ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲ

Методы и инструменты анализа

እቲ ዶንቺያን ቻነል መርኣዪ ናይ ንግዲ ስትራተጂ እዩ፣ ከመይ ጌርካ ኣብ ንግዲ ትጥቀመሉ።
ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲ

ዶንቺያን ቻነል መመልከቲ እንታይ እዩ ትርጉሙ እንታይ እዩ፣ ቀመር ስሌት

ደራሲ ናይዚ መርኣዪ ኣሜሪካዊ ነጋዳይ ሪቻርድ ዶንቺያን እዩ። ኣጠቓቕማ ዶንቺያን ቻነላት ኣብ 1980ታት ተፈታውነት ረኺቡ። ፍሉጣት ነጋዶ ሊንዳ ራሽከን ተርትልስን ብሓገዝኦም፡ ርኡይ ዓወት ረኺቦም፡ ስርዓተ ንግዶም ሃኒጾም። ኣጠቓቕማ ዶንቺያን ቻነላት ህላወ ሓደ ትረንድ ክትፈልጥ የኽእለካ። እቲ ናይ ዋጋ ሰንጠረዥ ኣብ ውሽጢ እቲ ብመመልከቲ ዝተገለፀ ባንድ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ክኸውን እዩ። ንዝተቐበሉ ምልክታት ኣቓልቦ ብምሃብ፡ ሓደ ነጋዳይ ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ ዝንባለ ምህላዉ ወይ ዘይምህላዉ ክውስንን ዝያዳ ሓበሬታ ዘለዎ ናይ ንግዲ ውሳኔታት ክወስድን ይኽእል። እቲ መርኣዪ ከምዚ ዝስዕብ ይሕሰብ፤

 1. ብሰለስተ መስመራት ዝቖመ እዩ።
 2. እቲ ላዕለዋይ ድማ ዝለዓለ ናይቶም ዝዓበዩ ክብርታት N ባር ይውክል።
 3. እቲ ታሕተዋይ ካብቶም ዝነኣሱ ክብርታት ናይዚ ቁጽሪ ባር ዝወሓደ እዩ።
 4. እቲ ማእከላይ ከም ማእኸላይ ስነ-ቁጽሪ ናይ ክብርታት ላዕለዋይን ታሕተዋይን መስመራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ግዜ ይሕሰብ።
 5. ህላወ ምዝንባል ዝህቡ ፍልልያት ናይቲ መርኣዪ ኣለዉ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ኣወንታዊ ዋጋ ናይቲ መለክዒ ምስ ንቕድሚት ምግዓዝ፡ ኣሉታዊ ዋጋ ድማ ምስ ምዝንባል ይሰማማዕ።

እቲ ዝበዝሐ ዋጋ ናይቲ ኣብ ግምት ዝኣተወ ግዜ 20 ባር እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ንመዓልታዊ ግዜ ዝውዕል እዩ። እዚ ዋጋ እዚ ምስቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓደ ወርሒ ኣስታት 20 ናይ ስራሕ መዓልታት ከምዘሎ ዝሰማማዕ እዩ።

