ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް: ޗާޓުގައި ފެންނަ ގޮތް، ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީސް

Методы и инструменты анализа

ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް – އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން، ޗާޓުގައި ފެންނަ ގޮތް، ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީސް. ޓްރޭޑިން ރެކްޓަންގްލް އަކީ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ފިގުހަ އެވެ. އެކި މާކެޓްތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަގުދައްކައިދެނީ އެކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޗާޓުގައި ރެކްޓަންގްލް ޕެޓަރންއެއް ފެނުމުން، ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ވިސްނޭ ގޮތުގައި މިވަގުތު ބިޑްކުރާ ފަރާތްތަކުން ނިންމުމެއް ނެތް ނަމަވެސް، ލަސްނުކޮށް މި މުއްދަތު ނިމި، ދީފައިވާ ދިމާލަށް ޓްރެންޑް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.
ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް: ޗާޓުގައި ފެންނަ ގޮތް، ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީސް

ޗާޓެއްގައި ރެކްޓަންގްލަރ ބައްޓަމެއް ހިސާބުކުރާނެ ގޮތް – ރަނގަޅު މާނަކުރުން

ޗާޓެއްގައި ރެކްޓަންގްލަރ އެއް މާނަކުރުމަކީ ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެއީ އަގު ޗާޓް ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް ސަޕޯޓާއި ރެސިސްޓެންސް ލެވެލްތަކުން ލިމިޓްކޮށްފައިވާ ސައިޑް ކޮރިޑޯއެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެ. އާންމުކޮށް ޕެޓަރން ފެށެނީ ޓްރެންޑް މައްޗަށް ދާނަމަ އަގު ރެޒިސްޓެންސް ލެވެލްއެއްގައި ނުވަތަ ދަށަށް ގޮސްފިނަމަ ސަޕޯޓް ލެވެލްއެއްގައި ޖެހުމުންނެވެ. ދެން އަގު ރޯލް ވެގެން ދަނީ އަނބުރާ އިދިކޮޅު ލެވެލްއަށެވެ. އެއަށްފަހު ދެ ލެވެލްއެއްގެ މެދުގައިވާ ޗެނަލެއްގެ ތެރޭގައި އަގު ހޯދައި، އެންމެ ފަހުން އެއިން އެއް ލެވެލް ފަޅައިގެންދާންދެން އެ ޗެނަލެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އަގު ލެވެލް ފަޅައިގެން ގޮސް ދެން އަންނަ ކެންޑެލް ޗެނަލްގެ ބޭރުގައި ބަންދުވާ ވަގުތާ ހަމައަށް ޕެޓަރން ފުރިހަމަ ކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމައެއާއެކު، ރެކްޓަންގްލަރ ހަނިވިވަރަކަށް، އަގު ލެވެލް ތެރެއިން ފަޅައިގެންދާ މޮމެންޓަމް ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. https://articles.opexflow.com/އެނަލިސިސް-މެތޯޑްސް-އެންޑް-ޓޫލްސް/svechnye-formacii-v-trajdinge.htm އާދެ، އަބަދުވެސް ރެކްޓަންގްލަރ އެއް މިނިވަން ސިފައެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެއީ މަޝްހޫރު އެހެން އުސޫލެއްގެ ބައެއް –
ދިދަ . ދިދަ ދެނެގަނެވޭނީ ރެކްޓަންގްލްގެ ކުރިން ދިގު މައްޗަށް ނުވަތަ ތިރިއަށް ދިގު މޮމެންޓަމެއް އުފެދި، ސަޕޯޓް ނުވަތަ ރެސިސްޓެންސް ލެވެލްއަކަށް ވާސިލްވުމުން (ޓްރެންޑަށް ބަލާފައި) އެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަގު ލެވެލްތަކުގެ މެދުގައި ކޮންސޮލިޑޭޓްވެ، ބްރޭކްޑައުން ވާންދެން އުފުލި އުފުލި، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، އިސްތިއުމާރީ އިމްޕަލްސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓްރެންޑް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.
ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް: ޗާޓުގައި ފެންނަ ގޮތް، ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީސް

މި ފޮޓޯގައިވާ އެކުލެވޭ މާއްދާތައް “ރެކްޓަންގްލް” އެވެ.

