Söwda gönüburçlugy: diagramma nähili görünýär, söwda strategiýasy

Методы и инструменты анализа

Söwda gönüburçlugy – bu näme, diagramma nähili görünýär, söwda strategiýasy. Söwda gönüburçlugy iň meşhur we meşhur şahsyýetleriň biridir. Dürli bazarlarda söwda edýän söwdagärler oňa ýolbaşçylyk edýärler. Diagrammada gönüburçly nagşy gören söwdagär, häzirki wagtda gatnaşyjylaryň karar bermeýändigine düşünip biler, ýöne iru-giç bu döwür gutarar we tendensiýa belli bir ugurda hereketini dowam etdirer.
Söwda gönüburçlugy: diagramma nähili görünýär, söwda strategiýasy

Diagrammada gönüburçly şekili nädip hasaplamaly – dogry düşündiriş

Diagrammada gönüburçlugy düşündirmek gaty aňsat. Bahalar diagrammasyny birleşdirýän we goldaw we garşylyk derejeleri bilen çäklendirilen gapdal koridora meňzeýär. Adatça nagyş, tendensiýa ýokary bolsa ýa-da aşak düşýän bolsa goldaw derejesine bahanyň urulmagy bilen başlaýar. Soňra baha ters derejä gaýdýar. Şondan soň baha iki derejäniň arasyndaky kanalda özüni tapýar we ahyrsoňy olaryň biriniň üstünden geçýänçä hereket edýär. Bahanyň derejeden geçip, indiki şem kanalyň daşynda ýapylýança, nagşyň tamamlanmagy hakda gürleşmek mümkin däl. Şol bir wagtyň özünde gönüburçluk näçe dar bolsa, bahanyň derejesi şonça-da güýçlenýär. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-trajdinge.htm theogsa-da, hemişe gönüburçluk garaşsyz şekil hökmünde hereket etmeýär. Köplenç başga bir belli nagşyň bir bölegi –
baýdak . Baýdak gönüburçlugyň uzyn ýokary ýa-da aşak tizlik bilen, goldaw ýa-da garşylyk derejesine ýetmegi bilen kesgitlenip bilner (tendensiýa baglylykda). Geljekde bahalar derejeleriň arasynda birleşýär we bölünişige çenli üýtgeýär, bu, adatça, başlangyç impuls bilen kesgitlenen tendensiýany dowam etdirýär.
Söwda gönüburçlugy: diagramma nähili görünýär, söwda strategiýasy

“Gönüburçluk” şekiliniň düzüm bölekleri

Söwda gönüburçlugy “piklerden” we “ýykylýar”. Käbir analitikler söwdada gönüburçluk nagşyna iki aýlawdan soň seredip başlasa-da, olaryň üçüsinden az bolmaly däldir. Şeýle nokatlaryň iň köp mukdary hiç hili çäklendirilmeýär. Şeýle-de bolsa, tejribeli söwdagärler olardan kän bolmajakdygyny bilýärler. Adatça bahalar çäk setirlerine birnäçe gezek degýär, soň bolsa olary bozýar. Sesler hakda näme? Gönüburçlugyň emele gelmegi bilen göwrümleriň kem-kemden azalýandygyny görmek bolýar, nagyş gutarandan soň sesiň iň pes derejä ýetip biljekdigini hem görmek bolýar.

Bölünmek, adatça göwrümiň düýpli ýokarlanmagy bilen utgaşýar. Eger bökdençlik ýüze çykan bolsa, ýöne göwrümi ösmedik bolsa, bölünişigiň ýalan bolmagy gaty ähtimal. Şeýle-de bolsa, hakyky ýa-da ýalňyş bölünişigi hasaplanyňyzda diňe göwrümlere ünsi jemlemeli däl. Üstünlikli bökdençlik göwrümdäki düýpli üýtgeşmeler bilen bilelikde bolmaýar, şonuň üçin birbada birnäçe görkezijä ünsi jemlemek has gowudyr.