ዶንቺያን ቻነል መመልከቲ፤
ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲ

ከመይ ጌርካ ንዶንቺያን መርኣዪ ትጥቀመሉ፣ ትሰርዖ፣ ስትራተጂታት ንግዲ ትገብር

ብኣድማዕነት ክትነግድ ስሉጥ ስርዓተ ንግዲ ክትፈጥር ኣለካ። ኣገዳሲ ክፋሉ ድማ ትንተና ኩነታት ንግድን ምልላይ ተስፋ ዘለዎም ዕድላት ንግድን እዩ። ምቹእ ናይ ንግዲ ስትራተጂ ንምምራጽ፡ ህላወ ሓደ ኣንፈትን ኣንፈቱን ምፍላጥ የድሊ። ንኣብነት ንላዕሊ ዝኸይድ ዝንባለ እንተሃልዩ፡ እቶም ጥቕስታት ንገለ እዋን ልዕሊ ማእከላይ መስመር ናይተን ዶንቺያን ቻነላት ከም ዝርከቡ ክትዕዘብ ትኽእል። እቲ ዋጋ ኣብ ምዕባለ ይርከብ።
ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲእቲ ዋጋ ናብ ላዕለዋይ መስመር ክቐርብ ምስ ጀመረ፡ እዚ ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ ሓያል ንላዕሊ ምንቅስቓስ ከምዘሎ የመልክት። ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ቁልቁል ዝወርድ ኣንፈት ንዛረብ እንተኾይንና ጥቕስታት ኣብ ጥቓ ታሕተዋይ መስመር ናይ ዶንቺያን ቻነል ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሑ እዮም። ምጅማር ናይዚ መስርሕ ንመሸጣ ትራንዛክሽን ንምእታው መሰረት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብነት ናብ ንግዲ ምእታው፦
ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲቅድሚኡ ሓደ ነጋዳይ ድሮ ብመሰረት ኣንፈት እቲ ኣንፈት ኣብ ንግዲ እንተሃልዩ፡ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ኣንፈት ምውሳኽ ስነ-መጐታዊ ምኾነ።

ናብ ንግዲ ኣብ እትኣትወሉ እዋን፡ ኣድላይነት ግቡእ ምሕደራ ሓደጋ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ። ነዚ ብፍላይ፡ ንመቐመጢ ስቶፕ ሎስ ዝያዳ መኽሰብ ዘለዎ ነጥቢ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ – እቲ ትራንዛክሽን፡ ክሳራ ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ ብዘእምን መንገዲ ዝዕጾ ደረጃ።

