓް ވޮޗް ވިންޑޯ މެދުވެރިކޮށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫގައި ސްޕްރެޑްގެ ޑިސްޕްލޭ އެނެބަލް ނުވަތަ ޑިސެބަލްކޮށް މާކެޓް ޑެޕްތް އޮފް މާކެޓަށް އަހުލުވެރިވެވޭނެ އެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގބޭނުންވާ ޓޫލް ލިސްޓުގައި ނެތްނަމަ، އިތުރު ވިންޑޯއިން Ctrl+U އަށް ފިތާލުމުން އެ ޓޫލް ހޯދިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ޔޫއެސްޑީއެޗްކޭޑީ ޖޯޑު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މާކެޓް ވޮޗް ވިންޑޯއަށް އެޑް ކުރުމަށްޓަކައި އެއާ ގުޅޭ އައިކޮން އަށް ޑަބަލް ކްލިކް ކުރާށެވެ. ޔޫއެސްޑީއެޗްކޭޑީ ނިޝާންތައް އޮރެންޖް ކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ މާނައަކީ މި ޖޯޑު ރިވިއުއަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގމިސާލެއްގެ ގޮތުން ފޮރެކްސް މާކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން މެޓަޓްރޭޑަރގައި މަގާމުތައް ހުޅުވުމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫ މެދުވެރިކޮށް، “އޯޑަރ” ޓެބް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ F9 އަށް ފިތާލުމުން ޑީލްތަކަށް ވަދެވޭނެއެވެ. ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫ ހުޅުވަނީ ޗާޓުގެ ވަކި ހިސާބަކުން މައުސްގެ ކަނާތްފަރާތު ބަޓަންއަށް ފިތާލުމުންނެވެ. ބައި ޑިފޯލްޓްކޮށް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ޗާޓެއްގައި ފައިސާ ޖޯޑަކަށް އޯޑަރެއް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ. ހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި ޓްރާންސެކްޝަންގެ ހުރިހާ ޕެރެމިޓަރެއް ސެޓް ކުރާށެވެ. މުއާމަލާތަށް ކޮމެންޓް ކުރުމަކީ އިޚްތިޔާރީ ކަމެކެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގއޯޑަރެއް ހުޅުވުމަށްފަހު މާކެޓް އެންޓްރީ ލެވެލް ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަނީ ޑޮޓް ލައިނަކުންނެވެ. ކަނާތްފަރާތުގައިވާ ޗާޓުން ފެންނަނީ ވިޔަފާރީގެ މިސްރާބާއި އޭގެ ވޮލިއުމް އެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ޓްރޭޑިންގ ކާމިޔާބީ ބިނާވެފައިވަނީ ޓްރޭޑިންގގެ ސްޕީޑްގެ މައްޗަށް ކަމުން މެޓާޓްރޭޑަރ އިން އޯޑަރެއް ހުޅުވުމަށް ބައެއް ގޮތްތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ:

 • “ސާވިސް” މެނޫ މެދުވެރިކޮށް “ނިއު އޯޑަރ” ލައިން ހޮވާށެވެ.
 • “ސްޓޭންޑަރޑް” ޕެނަލް، “ނިއު އޯޑަރ” ލައިން.
 • “ޓްރޭޑް” މެނޫ، “ބެލެންސް” އައިޓަމް، “ނިއު އޯޑަރ” ލައިން.