“Gönüburçlugyň” görnüşleri

Upokarky ýa-da aşak düşişe baglylykda gönüburçluk degişlilikde gödek ýa-da aýlawly bolup biler.

gödek nagyş

Söwda bilen baglanyşykly gönüburçluk peseliş döwründe emele gelýär. Bu ýagdaýda gödek söwdagärler garşylyk çyzygy bozulandan soň pozisiýany ýapmak üçin köp wagt alýarlar.
Söwda gönüburçlugy: diagramma nähili görünýär, söwda strategiýasy

Aýy nagşy

Bu ýagdaýda tersine, oňaýsyz pozisiýany eýeleýän söwdagärler şortikleri açýarlar we goldaw liniýasynyň bahasynyň kesilmegine garaşýarlar. Şoňa laýyklykda söwdada aýy gönüburçluk peseliş döwründe emele gelýär.
Söwda gönüburçlugy: diagramma nähili görünýär, söwda strategiýasy

Söwdagärler üçin tehniki derňewde gönüburçly nagşy nädip ulanmaly

Tehniki derňewde gönüburçly nagşy ulanyň
ýeterlik derejede ýönekeý. Ilki bilen, onuň emele gelmeginden ozal haýsy tendensiýanyň – ýokary galmagy ýa-da aşak düşmegi düşünmelidir. Diagrammada başga, has ähmiýetli nagyşlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny görmek gerek. Indiki ädim goldaw we garşylyk çyzyklaryny kesgitlemekdir. Muny nagşyň içindäki bahalaryň ýokary we pes derejelerini bellemek arkaly etmek aňsat. Mundan başga-da, söwdagär diňe arakesmä garaşmaly. Bolandygyna göz ýetirmek üçin yrgyldamalary goşmaça ulanmak maslahat berilýär. Positionagdaýyň giriş nokady “açyş” şeminiň ýapylmagy bolar. Elbetde, umumy söwda strategiýasyna baglylykda tapawutlanýan “gönüburçlukda” söwda etmegiň başga ýollary hem bar. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Nusganyň içinde söwda etmäge mynasypmy? Bu hasap boýunça hünärmenleriň biragyzdan pikiri ýokdy. Aslynda, her bir ýagdaý aýratyn. Iň ýokary we iň pes bahanyň aralygy az bolsa, gönüburçlugyň içinde söwda etmegiň az manysy bar. Şol ýagdaýlardan başga, elbetde, söwdagär haýsydyr bir
deri bilen gyzyklanmasa .

Goldaw we garşylyk derejesiniň arasyndaky tapawut möhüm bolsa we nagyş ýeterlik uzak wagtlap ösýän bolsa, onuň içinde söwda etmek gaty mümkin. Munuň üçin gapdalyndaky tendensiýa bilen söwda düzgünlerini berjaý etmeli.
Söwda gönüburçlugy: diagramma nähili görünýär, söwda strategiýasy

Nagyşyň oňaýly taraplary

Gönüburçluk meşhur söwda görnüşidir. Munuň birnäçe esasy artykmaçlygy bilen baglanyşykly:

 1. Islendik bazarda tapyp bilersiňiz: aksiýa, walýuta we başga. Bu san düýbünden ähliumumydyr.
 2. Söwda bilen gönüburçly nagşy diagrammada tanamak aňsat, adatça, derrew gözüňi özüne çekýär, hatda tejribesiz başlangyç hem başaryp bilýär.
 3. Bu şekil diňe bir aňsat tanalmaýar, ýörite goşmaça bilim we başarnyklar bolmazdan, onuň bilen işlemek hem aňsat. Aer açmak we ýapmak üçin bal tapmak, uzak ýa-da gysga söwda etse-de, islendik söwdagär üçin kyn däl.

Söwda gönüburçlugy: diagramma nähili görünýär, söwda strategiýasyBu şekiliň kemçilikleri barmy? Gynansagam hawa. Onuň esasy kemçiligi, elmydama bar bolan ýalan bökdençlik töwekgelçiligi. Söwdagär diagrammada nädip kesgitlemelidigini bilmese, gönüburçlugy ulanmak hatda ýitgilere sebäp bolup biler. Gönüburçlugyň başga bir erbet tarapy, diňe uzak möhletlerde gowy işleýär. Gysga wagtlyk çarçuwalarda söwda etmegi halaýanlar üçin gönüburçluk kän bir peýda getirmez.

