Daldala keessatti reektaangilii: akkaataa inni chaartii irratti mul’atu, tooftaalee daldalaa

Методы и инструменты анализа

Rectangle in trading – maal akka ta’e, akkamitti chaartii irratti akka mul’atu, tooftaalee daldalaa. Reektaangiliin daldalaa kun namoota beekamoo fi jaallataman keessaa isa tokkodha. Daldaltoonni gabaa adda addaa keessatti daldalan ittiin qajeelfamu. Daldalaan tokko chaartii irratti paateeniin rektaangilii arguun yeroo kanatti dorgomtoonni murteessoo akka hin taane hubachuu danda’a, garuu yeroo gabaabaa keessatti yeroon kun ni xumurama, adeemsi kallattii kennameen sochii isaa itti fufa.
Daldala keessatti reektaangilii: akkaataa inni chaartii irratti mul’atu, tooftaalee daldalaa

Akkaataa boca reektaangilii gabatee irratti shallagnu – hiika sirrii

Reektaangilii chaartii irratti hiikuun baay’ee salphaadha. Koridoorii cinaa chaartii gatii jabeessuu fi sadarkaa deeggarsaa fi mormiitiin daangeffame fakkaata. Yeroo baay’ee paateeniin kan jalqabu gatiin yoo adeemsi ol ka’e sadarkaa mormii ykn yoo gadi bu’e sadarkaa deeggarsa rukutuu irraati. Sana booda gatiin gara sadarkaa faallaa kanaatti deebi’a. Sana booda gatiin sadarkaa lama gidduu jiru keessa of argatee hanga dhumarratti isaan keessaa tokko cabsutti keessa socho’a. Hanga yeroo gatiin sadarkaa cabsee shugguxiin itti aanu chaanaaliin ala cufamutti waa’ee xumura paateeniin dubbachuun hin danda’amu. Kanuma waliin, rektaangiliin hamma dhiphatu, gatiin sadarkaa sana keessaa momeentii guddaa cabsa. https://articles.opexflow.com/mala-fi-meeshaalee-xiinxala/svechnye-formacii-v-trajdinge.htm Karaa biraatiin, yeroo hunda rektaangilli akka fakkii of danda’eetti hin hojjetu. Yeroo baayyee qaama paateeniin beekamaa kan biraati – .alaabaa . Alaabaan adda baafamuu kan danda’u rektaangilli sun momeentii dheeraa ol ykn gadi ta’een durfamuu isaatiin, sadarkaa deeggarsa ykn mormii (akkaataa adeemsaatti) ga’uudhaan. Gara fuulduraatti gatiin sadarkaa gidduutti walitti makamee hanga caccabuutti kan jijjiiramu yoo ta’u, kunis akka seeraatti adeemsa kaka’umsa jalqabaatiin kaa’ame itti fufa.
Daldala keessatti reektaangilii: akkaataa inni chaartii irratti mul’atu, tooftaalee daldalaa

Qaamonni fakkii “rektaangilii” hundeessan.

Reektaangiliin daldalaa “peaks” fi “falls” of keessaa qaba. Xiinxaltoonni tokko tokko daldala keessatti akkaataa rektaangilii akkasitti ilaaluu kan jalqaban ta’us, erga utaalanii lama booda. Lakkoofsi qabxii akkasii ol’aanaa ta’e karaa kamiinuu hin daangeffamu. Haa ta’u malee daldaltoonni muuxannoo qaban baay’ee akka hin baay’anne ni beeku. Yeroo baayyee gatiin sarara daangaa yeroo hedduu tuqa, achiis ni cabsa. Jildiiwwan hoo? Akkuma reektaangilli uumamu, jildiiwwan suuta suutaan hir’achaa akka deeman, yeroo paateeniin xumuramutti, jildii xiqqaa illee gahuu akka danda’u ilaaluun ni danda’ama.

Caccabni yeroo baay’ee baay’ina baay’ee dabaluu wajjin kan walqabatudha. Yoo caccabni uumame, garuu jildii hin guddanne ta’e, carraan caccabni sun soba ta’uu isaa guddaadha. Haa ta’u malee, yeroo cabbii dhugaa ykn sobaa shallagu jildii qofa irratti xiyyeeffachuun gatii hin qabu. Yeroo baayyee kan ta’u caccabni milkaa’aan jijjiirama guddaa jildii wajjin kan hin deemne waan ta’eef agarsiistota hedduu yeroo tokkotti xiyyeeffachuun gaariidha.

Gosoota “rektaangilii”.