އޯޑަރެއް ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި “ޓާރމިނަލް” ޕެނަލްގައިވާ “ޓްރޭޑް” ޓެބް ހޮވައި، ބަންދުކުރަން އުޅޭ އޯޑަރެއް ހޮވައި “އޯޑަރ ބަންދުކުރުން” އަށް ފިތާލާށެވެ. ހުޅުވޭ ވިންޑޯއިން މުއާމަލާތުގެ ޕެރެމިޓަރތައް ފެންނައިރު، ބަންދުކުރާ އަގު ތިބާއަށް ކަމުދާނަމަ، ދެން ދިގު “ކްލޯޒް” ބަޓަންއަށް ފިތާލާށެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގއެކައުންޓް ފުރިހަމަކޮށް ފައިސާ ނެގުމަކީ ހަމައެކަނި ބްރޯކަރުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހުންނަ ޕާސަނަލް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި “ޓޫލްސް” މެނޫއަށް ގޮސް “އައުޓްޕުޓް” ޓެބް ހޮވާށެވެ. ކޮންމެ ބްރޯކަރެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި ގޮތްތައް ތަފާތެވެ. މިސާލަކަށް އަލްޕާރީގެ ބްރޯކަރުން ގާތްގަނޑަކަށް ރަޝިޔާގެ ހުރިހާ ކާޑަކާއި އީ-ވޮލެޓަކުން ފައިސާ ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ.
އަދި ރަޝިޔާގެ އެންމެ ބޮޑެތި ބޭންކުތަކުގައި – ސްބަރބެންކް އަދި ވީޓީބީގައި ވެސް ބްރޯކަރޭޖް އެކައުންޓްތައް ހުޅުވޭނެ އެވެ. މެޓަޓްރޭޑާ ޕްލެޓްފޯމްގައި ޚުދު ބޭރުގެ މާލީ މުއާމަލާތްތަކަށް ބިލްޓް-އިން ފަންކްޝަނެއް ނެތެވެ.

މެޓާޓްރޭޑަރ ގައި ޗާޓް ޑިސްޕްލޭ ޓެމްޕްލޭޓް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް

ކާމިޔާބު މަސައްކަތަކަށްޓަކައި ޗާޓްތައް ފަސޭހަ އަދި ފެންނަ ގޮތަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުން ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ ކުރިން ޗާޓްތަކުގެ ޑިސްޕްލޭ ބަދަލު ކުރުމަށް ލަފާދެއެވެ. ބައި ޑިފޯލްޓްކޮށް ޕްލެޓްފޯމްގައި ކަޅު ފަސްގަނޑެއްގައި ފެހި ކުލައިގެ ޗާޓެއް ހުރެއެވެ. މިފަދަ ކުލަ ސްކީމަކީ އުނދަގޫ އަދި ހާމަނުކުރާ ކުލަ ސްކީމެކެވެ.ކުލަ
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫ ހުޅުވާލަން ޖެހޭނެ (ޗާޓް ސްކްރީނަށް ރަނގަޅަށް ކްލިކްކޮށް)، “ޕްރޮޕަޓީސް” ހޮވާށެވެ. ހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި ހުރިހާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކެއްގެ ކުލަ ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ. ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަނީ ކަޅު ހުދު ސްކޭލް އެވެ. ސެޓްކޮށްފައިވާ ކުލަ ސްކީމް ޓެމްޕްލޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ސޭވް ކުރެވިދާނެއެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ

މެޓާޓްރޭޑަރ ގައި ޗާޓަކަށް އިންޑިކޭޓަރެއް އެޓޭޗް ކުރާނެ ގޮތް

ޗާޓް ތަޙުލީލު ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިކޭޓަރތައް އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ. މިކަން ކުރެވޭނީ “އިންސަރޓް” މެނޫ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކުއިކް އެކްސެސް ކޮންސޯލް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. Ctrl+B ކީސް ބޭނުންކޮށްގެން ގްރެފިކަލް އޮބްޖެކްޓްތަކުގެ ފުރިހަމަ ސެޓެއް ހޯދިދާނެއެވެ. އެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އިންޑިކޭޓަރ އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. މޫވިންގ އެވްރެޖްތައް އިތުރުކުރުމުގެ މިސާލަށް ބަލާލާށެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި އިންޑިކޭޓަރުގެ ބޭނުންވާ ޕެރެމިޓަރތައް ލިޔެލާށެވެ. އޯކޭ އަށް ފިތާލުމަށްފަހު އިންޑިކޭޓަރ ޗާޓަށް އިތުރުވާނެއެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގމިހާރުވެސް އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރެއްގެ ޕެރެމިޓަރސް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ނައްތާލުމަށްޓަކައި، ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫ ހުޅުވުމަށްޓަކައި ރަނގަޅަށް ކްލިކްކޮށް، އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ހޮވާށެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ

މެޓާޓްރޭޑަރ ގައި އެކްސްޕާރޓް އެޑްވައިޒަރެއް ހިންގާނެ ގޮތް

އެޑްވައިޒަރ (އެކްސްޕާރޓް) އަކީ އޮޓޮމެޓިކް ޓްރޭޑިންގ އަށް ޗާޓަކާ އެޓޭޗް ކުރެވޭ ބޮޓެކެވެ. މި ބޮޓުން ޕޮޒިޝަންތައް ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުމާއި، ނޮޓިފިކޭޝަން ފޮނުވުމާއި، ރިޕޯޓް ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އެއް ޗާޓެއްގައި އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނީ އެންމެ އެކްސްޕާޓް އެޑްވައިޒަރަކަށް ނަމަވެސް އެތައް ޗާޓެއްގައި އެއް އެކްސްޕާޓް އެޑްވައިޒަރެއް އެޓޭޗް ކުރެވޭނެއެވެ. ޗާޓަށް އެކްސްޕާރޓް އެޑްވައިޒަރެއް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ނެވިގޭޓަރ ޓެބްގައި، ބޮޓާއެކު އެއާ ގުޅޭ ފައިލްގައި ޑަބަލް ކްލިކް ކުރާށެވެ. ފެންނަ ޕްރޮޕަޓީސް ވިންޑޯގައި “allow autotrading” މި ފޮށި ޗެކް ކުރާށެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގއަމިއްލައަށް އުފެއްދި އެކްސްޕާރޓް އެޑްވައިޒަރެއް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ex4 ނުވަތަ ex5 ފައިލް (ޕްލެޓްފޯމް ވަރޝަނަށް ބަލާފައި) ސޭވްކޮށް ކޮމްޕައިލް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެއަށްފަހު އެޑްވައިޒަރސް ފޯލްޑަރ އިން ހޯދައި ސްޓޭންޑަރޑް ބޮޓެއް ފަދައިން އެޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އެކްސްޕާޓް އެޑްވައިޒަރ ލޯންޗްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން ޕްލެޓްފޯމްގެ ކަނާތް މަތީ ކޮޅުގައި އެފަދަ އައިކޮނެއް ފެންނާނެއެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގއީއޭ އަށް ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބިއްޖެނަމަ އައިކޮން ހުންނާނީ މިގޮތަށެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ

މެޓާޓްރޭޑަރ ގައި އީމެއިލް އެލާޓް ސެޓްއަޕް ކުރާނެ ގޮތް

އޮޓޮމެޓިކް ޓްރޭޑިންގ ޗާންސަށް ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ، އެޑްވައިޒަރުގެ އަމަލުތައް މެދުނުކެނޑި މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެންމެ މުހިންމު ނޯޓިސްތައް:

 • ހުޅުވާ/ބަންދުކުރާ މަގާމުތައް؛
 • ވަކިވަކި އުސޫލުތައް އުފެދުން ;
 • ސަރވަރ އާއި ގުޅުން ގެއްލުން؛
 • އިތުރު މާރޖިން؛
 • ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށް ޓްރޭޑް ރިޕޯޓް ހެދުން.

މެސެޖުތައް ލިބުމަށްޓަކައި މެއިލް ޑޭޓާ ސެޓްއަޕް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި “ސާވިސް” ޓެބް ހޮވައި، ދެން “ސެޓިންގސް” ހޮވާ، ދެން “މެއިލް” ގެ އައިޓަމް ހޮވާށެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި “ނޮޓިފިކޭޝަންތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން” ފޮށި ޗެކްކޮށް، އީމެއިލް އެޑްރެސް، ޕާސްވޯޑް، އަދި އެސްއެމްޓީޕީ ސަރވަރ އެޑްރެސް ކަނޑައަޅާށެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގދެން ޖެހޭނީ “އޯކޭ” އަށް ފިތާލުމަށްފަހު ޓާރމިނަލް އަލުން ސްޓާޓް ކުރާށެވެ. އެއަށްފަހު މެއިލް ކަނެކްޝަނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލޮގުން ފެންނާނެއެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ

މޯބައިލް ޓްރޭޑިންގ އިން އެމް.ޓީ

މެޓަޓްރޭޑާ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކަށް ސަޕޯޓްކުރާ ޓެބްލެޓް ނުވަތަ ސްމާޓްފޯނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޓްރޭޑިން އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރެވޭނެ އެވެ. https://articles.opexflow.com/software-trading/mobile.htm މެޓަޓްރޭޑަރ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ޤާބިލުކަން، މަދު ކަންތައްތަކެއް އިސްތިސްނާކޮށް، ޑެސްކްޓޮޕް ވަރޝަން އާއި އެއްގޮތެވެ. ބައެއް ތަފާތަކީ ސްޓްރެޓެޖީ ޓެސްޓަރެއް ނެތުމާއި ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގުޅުވުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުމެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މޯބައިލް އެޕްތަކުގައި އެހެން ވިޔަފާރިވެރިންނާ އެކު ހެންޑި ޗެޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. މި މޯބައިލް އެޕް ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކަށް މެޓަޓްރޭޑާގެ އޮފިޝަލް ވެބްސައިޓުން، އައިއޯއެސް އަށް ހާއްސަ އެޕަލް އެޕް ނުވަތަ އެންޑްރޮއިޑް އަށް ހާއްސަ ގޫގުލް ޕްލޭ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު އޮޓޮމެޓިކުން އިންސްޓޯލް ވެއެވެ. އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށްޓަކައި “ސެޓިންގސް” ޓެބް ހުޅުވައި “އާ އެކައުންޓް” ހޮވަން ޖެހެއެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގބޭނުންވާ ހުރިހާ ޓެބްތަކެއް ހުންނަނީ ސްކްރީންގެ ތިރީގައިވާ ޕެނަލްގައެވެ. މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ފައިސާ ޖޯޑެއް ހޮވާށެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގޑީލެއް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ މާކެޓެއް ހޮވަން ޖެހޭނީ، ހުޅުވޭ މެނޫއިން “ޓްރޭޑް” ނުވަތަ “ނިއު އޯޑަރ” އަށް ފިތާލާށެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި ލޮޓް ސައިޒާއި އޯޑަރ ޓައިޕް އަދި ޓްރޭޑިންގ އިންސްޓްރޫމެންޓް ހޮވައި، ސްޓޮޕްތަކާއި ފައިދާތައް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ޑީލް ކޮންފަރމް ކުރާށެވެ. ޗާޓްތައް ހުޅުވޭނީ ތިރީ މެނޫގައިވާ އެއާ ގުޅޭ ޓެބް މެދުވެރިކޮށެވެ. ޗާޓްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މެޓަޓްރޭޑަރގެ ޑެސްކްޓޮޕް ވަރޝަން އާއި އެއްގޮތް ކަމެކެވެ. ހަމައެކަނި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތްތައް ތަފާތުވެއެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ

މެޓަޓްރޭޑަރ މޯބައިލް އެޕްގައި ޗާޓްތައް މެނޭޖްކުރުން

ތިރީގައި މިވާ ފުރުސަތުތައް އެބަހުއްޓެވެ.

