Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu

Софт и программы для трейдинга

Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: akkaataa waltajjii Metatrader irratti bara 2022tti fe’uu, qindeessuu fi daldaluu. MetaTrader tarminaalota daldalaa beekamoo ta’an keessaa tokko yoo ta’u, gabaa Futures, Forex fi CFD keessatti tajaajila daldalaa kennuudhaaf qophaa’edha.

Versions MetaTrader gabaa irratti fayyadaman

Adda dureeBara baheAmaloota
Chaartiiwwan FX2000ttiKompileeksiin kun daldala margina Forex irratti qofaaf kan qophaa’edha. Dandeettiin teeknikaa fi giraafikii baayyee laafaadha.
MetaQuotes jedhamuun beekama2001ttiDaldala gabaa CFD irratti dabalame . Hojiin MQL tajaajila maamilaa (iskiriiptii, Gorsitoota Ogeessotaa, agarsiistota teeknikaa fi kkf) haalaan babal’isee jira.
Meetaa Daldalaa 3.2002ttiFutures irratti daldala dabale, mana kitaabaa API bilisaa. Afaan sagantaa MQLII fooyya’eera.
Daldalaa Meeta42005ttiKutaaleen waltajjii kanaa hundi fooyya’aniiru. Keessattuu sirna nageenyaa cimsuuf xiyyeeffannoon kennameera. Hojiin MQL4 afaan sagantaa ofii isaa qofa osoo hin taane, moojuulii dhuunfaa, gulaalaa Gorsitoota Ogeessotaa MetaEditor, fi moodeela Gorsitoota Ogeessotaa fooyyessuuf gargaaru of keessatti hammate.
Daldalaa Meeta52008ttiVersion waltajjii daldalaa kun maallaqa qofa irratti osoo hin taane, burjaajjii aksiyoonaa irrattis akka daldaltu si dandeessisa. Lakkoofsa yeroo murtaa’e dabale. Dandeettii tooftaalee yeroo qabatamaa keessatti qorachuu dabale. Faankishinii netting dabalame.

Version waltajjii kanaa baay’ee jaallatamu MetaTrader4 yoo ta’u, gama hojiitiin version MT5 gadi ta’us. Sababni guddaan jaalala MT4f ta’e afaanota MQL4 fi MQL5 wal hin simne yoo ta’u, meeshaalee daldalaa, agarsiistotaa fi iskiriiptii keessan hunda sochoosuun adeemsa baay’ee dadhabsiisaadha.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu

Amaloota waltajjii MT

Waltajjiin daldalaa MetaTrader guutummaatti of danda’ee sagantaalee dabalataa fe’uu hin barbaadu. Meeshaaleen daldalaa barbaachisoo ta’an hundi fayyadamtootaaf ni argamu: indeeksii, lamaan maallaqaa, istookii, meeshaalee (sibiilota, boba’aa). Hojiin teeknikaa bal’aan kanneen armaan gadii of keessatti qabata:

 • gabaasa daldalaa afaanota hedduu;
 • agarsiistota xiinxala teeknikaa 38;
 • Ajaja eegamaa jiruuf filannoowwan 6;
 • haalawwan zoomii 4;
 • kalaandarii dinagdee;
 • deeggarsa “gilaasii gatii”;
 • dalagaa ajaja gartokkoon raawwachuu;
 • dandeettii tooftaalee qorachuu;
 • dalagaalee netting fi hedging ;
 • dandeettii iskiriiptii fi agarsiistota mataa keetii daldala ofumaan hojjechuuf uumuu;
 • dandeettii mallattoo daldaltoota olaanootti makamuu ykn mallattoo keessan gurgurtaaf kaa’uu.

Akkaataa tarminaala MetaTrader itti fe’an – qajeelfama tartiiba tartiiba

Meeshaalee teeknikaatif barbaachisummaan barbaachisaan piroosesara deeggarsa SSE2 qabu jiraachuudha. Software Metatrader marsariitii ofiisaa irraa fe’uun guutummaatti bilisa.