እንታይ ዓይነት ዋጋ ዋጋ ክጥቀም ከምዘለዎ ንምግላጽ፡ ኣብቲ ሰንጠረዥ ምዕባለ ክህሉ ከሎ ዝህሉ ኩነታት ንርአ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ጥቕስታት ልዕሊ ማእከላይ መስመር ክህልዉ እዮም። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ነጋዳይ ልክዕ ኣብ ትሕቲ እዚ መስመር ወይ ኣብ ታሕተዋይ ወሰን ናይቲ ዶንቺያን ቻነል መዕረፊ ከቐምጥ ይኽእል። እቲ ምርጫ ኣብቲ ዝጥቀመሉ ስርዓተ ንግዲን ንቡር ዝቖጽሮ ሓደጋን ይምርኮስ። እቲ ቀዳማይ ኣማራጺ ዝያዳ ሓደገኛ እዩ፣ ግን እቲ ዝንባለ ንዝውዳእ ህሞት ብዝያዳ ብልክዕ ንምውሳን ክሕግዝ እዩ ንሓደ ክኸውን ዝኽእል ምውጻእ ካብቲ ንግዲ፣ ይኹን እምበር፣ ኣብዚ ብዘይተሓሰበ መንገዲ ምብጋስ ይከኣል እዩ ዋላ እቲ ምዕባለ ዝቕጽል እንተቐጸለ። ኣብቲ ታሕተዋይ መስመር ስቶፕ ሎስ ምቕማጥ ብኣጋጣሚ ናይ ምብጋሱ ሓደጋ ከጉድሎ እዩ። ምስ ንታሕቲ ዝወርድ ኣንፈት ክትሰርሕ ከለኻ፡ ስቶፕ ሎስ ኣበይ ከም ዘቐምጥ ዝውሰን ብተመሳሳሊ መንገዲ ይውሰን። ኣቀማምጣኡ ካልኦት መርኣይታት ተጠቒምካ ምፍላጥ ይከኣል። ንኣብነት, እቲ ናይ ATR መርኣዪ ነዚ ዕላማ ብሰፊሑ ይጥቀመሉ። ብቐሊል ኣዘራርባ፡ ማእከላይ ዋጋ ምዕባለ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰነ ቁጽሪ ባር ዘርኢ እዩ። ኣብ ዝለዓለ ናይ ግዜ ገደብ ምጥቃም ይሓይሽ። ንኣብነት ኣብ ናይ ኣርባዕተ ሰዓታት ናይ ግዜ ገደብ ክትነግድ ከለኻ፡ ነቲ ንመዓልታዊ ሰንጠረዥ ዝተሓሰበ ATR ክትጥቀመሉ ምቹእ እዩ። ምስ ጎድናዊ ትረንድ፡ ስፍሓት ናይቲ ባንድ ኣቓልቦ ክትህብ ኣለካ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ባንድ ክጸብብ ከሎ ሓያል ንላዕሊ ወይ ንታሕቲ ምንቅስቓስ ትጽቢት ክግበር ይግባእ። ኣብዚ ምጅማር ናይ ሓደ ትረንድ ምንቅስቓስ ምጽባይን ድሕሪ ምጅማሩ ብቕጽበት ናብ ሓደ ንግዲ ምእታውን ረብሓ ኣለዎ። ምድልዳልን ትረንድ ምጅማርን፤ ኣብ ናይ ኣርባዕተ ሰዓታት ግዜ ክትነግድ ከለኻ፡ ነቲ ንመዓልታዊ ሰንጠረዥ ዝተሓሰበ ATR ክትጥቀመሉ ምቹእ እዩ። ምስ ጎድናዊ ትረንድ፡ ስፍሓት ናይቲ ባንድ ኣቓልቦ ክትህብ ኣለካ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ባንድ ክጸብብ ከሎ ሓያል ንላዕሊ ወይ ንታሕቲ ምንቅስቓስ ትጽቢት ክግበር ይግባእ። ኣብዚ ምጅማር ናይ ሓደ ትረንድ ምንቅስቓስ ምጽባይን ድሕሪ ምጅማሩ ብቕጽበት ናብ ሓደ ንግዲ ምእታውን ረብሓ ኣለዎ። ምድልዳልን ትረንድ ምጅማርን፤ ኣብ ናይ ኣርባዕተ ሰዓታት ግዜ ክትነግድ ከለኻ፡ ነቲ ንመዓልታዊ ሰንጠረዥ ዝተሓሰበ ATR ክትጥቀመሉ ምቹእ እዩ። ምስ ጎድናዊ ትረንድ፡ ስፍሓት ናይቲ ባንድ ኣቓልቦ ክትህብ ኣለካ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ባንድ ክጸብብ ከሎ ሓያል ንላዕሊ ወይ ንታሕቲ ምንቅስቓስ ትጽቢት ክግበር ይግባእ። ኣብዚ ምጅማር ናይ ሓደ ትረንድ ምንቅስቓስ ምጽባይን ድሕሪ ምጅማሩ ብቕጽበት ናብ ሓደ ንግዲ ምእታውን ረብሓ ኣለዎ። ምድልዳልን ትረንድ ምጅማርን፤
ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲእዚ መርኣዪ እዚ ንሓደ ንግዲ ኣበይ ምዕጻው ዝበለጸ ምዃኑ ብልክዕ ኣይሕብርን። ብተግባር ነዚ ዕላማ ዝጥቀሙሉ ነጋዶ መብዛሕትኡ ግዜ ስዒቡ ዝመጽእ ስቶፕ ይጥቀሙ። ነዚ ንምግባር ድማ እቲ ኣንፈት እናማዕበለ ምስ ከደ፡ እቲ ኣቐዲሙ ዝተቐመጠ ስቶፕ ሎስ ምስቲ ኣንጻር ወሰን ናይቲ ቻነል ምእንቲ ክሰማማዕ፡ ናብ ኣንፈት ምንቅስቓስ ይንቀሳቐስ።

ንኣብነት ምስ ዝዓቢ ዝንባለ፡ ስቶፕ ሎስ ኣብ ታሕተዋይ ዶብ ናይቲ ባንድ፡ ኣብ ዝንኪ ኣንፈት ድማ ኣብ ላዕለዋይ ዶብ ይቕመጥ። እዚ ስትራተጂ ኣብ መዓልታዊ ቻርት ክትነግድ ከለኻ ዝያዳ ውጽኢታዊ ምዃኑ ይእመን።

