ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot

Инвестиции

እቲ ጽሑፍ ካብ ተኸታታሊ ጽሑፋት ኦፐክስቦት ቴሌግራም ቻነል መሰረት ብምግባር ዝተፈጥረ  ኮይኑ፡ ብራእይ ደራስን ርእይቶ ናይ AIን ዝተመላእ እዩ። ኦፐክስቦት ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብኢንተርነት ትምህርቲ ይህብ፣ ን2023 ዝበለጸ ንዋትን ምኽርን፣ ብተበጻሒን ርዱእን ቋንቋ ንህጻናት፣ ተማሃሮን ጡረተኛታትን ይህብ። ግብራዊ ምኽርን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ዕላማ ዝገበረ ኣቀራርባን።

እንሆ ኣነ ድማ እንሆ .

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot
ነጻ መድረኽ ንኣልጎሪዝማዊ ንግዲ
Contents
 1. ፋይናንሳዊ ትምህርቲ እንታይ እዩ ብዝተሓላለኸን ቀሊልን ቃላት
 2. ሓደ ሰብ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ክመሃር ከሎ እንታይ ጉዳያት እዩ ዝፈትሕ?
 3. ከመይ ጌርካ ብገንዘብ ትፈልጥ: ስብስብ ትምህርቲ ካብ opexbot
 4. ካብ ቁልዕነትና ጀሚርና ኣብ ኣድጊ ክንነብር ኢና ንመሃር
 5. ብኣድጊና እውን ንዕቅብ
 6. ሕቶታት ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብዛዕባ ኣተሓሳስባ ኣብ ገንዘብ
 7. ለመንቲ ድኽነቶም ክረጋገጽ ይጽልዩ።
 8. ቅድሚ 40 ዓመት ዕድመኻ ከተቐምጦምን ክትበጽሖምን ዘለካ ሓሙሽተ ፋይናንሳዊ ዕላማታት
 9. ፋይናንሳዊ ምርግጋእ ምውሳኽ
 10. ዕቑር ገንዘብ/ፋይናንሳዊ ኩሽን ምፍጣር
 11. ንነብስኻ ብድሆ ፈጢርካ ውጽኢት ኣመዝጊብካ
 12. ናይ ገዛእ ርእስኻ ንብረት ውሰድ፣ መኪና ውሰድ፣ ኣብ ርሑቕ ደሴታት ምብጻሕ፣ ናብ ኮንሰርት ስቲንግ ብነፋሪት ውሰድ፣ ፓግ ግዛእ
 13. ብሓቂ ዘሐጉሱኻ ነገራት ዝርዝር ኣውጽእ
 14. ውሑድ ይኸፍሉ – በዓልቲ ቤት ትነግስ፡ ሓማታ ትጸቕጥ፡ ባንክ ትድውል፡ ቆልዓ ትበኪ
 15. ቀዳማይ ወገን: ንጡፍ እቶት ምውሳኽ
 16. እቲ ካልኣይ ወገን ድማ፡ ተሓላቒ እቶት ምፍጣር
 17. ኣብ ፋይናንስ ዘሎ ሕጊ 70/30
 18. ሕቶታት ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብዛዕባ ባጀትን ኣየርባግን።
 19. ኣብዚ ሕጂ እዋን ፋይናንስካ ዕቋር፡ ሓልውን ኣዕብዮን
 20. ካብ “ንኣሽቱ” ወጻኢታት ተገላገሉ።
 21. ኣብ ካርድታት ዝግበር ወጻኢታት ኣኽብቦ
 22. “ኣብ ገምገም ባሕሪ” ዝርዝር ዕዳጋ ምግባር
 23. “እቲ ታሪፍ ብመሸፈኒ ኣእትውዎ”
 24. ቦነስ ፕሮግራማትን ካሽባክን ሸለል ኣይትበሉ
 25. ሕጂ ኣብ መጻኢ ወፍሪ ጀምር
 26. ተሓላቒ እቶት ምፍራይ ጀምር
 27. ምጉዳል ግብሪ እንታይ ምዃኑ ፍለጥ፣ ምናልባት ሓደ ክትረክብ መሰል ኣለካ ትኸውን?
 28. ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ምምሕያሽ
 29. ብዛዕባ ወፍርን ዕቋርን ዝምልከት ሕቶታት ፋይናንሳዊ ትምህርቲ
 30. ኢንቨስትመንት ንዓኻ ክሰርሓልካ እምበር ንኢንቨስትመንት ኢልካ ክትሰርሕ ኣይግባእን።
 31. ኣብ በዓትታት እምኒ ማእለያ ዘይብሉ ኣልማዝ
 32. ይበልዕን ይኸይድን ይዘናጋዕን’ምበር ኣብ ነብሱ ወፍሪ ኣይገበረን።
 33. ኩሉ ሰብ ነናቱ ሚዛን ኣለዎ።
 34. ኣብ ቅልውላው ብጥበብን ብዘይ ነርቭን ኣበይ ወፍሪ ክትገብር ከም ዘለካ – ተገዳስነት ክሕብረካ እዩ።
 35. ቦንድ
 36. ” ሰማያዊ ቺፕስ ” – ኣክስዮን ቀዳማይ ደረጃ ፈደረሽን ሩስያ
 37. ናይ ሓባር ፋንድን ኢቲኤፍን – ድሉው ፖርትፎሊዮ
 38. ወርቂ
 39. እንታይ ኣይምመኸርኩን።
 40. ፋይናንሳዊ ድሕነት ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት፡ ውጽኢታውን ርዱእን ውጥን
 41. ሕቶታት ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብዛዕባ ልቓሕ
 42. ጠቃሚ! ኣብ ዝኾነ ዘይንጹር ኩነታት ዝኽተሎ ሕግታት!
 43. ዕቑር ገንዘብ
 44. ንሓያሎ መዓልታት ቀረብ ማይን መግብን ምቕራብ
 45. ምሉእ ታንኪ በንዚን፡ ቻርጅ ዝገበረ ፓወር ባንክ – ፋኑስ – ስልኪ…
 46. “ናይ ኣላርም ሻንጣ”
 47. መእከቢ ቦታን ቴሌፎናትን።
 48. ንሓደ ዓመት ዝኸውን ቀረብ የለን
 49. ፉንዳ፡ ክሪፕቶን ካልእ ዕሽነትን

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ እንታይ እዩ ብዝተሓላለኸን ቀሊልን ቃላት

ንጀምር። ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ከም ነብሪ ኣሙር እዩ፣ ብዙሓት ሰሚዖም፣ ገሊኦም ብስእሊ ርእዮም፣ ብኣካል ዝተራኸቡ እውን ውሑዳት እዮም። ስለዚ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ እንታይ እዩ? ብቪኪ ዝሃቦ ትርጉም ኣብዚ ኣሎ፡

