Söwda robotyny ulanyp, girdejini nädip awtomatiki ýygnamaly

1agdaý 1: Bir stockanyň ýokarlanjakdygyny görýärsiňiz. Bir pozisiýa giriziň we girdejiňizi + 1% -e düzüň. Terminaly ýapyň we gündelik işiňiz bilen meşgullanyň. Geliň, uzakda bolanyňyzda bahanyň + 0.8% -e ýetendigini, öwrülip, ​​-0.5% uçandygyny görüň. Tirsekleriňizi dişleýärsiňiz, sebäbi girdeji has pes bolmalydy. 2-nji ýagdaý: girdeji + 0.6% edip, terminaly ýapýarsyňyz. Yzyňa gaýdyp, girdeji almak üçin ýapylandygyňy görýärsiň. Diňe indi isleýän ugruňyza baha + 3% ýokarlandy. 3-nji ýagdaý: -0.95% duralga goýuň, gidiň. Geliň, bahanyň -1% uçandygyny, duralganyňyzy kakandygyny, soň bolsa + 4% ýokarlandygyny görüň, ähli ýagdaýlarda girdejiňizi gökden ýitirdiňiz. Birinjisinde düşnükli, ikinjisinde düşnüksiz, üçünjisinde bolsa köplenç gözýaş dökülýär. Näme etmeli? Ora-da passiw maýa goýujy ýagdaýynda hiç zat etme. Tradinga-da söwda üçin awtomatizasiýany ulanyň. Algoritm iň ýönekeýdir. Robot girdejiniň bozulmagyna (komissiýa hem goşmak bilen) garaşýar we bahany duralga bilen goldaýar. Bahanyň ýokarlanmagy bilen robot duralgany ýokarlandyrýar we bahany yzarlaýar. Duralga bahanyň aňyrsynda kem-kemden ýokarlanýar. Iki mesele bar. 1. Eger duralga häzirki bahasyna gaty ýakyn ýerleşdirilse, ýagdaý çalt ýapylar we has uly girdeji ýygnamaga mümkinçilik bermez. 2. Eger duralga gaty uzakda goýulsa, netijelere garaşmaga mümkinçilik berse, toplanan girdejini sypdyrarsyňyz. Şonuň üçin robot häzirki bahanyň bahasy bilen sazlamalardan parametriň arasynda ortaça bahany kesgitleýär. Sazlamalaryň aşakdaky bahalary bar: Breakeven: 0.0011% 1-nji ädim: 0.002% 2-nji ädim: 0.005% 3-nji ädim: 0.0075% 4-nji ädim: 0.0095% Näme diýmek isleýär? Breakeven, soň duralga goýulmaly bahadyr. Nyrhyňyzda 0,005% komissiýa bar bolsa, onda bozulan mukdaryňyz 0.01%. Şonuň üçin robotyň sazlamalary bozulmany 0.011% -e düzdi. Indiki, bizi gyzyklandyrýan göterim ädimleri. Bir stocka bahasy bu girdejiden ýokary bolansoň, häzirki baha bilen bu ädimiň arasyndaky ortaça ädim ädilýär. Bu gaty ýönekeýleşdirildi, logika birneme çylşyrymly. Bahasyna bozulmakda we ilkinji ädimlerde durmaga we ýagdaýy ir ýapmazlyga we has ýokary ädimlerde 1% girdeji gazanyp, bu söhbetdeşligiň çägini azaldyň we ýagdaýy ir ýapyň. Elbetde, bu kümüş ok däl we likwidligi ýa-da boşlugy ýok bolsa, bahalar uçar. Averageöne ortaça we umuman alanyňda, diňe bir wezipä girmek hakda pikir edeniňde söwda etmek gaty amatly. Çykyş awtomatiki ýagdaýda ýüze çykýar. Synag üçin ädimme-ädim: 1. OpexBot-y serwerde ýa-da öý kompýuterinde guruň. Serweri, alyş-çalyş mümkin boldugyça ýakyn ýerde ýerleşmeginden başga-da, robot bahalary alar we söwdagärlerden has çalt ýerleşdirer. Şeýle hem, kompýuteriňize garamazdan 24/7-de açylar. Şoňa görä-de, nirede bolsaňyzam, terminaldan amallary telefonyňyzda açyp bilersiňiz. Aboveokarda beýan edilen düzgünlere laýyklykda awtomatiki usulda ýapylar. 2. Tinkoff Maýa goýumyna giriş guruň. Ilki bilen, iň az mukdarda aýratyn hasap döredip we diňe oňa girip bilersiňiz,robot maýa goýum portfeliňizdäki pozisiýalary ýapmaz ýaly. 3. Salgylary robotlar bilen açyň we “AutoProfit” robotyny işe giriziň 4. Söwda bilen Tinkoff terminalyndan ýa-da OpexBot terminalyndan el bilen girip bilersiňiz. Robot döwüjini düzer we duralgany size geçirer. Bu gaty ýönekeý, howpsuz we girdejili. Stepdimme-ädim wideo görkezmeleri goşuldy. Islendik sorag, hatda iň geň we iň kyn soraglary bermäge arkaýyn boluň. Olar meniň ösüşlerimi hasam gowulaşdyrmaga kömek edýärler. Pikirleriňizi teswirlerde ýa-da PM-de ýazyň.


Pavel
Rate author
Add a comment