እቲ ደንቢ መጠን ናይቲ ትራንዛክሽን እውን ይምልከት። እቲ ዋጋ ናብ ቅኑዕ ኣንፈት እንተተጓዒዙ፡ ሽዑ እናዓበየ ምስ ከደ፡ እቲ መጠን በብቑሩብ ይውስኽ። እቲ ትራንዛክሽን እንተዘይተዓዊቱ፡ ሽዑ እቲ ነጋዳይ ብተዛማዲ ውሑድ ገንዘብ ክስእን እዩ። እቲ ስራሕ ብዓወት ምስ ዝዛዘም እቲ መኽሰብ ካብቲ ምትዕርራይ ናይቲ መጠን ገንዘብ ከይተፈፀመ ብኣግባቡ ዝዓበየ ክኸውን እዩ። ኣብ ሓደ ትራንዛክሽን ዝውዕል መጠን ገንዘብ ኣብ ዝውሰንሉ እዋን፡ ሕግታት ምሕደራ ሓደጋ፡ ከምኡ’ውን ምስ ምሕደራ ርእሰ-ማል ዝተኣሳሰሩ ኣብ ግምት ምእታው የድሊ። እቲ ነጋዳይ ኣብ ስርዓቱ ንግዱ ክቐርፁ ኣለዎም።

መዓስ ንዶንቺያን ቻነል መመልከቲ ንጥቀመሉ

ልዕሊ ዓቐን ዝተዓደገ ወይ ልዕሊ ዓቐን ዝተሸጠ ኩነታት ንምፍላጥ ዶንቺያን ቻነል ምጥቃም ኣይምከርን። ነዚ ዕላማታት እዚ ድማ ካልእ መገድታት ክጥቀም ይግባእ። እቲ መርኣዪ ንህላወ ሓደ ኣንፈት ንምፍላጥ ዝምችእ እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ሰንጠረዥ ልዕሊ ወይ ትሕቲ ማእከላይ መስመር ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ እዩ። እቲ ኣንፈት ኣዝዩ ሓያል እንተኾይኑ፡ ሽዑ እቲ ቻርት ኪኖ ናይ ዶንቺያን ቻነላት ክኸይድ ይኽእል እዩ። እቲ ናይ መጀመርታ ህሞት ከም ምልክት ተጠቒምካ ናብ ሓደ ንግዲ ብኣንፈት ምንቅስቓስ ክኣቱ ይኽእል። ሓያል ኣንፈት ዘለዎ ንግዲ ምእታው፦
ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲብሓገዝ እቲ ኣብ ግምት ዝኣተወ መርኣዪ
ኣንፃር ኣንፈት ዘለዎም ንግዳት ምክያድ ይከኣል እዩ።. ንመጀመርታኦም ዝኸውን ምልክት ናይ ሓሶት ምብትታን ናይቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዶብ ቻነል ክኸውን ይኽእል። ብድሕሪኡ ምስቲ ሕዚ ዘሎ ኣንፈት ዝፃረር ኣንፈት ንግዲ ምጅማር ዝከኣል ይኸውን። ኣብነት ናይ ሓደ ጸረ-ትረንድ ንግዲ፤
ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲኣብዚ ኣብ ግምት ዝኣቱ ዘሎ ጉዳይ፡ ድሕሪ እቲ ናይ ሓሶት ምብራር ጽንኩር ስቶፕ ሎስ ምቕማጥ ይምከር፡ ኣብቲ ተጻራሪ ጫፍ ናይቲ ቻነል ምስ በጽሐ ወይ ምልክታት ለውጢ ኣንፈት ምስ ዝረአ ድማ ነቲ ውዕል ክትዓጽዎ ትኽእል። ካልኦት መርኣይታት ብሓንሳብ ምስ ዝጥቀሙ ብቕዓት ኣጠቓቕማ ይውስኽ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቶም ኣብ ኣንፈት ናይቲ ኣንፈት ለውጢ ከም ዝመጽእ ዝትንብዩን ካብቲ ትራንዛክሽን ንምውጻእ ትኽክለኛ ነጥቢ ንምርካብ ዝሕግዙን ብፍላይ ጠቐምቲ ክኾኑ እዮም። ንኣብነት፡ ተንቀሳቓሲ ማእከላይ ደረጃታት፡ ህላወን ጥንካረን ሓደ ኣንፈት ብዝያዳ ብዘተኣማምን መንገዲ ንምፍላጥ ክውዕል ይኽእል። ነዚ ንምግባር ድማ ዝዓበየ ናይ ግዜ ገደብ ምጥቃም ምቹእ እዩ። ካብ ሓደ ንግዲ ዝመጽእ ናይ መውጽኢ ምልክታት ንምፍላጥ፡ ንኣብነት፡ ዝተፈላለዩ ውህደት ናይ ጃፓናውያን ሽምዓታት ወይ ዝተፈላለዩ ኦሲሌተራት ተጠቒምካ ዝረኽብዎም ምልክታት ክትጥቀም ትኽእል። ዝያዳ መኽሰብ ዘለዎም ድማ ብኣንፈት እቲ ኣንፈት ዝፍፀሙ ትራንዛክሽን እዮም። ይኹን እምበር ምኩራት ነጋዶ እውን ፀረ ትረንድ ንግዲ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ሓደጋ ክውስኽ እዩ፣ ግን ዝያዳ ዕድላት መኽሰብ ክህሉ እዩ። እቲ መርኣዪ ዳርጋ ምስ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሸርፊ ንብረትን ምስ ዝኾነ ናይ ግዜ ገደብን ክትሰርሕ ከለኻ ውጽኢታዊ እዩ። እቲ ነጋዳይ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ ኣረኣእያ ንምፍላጥ፡ ኣጠቓቕማኡ ምስ ኩነታቱ ከመዓራርዮ እናፈተነ፡ ባዕሉ ክፍትን ይግባእ።

