Söwda söwdasynyň içinde we daşynda – nädip okamaly we söwda etmeli

Методы и инструменты анализа

Söwda bilen içerki we daşarky barlar – nädip okamaly, kodlamaly. Bazardaky iň ýönekeý strategiýalardan biri, içerki we daşarky söwda söwdasydyr. Diagrammada tapmak aňsat, töwekgelçilige aýdyň düşünilýär we signallar uly möhletlerde gowy işlenýär. Oorapyk we açyk bar, iň meşhur “Price Action” modellerinden biridir. Söwda strategiýasy içerki we daşarky çyzygyň “arassa” ulanylyşynda we süzgüçler arkaly gurlup bilner. Beýleki strategiýalarda goşmaça signal hökmünde hem ulanylyp bilner.
Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeli

Içki çyzyk näme?

Içki çyzyk iki şemden ybarat nagyş bolup, olaryň biri (signal) beýlekisiniň (enäniň) bedeninde doly. Bir tendensiýa bazarynda tapylýar. gapdal hereketlerde, kanallarda uzak tendensiýany gutaryp bilerler.

Içki çyzygyň peýda bolmagy söwdagäri dartgynlaşdyrmalydyr, bu tersine ýa-da tendensiýany güýçlendirmek üçin signaldyr.

Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeliEnäniň reňkine we şemlere signal bermegi möhüm däl. Signal şeminiň bir ujundan ene çyzygynyň pes ýa-da beýikligine gabat gelýän bolsa we tersine ujy ene çyzygynyň çäginden çykmasa, bu hem içki çyzyk bolar. Signal şemini iň bolmanda ene-atanyň daşynda bir turba bolsa, onda ol indi içki çyzyk bolmaz. Käbir ýagdaýlarda içerki çyzygyň ene şeminiň bahasyndan ýokarydygyna düşünmek kyn. Syçanjygy şemiň ýa-da çybygyň üstünden geçirmeli, iň pes, iň ýokary, ýapylýan we açylýan bahalar barada maglumat penjiresi peýda bolar.
Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeliNagyşyň logikasy ýönekeý – ene şeminde tendensiýa ugrunda güýçli hereket bar, garşylyk görkezýär we hereket saklanýar. Ters tarapda hereket ýok, bazar doňýar. Duralga bir şem däl, birnäçe bolup biler – içerde goşa ýa-da üç gezek.
Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeliBarlaryň içinde terslik we tendensiýanyň dowamy bar. Içki çyzygyň bahasy diapazony ene şeminiň 50% -inden az bolsa, bu tendensiýanyň dowamy üçin içki çyzgydyr. Içindäki barlaryň tersine öwrülmegi ters tarapa gitmek niýetini has aýdyň görkezýär. Indiki birnäçe şemleriň biri, çyzygyň içindäki terslik ene şemiň ugruna ters tarapa bölünýär.
Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeli
Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeli

Daşarky bar

Daşarky bar, ene şeminiň bahasyny doly öz içine alýan şemdir. Şemiň aşa aşa gabat gelmegine rugsat berilýär.
Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeliHas kiçi möhletlerde daşarky çyzyk üýtgeýän üçburçlukdyr. Adatça bu bazaryň öňünden aýdyp bolmajaklygynyň alamaty, töwekgelçiligi azaltmak (söwdagär şertnama baglaşýan bolsa) ýa-da işden çykmak üçin signaldyr.

Içerki söwda strategiýasy

Aşak möhletlerde seredeniňde, içerki barlar (esasanam 2 ýa-da 3 bar), köplenç üçburçluk görnüşinde birleşýän görnüşlere meňzeýär. Içerki çyzgy uly wagt çäklerinde (gün, hepde) peýda bolanda, has pes döwürlere geçmek we üçburçlugyň (ýokarlanmak ýa-da aşak düşmek) gözegçilik edilmegi maslahat berilýär.

Ters söwda

 1. Içki çyzygy tapýarys, onuň bahasy ene şeminiň 50% -den köp bolmaly. Diňe hereketiň ýokarsyndaky ýa-da aşagyndaky barlar göz öňünde tutulýar – tersine gözleýäris.
 2. Durmak tertibi ekstremumyň aşagyndan öňki tarapa ters tarapa ýerleşdirilýär.
 3. Sargyt başlansoň, içki çyzygyň ýa-da öçürilen şemiň aňyrsynda duralga goýulýar.

Içerki söwdanyň içinde (dowamy)

 1. Ulanyjy ýagdaýyndadyr, şertnamanyň ugrunda uly şem görýär.
 2. Içki çyzgyny kesgitläň.
 3. Içki çyzygyň bahasy ene şeminiň 50% -den az bolmalydyr.
 4. Durmak ýitgisi içerki çyzygyň aşagyna geçýär (uzyn bolsak).
 5. Ekstremal döwülen ýagdaýynda uzyn tertip, beýikden birnäçe turba ýerleşdirilýär.