 1. Tarkaanfii #1 – MetaTrader buufadhaatii installer hojjedhaa.Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu
 2. Tarkaanfii #2 – haala waliigaltee hayyamaa irratti walii galuu. Yoo duraan herrega daldalaa banaa qabaattan, sana booda installer logo daldalaa keessanii ni qabaata.
 3. Tarkaanfii 3ffaa – settings saagi. Asitti teessoo fe’iinsa sagantaa jijjiiruu qofa osoo hin taane, ofumaan jalqabbii marsariitii MQL hanqisuu dandeessa.Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu
 4. Tarkaanfii #4 – Herrega Metatrader banuun. Yeroo installation xumuramu foddaan “Open Account” jedhu ni mul’ata. Asirratti barattuu ykn herrega dhugaa filachuun hojii jalqabuu dandeessu.

Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu

Haala waliigalaa Interface MetaTrader

Interface Metatrader baayyee kan jijjiiramu yoo ta’u fedhii dhuunfaa keessaniif kan qophaa’udha. Qabduu Ilaali fayyadamuun, foddaa waltajjii keessatti paanaalii kamiyyuu guddina jijjiiruu fi sochoosuun salphaadha.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu

Tarree istaandaardii

Paanaalii kana irratti, foddaa jijjiiruu, MetaEditor banuun (cufuu), iddoo banuun, autotrading bulchuu dandeessa.

Sarara haalaa

Konsooliin kun haalata walqabsiisaa gara sarvariitti fi piroofaayilii mul’annoo giraafii fayyadaman agarsiisa. Yoo qabxii murtaa’e tokko chaartii irratti ol kaafte, sana booda odeeffannoon battalumatti ni mul’ata: guyyaa, gatiiwwan qabxiilee daangaa darban, gatiiwwan banaa fi cufiinsaa.

Mallattoolee giraafii

Galata qaaqa kanaa, salphaatti gara ilaalcha chaartiitti jijjiiruu dandeessa. Keessattuu yeroo chaartii hedduu irratti hojjettu kun faayidaa guddaa qaba.

Giraafiiwwan

Qaaqa ilaalcha jijjiiruu, giraafii sochoosuu, iskeelii jijjiiruu si dandeessisa. Dabalataanis, paanaalii meeshaalee chaartii wajjin hojjechuuf gargaaran of keessaa qaba – agarsiistota dabaluu, sararoota teeknikaa dabaluu (R / S, sararoota teessumaa fi kkf), yeroo mijataa filachuu.

Gamaaggama Gabaa

Kun foddaa caqasa lamaan maallaqaa fi meeshaalee agarsiisudha. Hojjachuuf, tarree fiigichaa ykn gabatee filachuu dandeessa. Mijannaadhaaf, ofumaan tarree jijjiiruu dandeessa.

Foddaa deetaa

Foddaa kana keessatti odeeffannoon waa’ee jijjiirama caqasootaafi gatiiwwan agarsiistota xiinxala teeknikaa dachaa ta’a.

Foddaa navigator

Asirratti herrega, ogeessota ykn agarsiistota ilaaluu fi jijjiiruu dandeessu.

Tarminaala Metatrader jedhamuun beekama

Tarminaaliin caancala baay’ee kanneen odeeffannoo waa’ee daldalaa qindeessuuf si dandeessisan qoodama. Caancaloonni jalqabaa gosa daldalaa, caqasoota ammaa, qabxiilee SL fi TP, babal’ina, bu’aa agarsiisu. Caancaloonni itti aanan odeeffannoo waa’ee seenaa daldalaa, sadarkaa balaa, beeksisa daldalaa irraa, galmee galmee, foddaa ogeessaa of keessaa qabu.

Qorataa Tarsiimoo

Paaneliin kun tooftaalee qophaa’an qorachuuf ykn kan kee uumuuf si dandeessisa.

Akkaataa qorataan tarsiimoo itti hojjetu

Mee fakkeenya MT4 tester fayyadamuun adeemsa hojii haa xiinxallu.