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ
 ፋይናንሳዊ  ትምህርቲ) – ውህደት ንቕሓት፣ ፍልጠት፣ ክእለት፣ ኣተሓሳስባን ባህርያትን ምስ ፋይናንስ ዝተኣሳሰሩን ንጥዑይ ፋይናንሳዊ ውሳነታት ንምውሳን ዘድልዩን፣ ከምኡ እውን ውልቃዊ ፋይናንሳዊ ፅቡቕ ምህላው ንምዕዋት፤ ንጽቡቕ ፋይናንሳዊ ውሳነ መሰረት ዝኾኑ ስብስብ ሰብኣዊ ብቕዓታት። ምዕባለ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ንፋይናንሳዊ ጽቡቕ ሂወት ንምዕቃብን ንምምሕያሽን ከም ዘኽእል ይእመን።
ቁሩብ ድንግርግር ዝበለ፡ ከምቲ ግን ዳርጋ ኩሉ ግዜ ምስ ቪካ። ብቐሊሉ ንምግላጽ፡ ብዙሕ ወጻኢታት ከይትገብርን ዕቋርካ ንምውሳኽን ዝሕግዙኻ ስብስብ ክእለታትን ፍልጠትን እዩ። ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ባጀት ምሕላውን ምውጣንን፣ ፍልጠት ፍርያት ልቓሕን መድሕንን፣ ገንዘብ ናይ ምምሕዳር፣ ሕሳብ ብትኽክል ምኽፋል፣ ወፍሪን ምዕቋርን ዘጠቓልል እዩ።

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብዛዕባ ውጥን፣ ወፍርን ዕብየትን።

ሓደ ሰብ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ክመሃር ከሎ እንታይ ጉዳያት እዩ ዝፈትሕ?

ቁሩብ ኣሰልቻዊ ግን ከኣ ጠቓሚ ክልሰ-ሓሳብ ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ። ንኸተንብብ ሰነፍ እንተኾንካ፡ ትኽ ኢልና ናብ ግብራዊ ምኽሪ፡ ትምህርትን ስልጠና ፋይናንሳዊ ትምህርትን ካብ opexbot ንኺድ። ፋይናንሳዊ ንባብን ጽሕፈትን ሓደ ካብቶም ኣብ ናይ ሎሚ ዓለምና ፋይናንስካ ብዓወት ንምምሕዳርን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ፋይናንሳዊ ምርግጋእ ንምርግጋጽን ዘድልዩ ቁልፊ ክእለታት እዩ። እዚ ቃል እዚ፡ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ፋይናንሳዊ መሳርሒታት፡ ወፍሪ፡ ባጀት፡ ምሕደራ ዕዳ፡ ከምኡ’ውን ፋይናንሳዊ ዕላማታት ምውጣን ዘለዎ ፍልጠት ናይ ምርዳእን ምትግባርን ዓቕሙ የመልክት። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ባእታታት ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ፡ ኣታዊኻን ወጻኢታትካን ብኣድማዒ መንገዲ ናይ ምምሕዳር ክእለት እዩ።. እዚ ድማ ባጀት ምምዕባልን ምኽታልን፣ ፋይናንሳዊ ኩነታት ምትንታን፣ ወፃኢታት ምውጣንን ምቁፅፃርን የጠቓልል። ብገንዘብ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ኣየናይ ወጻኢታት ኣድላዪ ምዃኑን ኣየኖት ንመጻኢ ክናዋሕ ከም ዝኽእልን ብንጹር ይርድኡ። ኣገዳሲ ክፋል ናይ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ’ ውን ገንዘብካ ብትኽክል ከተውፍር ምኽኣል ’ ዩ ። ብገንዘብ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት መኽሰቦም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕን ክመጽእ ዝኽእል ክሳራታት ንምንካይን ዝተፈላለዩ ፋይናንሳዊ መሳርሒታት፣ ሓደጋታትን ምምላስ ወፍርን ንምርዳእ ይጽዕሩ። ኣብ ሓበሬታን ትንተናን ተመርኲሶም ብግቡእ ዝተሰነየ ፋይናንሳዊ ውሳነታት ይወስዱ። ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbotደሓር ከኣ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ንነዊሕ እዋን ንምውጣንን ፋይናንሳዊ ሸቶታት ንምዕዋትን ክእለት ዘጠቓልል እዩ።. እዚ ክእለት ዘለዎ ሰብ ቀዳምነታቱ ይውስንን ንዕኡ ንምትግባር ዘድልዩ ስጉምትታት የማዕብልን። ከምኡ’ውን ኣገዳስነት ናይ ህጹጽ እዋን ፈንድ ስለዝርዳእ፡ ኣብ መጻኢ ፋይናንሳዊ ጸገማት ንኸይፍጠር ዕዳታቱ ከመይ ጌሩ ከም ዘመሓድር ይፈልጥ። ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ዘይነጻጸል ኣካል ዕዉትን ዘላቕን ፋይናንሳዊ ጽቡቕ ሂወት እዩ። እዚ ክእለት እዚ ሰባት ብሓበሬታ ዝተሰነየ ፋይናንሳዊ ውሳነታት ንኽወስዱን ጸጋታቶም ብኣድማዒ መንገዲ ንኽመሓደሩን የኽእሎም። ብገንዘብ ንፉዓት ሰባት፡ ፋይናንሳዊ ናጽነት ንኽረኽቡ፡ መጻኢ ጡረታኦም ንኽውሕሱን ንስድራቤቶም ፋይናንሳዊ ውሕስነት ንኽህቡን ክሕግዞም ዝኽእል ክእለት ኣለዎም።ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot

ንምንታይ ድኻ – ስነ-ልቦና፡ ጸጋታትን ልምድታትን

ከመይ ጌርካ ብገንዘብ ትፈልጥ: ስብስብ ትምህርቲ ካብ opexbot

ንህጻናት፡ ንህጻናት፡ ተማሃሮን ጡረተኛታትን ዝኸውን ትምህርቲ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ። ነቲ ትምህርታዊ መደብ ብደብዳቤ ካብ ስሩዕ ኣንባቢና ንጀምር።

ካብ ቁልዕነትና ጀሚርና ኣብ ኣድጊ ክንነብር ኢና ንመሃር

ሰናይ ቀትሪ ኣድሚናት። ብዙሓት ካባና ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ዘይተማህረና ብምንባሩ ክጅምር። ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ነገራት ይምህሩ እኳ እንተነበሩ፡ ከመይ ጌርካ ለማኒ ዘይትኸውን ግን ዋላ ሓንቲ ኣይነበረን። ኩሉ ሰብ ከም ሓደ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝምልከት እዩ ነይሩ: ጽቡቕ መጽናዕቲ: ኣብ ክለብ ማክራሜ ምክፋልን ናብ መዓልታት ጽሬት ምኻድን እዩ። ኣብ መንጎ ተማሃሮ ሲ ንምንታይ ብዙሓት ናይ መጻኢ ዕዉታት ሰባት ኣለዉ ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? እወ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ ማዕቀፋትን ውዕላትን ይተፍኡ ነበሩ። ሓደጋታት ወሲዶም ድማ ናቶም መንገዶም ይኸዱ። ወለዲ ኣየናይ ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱን ኣየናይ ሞያ ክትመልኽን ይእዝዙ። ማማ ሓኪም እያ። እዚ ማለት ንስኻ እውን ናብ ሕክምና ክትኣቱ ኣለካ ማለት እዩ። ረብሓኻ ድማ ኣብ ካልእ ነፋሪት ምህላዉ’ውን ቁምነገር የብሉን። ሰቢሮምኒ፡ ንነብሰይ ንምግንዛብ ዝነበረኒ ድሌት ተስፋ ቆሪጾም፡ 5 ዓመት ህይወተይ ሰሪቖምኒ። ኣርሒቕና ክንርኢ ኢና እንምሃር።