ንጐድናዊ ዝንባለ ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ ቻነል ዶንቺያን ይጸብብ፡ እዚ ድማ ጠቓሚ ምልክታት ናይ ምቕባል ዕድላት ይንኪ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣጠቓቕምኡ እኹል ውጽኢታዊ ኣይክኸውንን እዩ። ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ኣብ ግምት ዝኣቱ ዘሎ መርኣዪ፡ መጀመርታ ናይ ሓደ ኣንፈት ክትፈልጥ ዘኽእለካ ምዃኑ፡ ንመኽሰብ ዝኸውን መኽሰብ ዘለዎ ዕድላት ክትረክብ ዘኽእለካ ምዃኑ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ።

ረብሓን ሕማቕን ንግዲ ኣብ ዶንቺያን ቻነል

እቲ መርኣዪ እዞም ዝስዕቡ ብልጫታት ኣለዉዎ፤

 1. ህላወ ወይ ዘይምህላው ሓደ ኣንፈት፡ ከምኡ’ውን ሓይሉ ዘርኢ እዩ።
 2. ዶንቺያን ቻነል ምልክታት ምድንጓይ የብሎምን።
 3. ደረጃ ምዕባለ ትረንድ ንምፍላጥ ክውዕል ይኽእል። ናይ መወዳእታ እንተኾይኑ ዋላ ከከም ኣንፈት ኣብቲ ትራንዛክሽን ዘይምእታው ወይ ብጥንቃቐ ዘይምፍጻም ኣድላዪ እዩ።
 4. እዚ መርኣዪ ’ ዚ ንዘይርጉእነት ዕዳጋ ንምፍላጥ ቀሊል ይገብሮ ።
 5. ንግዲ መእተዊ ነጥብታት ክትረክብ የኽእለካ፣ ከምኡ’ውን ንመቐመጢ ስቶፕ ሎስን መኽሰብ ምውሳድን ምውራድ።
 6. ቅድሚ ሓያል ምንቅስቓስ ምጅማሩ ናይ ትረንድ ምድልዳል ህሞት ንምውሳን ክሕግዝ እዩ።