 1. Qorataan tooftaa caancala “View” irraa ykn CTRL + R dhiibuun banama.Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu
 2. Gorsaa filachuu.
 3. Sajoo dabalataa caancala “Amaloota Gorsaa” keessatti argamu. Saagichi kallattii sadiitiin raawwatama:
  1. qorannoo – lamaan maallaqaa fi baay’ina kuufama, gosoota iddoowwanii (ogeessi akkaataa algoritmiin ibsame qofaan ni hojjeta);
  2. parameetaroota galtee – gulaaluu gatiiwwan dhaabbataa hojii guutuu irratti dhiibbaa geessisan, koodii EA jijjiiruu osoo hin barbaachisin;
  3. optimization – to’annoo daangaa darbiinsa qormaataa (bu’aa qormaata tokkoo irratti dhiibbaa hin geessisu).
 4. Meeshaa daldalaa qorannoof filachuu.
 5. Adda duree. Akkaataa algoritmota ogeessaatiin moodeelotni qorannoo armaan gadii filatamu:
  1. gatii banuun – kun karaa saffisaa dha, mana dhugaatii duraan ijaaraman irratti hundaa’uun;
  2. buufataalee sakatta’iinsaa – karaa madaallii garaa garaa Gorsitoota Ogeessotaa daldala mana dhugaatii keessaa, yeroo xiqqaa ta’e fayyadamuun;
  3. all ticks – malli kun sochii gatii barruu keessaa hanga danda’ametti sirritti moodeela gochuuf si dandeessisa; moodeelli qorannoo kun hunda caalaa sirrii dha, garuu suuta jedha.
 6. Guyyoota – filannoo hanga yeroo Gorsaa Ogeessaa kutaa filatame irratti qorachuuf hayyama.
 7. Mul’achuu – haala gabaa murtaa’e keessatti gocha gorsaa mul’ataan agarsiisa.

Akkaataa waltajjii MetaTrader 5 irratti hojjechuu dandeessan – muuxannoo hojiirra oolmaa qabatamaa

Yeroo jalqabaaf tarminaala daldalaa jalqabdan, seenuu qabdu: jecha icciitii galchuu, seenuu fi sarvarii barbaachisaa ta’e filachuu qabda. Hojii jalqabuu isaanii dura akkaawuntii banu, kanaafis, caancala “File” keessatti, wanta “Open an account” jedhu filachuun, daataa keessan galchaa, filannoo leverage irratti murteessu. Akkaawuntii kun daldala jijjiirraa dhugaa argachuuf carraa hin kennu. Daldaltoota haaraa fi warra ammallee waltajjii Metatrader waliin hin hojjenne, akkaawuntii demoo irratti hojjechuuf yaaluun gaariidha. Kun carraa gaarii daldala MetaTrader qabatamaan barachuuf gargaarudha. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Daldaltoonni duraan daldalaatti galmaa’an battalumatti herrega daldalaa kallattiin argachuu danda’u. Kana gochuuf, caancala “Faayilii” keessatti, wanta “Connect to …” jedhu filadhu, galmee fi jecha icciitii galchi, sarvarii barbaachisaa ta’e filadhu. Foddaa banamu keessatti, gabatee barbaadde itti dabali. Karaan salphaan kana gochuuf karaa foddaa Market Watch jedhamuuti. Dabalataanis, sajoo yaadannoo keessatti, agarsiisa babal’ina dandeessisuun ykn hanqisuu fi Gadi fageenya Gabaa Gabaa wajjin wal baruu dandeessa.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuYoo meeshaan barbaachisu tarree keessa hin jirre, Ctrl+U dhiibuun foddaa dabalataa keessatti argamuu danda’a. Fakkeenyaaf, lamaan USDHKD hojjechuuf barbaachisa. Foddaa Market Watch irratti dabaluudhaaf, mallattoo walgitu irratti lama cuqaasi. Mallattoolee USDHKD burtukaanaan mallatteeffamaniiru, kunis lamaan isaanii ilaalcha waliigalaa irratti dabalameera jechuudha.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuHojimaata gabaa Forex fayyadamuun Metatrader keessatti iddoowwan hojii banamuu akka fakkeenyaatti ilaalaa. Karaa menu yaada, caancala “Tartiiba” ykn F9 dhiibuun waliigalteewwan keessa galchuu dandeessa. Sajoo yaadannoo kan banamu qaree hantuutee mirgaa tuqaa murtaa’e gabatee irratti cuqaasuun. Akka durtiitti, ajajni lamaan maallaqaaf chaartii banaa irratti ni banama. Foddaa banamu keessatti, qajoojiiwwan hunda daldalaa saagi. Yaadni daldala irratti kennamu filannoodha.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuAjaja erga bananii booda sadarkaan seensaa gabaa sarara tuqaa qabuun mallatteeffama. Chaartiin bitaa irratti argamu kallattii daldalaa fi ulfaatina isaa agarsiisa.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuYeroo baayyee, milkaa’inni daldalaa saffisa daldalaa irratti hundaa’a, kanaaf MetaTrader ajaja banuuf filannoowwan hedduu kenna:

 • Karaa sajoo “Tajaajila” sarara “Tartiiba Haaraa” filadhu.
 • Qaaqa “Istaandardii”, sarara “Tartiiba Haaraa”.
 • Menuu “Daldalaa”, wanta “Madaallii”, sarara “Tartiiba haaraa”.