እቲ ስርዓተ ስልጠና ንባዕሉ ተዓጻጻፊ ኣይኮነን።

ዘይከምቲ ንኣብነት ኣብ እስራኤላዊት ቤት ትምህርቲ፡ ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ንኽመልኮ ዝምስጦ ትምህርቲ ይመርጽ። ንዘይጠቅም ቅራፍ ኢልና ድማ ን5 ዓመት ንሳቐ። ንኣብነት ዲፕሎማይ ኣበይ ከምዘሎ ሓሳብ የብለይን። ቀጺሉ – ካብ ደሞዝ ናብ ደሞዝ ዘይፍቶ ስራሕ። ተሓላቒ ኣታዊ የለን። ክትሰብሮ ኣጸጋሚ ዝኾነ ዕሱብ ዓንኬል፡ 5/8 ስራሕ፡ ልቓሕ፡ ሕጽረት ጸዓትን ገንዘብን፡ ዕዳ፡ ዕዳ ንምኽፋል ስራሕ። መንግስቲ ብዝተኻእለ መጠን ልቓሕ የገድደና ኣሎ። ጾር ዕዳ ህዝቢ ፈደረሽን ሩስያ ናብ 50% ዝቐረበ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ካልኣይ ሰብ ተዓጽዩ ይርከብ።

ብኣድጊና እውን ንዕቅብ

እቲ ኣፓርታማ ርካሽ እዩ – ብርግጽ ካብ መስኮት ወጻኢ ህንጸት ኣሎ። ምብትታን ነርቭ፡ ድቃስ ዘይብሉ ለይቲ፡ ንግሆ ዝኾነ ነገር ክትገብር ጸዓት ዘይምህላው። ርካሽ ቅልጡፍ መግቢ – መርዘንን ፋርማሲን። ጥዕና፡ ግዜ፡ ገንዘብ ዝሰኣነ።

ዕቋር ማለት ነቲ ዝኸፍአ ነገራት ካብ ህይወት ምውጻእ ኣይኮነን። ሎሚ ንነብስኻ ዝኸፍአ ምኽሓድ’ዩ፣ ድሕሪ 5 ዓመት ንነብስኻ ዝበለጸ ከይትኽሕዳ።

ስራሕ ምቕያር። ቆልዓ ከለኻ ዝሓለምካዮ ተማሃር። ካልኣይ ስራሕካ ኣቋርጽ፡ ኣብ ፈደረሽን ሩስያ ድማ ክሳብ 30% ካብኣቶም ኣለዉ፡ ንነብስኻ ንምምሕያሽ ግዜ ነጻ ንምግባር። 2k ሩብል ኣብ ኣክስዮን ወፍሪ። ዝመጽእ ወርሒ 4k. እዚኦም ምልዓል መጠን ገንዘብ እዮም። ምስ ግዜ ድማ ፋይናንሳዊ መንጸፍ ክቐውም እዩ። ከምኡ’ውን ኣብ ካርድ ወይ ናይ ደላሎ ሕሳብ ጽኑዕ ሕሳብ እንተዘይኮይኑ ዝያዳ ርእሰ-ምትእምማን ክህብ ዝኽእል እንታይ እዩ? ኣብ ሰሙን ዕረፍቲ ዝወረደ በዓል ኣይትግበር። ናጻ ግዜኻ ብዝበለጸ ተጠቐመሉ! ኣብ መንገድኻ ዝመጽእ ዕድላት ዋላ ሓንቲ ርጉም ኣይትሃብ። ኩሉ ሰብ ኣለዎም።

እቲ ዝኸፍአ ነገር ንዘልኣለም ኣብ ኣድጊ ምጽናሕን ደቅኻ ኣብ ህይወት ብተመሳሳሊ መንገዲ ምልኣኽን እዩ። ተመሳሳሊ ቅጥዕታትን ሕግታትን ምጥቃም።

ባዕለይ ክውስኸሉ’የ፡ ብሓቂ ካብ ንእስነትና ጀሚርና ኣብ ኣድጊ ክንነብር ተማሂርና ኢና፡ ምሉእ ህይወትና ኣብኡ ምሕላፍ ግን ኣድላዪ ኣይኮነን። ከም ንጉስ ካብ ገዛእ ርእስኻ ጠለብ፡ ካብቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ድማ ከም ባሮት ጠለብ። ንሓፋሽ ብርሃን የምጽእ ብምህላወይ ደስ ይብለኒ። ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ህዝቢ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናነከየ ይኸይድ ኣሎ፡ ነዚ ብሰይፊ ፍልጠት opexbota ንእረሞ። ውጽኢት ናይቲ መጽናዕቲ፡ ንነብስኻ ከም ብሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ገንዘብ ከም ንፉዕ ሰብ ትቖጽራ ዲኻ፤ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot

ሕቶታት ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብዛዕባ ኣተሓሳስባ ኣብ ገንዘብ

ለመንቲ ድኽነቶም ክረጋገጽ ይጽልዩ።

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbotስለምንታይ ሃብታማት ይሃብትሙ፡ ድኻታት ግን ካብ ዕንፍሩር ድኽነት ክሃድሙ ዘይክእሉ ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? ሓደ ካብቲ ምኽንያት ብሪቻርድ ታለር ዝተገልጸ ኮይኑ ንሱ ድማ “ናይ መጀመርታ ጽልዋ ሃብቲ” ኢሉዎ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ነዊሕ ​​ዛንታታት ትፈትዉ እንተ ዄንኩም፡ “መሰረታዊ ሓሳባት ናይ ፋይናንሳዊ ዓለም” እትብል መጽሓፍ ርኣዩ። ፍልቀት”: ፒተር በርንስተይን። ነቶም ሓጸርቲ ዳግመ-ምዝንታው ዝፈትዉ፡ ሕመረቱ ክገልጽ እየ። ሪቻርድ ታለር ኣብ ፋይናንስ ዘይልወጥ ኣተሓሳስባ ዘይምህላዉ ንምፍታን ፈተነ ኣካይዱ። ንሓደ ጉጅለ ተማሃሮ ነፍሲ ወከፎም 30 ዶላር ከም ዝረኸቡ ክግምቱ ዓደሞም። ድሕሪኡ ክልተ ኣማራጺታት ኣለዉ፡ ሳንቲም ምውጥዋጥን፡ ከከም ርእሲ ወይ ጭራ ዝመጽእ ምዃኑን፡ ዝያዳ ምርካብ ወይ 9.00 ምሃብን። ወይ ድማ ነቲ ሳንቲም ፈጺምካ ኣይትገልብጦ። 70% ካብቶም ተሳተፍቲ ሳንቲም ክድርብዩ ወሲኖም።
?ንጽባሒቱ ታለር ነዚ ኩነታት እዚ ነቶም ተማሃሮ ኣቕረቦም። ናይ መጀመርታ ርእሰ-ማሎም ዜሮ ኮይኑ፡ ካብዞም ዝስዕቡ ኣማራጺታት ሓደ ምረጽ፡ ሳንቲም ደርብዩ ኣብ ርእሲ እንተዓሊቡ $39፡ ወይ ኣብ ጭራ እንተዓሊቡ $21። ወይ’ውን ኣይትሕደጎ’ሞ 30 ዶላር ከም እትረክብ ውሕስነት ኣለካ። 43% ካብ ተማሃሮ ጥራይ እዮም ንሓደጋ ምድርባይ ተሰማሚዖም፡ እቶም ዝተረፉ ድማ ውሕስነት ዘለዎ ዓወት መሪጾም።
? እቲ ቁምነገር እቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ሓደ ዓይነት ምዃኑ ’ ዩ ።ብ$30 ትጅምር ትኹን ካብ ዜሮ፡ እቲ ክኸውን ዝኽእል ዓወት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ምስቲ ውሕስነት ዘለዎ መጠን ገንዘብ ይነጻጸር። ተማሃሮ ግን ዝተፈላለየ ምርጫታት የርእዩ፣ በዚ ድማ ዘይምልዋጥ ከምዘይብሎም የርእዩ። ታለር ነዚ ዘይምስምማዕ “ናይ መጀመርታ ጽልዋ ሃብቲ” ኢሉዎ። ኣብ ጁባኻ ገንዘብ እንተሃልዩካ፡ ሓደጋ ክትወድቕ ትፍትን። ባዶ እንተኾይኑ ሽዑ 21 USD ንምርካብ ኣብ ሓደጋ ካብ ምጽዋት 30 USD ምስ ውሕስነት ክትወስድ ምመረጽካ። እዚ ድማ ኣብስትራክሽን ኣይኮነን። ኣብቲ ሓቀኛ ዓለም እዚ ጽልዋ እዚ ንእሽቶ ኣገዳስነት የብሉን። ኣብ ፋይናንሳዊ ጽላት ጥራይ ድማ ኣይኮነን።