Istalňyşlyklar we töwekgelçilikler

Gönüburçlugy ulanyp söwda edeniňizde ýalňyşlyklara näme sebäp bolup biler? Olaryň köpüsi bölünişigiň ýalňyş kesgitlemesi we netijede ýer açmak üçin pursatyň nädogry saýlanmagy bilen baglanyşykly. Munuň öňüni almak üçin gönüburçlugyň göwresinde ýokary göwrümli, uzyn taýakly şemler ýaly ýalňyş bölünişik alamatlaryny ulanmak ýeterlikdir. Anotheratda saklamaly ýene bir zat, gönüburçlugyň hemişe asyl tizlige we tendensiýa bagly bolmazlygydyr. Köplenç, şekil ýeterlik derejede emele gelse, esasy impuls indi oňa düýpli täsir etmeýär. Diýmek, başlangyç tendensiýa garamazdan bölünişik islendik ugurda bolup biler. Gönüburçluk söwdada nagyşlaryň umumy töwekgelçiligi bilen hem häsiýetlendirilýär. Bu ýerde nagyşlaryň söwda strategiýasyndan üzňe işlemeýändigine düşünmelidiris. Edil beýleki nagyşlaryň aňyrsynda bolşy ýaly, gönüburçlugyň aňyrsynda bazaryň belli bir logikasy, satyjylaryň we alyjylaryň özüni alyp barşy bar. Söwdagär diňe geometrik şekili görse, nagşy üstünlikli ulanyp bilmez. Söwda gönüburçlugy – söwda strategiýalary: https://youtu.be/0z1dL_iQ_i8

Bilermeniň pikiri

Hünärmenler söwdada gönüburçlugy ulanmak meselesinde dürli pozisiýa eýeleýärler. Jon Merfi nagyşyň içinde söwda etmekden gorkmazlygy maslahat berýär. Muny söwdagäriň bu ýagdaýda ýüzbe-ýüz bolýan pes töwekgelçilikleri bilen düşündirýär, bahasy henizem konsolidasiýa setirleri bilen çäklenýär. Haýsydyr bir bökdençlik ýüze çyksa-da, söwdagär hemişe tendensiýa ugrunda söwda etmäge mümkinçilik alar. Aleksandr eraşuly gönüburçlugyň içinde söwda edende bahany gyralaryndan yzyna gaýtarmak strategiýasyny ulanmagy maslahat berdi. Bahalar jemlenende, gysga möhletli gowy wezipeleri açyp boljakdygyny öňe sürdi. Eraşuly goldaw setirinde satyn almagy we bahanyň garşylyk derejesine ýeteninde satmagy teklip etdi, munuň hakykatdanam bolup geçendigine düşünmek üçin yrgyldamalary ýa-da beýleki görkezijileri ulanmagy maslahat berdi. Şeýle hem, geljekki tendensiýada ýalňyşmazlyk üçin,
Söwda gönüburçlugy: diagramma nähili görünýär, söwda strategiýasyEmma Jek Şwager gönüburçlugyň içinde söwda etmegi maslahat bermeýär. Hünärmen, ähli ünsi bölüniş ýerlerini tapmaga gönükdirmegi maslahat berýär. Upetip gelýän bökdençligiň esasy alamatlaryndan biri, wagt faktory diýýär. Nusga näçe uzyn bolsa, ýakyn wagtda gutarmak mümkinçiligi şonça-da ýokarydyr. Şeýle hem, nagyşdaky üýtgewsizligiň peselmegini bökdençlik üçin signal diýip atlandyrýar. Töwekgelçilikleri azaltmak üçin Schwager bölünişigiň tassyklanmagyna garaşmagy we bu tassyklamalar peýda bolýança pozisiýalary açmazlygy maslahat berýär.

info
Rate author
Add a comment

 1. Гусев В.П.

  Словесный понос. не более. Треп по материалам Мэрфи – это 40 лет назад. Рынок давно поменялся.

  Reply
  1. Pavel

   Как точно вы охарактеризовали свой комментарий.

   Reply
  2. Pavel

   А если по делу, то видел ваши труды и телеграм. Вы явно можете больше и лучше написать то что имели ввиду изначально, но почему-то высказались в такой неконструктивной форме.

   Reply