Uptrend ykn downtrend irratti hundaa’uun, rectangle bullish ykn bearish ta’uu danda’a, akkaataa wal duraa duubaan.

bullish pattern jedhamuun beekama

Daldala keessatti reektaangilli bullish yeroo gadi bu’iinsaatti uuma. Haala kana keessatti daldaltoonni bullish erga sararri mormii cabee booda bakka cufuuf jecha yeroo dheeraa deemuu barbaadu.
Daldala keessatti reektaangilii: akkaataa inni chaartii irratti mul’atu, tooftaalee daldalaa

Akkaataa gadi bu’aa (bearish pattern).

Haala kana keessatti faallaa kanaati, daldaltoonni ejjennoo gadi bu’aa fudhatan uffata gabaabaa bananii gatiin sarara deeggarsa cabsuu eegu. Haaluma kanaan, daldala keessatti rektaangiliin gadi bu’aa (bearish rectangle) yeroo gadi bu’iinsaatti uuma.
Daldala keessatti reektaangilii: akkaataa inni chaartii irratti mul’atu, tooftaalee daldalaa

Xiinxala teeknikaa daldaltootaaf keessatti akkaataa itti fayyadama paateeniin rektaangilii

Xiinxala Teeknikaa keessatti Paattara Reektaangilii fayyadamisalphaa gahaadha. Jalqaba irratti, uumamuu isaa dura adeemsi maal akka ta’e hubachuun barbaachisaadha – ol ba’uu ykn gadi bu’uu. Akkasumas, chaartii irratti fakkiiwwan biroo, kanneen caalaatti barbaachisoo ta’an jiraachuu isaanii ilaaluuf ilaaluun barbaachisaadha. Tarkaanfiin itti aanu sarara deeggarsaa fi mormii adda baasuudha. Kunis olka’iinsaa fi gadi bu’iinsa gatii paateeniin keessaa mallatteessuun salphaadha. Dabalataanis, daldalaan sun breakout eeguu qofa qaba. Akka raawwatame mirkaneeffachuuf, dabalataan oscillators fayyadamuun gaariidha. Bakki itti seenan gara iddoo sanaa cufamuu shugguxii “breakthrough” ta’a. Dhugaadha, karaaleen biroo “rektaangilii keessatti” daldaluu danda’an kanneen tooftaa daldalaa waliigalaa irratti hundaa’uun garaagarummaa qaban jiru. https://articles.opexflow.com/mala-fi-meeshaalee-xiinxala/osnovy-i-mala-texnicheskogo-trajdinga.htm

Paattara keessaa daldaluun gatii qabaa? Qabxii kana irratti ogeeyyiin yaada waliigaltee tokkollee hin qaban turan. Dhugaa dubbachuuf, dhimmi tokkoon tokkoon isaa baayʼee dhuunfaa dha. Yoo gatii ol’aanaa fi gadi aanaa gidduu jiru xiqqaa ta’e, rektaangilii keessaa daldaluun bu’aan xiqqaadha. Haalota sana malee, beekamaadha, yeroo daldalaan tokko gosa tokkoo mataa namaa balleessuuf fedhii hin qabne .

Garaagarummaan sadarkaa deeggarsaa fi mormii gidduu jiru guddaa yoo ta’e, fi paateeniin yeroo dheeraa gahaa ta’eef yoo guddate, sana booda keessa isaa daldaluun baay’ee ni danda’ama. Kana gochuuf seera daldalaa gara cinaatti (sideways trend) hordofuu qabda.
Daldala keessatti reektaangilii: akkaataa inni chaartii irratti mul’atu, tooftaalee daldalaa

Faayidaa fi miidhaa paateenichaa

Reektaangiliin akkaataa daldalaa beekamaadha. Kanas faayidaa ijoo isaa hedduu irraa kan ka’edha:

 1. Gabaa kamiyyuu keessatti argamuu danda’a: aksiyoonaa, maallaqaa fi kanneen biroo kamiyyuu. Lakkoofsi kun guutummaatti kan addunyaa maraati.
 2. Daldala keessatti akkaataan rektaangilii yeroo hunda chaartii irratti adda baasuun salphaadha, akka seeraatti, battalumatti ija namaa qaba, namni jalqabaa muuxannoo hin qabne illee danda’a.
 3. Lakkoofsi kun salphaatti adda baafamuu qofa osoo hin taane, beekumsaa fi dandeettii dabalataa addaa osoo hin qabaatin, ittiin hojjechuun baayyee salphaadha. Qabxii iddoo tokko banuufi cufuuf gargaaru argachuun daldalaa kamiifuu yeroo dheeraa fi gabaabaa daldalus rakkisaa miti.