ንድኻታት፡ ርጉእ ነዊሕ ዝጸንሕ ድኽነት ካብቲ ሃብታም ናይ ምዃን “ሓደጋ” ዝቐርብ ኮይኑ፡ ንሓንቲ ሳንቲም ናይ ምጥፋእ ተኽእሎ እውን ይቐርብ። ገለ ሓደጋታት እኳ እንተሃለዎ፡ ካብ ምውሳኽ ንላዕሊ ንምዕቃብ ዝሓየለ ድሌት ኣሎ። እዚ ኣንጻር ስነ-መጐት እዩ፣ ፍርሒ ግን ኣይድቅስን እዩ።

ኩሉ ግን ክሳብ ክንድዚ ተስፋ ዘይብሉ ኣይኮነን። ንቕሓት ናይቲ ጸገም ፍርቂ መፍትሒኡ እዩ። ብጥንቃቐ እንተርኢኻዮ እዚ ጸገም እኳ ዘይኮነስ ናይ ኣተሓሳስባ ባህሪ እዩ። ካብዞም ኣርቲፊሻል ማዕቀፋት ኢና ክንበታተን ዘለና።

ቅድሚ 40 ዓመት ዕድመኻ ከተቐምጦምን ክትበጽሖምን ዘለካ ሓሙሽተ ፋይናንሳዊ ዕላማታት

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot

ፋይናንሳዊ ምርግጋእ ምውሳኽ

ኣብ ዕዳ ከይትጠፍእን ገንዘብካ ንዓኻ ክሰርሓልካን ብኣንጻሩ ከይሰርሕን፡ ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ክትመሃር ገለ ግዜ ከተሕልፍ ይግባእ።

ዕቑር ገንዘብ/ፋይናንሳዊ ኩሽን ምፍጣር

መብዛሕትኦም ክኢላታት ፋይናንስ፡ እቲ ናይ ህጹጽ እዋን ፋንድካ እንተወሓደ ናይ 3 ወርሒ ወጻኢታት መነባብሮ ክሽፍን ከም ዘለዎ ይሕብሩ። ጸለምቲ ስዋን ሓደ ሓደ ግዜ ብጽምዲ ይነፍሩ።

ንነብስኻ ብድሆ ፈጢርካ ውጽኢት ኣመዝጊብካ

1 ሚልዮን ኣብ ጁባ ገንዘብ ይሃልኻ። ንሓደ ዓመት ኣብ ሰሙን ብዛዕባ ፋይናንስ 1 መጽሓፍ ኣንብብ። ሽጋራ ምትካኽ ኣቋርጽ…እወ እወ ብዛዕባ ጥዕና ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ፋይናንስ’ውን’ዩ።

ናይ ገዛእ ርእስኻ ንብረት ውሰድ፣ መኪና ውሰድ፣ ኣብ ርሑቕ ደሴታት ምብጻሕ፣ ናብ ኮንሰርት ስቲንግ ብነፋሪት ውሰድ፣ ፓግ ግዛእ

ፋይናንሳዊ ጽቡቕ ሂወት ስለ ዝረኸብካ፡ ሕልምኻ ኣግሃድ። ገለ ካብቲ እትረኽቦ ዕቋር ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ንግዲ ኣሕልፎ። እዚ ጥራይ እዩ ሓንጎል ኩሉ ነገር ከንቱ ከምዘይኮነ ዝርዳእ። ኩሉ ነገር ኣብ ሓደስቲ ፕሮጀክትታት፡ ኣክስዮን፡ ቢዝነስ ዳግማይ ምውፋር ጽቡቕ እዩ። ግን ንነብስኻ ከተሐጉስ እውን ኣለካ።

ብሓቂ ዘሐጉሱኻ ነገራት ዝርዝር ኣውጽእ

ስታቲስቲክስ ከም ዘመልክቶ፡ ኩሎም ማልቲሚልዮነራት ሕጉሳት ኣይኮኑን። ገሊኡ ድማ ኣዝዩ ብጓሂ እዩ ተዛዚሙ። ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ገንዘብን ዕዉት ሞያን ክህልወካ ይኽእል እዩ፡ ግን ሕጂ ውን ሕጉስ ኣይኮንካን። ገንዘብ መሳርሒ ጥራይ እዩ። ኩሉ ሰብ ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝርዝር ሓጎስ ኣለዎ። ጽሓፎ እሞ ተሃወኽ ናብኡ።ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot

ውሑድ ይኸፍሉ – በዓልቲ ቤት ትነግስ፡ ሓማታ ትጸቕጥ፡ ባንክ ትድውል፡ ቆልዓ ትበኪ

መብዛሕትኦም ሩስያውያን (77% ካብቶም መልሲ ዝሃቡ) ብልክዕ ብሰንኪ ትሑት ደረጃ ደሞዝ በዚ ሕጂ ዘለዎም ስራሕ ዕጉባት ኣይኮኑን። ምሕደራ ዘይኮነስ ተስፋ ዕብየት ዘይኮነስ ኣታዊ እዩ። ከም መዳልያ ስራሕ ንርአ፣ ብነፍሲ ወከፍ ወገን ክልተ ኣገባባት ንጉዳይ ትሑት እቶት ንምፍታሕ።

ቀዳማይ ወገን: ንጡፍ እቶት ምውሳኽ

እዞም ዝስዕቡ መንገድታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡ – ብዕቤት ደረጃ፡ ብተወሳኺ ዕማማት፡ ወይ ብውጽኢት ደሞዝካ ምውሳኽ። ነፍሲ ወከፍ ኣገባባት ናይ ምድላው ስራሕ ይሓትት። ናብ ሓደ ስራሕ ጥራይ ኣይኮንካን ትድይብ – ክእለት ከተማዕብል ኣለካ፣ ወይ’ውን ዘመድ ክትከውን ኣለካ። እንተዘይወዲኦምኻ ተወሳኺ ዕማማት ክትወስድ ኣለካ። ኩሎም ሓለፍቲ ግን ኣብቲ ውጽኢት ኣይግደሱን እዮም። — ብተመሳሳሊ ኣንፈት ስራሕ ምድላይ፡ ግን ከኣ ዝያዳ ኣታዊ ዘለዎ። HeadHunter ኣብ ኢድ/መፍትሕ።ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot

እቲ ካልኣይ ወገን ድማ፡ ተሓላቒ እቶት ምፍጣር

ምስቲ ሕጂ ዘሎ ደሞዝን ብዘይ ጠቕላላ ዕቋር ኣብ ኩሉ። ይከኣል እዩ ድማ። በቃ በብቑሩብ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ ምእንቲ ከይትቃጸልን ከይትቃጸልን። ምጉያይ ንቁንጪ ንምሓዝ ጥራይ እዩ ጽቡቕ። ካብቲ ንጡፍ ኣታዊኻ ካብ 15% ዘይበዝሕ ኣብ ወፍሪን ንግድን ኣውፍር። ትሑት ሓደጋ ዘለዎ ስቶክ/ቦንድ ፖርትፎሊዮ ምትእኽኻብ። ብንእሽቶ ተቐማጢ ገንዘብ ክትነግድ ዋጋ ኣለዎ። ዴቭ ራምሲ፡ “ፋይናንሳዊ ተዓወትቲ ቅጽበታዊ ውድድር ኣይኮኑን ዝጎዩ፡ ማራቶን እዮም ዝጎዩ። ሃዋህው የብሎምን። በብቑሩብ እዮም ዝገብርዎ።”

ኣብ ፋይናንስ ዘሎ ሕጊ 70/30

ሃብታማት ኣብ ቅንጦት ዝወሓደ ወጻኢታት ይገብሩ (ቢል ጌትስ ናይዚ ኣብነት እዩ)። ሃብታማት እናሃብተሙ ድኻታት ድማ እናደኸዩ ይኸዱ። ሎተሪ ዝዕወት ሃብታም ሰብ ወፍሪ ይገብር፤ድኻ ሰብ መሊሱ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ክውድእ ተኽእሎ ኣሎ። 70% ፋይናንሳዊ ዓወት ኣብ ቅኑዕ ልምዲ ወጻኢታት ዝምርኮስ ኮይኑ፡ 30% ጥራይ ድማ ኣብ ቅኑዕ ልምዲ ወፍሪ ዝምርኮስ እዩ።ክልተ ሰባት ኣብ ወርሒ 500 ዶላር ወፍሪ ዝገብሩን ክልቲኦም ድማ ዘይተጸበናዮ ብሓደ ግዜ 100 ሽሕ ዶላር ከም ውርሻ ዝረኽቡን ነነጻጽር። እታ ቀዳመይቲ ኣብ ወርሒ 500 ዶላር ወፍሪ ክትቅጽል ከላ፡ ላንድ ክሩዘር ብ100 ሽሕ ዶላር ክትወስድ ከላ፡ እታ ካልኣይቲ ድማ ወርሓዊ 100 ሽሕን 500 ዶላርን ወፍሪ ትገብር። ድሕሪ 30 ዓመት፡ እቲ ቀዳማይ ኣስታት 588 ሽሕ ዶላር ክህልዎ እዩ። እታ ካልአይቲ ድማ ብናይ ሎሚ ገንዘብ $1,350,000 ምሃለዋ… ብሰንኪ ቅኑዕ ባህሊ ሃልኪ ብጭቡጥ 750k ፍልልይ ከምኡ’ውን ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝቕባበ ኣብ ግምት እንተዘይኣእቲናዮ!

ሕቶታት ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብዛዕባ ባጀትን ኣየርባግን።

ኣብዚ ሕጂ እዋን ፋይናንስካ ዕቋር፡ ሓልውን ኣዕብዮን

ስታቲስቲክስ ረኺበ: ኣብ 2023 75% ሩስያውያን ወጻኢታት ክቑጥቡ ጀሚሮም። 13% ኣብ መመገቢ፡ 12% ኣብ ዕረፍቲ፡ ኣብ መግቢ – 9%፡ ክዳውንቲ፡ ጫማ – 9%፡ ሳሎናት ጽባቐ – 8% ዕቋር። ንገንዘባዊ ጽቡቕ ሂወት ቀልጢፍካ ካልእ እንታይ ክትገብር ትኽእል? ምረጽን ተዋስኦን።

ካብ “ንኣሽቱ” ወጻኢታት ተገላገሉ።

እንዳ ቡን? ናይ ታክሲ ጉዕዞ? ቅልጡፍ መግቢ? ነፍሲ ወከፍ ኣቕሓ መኽሰብ ዘለዎን ጠቓምን ኣማራጺ ኣለዎ። ብሽክለታ ብሉጽ ዓይነት መጓዓዝያ እዩ። ቅልጡፍ፡ ነጻ፡ ብሉጽ! ስኩተር/ብሽክለታ ንምግዛእ ወይ ንምክራይ ዝወጽእ ወጻኢታት ኣስልጥ። ብልቓሕ እንተኾይኑ ድማ ክንደይ ክኸፍል እዩ? ናይ ግድን ሓድሽ ኣይኮነን። ብዛዕባ እዚ እኳ ትሓስብ ዲኻ፧ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝርዝራት ምዕዛብ ድሮ ናብቲ ፋይናንሳዊ ሸቶታትካ ኣዝዩ ከቕርበልካ እዩ።

ኣብ ካርድታት ዝግበር ወጻኢታት ኣኽብቦ

እቲ ሚዛን ብኣውቶማቲክ ናብ ተቐማጢ ገንዘብ ብወለድ ይሰጋገር።

“ኣብ ገምገም ባሕሪ” ዝርዝር ዕዳጋ ምግባር

“እቲ ታሪፍ ብመሸፈኒ ኣእትውዎ”

ርክብ፡ ኢንተርነት፡ ዝኽፈል ምዝገባ። ኣብ ስልክኻን ቲቪኻን ዘየድሊ ምዝገባ ኣሰናኽል።

ቦነስ ፕሮግራማትን ካሽባክን ሸለል ኣይትበሉ

ዳርጋ ኩሉ ድኳን ንዓማዊል ቅናስ ይህብ። ብዛዕባኦም ክትፈልጥ ኣይትሰነፍ።

ሕጂ ኣብ መጻኢ ወፍሪ ጀምር

ኣብ ትምህርቲ፡ ፍልጠት፡ ምክፋል። ኣብ ክንዲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ቲቪን፡ መጽሓፍ ኣንብብ፡ ጠቓሚ ሓበሬታ ኣጽንዕ፡ ናይ ደላሎ ኣካውንት ምኽፋት፡ ሓድሽ ክእለት ተማሃር።ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot

ተሓላቒ እቶት ምፍራይ ጀምር

ካብ 1-5k ሩብል ኣብ ኣክስዮን ናይ ገለ “ ሰማያዊ ቺፕስ ” ጽቡቕ ናይ ዕብየት ዓቕምን ምክፍፋልን ዘለዎ ወፍሪ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ምጉዳል ግብሪ እንታይ ምዃኑ ፍለጥ፣ ምናልባት ሓደ ክትረክብ መሰል ኣለካ ትኸውን?