ከም ጉድለት ድማ ​​ጎናዊ ትረንድ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ኣተገባብርኡ ካብቲ ናይ ትረንድ ምንቅስቓስ ዘለዎ ኩነታት ዝወሓደ ውፅኢታዊ ምዃኑ ይፍለጥ። ካልእ ጸገም ድማ ካብ ንግዲ መኽሰብ ሒዝካ ክትወጽእ ትኽክለኛ ምልክታት ዘይምህላው እዩ። ነዚ መርኣዪ ምጥቃም መኽሰብ ዘለዎ ስርዓተ ንግዲ ክትሃንጽ የኽእለካ። ዶንቺያን ቻነል ርኡይ ክፋል ናይቲ መለክዒታቱ ክትውስን የኽእለካ። ዝያዳ ዘተኣማምን ምልክታት ንምርካብ ካልኦት መርኣይታት ብምጥቃም ነቲ ስራሕ ብእኡ ክትምልእ ይምከር። ኣጠቓቕማ ዶንቺያን ቻነል፡ ደው ምባልን ሸቶን ናይቲ ትራንዛክሽን ኣብ ዝቕመጠሉ እዋን፡ ንኣብነት ብደረጃ 1:4 ወይ ልዕሊኡ፡ ሬሾ ናይቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ሓደጋን ሽልማትን ንምርግጋጽ የኽእል። ተኣማንነት ናይቶም ዝተቐበሉ ምልክታት ንምዕባይ፡ ነቶም ትጽቢት ዝግበረሎም መእተዊ ነጥብታት ተወሳኺ መጽረዪታት ክትተክል ኣለካ። እቲ ተጠቃሚ ከምዚ ዝበለ ንውሓት ናይቲ መርኣዪ ግዜ ክመርጽ ኣለዎ፣ እዚ ድማ ቁጽሪ መኽሰብ ዘለዎም ንግዳት ክውስኽ እዩ። ዶንቺያን ቻነል መመልከቲ ዶንቺያን ቻነል፡ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ፡ ስትራተጂ፡ ቅጥዕታት – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E…

ኣተገባብራ ዶንቺያን ቻነል ኣብ MT 4 ተርሚናል

ዶንቺያን ቻነላት ብብቕዓቶም ይፍለጡ እዮም፣ እዚ መርኣዪ ግን ንኣብነት ኣብቲ ንሜታትሬደር ተርሚናል ዝኸውን ስታንዳርድ ስብስብ ኣይተኻተተን። ንኽትጥቀመሉ ንኣብነት ኣብ ራብዓይ ስሪት ናይቲ ተርሚናል መጀመርታ ኣውሪድካ ክትተክል ኣለካ። ነዚ ንምግባር ድማ ከምዚ ዝስዕብ ንቕጽል፤

 1. ንኽትወርዶ ሊንክ ክትረክብ ኣለካ። ንኣብነት ንሜታትሬደር 4 ነዚ ዝስዕብ ሊንክ https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ንመቕዳሕ ዝኸውን ማህደር መጀመርታ ክፈትሕ ኣለዎ።
 2. ኣብቲ ቀንዲ ዝርዝር “File” ዝብል ክፋል ከፊትና ኣብኡ “Open data directory” ዝብል መስመር ምምራጽ የድሊ።

ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲ

 1. ድሕሪኡ ናብቲ “MQL4” ዝብል ንኡስ ማህደር ክትከይድ ከድልየካ እዩ፣ ድሕሪኡ ድማ – ናብ “Indicators” ክትከይድ ኣለካ።ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲ
 1. ነቲ መመልከቲ ናብቲ ዝተኸፍተ ማህደር ክትቅድሖ ከድልየካ እዩ።
 2. ብድሕሪኡ ነቲ ተርሚናል ዳግማይ ክትጅምሮ ኣለካ።
 3. ድሕሪኡ ኣብቲ ብሕታዊ መርኣዪታት ዝርከበሉ ክፍሊ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲ

 1. ክትጅምር ከለኻ፡ ነቲ ናይ መመልከቲ ግዜን ምዝንባሉን ክትመርጽ ኣለካ። እቶም ዝበዝሑ ዝጥቀሙሉ ክብርታት ብቕደም ተኸተል 20ን 2ን እዮም።

ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲ

 1. ኣድላዪ እንተኾይኑ፡ ዋላ እኳ እቲ ነባሪ ቅጥዕታት ብብዙሓት ውጽኢታዊ ኮይኑ እንተተቖጽረ፡ ካልእ ቅጥዕታት ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ። ስትራተጂ ምጥቃም ዶንቺያን ቻነል ኣብ ንግዲ

ከምኡ’ውን ዓይነት ዝጥቀሙሉ መስመራት፡ ርጉድነቶምን ሕብሮምን ምግላጽ ይከኣል እዩ። እዚ ብፍላይ ሓደ ነጋዳይ ካብ ሓደ ንላዕሊ መርኣዪ ክጥቀም ከሎ ጠቓሚ እዩ።

info
Rate author
Add a comment