ޓްރޭޑިންގ ރޮބޮޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން އޮޓޮމެޓިކުން ފައިދާ އެއްކުރާނެ ގޮތް

ހާލަތު 1: ސްޓޮކް މައްޗަށް ދާން އުޅޭތަން ފެންނަނީ. ޕޮޒިޝަނަކަށް ވަދެ ޕްރޮފިޓް މާރޖިން +1% އަށް ސެޓް ކުރާށެވެ. ޓާމިނަލް ބަންދުކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވިޔަފާރި ކުރަން ފަށާށެވެ. އައިސް ބަލާލަންވީ ދުރުގައި ހުއްޓާ އަގު +0.8% އަށް އަރައި، އެނބުރި ގޮސް -0.5% އުދުހިގެން ދިޔަތަނެވެ. ތިބާ އުނަގަނޑު ދަތްއަޅަނީ ޓޭކް ޕްރޮފިޓް ދަށްކޮށް ސެޓް ކުރަން ޖެހޭތީ އެވެ. ހާލަތު 2: ތިބާ ޓޭކް ޕްރޮފިޓް +0.6% އަށް ސެޓްކޮށް ޓާމިނަލް ބަންދުކުރުން. އެނބުރި އަންނައިރު ފެންނަނީ ޓޭކް ޕްރޮފިޓްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރިތަނެވެ. ހަމައެކަނި މިހާރު އަގު ވަނީ ބޭނުންވާ ދިމާލަށް +3% މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. ހާލަތު 3: ތިބާ -0.95% އަށް ހުއްޓުމެއް އަޅައި، ދުރަށް ހިނގައިގަތުން. އައިސް ބަލާލަންވީ އަގު -1% އުދުހި، ތިބާގެ ސްޓޮޕް ނޮކް އައުޓްކޮށް، ދެން +4% މައްޗަށް އުފުލިގެން ދިޔަ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައިވެސް ތިބާގެ ފައިދާ ގެއްލުނީ ނޭނގިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެއީ ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމެއް، ދެވަނަ ކަމެއްގައި އެއީ ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ތިންވަނަ ކަމެއްގައި އާންމުކޮށް ކަރުނައިން ފުރައްސާރަ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ޕޭސިވް އިންވެސްޓަރެއްގެ މަގާމުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން. ނުވަތަ ޓްރޭޑިންގ އަށް އޮޓޮމޭޝަން ބޭނުން ކުރާށެވެ. އެލްގޮރިޒަމް އަކީ އެންމެ ސާދާ އެއްޗެކެވެ. މި ރޮބޮޓް އިންތިޒާރު ކުރަނީ ފައިދާ ބްރޭކް އިވެން (ކޮމިޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް) އަށް ވާސިލްވެ، ހުއްޓުމަކާއެކު އަގަށް ސަޕޯޓް ކުރުމަށެވެ. އަގު މައްޗަށް ދާވަރަކަށް ރޮބޮޓް ހުއްޓުމެއް އުފުލާ އަގަށް ތަބާވެއެވެ. މަޑުމަޑުން އަގަށް ފަހަތަށް، ކުޑަކޮށް ފަހަތުން ހުއްޓުމެއް އަރައެވެ. ދެ މައްސަލައެއް އެބައޮތެވެ. 1. މިހާރު ހުރި އަގާއި ވަރަށް ގާތުގައި ސްޓޮޕް ބަހައްޓާނަމަ، އެ މަގާމު އަވަހަށް ބަންދުވެ، ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭނެއެވެ. 2. ސްޓޮޕް މާ ދުރަށް ސެޓްކޮށްފައި އޮތުމުން، ޑްރޯޑައުންސް އަށް އިންތިޒާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެނަމަ، ދެން އެއްކުރެވިދާނެ ފައިދާ ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ސެޓިންގްސް އިން މިހާރުގެ ސްޓޮކް އަގާއި ޕެރަމިޓަރާއި ދެމެދުގެ އެވްރެޖް އަގު ރޮބޮޓުން ކަނޑައަޅައެވެ. މި ސެޓިންގްސްތަކުގައި ތިރީގައިވާ އަގުތައް ހުރެއެވެ: ބްރޭކްވެން: 0.0011% ފިޔަވަޅު 1: 0.002% ފިޔަވަޅު 2: 0.005% ފިޔަވަޅު 3: 0.0075% ފިޔަވަޅު 4: 0.0095% އެއީ ކޮން މާނައެއް ހެއްޔެވެ؟ ބްރޭކްއެވަން އަކީ އޭގެ ފަހުން ސްޓޮޕެއް ސެޓް ކުރަން ޖެހޭ އަގެވެ. ތިބާގެ ޓެރިފްގެ ކޮމިޝަނަކީ %0.005 ނަމަ، ތިބާގެ ބްރޭކްއިވެން އަކީ %0.01 އެވެ. އެހެންކަމުން ރޮބޮޓްގެ ސެޓިންގްސް އިން ބްރޭކްއިވެން ސެޓްކޮށްފައިވަނީ %0.011 އަށެވެ. ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޕަސެންޓޭޖް ފިޔަވަޅުތަކެވެ. މި ފައިދާއަށްވުރެ ސްޓޮކްގެ އަގު ބޮޑުވުމާއެކު، މިހާރުގެ އަގާއި މި ފިޔަވަޅާ ދެމެދުގެ އެވްރެޖް އަޅައެވެ. މިއީ ވަރަށް ސާދާކޮށް، ލޮޖިކް ތަންކޮޅެއް ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ކަމެއް. އަގަށް ބްރޭކް އިވެންގައި އަދި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ހޭންގް އައުޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި އަދި ޕޮޒިޝަން އަވަހަށް ބަންދު ނުކޮށް، އަދި މަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގައި، %1 ގެ ފައިދާއާ ގާތްވުމުން، މި ޗެޓަރ ތްރެޝްހޯލްޑް ދަށްކޮށް، ޕޮޒިޝަން އަވަހަށް ބަންދުކުރުން. ހަމަގައިމުވެސް މިއީ ރިހި ވަޒަނެއް ނޫން ކަމަށާއި ލިކުއިޑިޓީ ނުވަތަ ގޭޕް ނެތް ހާލަތެއްގައި އަގު އުދުހިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެވްރެޖްކޮށް އަދި އާންމުކޮށް ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި މަގާމަކަށް ވަނުމަށް ވިސްނާއިރު ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އަދި އެގްޒިޓް ދިމާވަނީ އޮޓޮމެޓިކުންނެވެ. ސްޓެޕް ބައި ސްޓެޕް ޓްރައި ކުރާނެ ގޮތް: 1. ސަރވަރ ނުވަތަ ހޯމް ޕީސީއެއްގައި އޮޕެކްސްބޮޓް އިންސްޓޯލް ކުރާށެވެ. އަޅުގަނޑު ރެކޮމެންޑް ކުރަނީ ސާވަރ، މީގެ އިތުރުން އެކްސްޗޭންޖާ ވީހާވެސް ކައިރީގައި ހުރުމާއި ރޮބޮޓަށް އަގުތައް ލިބި ވިޔަފާރިވެރިންނަށްވުރެ އަވަހަށް މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ ކަމެވެ. އަދި ޕީސީއަށް ބެލުމެއްނެތި 24/7 އޮން ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުއްޓަސް ފޯނުން ޓާމިނަލުން މުއާމަލާތްތައް ހުޅުވޭނެއެވެ. އަދި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އޮޓޮމެޓިކުން ބަންދުވާނެއެވެ. 2. ޓިންކޯފް އިންވެސްޓް އަށް އެކްސެސް ސެޓްއަޕް ކުރުން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، އެންމެ ކުޑަ އަދަދަކުން ވަކި އެކައުންޓެއް ހަދައިގެން ހަމައެކަނި އެ އެކައުންޓަށް އެކްސެސް ދީފާނެ،އެއީ ރޮބޮޓުން ތިބާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހުރި މަގާމުތައް ބަންދު ނުކުރާނެ ގޮތަކަށެވެ. 3. ރޮބޮޓްތަކާއެކު ޓެބް ހުޅުވާލުމަށްފަހު އޮޓޯޕްރޮފިޓް ރޮބޮޓް ލޯންޗްކުރުން 4. ޓިންކޯފް ޓާމިނަލް އިންނާއި އޮޕެކްސްބޮޓް ޓާމިނަލް އިން ވެސް ޓްރޭޑްސް މެނުއަލްކޮށް އެންޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރޮބޮޓުން ބްރޭކް އިވެން ސެޓްކޮށް ތިބާއަށްޓަކައި ސްޓޮޕް ހަރަކާތް ކުރާނެއެވެ. އެއީ ވަރަށް ސާދާ، ރައްކާތެރި އަދި ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ. ސްޓެޕް ބައި ސްޓެޕް ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެންމެ އާދަޔާ ހިލާފު އަދި އެންމެ އުނދަގޫ ސުވާލުތަކުން ވެސް އެއްވެސް ސުވާލެއް ހިތްހަމަޖެހިގެން ކޮށްލައްވާށެވެ. އެމީހުން އަހަރެންގެ ތަރައްޤީތައް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުތައް ކޮމެންޓް ނުވަތަ ޕީއެމްގައި ލިޔުއްވާށެވެ.


Pavel
Rate author
Add a comment