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ምምሕያሽ

ናትካን ትፈትዎምን ደቅኻን።

ፋይናንሳዊ ኩነታትካ ንምምሕያሽ ክልተ መገድታት ኣለዉ፡ ውሑድ ወጻኢታት ወይ ዝያዳ ኣታዊ። ምድማር ድማ ይሓይሽ።

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot

ብዛዕባ ወፍርን ዕቋርን ዝምልከት ሕቶታት ፋይናንሳዊ ትምህርቲ

ኢንቨስትመንት ንዓኻ ክሰርሓልካ እምበር ንኢንቨስትመንት ኢልካ ክትሰርሕ ኣይግባእን።

ስለምንታይ እዩ ሓደ ሰብ ውልቃዊ ውጥን ወፍሪ ዘድልዮ? ከምቲ ዝረኣኹዎ፡ ኣብ መንጎ ሎሚን መጻእን ዘሎ ፋይናንሳዊ ኩነታት ምቹእ ሚዛን ንምህናጽ። ከምኡ’ውን እቲ ናይ ወፍሪ ትልሚ ምስ ስነ-ኣእምሮኻ ዝሰማማዕ ብጥበብን ብውልቅን ክህነጽ ኣለዎ። ብውልቂ ምቹእ ንኽኸውን! ክልተ ጽንፈኛታት ክትከዶም ዘይብልካ።

ኣብ በዓትታት እምኒ ማእለያ ዘይብሉ ኣልማዝ

ወፍሪ ንባዕሉ ዕላማ ዘይኮነስ፡ ፍጥነት ኣተሓሳስባን ኣካላዊ ዓቕምን ብንጡፍ ኣገባብ ገንዘብ ክትረክብ ኣብ ዘየኽእለካ ዕድመ ዝለዓለ ጽሬት ዘለዎ ህይወት ክትነብር ዝሕግዝ መንገዲ እዩ።

እዚ ግን ኣብቲ ህሞት ብሕማቕ ክትነብር ምኽንያት ኣይኮነን፣ ንኹሉ እቲ ዝበለጸ ንኹነታዊ እርጋን ከተናውሕ። ወፍሪ ምቹእን ርትዓውን ክኸውን ይግባእ።

እንተዘይኮይኑ ከምቲ ኣብ ዛንታ ዘሎ ክኸውን እዩ፦ “ኣፕል ተዓጺዱ። እታ በዓልቲ ቤት እቲ ክበስብስ ዝጀመረ ኣፕል መታን ከይጠፍእ ክብላዕ ኣዘዘት። እቲ ዝበስበሰ ኣፕል ክብላዕ ከሎ፡ እቶም ጽቡቓት ድማ ክበስቡ ይጅምሩ። ኣብ መወዳእታ፡ እቶም ዝበስበሱ ጥራይ እዮም በሊዖም።” ኣብዚን ሕጂን ክትነብር ኣለካ። ግን ምንባር’ዩ፣ ብዕብዳን’ውን ምንዳድ ኣይኮነን።

ይበልዕን ይኸይድን ይዘናጋዕን’ምበር ኣብ ነብሱ ወፍሪ ኣይገበረን።

ኣብ ሓደ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ምንባር ግን ዕብዳን እዩ። ሎሚ እውን ዕድል እናሃለወና ንመጻኢ ክንከናኸን ኣሎና። 10 ጥርሙዝ ቢራ ኣይትስተ፡ 10 ሆት ዶግ ኣይትብላዕ፡ ፋንሳዊ ስማርትፎን ኣይትግዛእ። እዚ ብዛዕባ ገደብ ኣይኮነን። ብዛዕባ ስማርት ኢንቨስትመንት ድማ። ክሪሎቭ ዝጸሓፎ ጽውጽዋይ “እቲ ድራጎንፍላይን ጻጸን” ብዛዕባ ኣውጻእትን ቃጸሎን ኣሎ። ንህጻናት ጥራይ ዘይኮነ ከተንብባ እላቦ። “እቲ ዝዘልል ድራጎንፍላይ ቀይሕ ሓጋይ ደሪፉ፤ ክረምቲ ኣብ ኣዒንተይ እናተጠቕለለ ንድሕሪት ክጥምት ግዜ ኣይረኸብኩን። እቲ ጽሩይ ግራት ሞይቱ፤ ኣብ ትሕቲ ነፍሲ ወከፍ ቆጽሊ ክልቲኡ ጠረጴዛን ገዛን ተዳልዩ ስለ ዝነበረ፡ ድሕሪ ሕጂ ድሙቕ መዓልታት የለን። ኩሉ ሓሊፉ: ምስቲ ዝሑል ክረምቲ: ድሌት: ጥሜት ይመጽእ…” ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot

ኩሉ ሰብ ነናቱ ሚዛን ኣለዎ።

ምእካብ ዘሐጉሶም ሰባት ኣለዉ። ከም ውጽኢቱ ድማ ብቐሊሉ ክዕቅቡን ወፍሪ ክገብሩን ይኽእሉ። ካልኣይ ምድብ ኣሎ፡ እቶም ዘውጽእዎ ዘስተማቕሩ። ንዕኦም ንምድሓን ኣጸጋሚ እዩ። ንነብሶም ኣብ ስምዒት የውፍሩ እሞ መን ክወቅሶም መሰል ኣለዎ?

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ 20% ፍልጠት መሳርሕታትን ስትራተጂታትን 80% ድማ ንነብስኻን ድሌታትካን ድሌታትካን ሕጂን ኣብ ነዊሕ ግዜን ናይ ምርዳእ ክእለት እዩ።

ኣብ ቅልውላው ብጥበብን ብዘይ ነርቭን ኣበይ ወፍሪ ክትገብር ከም ዘለካ – ተገዳስነት ክሕብረካ እዩ።

ከመይ ጌርካ ንዋጋታት ንብረት ትስዕሮ – ዝያዳ ምዕቡል ትምህርቲ ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ካብ opexbota። ንዋጋታት ንብረት ክትብድሆ ኣጸጋሚ’ዩ፡ ግን ንፈትን። ወይ ድማ እንተወሓደ break even። እወ፡ ብተዛማዲ ውሑስ ምእንቲ ክኸውን። ስለዚ፡ ኣብ መወዳእታ 2022 ዝቕባበ ዋጋ 12% ነይሩ።

ቦንድ

ካብ 10-14% ምህርቲ። ሓደጋታት ማእከላይ ዝኾኑሉ ኣማራጺታት ኣለዉ። ካብ ገንዘብ ናብ ባንኪ ምውሳድ ኣብ ቦንድ ወፍሪ ምግባር ዝሓሸ ምዃኑ ኣብሪሁ ። ንነብሰይ ኣይደግማን እየ።

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot
ቁልፊ መለክዒታት ናይቲ ምትእስሳር

ሰማያዊ ቺፕስ ” – ኣክስዮን ቀዳማይ ደረጃ ፈደረሽን ሩስያ

ኣብ ነዊሕ ግዜ ብዙሓት ኩባንያታት ብቐጻሊ ይዓብያ። መራሕቲ ዕብየት ናይዚ ዓመት ስበር +92%፤ ኤምቲኤስ +40%፤ ኖቫቴክ + 25%፤ ታትነፍት +9%። ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብዚ . እተን ነዋሕቲ ዲቫታት ድማ ይኸፍላ። ሎሚ ዓመት እተን ዲቫስ ንስበርባንክ፡ ቤሉጋ ግሩፕ፡ ኖቫቴክን ካልኦትን ከፊለንኦ፡ ወይ ክኸፍላ እየን። ግን ጸረ ኣብነታት እውን ኣለዉ፡ ውድቀት። ምብዛሕ ግድን እዩ። ብጥበብ ፖርትፎሊዮ ምህናጽ ንጀማሪ ከቢድ ዕማም እዩ። ክትፈልጦ ግዜ እንተዘይብልካ፡ ሽዑ፡