 1. ސްކްރޯލްކުރުން – ސްކްރީން ހުރަސްކޮށް އެއްފަރާތަކަށް އިނގިލި ސްވައިޕް ކުރާށެވެ.
 2. އިންޑިކޭޓަރެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ނައްތާލުމަށްޓަކައި ޗާޓުގެ މަތީގައިވާ ƒ އަށް ފިތާ ނުވަތަ “އިންޑިކޭޓަރސް” ޓެބް ހުޅުވާލާށެވެ.
 3. ސްމާޓްފޯނު ލޭންޑްސްކޭޕް އޮރިއެންޓޭޝަނަށް އެނބުރުމުން ފުލް ސްކްރީން މޯޑް އެނެބަލް ކުރެވެ އެވެ.
 4. ޗާޓުގެ ބާވަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ މެނޫގައިވާ އެއާ ގުޅޭ ޓެބް ހުޅުވާލާށެވެ. ޖުމްލަ 3 ވައްތަރެއްގެ ޗާޓް ލިބެން ހުރެއެވެ: ލައިން ޗާޓް، ހިސްޓޯގްރާމް އަދި ކެންޑެލްސް އެވެ.
 5. ޗާޓުގައި އެއްޗެއް ކުރަހާލުމަށްޓަކައި ޖިއޮމެޓްރިކް ބައްޓަންތައް ހުންނަ އައިކޮންއަށް ކްލިކް ކުރަން ޖެހެއެވެ.މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ
 6. “ޓައިލް ވިންޑޯސް” – މި ޓެބް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްފަހަރާ ސްމާޓްފޯނުގައި 4 ޗާޓާއި ޓެބްލެޓްތަކުގައި 6 ޗާޓާ ހަމައަށް ހުޅުވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެބްގެ ސަބަބުން ޗާޓްތައް ދައްކާ ގޮތް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭނެ އެވެ.

މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ

އަލްގޯ ޓްރޭޑިންގ އިން އެމްޓީ

އެލްގޮރިޒަމް ޓްރޭޑިންގ އަކީ މެޓަޓްރޭޑަރ ޕްލެޓްފޯމްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފައިދާއެވެ. އެލްގޮރިޒަމް ޓްރޭޑިންގގެ އެހީގައި މިނިވަންކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ އެޑްވައިޒަރުން (ތަޖުރިބާކާރުން)، ސްކްރިޕްޓް އަދި އިންޑިކޭޓަރސް އުފައްދައި، ޓެސްޓްކޮށް، ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭނީ މެޓާއެޑިޓަރ އެޑިޓަރާއި މެޓާކޯޓްސް ލެންގުއޭޖް 4 ޕްރޮގްރާމިންގ ލޭންގުއޭޖްގެ ސަބަބުންނެވެ.އާ މަލްޓި މާކެޓް ޓެސްޓަރުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ޓްރޭޑިންގ އިންސްޓްރޫމެންޓްތަކަށް އެއް ސްޓްރެޓެޖީއެއް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމުގައި ވާތީ، ކޮންމެ އިންސްޓްރޫމެންޓެއް ވަކިން ޓެސްޓް ކުރަން މިހާރު ނުޖެހޭތީ، ހުރިހާ ޓައިމްފްރޭމްތަކެއް އޮޓޮމެޓިކުން އަލުން ބިނާކޮށް ސިންކްރޮނައިޒް ކުރެވެއެވެ. އަމިއްލައަށް އުފެއްދި ސްކްރިޕްޓެއް، އެޑްވައިޒަރެއް ނުވަތަ އިންޑިކޭޓަރެއް ނައްތާލެވޭނެއެވެ:

 • ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ކޯޑް ބޭސްގައި ޝާއިއުކުރުން؛
 • ޕޭޑް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މާކެޓްގައި ޝާއިއުކުރުން؛
 • ފްރީލާންސް ސިސްޓަމްގައި ކަސްޓަމަރަށް ޓްރާންސްފާކޮށް އިނާމެއް ލިބުން.

މެޓާޓްރޭޑަރ 5 ޓްރޭޑިންގ ޕްލެޓްފޯމާއި ޗިޕްސް އަދި އެމްޓީ5 އާއި އެމްޓީ4 އަޅާކިޔުމުގެ އޯވަރވިއު: https://youtu.be/HUJtFUckpWQ

އެމްކިޔުއެލް4 ބަސް

މެޓާކޯޓްސް ލެންގުއޭޖް 4 ގެ ސިންޓެކްސް އަކީ ވަރަށް ސާދާ އެއްޗެކެވެ. ސީ ބަހާއި އެއްގޮތް ނަމަވެސް އެމްކިޔުއެލް4 ބަހަކީ މާ ފަންކްޝަނަލް ބަހެކެވެ. އެމްކިޔުއެލް4 ބޭނުންކޮށްގެން ލިޔެފައިވާ ފައިލްތަކަކީ ސޯސް ފައިލްތަކެކެވެ. އެއީ މެޓާއެޑިޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން އެކްސް4 ފޯމެޓަށް ކޮމްޕައިލް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެގްޒެކެޓް ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ex4 ފައިލްތަކެވެ. މެޓާއެޑިޓަރގެ ހުރިހާ ފައިލްތަކެއް ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަނީ އެޑްވައިޒަރސް ފޯލްޑަރގައެވެ.