Daldala keessatti reektaangilii: akkaataa inni chaartii irratti mul’atu, tooftaalee daldalaaLakkoofsi kun miidhaa qabaa? Kan nama dhibu eeyyee. Hanqinni isaa inni guddaan balaa yeroo hunda cabbii sobaa jiruudha. Daldalaan tokko akkamitti akka isaan chaartii irratti murteessu yoo hin beekne, sana booda rektaangilii fayyadamuun kasaaraa illee isa geessuu danda’a. Wanti biraa reektaangilii gadi bu’u yeroo dheeraa qofa irratti akka gaariitti hojjechuu isaati. Warra yeroo gabaabaa keessatti daldaluu filataniif rektaangilichi faayidaa guddaa hin fidu.

Dogoggoraa fi balaa

Yeroo reektaangilii fayyadamuun daldalan maaltu dogoggora fiduu danda’a? Irra caalaan isaanii hiika sobaa cabbii fi, kanarraa kan ka’e, filannoo dogoggoraa yeroo sanaa ejjennoo banuuf kan walqabatudha. Kana hambisuuf mallattoolee cabbii sobaa, kan akka qaama rektaangilii keessatti jildii guddaa, shugguxii wiikii dheeraa qaban fayyadamuun gahaadha. Qabxiin biraa yaada keessa galchuu qabnu, rektaangilli yeroo hunda momeentii fi teessuma jalqabaa wajjin hidhamee hin hafu. Yeroo baay’ee, fakkiin sun yeroo dheeraa gahaa yoo uumame, kaka’umsi jalqabaa kana booda dhiibbaa guddaa isa irratti hin qabu. Kana jechuun, caccabni kallattii kamiinuu ta’uu danda’a, adeemsi jalqabaa maal iyyuu yoo ta’e. Reektaangilichi balaa waliigalaa paateenoota daldala keessatti mul’atuunis kan beekamudha. Asitti paateenoonni tooftaa daldalaa irraa adda baafamanii akka hin hojjenne hubachuun barbaachisaadha. Akkuma paateeniin biroo kamiyyuu duuba, rektaangilii duuba loojikii murtaa’e gabaa, amala gurgurtootaa fi bitootaatu jira. Daldalaan tokko fakkii ji’oomeetirii qofa yoo arge, sana booda paateenicha milkaa’inaan fayyadamuu hin danda’u. Reektaangilii daldala keessatti – tooftaalee daldalaa: https://youtu.be/0z1dL_iQ_i8

Yaada ogeessaa

Ogeeyyiin daldala keessatti itti fayyadama rektaangilii ilaalchisee ejjennoo adda addaa qabu. Joon Maarfiin paateeniin keessa daldaluu akka hin sodaanne gorsa. Kanas kan ibsu balaa gadi aanaa daldalaan haala kana keessatti mudatu, gatiin ammallee sarara walitti makamaatiin daangeffameera. Yoo caccabni uumamellee daldalaan yeroo hunda kallattii adeemsa jiruun daldaluuf carraa ni qabaata. Aleeksaandar Elder yeroo reektaangilii keessaa daldalan tooftaa gatii qarqara isaa irraa deebisuu fayyadamuu akka qaban gorsaniiru. Yeroo gatiin walitti makamutti ejjennoo yeroo gabaabaa gaarii banuun ni danda’ama jechuun falmeera. Elder sarara deeggarsa irratti bitachuu fi yeroo sararri gatii sadarkaa mormii irra gahu gurguruu yaada dhiheesse, kun dhuguma akka ta’e hubachuuf, oscillators ykn agarsiistota biroo fayyadamuu gorseera. Akkasumas, adeemsa gara fuula duraatti akka hin dogoggorreef, .
Daldala keessatti reektaangilii: akkaataa inni chaartii irratti mul’atu, tooftaalee daldalaaGaruu Jaak Shuwaager rektaangilii keessaa daldala hin gorsu. Ogeessi kun xiyyeeffannoo hunda bakka cabbii argachuu irratti xiyyeeffachuu gorsa. Mallattoolee ijoo cabbii dhufuuf jiru keessaa tokko, yeroo jechuun waama. Paattarichi hamma dheeratutti carraan yeroo dhiyootti xumuramuu isaa guddaadha. Akkasumas, jijjiiramni paateeniin keessa jiru hir’achuun isaa mallattoo cabbii (breakout) jedhee waama. Balaa hir’isuuf, Schwager mirkaneessa cabbii eeguu fi hanga mirkaneessitoonni kun mul’atanitti ejjennoo akka hin banamne gorsa.

info
Rate author
Add a comment

 1. Гусев В.П.

  Словесный понос. не более. Треп по материалам Мэрфи – это 40 лет назад. Рынок давно поменялся.

  Reply
  1. Pavel

   Как точно вы охарактеризовали свой комментарий.

   Reply
  2. Pavel

   А если по делу, то видел ваши труды и телеграм. Вы явно можете больше и лучше написать то что имели ввиду изначально, но почему-то высказались в такой неконструктивной форме.

   Reply