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot
ሰማያዊ ቺፕስ ዕዳጋ ኣክስዮን ሩስያ

ናይ ሓባር ፋንድን ኢቲኤፍን – ድሉው ፖርትፎሊዮ

ንእሽቶ ገንዘብ ከተውፍር የኽእለካ። ንኣብነት፡ ምስ ሞስኮ ኤክስቸንጅ ኢንዴክስ ዝተኣሳሰር ናይ ሓባር ወፍሪ ፋንድ ብጽሒት ብምዕዳግ፡ ብኡንብኡ ኣብ ኩሉ ኣክስዮን ናይተን ፍሉጣት ኩባንያታት ሩስያ ክትውፍር ኢኻ። ቦነስ፡ ሰፊሕ ምርጫ፡ ተኣማንነት፡ ምጉዳል ግብሪ። መኽሰብ ኣብ ዓመት ክሳብ 20-30% ክኸውን ይኽእል። ሓበሬታ ንህዝቢ ይቐርብ።

ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብተበጻሒ ቋንቋ: ዝበለጸ ትምህርትን ምኽርታትን ካብ opexbot
ብቐሊል ቃላት ናይ ሓባር ፋንድ እንታይ እዩ

ወርቂ

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 13.26% ተመሊሱ። ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ወፍሪ ዝኸውን ናይ ስራሕ ኣማራጺ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዋጋ እቲ ክቡር ብረት ጥራይ እዩ ዝውስኽ፣ ኣብ እዋን ቅልውላው ድማ ዕብየት ይቀላጠፍ። ጽቡቕ፡ ወርቂ ምሻጥ/ምልውዋጥ ኣብ ወሳኒ ኩነታት ክትነብር ይሕግዘካ።

እንታይ ኣይምመኸርኩን።?

 1. ተቐማጢ ገንዘብ . ካብ 8-10% ኣብ ዓመት። ዝቕባበ ክዕወት እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ሩስያ ብሚእታዊት ንዋጋታት ንብረት ዝበልጽ ተቐማጢ ገንዘብ የለን። ቅልውላው ባንክታት ድማ ኣይተሰረዘን። ዳሚ ካፕሱላት ኣብ ፈደረሽን ሩስያ እውን ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ።
 2. ጥረ ገንዘብ . 0% ኣብ ዓመት። ገንዘብ ክሰርሕ ኣለዎ። ኣብ ትሕቲ ፍራሽ፡ ጥረ ገንዘብ መዓልታዊ ብሰንኪ ዝቕባበ ዋጋ እናነከየ ይኸይድ ኣሎ። ከምኡ’ውን ብቆልዑ፡ ብዘይተጸበይዎን ኣዝዮም ዘድልዩን “ድሌታት”፡ ወይ ሸፋቱ “ክውሓጡ” ይኽእሉ። ጥረ ገንዘብ ክህሉ ኣለዎ፡ ግን ከም ፋይናንሳዊ መንጸፍ ብቕጽበት ክትረኽቦ እትኽእል።
 3. ንብረት ምርግጋእ እዩ። ወፍሪ ንብረት ኣብዚ እዋን ካብ ዘለዉ ውሑሳት መሳርሒታት ሓደ እዩ። ንዝኾነ ርእሰ-ማል ግን ኣይኮነን።

https://youtu.be/0MRATvTlwPI?si=LQ2KHJyuHVkQwUuj ዝብል ቃል ንምርካብ ኣብዚ ንጠውቅ

ፋይናንሳዊ ድሕነት ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት፡ ውጽኢታውን ርዱእን ውጥን

 1. ኣየርባግ . ድሕንነት ፋይናንሳዊ ዘይኮነስ ስድራቤታዊ እዩ። ኣይንትንክፎን ኢና፣ ኣብ ዘይንትንክፎ ኣብ ዘይንኽእለሉ ኩነታት ጥራይ።
 2. ፋይናንሳዊ ድሕነት መርበብ . ነቲ ዝወጸ ገንዘብ ዳግማይ ክትገዝኦ ምእንቲ፡ ሓደ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መኽዘን ክኸውን ኣለዎ።
 3. ዋጋታት ናብ ዜሮ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ምጉዳል እውን ክወርድ ይኽእል እዩ ። እቲ ሼር ብፍርቂ ምስ ወረደ፡ ድሮ ብፍርቂ ምስ ወደቐ፡ ብርኪና ከይንነክስ ነቲ መንበር ብኸፊል ንጥቀመሉ።
 4. ሃንደበታዊ ምንቅስቓሳት የለን . መብዛሕትኡ ግዜ ኩሎም ጸለምቲ ስዋን ኣብ ዘይንግዳዊ ግዜ እዮም ዝመጹ። ንግዲ እንተኾይኑ ድማ፡ እቲ ሓራጅ ኣዝዩ ቀልጢፉ ይዕጾ። ስለዚ ንነዊሕ እዋን ወፍሪ ትገብር እንተኾንካ ከም ናይ መወዳእታ መማረጺ ጥራይ ኢኻ ካብ ኣክስዮን ክትወጽእ ዘለካ። መዓስ ክርድኣካ እዩ፡ ግን ብዓቢኡ ዝያዳ ክትገዝእን ነቲ ቦታ ብማእከላይ ገምጋም ክትገብርን ክትመርጽ ኢኻ።
 5. ከምዚ ዝበለ ስትራተጂ ኣሎ ፡ እቲ ፋይናንሳዊ ኩሽን ኣብ ሓጸርቲ ቦንድ ’ ዩ ዝርከብ ። ከምኡ ውን ኣብ 3-6 ወርሒ ሓደ ግዜ ጥራይ ኢኻ ተወሳኺ ትገዝእ። እዚ ድማ ዘየድሊ ምንቅስቓስ ከይትገብር፡ ወይ ብዝሓሸ ውዕላት ክትኣቱ የኽእለካ።
 6. ኣብ ቲንኮፍ ንዝወጽእ ወጻኢታት ኮሚሽን ንምርኣይ ኣገልግሎት ስታቲስቲክስ ምጥቃም ኣይትረስዑ ። ካብ ዘየድሊ ተግባራት ኣዝዩ ዘሰክፍ እዩ። እንተዘይኮይኑ ፊዩቸርስ ተጠቐም፣ ንንግድታትካ ብለይቲ ዓጽዮም ጽቡቕ ድቃስ።

ንእሽቶ ገንዘብ ኣበይ ከተውፍር ትኽእል: 10,000, 20,000, 30,000 ሩብል ወፍሪ

ሕቶታት ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ብዛዕባ ልቓሕ

ቅድሚ ልቓሕ ምውሳድካ: ሓደጋታት፡ ረብሓታትን ዓቕምኻን ገምግም

ጠቃሚ! ኣብ ዝኾነ ዘይንጹር ኩነታት ዝኽተሎ ሕግታት!