ޓްރޭޑިންގ ރެކްޓަންގްލް އެއް އެކުލެވިގެންވަނީ “ޕީކްސް” އާއި “ފޯލްސް” ގެ މައްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ތިން އަށް ވުރެ މަދު ނުވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބައެއް ތަހުލީލު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް ޕެޓަރން އެގޮތަށް ބަލަން ފެށީ ދެ ބައުންސް އަށް ފަހު ކަމަށެވެ. މިފަދަ ޕޮއިންޓްތަކުގެ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކީ އެއްވެސް ގޮތަކުން ލިމިޓް ކުރެވިފައިވާ އަދަދެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ތަޖުރިބާކާރު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެއިން މާގިނައިން ނުހުންނާނެކަން އެނގެއެވެ. އާންމުކޮށް އަގު ލިމިޓް ލައިންތަކުގައި އެތައް ފަހަރަކު އަތްލާފައި، ދެން އެތަކެތި ފަޅާލައެވެ. ވޮލިއުމްތަކާ މެދު ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ފެންނަ ފެނުމުގައި ރެކްޓަންގްލް އުފެދުމުން، ވޮލިއުމްތައް މަޑުމަޑުން ދަށްވަމުންދާއިރު، ޕެޓަރން ފުރިހަމަވާއިރު، ވޮލިއުމް އެންމެ ކުޑަމިނަށް ވެސް އަތުވެދާނެއެވެ.

އާންމުކޮށް ބްރޭކްޑައުން ވުމާއެކު ވޮލިއުމްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދެއެވެ. ބްރޭކްޑައުން ދިމާވި ނަމަވެސް ވޮލިއުމްތައް ބޮޑު ނުވި ނަމަ ބްރޭކްޑައުން ދޮގު ކަމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ތެދު ނުވަތަ ދޮގު ބްރޭކްއައުޓެއް ހިސާބުކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވޮލިއުމްތަކަށް ފޯކަސް ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ދިމާވަނީ ކާމިޔާބު ބްރޭކްޑައުންއަކާއެކު ވޮލިއުމްތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައުމެއް ނޫން ކަމުން އެއްފަހަރާ އެތައް އިންޑިކޭޓަރަކަށް ފޯކަސް ކުރުން ރަނގަޅެވެ.

“ރެކްޓަންގްލް” ގެ ބާވަތްތައް.

އަޕްޓްރެންޑަށް ނުވަތަ ޑައުންޓްރެންޑަށް ބަލާއިރު ރެކްޓަންގްލް ބުލިޝް ނުވަތަ ބެއަރިޝް ވެދާނެ އެވެ.

ބުލިޝް ޕެޓަރން

ޓްރޭޑިންގގައި ބުލިޝް ރެކްޓަންގްލްއެއް އުފެދެނީ ޑައުންޓްރެންޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މި ހާލަތުގައި ބުލިޝް ޓްރޭޑަރުން ރެސިސްޓެންސް ލައިން ފަޅައިގެން ދިއުމަށް ފަހު ޕޮޒިޝަން ބަންދު ކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދާން ފަށަ އެވެ.
ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް: ޗާޓުގައި ފެންނަ ގޮތް، ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީސް

ބެއަރިޝް ޕެޓަރން

މި ހާލަތުގައި އޭގެ އިދިކޮޅަށް ވާއިރު، ބެއަރިޝް ޕޮޒިޝަނެއް ނަގާ ވިޔަފާރިވެރިން ޝޯޓްތައް ހުޅުވާލައިގެން ސަޕޯޓް ލައިން ފަޅައިގެން ދިއުމަށް އިންތިޒާރު ކުރަން ފަށަ އެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރީގައި ބެއަރިޝް ރެކްޓަންގްލް އެއް އުފެދެނީ ޑައުންޓްރެންޑެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ.
ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް: ޗާޓުގައި ފެންނަ ގޮތް، ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީސް

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސްގައި ރެކްޓަންގްލް ޕެޓަރން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް

ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސްގައި ރެކްޓަންގްލް ޕެޓަރން ބޭނުން ކުރާށެވެ
ފުދޭވަރަކަށް ސާދާކޮށް. ފެށުމަށްޓަކައި، އޭގެ އުފެދުމުގެ ކުރިން އޮތީ ކޮން ޓްރެންޑެއްކަން – މައްޗަށް ނުވަތަ ތިރިއަށް – އުފެދުމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި ޗާޓުގައި އެހެން، މިއަށްވުރެ މުހިންމު އުސޫލުތަކެއް ހުރިތޯ ބަލާލުން ވެސް މުހިންމެވެ. ދެން އޮތް ފިޔަވަޅަކީ ސަޕޯޓާއި ރެސިސްޓެންސް ލައިންތައް ދެނެގަތުމެވެ. މިއީ ޕެޓަރންގެ ތެރޭގައި އަގުގެ މަތީ ދަރަޖަތައް ފާހަގަކޮށްގެން ކުރަން ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އިތުރަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ ބްރޭކްއައުޓަށް އިންތިޒާރު ކުރުމަށެވެ. އެކަން ހިނގިކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި، އިތުރަށް އޮސިލެޓަރ ބޭނުންކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. އެ މަގާމަށް އެންޓްރީ ޕޮއިންޓަކަށް ވާނީ “ބްރޭކްތްރޫ” ކެންޑެލް ބަންދުވުމެވެ. ހަމަގައިމުވެސް، ޖުމްލަ ވިޔަފާރީގެ ސްޓްރެޓެޖީއަށް ބަލާފައި ތަފާތު “ރެކްޓަންގްލްއެއްގައި” ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އެހެން ގޮތްތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. https://articles.opexflow.com/އެނަލިސިސް-މެތޯޑްސް-އެންޑް-ޓޫލްސް/އޮސްނޯވީ-އައި-މެތޯޑީ-ޓެކްސްނިޗެސްކޯގޯ-ޓްރަޖްޑިންގާ.އެޗްޓީއެމް

ޕެޓަރންގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އަގުހުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ސްކޯއާ ގުޅޭގޮތުން ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެއްވެސް އިއްތިފާގެއް ނެތެވެ. ހަގީގަތުގައި ކޮންމެ މައްސަލައަކީ ވެސް ފުދޭވަރަކަށް އިންޑިވިޖުއަލް ކޭސްއެކެވެ. އެންމެ މަތީ އަގާއި އެންމެ ދަށް އަގާއި ދެމެދުގެ ރޭންޖް ކުޑަނަމަ، ދެން ރެކްޓަންގްލްގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ ކުޑައެވެ. އެ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި، ހަމަގައިމުވެސް، ވިޔަފާރިވެރިއަކު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ
ސްކަލްޕިންގ އަށް ޝައުގުވެރި ނުވާ ވަގުތުތަކުގައި .

ސަޕޯޓާއި ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ފެންވަރާއި ދެމެދުގައިވާ ތަފާތު ބޮޑުވެ، އެކަށީގެންވާ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ އުސޫލު ތަރައްޤީވެއްޖެނަމަ، އޭގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ފުދޭވަރަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭނީ ސައިޑްވޭސް ޓްރެންޑަކަށެވެ.
ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް: ޗާޓުގައި ފެންނަ ގޮތް، ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީސް

ޕެޓަރންގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން

ރެކްޓަންގްލް އަކީ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރީގެ އުސޫލެކެވެ. މިކަން ދަރަނިވެރިވަނީ އޭގެ މުހިންމު ގިނަ ފައިދާތަކަކަށެވެ:

 1. އެއީ ކޮންމެ މާކެޓަކުން ވެސް ފެނިދާނެ އެއްޗެއް: ސްޓޮކް، ފައިސާ އަދި އެހެން ކޮންމެ މާކެޓަކުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. އެ އަދަދަކީ މުޅިން ވެސް ޔުނިވާސަލް އަދަދެކެވެ.
 2. ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް ޕެޓަރން އަބަދުވެސް ޗާޓުގައި ދެނެގަންނަން ފަސޭހަ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، އެއީ ވަގުތުން ލޮލުގައި އަޅައިގަންނަ، ތަޖުރިބާ ނެތް ބިގިނަރަކަށް ވެސް އެކަން ޙައްލުކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.
 3. އެ އަދަދަކީ ހަމައެކަނި ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހަ، ހާއްސަ އިތުރު ޢިލްމާއި ހުނަރެއް ނެތި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މަގާމެއް ހުޅުވައި ބަންދުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ހޯދުމަކީ އެއްވެސް ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ދިގު ނުވަތަ ކުރު ވިޔަފާރި ކުރިޔަސް އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް: ޗާޓުގައި ފެންނަ ގޮތް، ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީސްމި އަދަދުގައި އެއްވެސް ގެއްލުމެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟ ހިތާމައަކީ އާދެ. އޭގެ މައިގަނޑު އުނިކަމަކީ އަބަދުވެސް ދޮގު ބްރޭކްއައުޓް ވުމުގެ ނުރައްކަލެވެ. ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ޗާޓުގައި އެކަންކަން ކަނޑައަޅަން ނޭނގޭނަމަ، ރެކްޓަންގްލް ބޭނުންކުރުމުން އޭނާއަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެސް ލިބިދާނެ އެވެ. ރެކްޓަންގްލްގެ އަނެއް ގޯހަކީ ހަމައެކަނި ނިސްބަތުން ދިގު ޓައިމްފްރޭމްތަކުގައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ އެވެ. ކުރު މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރަން އިސްކަންދޭ ފަރާތްތަކަށް ރެކްޓަންގްލް އިން މާބޮޑު ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ އެވެ.

ގޯސްތަކާއި ނުރައްކާތައް

ރެކްޓަންގްލް ބޭނުންކޮށްގެން ޓްރޭޑް ކުރާއިރު ގޯސްތަކެއް އުފެދިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ އޭގެ ތެރެއިން ގިނައީ ބްރޭކްޑައުންއެއްގެ ދޮގު މާނަކުރުމަކާއި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަގާމެއް ހުޅުވުމަށް ވަގުތު ގޯސްކޮށް އިޚްތިޔާރުކުރުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމެވެ. މިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި، ދޮގު ބްރޭކްއައުޓެއްގެ އަލާމާތްތައް ބޭނުންކުރުމުން ފުދޭނެ، ރެކްޓަންގްލަރގެ ހަށިގަނޑުގައި މަތީ ވޮލިއުމްތައް ހުރުމާއި، ދިގު ވިކްތަކާއެކު ފޮތިގަނޑުތައް ބޭނުންކުރުމެވެ. ވިސްނަންޖެހޭ އަނެއް ނުކުތާއަކީ ރެކްޓަންގްލް އަބަދުވެސް އަސްލު މޮމެންޓަމް އާއި ޓްރެންޑާ ގުޅިފައިވާ ގޮތަށް ނުހުންނާނެ ކަމެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް، ފިގުހަ އުފެދިފައިވަނީ ފުދޭވަރަކަށް ދިގުކޮށް ނަމަ، ޕްރައިމަރީ އިމްޕަލްސްގެ ސަބަބުން އެއަށް މާބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރެއެވެ. މާނައަކީ، ފުރަތަމަ ޓްރެންޑަށް ބެލުމެއްނެތި، ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ބްރޭކްޑައުން ހިނގާފާނެ އެވެ. އަދި ވިޔަފާރީގައި ޕެޓަރންތަކުގެ އާންމު ނުރައްކާތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް ރެކްޓަންގްލްގެ ސިފަ ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. މިތަނުގައި ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަކީ ވިޔަފާރި ސްޓްރެޓެޖީއަކާ އެކަހެރިކޮށް ޕެޓަރންތައް މަސައްކަތް ނުކުރާކަމެވެ. ހަމަ އެހެން އެއްވެސް އުސޫލެއްގެ ފަހަތުގައި ވާ ފަދައިން، ރެކްޓަންގްލްގެ ފަހަތުގައި ވެސް އޮތީ މާކެޓުގެ ވަކި ލޮޖިކެއް، ވިއްކާ މީހުންނާއި ގަންނަ މީހުންގެ ސުލޫކެވެ. ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ޖިއޮމެޓްރިކް ފިގަރއެއް ނަމަ، ދެން އޭނާއަށް އެ ޕެޓަރން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއެވެ. ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް – ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީސް: https://youtu.be/0z1dL_iQ_i8

ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޚިޔާލު

ވިޔަފާރީގައި ރެކްޓަންގްލަރ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަޖުރިބާކާރުން ތަފާތު މަގާމުތަކެއް އަދާކުރެއެވެ. ޖޯން މާފީ ލަފާދެއްވަނީ ޕެޓަރންގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ބިރު ނުގަތުމަށެވެ. އޭނާ މިކަން ބަޔާންކުރައްވަނީ މި ހާލަތުގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ކުރިމަތިވާ ރިސްކްތައް ކުޑަވުމުން، އަގު އަދިވެސް ލިމިޓް ކުރެވިފައިވަނީ ކޮންސޮލިޑޭޝަން ލައިންތަކުންނެވެ. ބްރޭކްޑައުންއެއް ދިމާވިޔަސް ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް އަބަދުވެސް ޓްރެންޑް އޮންނަ ދިމާލަށް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. އެލެގްޒެންޑަރ އެލްޑަރ ލަފާދެއްވީ ރެކްޓަންގްލްގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިކުރާއިރު އަގު އޭގެ ކޮޅުތަކުން ރިބައުންޑް ކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ ބޭނުންކުރުމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އަގުތައް އެއްކޮށްލުމުގެ ތެރޭގައި ކުރު މުއްދަތުގެ ރަނގަޅު މަގާމުތައް ހުޅުވިދާނެ ކަމަށެވެ. އެލްޑަރ ލަފާދެއްވީ ސަޕޯޓް ލައިނުން ގަނެ، އަގު ލައިން ރެޒިސްޓެންސް ލެވެލްއަށް ވާސިލްވުމުން ވިއްކުމަށް، މިކަން ހަގީގަތުގައި ހިނގިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، އޮސިލެޓަރ ނުވަތަ އެހެން އިންޑިކޭޓަރުތައް ބޭނުންކުރުމަށް އޭނާ ލަފާދެއްވިއެވެ. އަދި، ކުރިއަށް އޮތް ޓްރެންޑުގައި އޮޅިގެން ނުދިއުމަށްޓަކައި،
ޓްރޭޑިންގގައި ރެކްޓަންގްލް: ޗާޓުގައި ފެންނަ ގޮތް، ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީސްއެކަމަކު ޖެކް ޝްވޭގަރ ރެކްޓަންގްލްގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ލަފާ ނުދެއްވައެވެ. ބްރޭކްއައުޓް ޕޮޒިޝަންތައް ހޯދުމަށް ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް މާހިރު ލަފާދެއްވަ އެވެ. ކުރިމަތިވެފައިވާ ބްރޭކްޑައުންއެއްގެ މައިގަނޑު އެއް އަލާމާތް ކަމަށް އޭނާ ކިޔަނީ ޓައިމް ފެކްޓަރ އެވެ. އެ އުސޫލު ގިނަ ދުވަހު އޮތްވަރަކަށް އަވަހަށް ނިމުމަކަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. އަދި ޕެޓަރންގެ ތެރޭގައި ވޮލަޓިލިޓީ ދަށްވުމަކީ ބްރޭކްއައުޓެއްގެ ސިގްނަލެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެ އެވެ. ރިސްކްތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޝްވެގަރ ލަފާދެއްވަނީ ބްރޭކްއައުޓް ކޮންފަރމަންސް އަށް މަޑުކޮށް، މި ކޮންފަރމަންސްތައް ފެންނަންދެން ޕޮޒިޝަންތައް ނުހުޅުވުމަށެވެ.

info
Rate author
Add a comment

 1. Гусев В.П.

  Словесный понос. не более. Треп по материалам Мэрфи – это 40 лет назад. Рынок давно поменялся.

  Reply
  1. Pavel

   Как точно вы охарактеризовали свой комментарий.

   Reply
  2. Pavel

   А если по делу, то видел ваши труды и телеграм. Вы явно можете больше и лучше написать то что имели ввиду изначально, но почему-то высказались в такой неконструктивной форме.

   Reply