ސުވާލާއި ޖަވާބު

އެކި ޓައިމްފްރޭމްތަކުގައި ތަކެތި ޑިސްޕްލޭ ސެޓްއަޕް ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ Ctrl + B ކީސް ބޭނުންކޮށްގެން ސެޓިންގސް ވިންޑޯއަށް ގުޅާލެވޭނެއެވެ. ހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި ބޭނުންވާ ޓައިމްފްރޭމްތަކުގައި ޓިކް ކުރާށެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ
ޗާޓް ސްކްރޯލް ނުވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ “ސެޓިންގސް” ބައިގައި “އޮޓޯ ސްކްރޯލް ޗާޓް” މި އެއްޗެއް ހޮވާށެވެ. އެއީ ފެހިކުލައިގެ ތިންހަތަރު ކަށިގަނޑަށް ފިތާލުމުން އެކްޓިވޭޓް ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ
އެމްޓީ4 ގައި އެތައް ބްރޯކަރުންތަކަކާއެކު އެކި އެކައުންޓްތަކާއެކު އެއްފަހަރާ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ވާނެ! ޕްލެޓްފޯމް ސްޓާޓް ކުރާއިރު ލައިންގައި ފުރަތަމަ ބްރޯކަރުގެ ސަރވަރ އެންޓަރ ކުރާށެވެ. ދެން ހުޅުވޭނީ ކުޑަދޮރެކެވެ. ދެން ފިއްތާލުމަށްފަހު އާ އެކައުންޓެއް އުފައްދާށެވެ.
މެޓަޓްރޭޑަރ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އޯވަރވިއު: ވަރޝަންތައް، އިންސްޓޯލްމަންޓް، ހިލޭ އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރޭޑިންގ
އެމްޓީ4 އޮޓޯ އަޕްޑޭޓް ޑިސެބިލް ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއަށްފަހު އިންޑިކޭޓަރުތައް މަސައްކަތް ނުކުރެއެވެ.މިއީ އާންމު އެމްޓީ4 ބަގެއް. އެކަން ޑިސެބިލް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމް ފައިލްތައް ހުރި ފޯލްޑަރަށް ގޮސް ވެބްއިންސްޓޯލް މުޅިން ނައްތާލަން ޖެހެއެވެ. ދެން ނިމުމެއް ނެތް txt ނުލައި ވެބްއިންސްޓޯލް ފައިލް އެއް އުފައްދާށެވެ.
އެމްޓީ4 އިން އޯޑަރު ނުދެވޭނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ “ޓްރޭޑް ފްލޯ ބިޒީ” ޖަހާފައި ހުރެއެވެ. ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ސަރވަރ އާއި ގުޅުމެއް ނެތް ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ކެނޑިފައި ހުރުމެވެ. އިންޓަނެޓް ގުޅިފައި އޮވެ އެ އެރަރ ދިގުދެމިގެންދާނަމަ ޓާރމިނަލް އަލުން ސްޓާޓް ކުރަން ޖެހެއެވެ.
އަހަރެން ގޯސްކޮށް ޗާޓް ޑިލީޓް ކޮށްލީމެވެ! ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިން އޮތް ގޮތަށް އަނބުރާ ގެނައުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ހުރިހާ ސެޓިންގްސްއެއް އަލުން އެންޓަރ ކުރާކަށް. “ފައިލް” މެނޫއިން “އޮޕަން ރިމޯޓް” އައިޓަމް ހޮވައި، އޭގެ ފަހުން ހުރިހާ ސެޓިންގްސްތަކަކާއެކު ޗާޓް ރިސްޓޯރ ކުރެވޭނެއެވެ.

info
Rate author
Add a comment