ደው ኢልካ ኣብ ቀረባ ይኹን ኣብ ርሑቕ መጻኢ ኣብ ጸገም ከይትኣቱን ኩነታትካ ንምምሕያሽን እንታይ ዓይነት ስጉምትታት ክትወስድ ከም እትኽእል ሕሰብ። ስነ-ኣእምሮኻ ተኸናኸኖ፣ ጸጋታት ኢንተርነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቒቕ ኣይትከታተል። ድምጺ ሓበሬታ ንሓንጎል ጥራይ እዩ ዝዓጽዎን ንእኹል ኣተሓሳስባ ዕንቅፋት ዝኸውንን። ንደቅኻ ኣይትታለል። እቲ ኩነታት ክውዳእ እዩ፣ እቲ መጉዳእቲ ክቕጽል እዩ።

ዕቑር ገንዘብ

መበል ዕስራን ሓደን ክፍለ ዘመን፡ ርክብ ዘይብሉ ክፍሊት – ኩሉ ብሉጽ እዩ። ግን ብካልኣይ ኢድ ኣቑሑት ክትገዝእ ወይ ኣብ ዘይትፈልጦ ከተማ ታክሲ ክትከፍል ብለይቲ ካርድካ ሃንደበት ተቐባልነት ኣብ ዘይረኸበሉ እዋን ኣይሕግዙኻን’ዮም። ግን ኩሉ ካብ ካርድታት’ውን ኣይተውጽኦ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ጁባኻ ዘሎ ልዕሊ ዓቐን ጥረ ገንዘብ እውን ጽቡቕ ኣይኮነን።

ንሓያሎ መዓልታት ቀረብ ማይን መግብን ምቕራብ

ካብ ገዛ ክትወጽእ ኣብ ዘይትደልየሉ እዋን ኩነታት ክለዓል ይኽእል’ዩ። ካብ ኣፍደገ ናብ ኣፍደገ ምብጻሕ ድማ ኣይሰርሕን እዩ። ካብ ፍሪዘር እኽሊ፡ ቆርቆሮ ኣቑሑትን ዝተዳለወ መግብን ኣውጺእና ኣብ ገዛና ኮፍ ንብል፡ ውሑስ ኢና።

ምሉእ ታንኪ በንዚን፡ ቻርጅ ዝገበረ ፓወር ባንክ – ፋኑስ – ስልኪ…

ጸዓት ክትእክበሉ እትኽእል ቦታታት እንተሃልዩ፡ እዚ ኣቐዲምካ ምግባር ይሓይሽ። እዚ ጸዓት ድሒሩ ስለዘይህሉ ድማ ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ሃንደበት ክእክቦ ምስ ጀመረ ኣብኡ ንኽህሉ እዩ። ኩሉ መዳይ ህይወትና ኣብ ሚዛን ዝተመስረተ እዩ። ንእሽቶ ዘይምዕሩይነት ነቲ ስርዓት ልዕሊ ዓቐን ይጽዕኖ፣ ሪጋን ፍናንን ይጅምር፣ ድሕሪ ሕጂ ድማ ንኹሉ ዝኣክል የለን። ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ናብ ንቡር ክሳብ ዝምለስ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ እንታይ ይኸውን ከምዘሎ ጥራይ ኢኻ ትዕዘብ።

“ናይ ኣላርም ሻንጣ”

ክሕዝ ኣለዎ፦ ሰነዳት፣ ገንዘብ፣ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ናውቲ፣ ንሰለስተ መዓልቲ ዝኸውን ቀረብ ማይን መግብን፣ መግቢ ህጻናት፣ እንተድኣ ኣድልዩ። ብህጹጽ ካብ ገዛኻ ክትወጽእ እንተድኣ ኣድልዩካን ሓደ ነገር ክትሕዝ እንተኽኢልካን፡ እንታይ ክኸውን እዩ?

መእከቢ ቦታን ቴሌፎናትን።

ሓቂ ንምዝራብ፡ ነዚ ባዕለይ ክሳብ ሕጂ ምሉእ ብምሉእ ኣይፈለጥኩዎን። ወለደይን በዓልቲ ቤተይን ግን ቁጽሪ ተሌፎነይ ብኣእምሮይ ከም ዝፈልጥዎ እፈልጥ እየ። እቲ ቆልዓ ምስ ዓበየ፡ ኣድራሻኡ፡ ቁጽሪ ተሌፎን + እዚ ኣብ ክዳኑ ዘለዎ ጽሑፍ እውን ብልክዕ ክፈልጥ እዩ።

ንሓደ ዓመት ዝኸውን ቀረብ የለን

እቲ ምጉያይ ምስ ተጀመረ ኩሉ ሰብ ንኹሉ ዝረኣዮ ካብ መደርደሪታት ክረክቦ ይጅምር። ንመላእ ህይወትካ ክትእክብ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ቀረብ እንተበዝሐ ንሓደ ሰሙን ዘድሊ ኮይኑ፡ እቲ ኩነታት ክሳብ ዝበርህን ኩሉ ናብ ንቡር ክሳብ ዝምለስን እዩ። እቲ ኩነታት ምስ ተነጸረ ድማ ኣገዳሲ እዩ፣ ንኣብነት ካብዚ ዝኾነ ይኹን ጠቓሚ ከምዘይነበረ ንጹር ይኸውን። “እዚ ኩሉ ሕጂ ጠቓሚ ዘይምዃኑ ጽቡቕ’ዩ፡ ንባኽን ኣይከይድን’ዩ፡ ኣነ ብሉጽ’የ” ዝብል ሓሳብ ክህሉ ይግባእ፡ “ኦምግ! ጽቡቕ፡ እዚ ዅሉ ኣብ ጸላም ምግዛእን ንዅሉ ኣበይ ከም እተቐምጦን ኣድላዪ እዩ ነይሩ።”

ፉንዳ፡ ክሪፕቶን ካልእ ዕሽነትን

እቲ ዝኸበረ ነገር ህይወትን ጥዕናን ስድራቤት እዩ። ካልእ ኩሉ መመላእታ እዩ። ጽቡቕ፡ እቶም ብናይ ወጻኢ ባጤራ ዝነበሩ፡ ሕጂ ህድእ ኢሎም ከም ዘለዉ ንጹር’ዩ። ዕዳጋ እንተወዲቑ ሽዑ ዳግማይ ግዝእዎ። እንተዓበየ…ስለምንታይ ሕጂ ምዓበየ? ብ120 ሩብል ኣይትግዝኡ፣ ናይ ደላሎ ሕሳብኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቒቕ ኣይትዘመኑ። ካብ ኩሉ ዝተጻሕፈ መደምደምታ ምውሳድ፡ ህዝቢ ኣብ ሓደ ቦታ ዝጎዪ እንተኾይኑ፡ ሽዑ ኣቐዲምካ ምግማትን ሓደ መዓልቲ ኣቐዲምካ ኣብኡ ምህላውን ጽቡቕ ምኾነ። ቅድሚ ዕጽዋ ትራፊክ ዓሰርተ ሓሙሽተ ደቓይቕ ኣብ ስራሕ ምብጻሕ ማለት እዩ። እወ እዚ ካብ ኩሉ ሰብ ኣስታት ሓደ ሰዓት ቀዲሙ እዩ፡ እዚ ግን ኣብ ክንዲ ኣብ ጽቕጥቕጥ ትራፊክ ደው ኢልካ ነርቭን በንዚንን ምንዳድ፡ ምሉእ ናይ ስራሕ ሰዓት እዩ። ንነብስኻ ተኸናኸን!

info
Rate author
Add a comment