Ajaja cufuuf, caancala “Trade” kan “Terminal” panel keessaa filachuu qabda, tartiiba cufuuf deemtu filadhuutii “Close Order” cuqaasuu qabda. Foddaan banamu parameetaroota daldalaa agarsiisa, yoo gatiin cufiinsaa siif mijate, sana booda button dheeraa “Close” cuqaasi.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuHerrega guutuu fi maallaqa baasuun kan danda’amu karaa herrega dhuunfaa marsariitii daldalaa irratti argamu qofaan. Kana gochuuf gara menu “Tools” deemuun caancala “Output” filadhu. Haalli fi mala maallaqa daldalaa tokkoon tokkoon isaanii irraa baasuun adda adda. Fakkeenyaaf, daldalaan Alparii kaardii fi e-wallet Raashiyaa hunda jechuun ni danda’ama maallaqa baasuu ni kenna.
Herreega daldalaa baankota gurguddoo Raashiyaa – Sberbank fi VTB keessattis banuun ni danda’ama. Waltajjiin MetaTrader mataan isaa daldala faayinaansii alaatif dalagaa ijaarame hin qabu.

Akkaataa unkaa agarsiisa chaartii MetaTrader keessatti jijjiirru

Hojii milkaa’aa ta’eef, chaartiiwwan mijataa fi mul’ataa ta’uun isaanii baay’ee barbaachisaa dha, kanaaf, daldala jalqabuu dura agarsiisa chaartiiwwanii jijjiiruun ni gorfama. Akka durtiitti, waltajjiin chaartii magariisaa duubbee gurraacha irratti qaba. Iskimiin halluu akkasii mijataa fi hin ibsamnedha.Halluu
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabujijjiiruuf, sajoo yaadannoo banuu qabda (iskiriinii chaartii irratti mirga cuqaasuu), “Amaloota” fili. Foddaa banamu keessatti, halluu qaamolee hunda jijjiiruu dandeessa. Akka daldaltoonni baay’een jedhanitti, kan baay’ee mul’atu iskeelii gurraachaafi adiidha. Iskimiin halluu saagame akka unkaatti saaguun ni danda’ama.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu

Akkaataa agarsiisaa chaartii irratti MetaTrader keessatti itti maxxansinu

Chaartii xiinxaluuf agarsiistota dabaluu qabda. Kana karaa sajoo “Insert” ykn Konsolii Saffisaa Argachuu fayyadamuun gochuu dandeessa. Tuuta guutuu wanta giraafikii furtuuwwan Ctrl+B fayyadamuun argachuu dandeessa. Agarsiiftuu tokko ykn isaa ol itti dabaluu dandeessa. Mee fakkeenya giddugaleessa socho’aa ida’uu ilaali.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuFoddaa banamu keessatti, qajoojiiwwan barbaachisoo agarsiisaa galchi. Erga OK cuqaaste booda agarsiiftuu gara chaartiitti ni dabalama.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuQabduulee agarsiiftuu duraan fe’amee jijjiiruuf ykn haquuf, sajoo yaadannoo banuuf mirga cuqaasi fi wanta barbaachisaa ta’e filadhu.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu

Akkaataa Gorsaa Ogeessaa MetaTrader keessatti itti hojjennu

Gorsaan (ogeessi) bot daldala ofumaan hojjechuuf chaartii irratti maxxanedha. Bot kun bakka banuu fi cufuu, beeksisa erguu, gabaasa uumuu danda’a. Gorsaan Ogeessaa tokko qofti chaartii tokko irratti hojjechuu danda’a, garuu Gorsaan Ogeessaa tokko chaartii hedduu irratti maxxansiisuun ni danda’ama. Gorsaa Ogeessaa gara gabateetti dabaluuf, caancala Naanna’aa keessatti, faayilii walgitu irratti bot waliin lama cuqaasi. Foddaa qabeentaa mul’atu keessatti, saanduqa “allow autotrading” jedhu mallatteessi.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuGorsaa Ogeessaa ofiin uume dabaluudhaaf, faayilii ex4 ykn ex5 (akkaataa version version) qusachuu fi qindeessuu qabda. Sana booda galmee gorsitootaa keessatti argamuun akkaataa bot istaandaardii ta’een itti dabalamuu danda’a. Gorsaan Ogeessaa yeroo jalqabamu fi hojii jalqabu mallattoon akkasii golee mirgaa gubbaa waltajjii irratti ni mul’ata.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuYoo EAn daldalaaf hin hayyamamne mallattoon akkas fakkaata.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu

Akkaataa akeekkachiisa email MetaTrader keessatti itti qopheessinu

Daldalli ofumaan hojjetu akka carraatti dhiisuu hin qabu, gochi gorsaa yeroo hunda hordofamuu qaba. Hubachiisa baay’ee barbaachisoo ta’an:

 • bakka banamuu/cufuu;
 • uumamuu paateenoota dhuunfaa ;
 • walqabsiisa sarvarii wajjin dhabuu;
 • margina garmalee;
 • gabaasa daldalaa yeroo murtaa’eef.

Ergaawwan fudhachuuf, deetaa ergaa saaguu qabda. Kana gochuuf, caancala “Service” filadhu, sana booda “Settings”, sana booda wanta “Mail” filadhu.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuFoddaa banamu keessatti, sanduuqa “Beeksisa hayyami” jedhu mallatteessi, teessoo imeelii, jecha icciitii, fi teessoo sarvarii SMTP kee ifteessi.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuSana booda “OK” cuqaasuun terminal sana deebiftee jalqabuu qabda. Sana booda odeeffannoon waa’ee walqabsiisa ergaa galmee keessatti ni mul’ata.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu

Daldala moobaayilaa MT keessatti

Appilikeeshiniiwwan mobaayilaa Metatrader taableetii ykn bilbila ismaartii sirna opereetiingii iOS fi Android deeggaru fayyadamuun hojii daldalaa akka hojjettan si dandeessisu. https://articles.opexflow.com/software-trading/mobile.htm Dandeettiin application mobile Metatrader, muraasa irraa kan hafe, version desktop wajjin wal fakkaata. Garaagarummaan tokko tokko qorataan tarsiimoo dhabuu fi dandeettii sagantaalee qaama sadaffaa walqunnamsiisuu keessatti argama. Inumaayyuu appilikeeshiniiwwan moobaayilaa kun daldaltoota biroo waliin haasa’uu danda’u qabu. Appiin mobaayilaa kun marsariitii ofiisaa Metatrader irraa meeshaalee hundaaf, Apple App for iOS ykn Google Play for Android irraa buufachuun ni danda’ama. Erga buufanne booda installation ofumaan ni uuma. Akkaawuntii banuuf, caancala “Settings” banuun “New Account” filachuu qabda.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuCaancaloota barbaachisoo ta’an hundi paanaalii jala iskiriinii irratti argamu. Hojii jalqabuu kee dura, lamaan maallaqaa fili.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuWaliigaltee banuuf jalqaba gabaa filachuu qabda, menu banamu keessatti “Trade” ykn “New Order” cuqaasi.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabuFoddaa banamu keessatti, guddina lootii, gosa ajajaa fi meeshaa daldalaa filadhu, dhaabbii fi bu’aa kaa’iitii waliigaltee mirkaneessi. Chaartiiwwan karaa caancala walgitu sajoo gadii keessatti banamuu danda’u. Chaartiiwwan waliin hojjechuun kan deeskitooppii Metatrader wajjin wal fakkaata. Malli to’annoo qofatu garaagarummaa qaba.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu

Appii mobaayilaa Metatrader keessatti chaartii bulchuu

Carraawwan armaan gadii jiru:

 1. Scrolling – Quba kee iskiriinii qaxxaamuree gara cinaatti harkisi.
 2. Agarsiiftuu dabaluu ykn haquuf, ƒ gubbaa gabatee irratti dhiibi ykn caancala “Agarsiistota” bani.
 3. Haalli iskiriinii guutuu yeroo bilbila ismaartii keessan gara landscape orientation naannessitan ni dandeessifama.
 4. Akaakuu gabatee murteessuuf, caancala walgitu sajoo gadii keessaa bani. Walumaagalatti gosootni chaartii 3tu jiru: chaartii sararaa, histogiraamii fi shugguxii.
 5. Wanticha gabatee irratti kaasuuf, mallattoo boca ji’oomeetirii qabu cuqaasuu qabda.Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu
 6. “Tile windows” – caancala kana fayyadamuun, yeroo tokkotti bilbila ismaartii irratti hanga chaartii 4 fi taableetii irratti hanga chaartii 6 banuun ni danda’ama. Dabalataan, caancalli agarsiisa chaartiiwwanii akka dhuunfattu si dandeessisa.

Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu

Algo daldala MT keessatti

Daldalli algorithmic faayidaa barbaachisaa waltajjii Metatrader keessaa isa tokkodha. Gargaarsa daldala algoritmiitiin gorsitoota daldalaa (ogeeyyii), iskiriiptii fi agarsiistota of danda’anii uumuu, qorachuu fi fayyadamuu dandeessa. Kun hundi kan danda’amu galata gulaalaa MetaEditor fi afaan sagantaa MetaQuotes Language 4. Qorataan gabaa hedduu haaraan meeshaalee daldalaa adda addaatiif tooftaa walfakkaatu akka fayyadamtan isin dandeessisa. Kun baay’ee mijataa dha, kana booda meeshaa tokkoon tokkoon isaanii addaan baasuun waan hin barbaachifneef, yeroon hunduu ofumaan deebi’ee ijaaramee walsimsiisa. Iskiriiptii, gorsaa ykn agarsiiftuu ofumaan uumte gatuu dandeessa:

 • Code Base keessatti bilisaan buufachuuf maxxansuu;
 • kaffaltiidhaan buufachuuf Gabaa keessatti maxxansuu;
 • sirna Freelance keessatti maamilaaf dabarsuu fi badhaasa argachuu.

Haala waliigalaa waltajjii daldalaa MetaTrader 5, chiipsii fi wal bira qabuu MT5 MT4 waliin: https://youtu.be/HUJtFUckpWQ

Afaan MQL4

Gingilchaan MetaQuotes Language 4 baayyee salphaadha. Afaan C wajjin walfakkeenya qabaatus, afaan MQL4 caalaatti hojiirra oola. Faayiloonni MQL4 fayyadamuun barreeffaman faayilii maddaati. Isaanis MetaEditor to ex4 format fayyadamuun qindaa’uu qabu. Faayilota ex4 qofatu raawwatamuu danda’a. Faayiloonni MetaEditor hundi galmee gorsitoota keessatti kuufamaniiru.

Gaaffii fi deebii

Akkamitti agarsiisa wantootaa yeroo adda addaa irratti qindeessuu dandeenya? Furtuuwwan Ctrl + B fayyadamuun foddaa qindaa’inoota waamuu dandeessa. Foddaa banamu keessatti, yeroowwan barbaachisoo ta’an irratti mallattoo kaa’i.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu
Chaartiin maaliif hin garagalfamu? Kutaa “Settings” keessatti, wanta “Auto scroll chart” filadhu. Innis roga saddeetii magariisaa dhiibuun hojiirra oola.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu
MT4 keessatti daldaltoota hedduu waliin herrega adda addaa waliin yeroo tokkotti hojjechuun ni danda’amaa? Danda’a! Yeroo waltajjii jalqabdu, sarvarii daldalaa jalqabaa sarara keessa galchi. Sana booda foddaan tokko ni banama. Itti aansee tuquun akkaawuntii haaraa uumi.
Haala waliigalaa tarminaala daldalaa MetaTrader: versions, installation, daldala bilisaa fi nageenya qabu
Akkamitti MT4 auto-update hojii irraa oolchuu dandeenya? Isa booda agarsiistonni hin hojjetan.Kun dogongora MT4 beekamaadha. Isa hojii irraa oolchuuf gara galmee faayiloota sagantaa qabutti deemuun WebInstall guutummaatti balleessuu qabdu. Itti aansuudhaan, faayilii WebInstall xumura txt malee uumi.
Maaliif MT4 keessatti ajaja kennuu hin danda’u? “Dhaa’inni daldalaa hojiin itti baay’ateera” jedhamee agarsiifama. Baay’ee kan hin oolle, walqunnamtiin sarvarii hin jiru ykn interneetiin addaan citeera. Yoo interneetiin walqabatee dogongorri sun itti fufe, tarminaalii sana deebiftee jalqabuu qabda.
Akka tasaa chaartii sana haqeen ture! Waan hundumaa akkuma tureetti deebisuun ni danda’amaa? Sajoo hunda irra deebi’ee galchuu hin barbaadu. Sajoo “Faayilii” keessatti, wanta “Open remote” fili, kana booda gabatee qindaa’inoota hunda waliin ni deebi’a.

info
Rate author
Add a comment