Bu tendensiýa dowam etse, söwdagär girdejisini artdyrýar we tersine bolan ýagdaýynda girdejini alýar we tersine girmäge taýynlanýar. Içki çyzgy näbelliligiň şekili, gatnaşyjylar mundan beýläkki herekete ynamly däl. Ekstremumyň bölünmegi ugry kesgitlemegi aňladýar, şonuň üçin arakesme hereket ugruna çykanda baha çaltlaşýar. Theöne bölünişik hemişe dogry däl, ýalňyş bökdençlikler bar, bahalar içerki çyzygyň golaýynda birleşýär. Söwdagär elmydama amatly duralgany nirede goýmalydygyny anyk bilýär (bahasy ýetilenden soň, pozisiýany saklamak manysyny ýitirýär) we ýalňyş giren ýagdaýynda ýitgileri çäklendirýär.
Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeli

Süzgüçler

Söwdagär goşmaça tassyklama alsa has ynamly bir ýere girip biler. Içki barlar üçin süzgüç bolup biler:

 • ugur çyzyklary – içerki çyzgy belli bir ugurda başga modelleriň bir bölegi bolanda gowy;
 • ortaça hereket edýän – söwdagär diňe içerki çyzyk emele gelen halatynda uzak söwdany göz öňünde tutýar;
 • yrgyldamalar – MACD, stohastik, RSI – içki çyzgy diňe aşa köp we aşa köp ýerlerde hasaplanýar;
 • tapawutlylyk we konwergensiýa – görkeziji bilen baha okalyşynyň arasynda tapawut ýüze çykandan soň içerki barlar göz öňünde tutulýar.

Daşarky söwda strategiýasy

Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeliÜýtgeýänligiň ýokarlanýan döwürlerinde daşarky çyzyk peýda bolýar. Has kiçi möhletlere (m5-den 1 sagada çenli) seretseňiz, pes üýtgäp durýan döwürde bazara girmek has gowudyr – azajyk amatly duralga goýup bilersiňiz. Söwdagär eýýäm ýagdaýynda bolanda daşarky çyzyk ýüze çyksa, duralganyň ýitgisini bozmak we ýagdaýyň ösmegine garaşmak maslahat berilýär.

Daşarky çyzyk peýda bolanda täze pozisiýa girmek maslahat berilmeýär. Şeýle döwürlerde aýak döwülýär, gysga durmak gaty kyn.

Içerki görkeziji

Söwdagär bir wagtyň özünde köp görkezijilere gözegçilik etmeli. Şonuň üçin käbir modeller ünssiz galdyrylýar. Barlaryň içinden tapmak meselesini ýeňilleşdirmek üçin görkezijiler bar. Metatrader5 terminaly InsideBarSetup görkezijisini ulanýar. Algoritm islendik gurallarda belli bir möhletde barlaryň içindäki gyzyl bellik bilen bellik edýär. “InsideBarSetup” diňe bir içki barlary tapyp bilmän, duýduryşlary hem döredip biler. Içki çyzgyda awtomatiki söwdany gurup bilersiňiz, geňeşçi bölüniş ýagdaýyna girmek üçin görkezilen duralga buýruklaryny ýerleşdirer.

Içki barlarda söwdanyň aýratynlyklary

Barlaryň içinde söwda edeniňizde, göz öňünde tutmaly käbir aýratynlyklar bar:

 • içerki çyzyk bazaryň haýallamagynyň tebigy prosesi, şondan soň güýçli hereket bolýar;
 • wezipelere girmek üçin söwdagär içerki çyzygyň aralygynyň bozulmagyna we tassyklamasyna garaşmaly;
 • içerki barlar hem tersine bolup biler we hereketiň dowam etmeginiň ähtimallygyny görkezip biler;
 • modelde ene-atanyň we signal şemleriniň arasynda baha tapawudy bar;
 • şekil bazardaky jebislik döwrüni görkezýär, aralygy kesip, söwdagär geljekdäki hereket ugruna düşünip biler;
 • enäniň reňki we signal şemleriniň ähmiýeti ýok;
 • nagyş signaly şemleriň reňkine bagly däldir;
 • ene çyzgysy signaldan 5 esse ýa-da ondan ýokary bolsa, nagyş nädogry hasaplanýar. Soonakyn wagtda güýçli yza gaýdyp gelmek ähtimallygy, ýalňyş giriş ähtimallygy ýokary.

Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeli

Barlaryň içinde söwda etmek üçin teklipler

 1. Tendensiýanyň dowamy üçin söwda nagyşlaryny saýlamak has gowudyr, işlemegiň has ýokary göterimi bar.
 2. Içki çyzyk doji ýa-da çeňňek bar bolsa, bazara girmek üçin göz öňünde tutulmaly däldir. Şeýle hem gaty uzyn kölegeler bilen barlaryň içinde geçmeli. Ene şeminiň uzyn guýrugy bolup biler, tapawudy ýok.
 3. Aziýa sessiýasynda işlemäň, Europeewropa açylandan soň ýa-da Amerikan sessiýasynda ilkinji ýarym sagat söwda etmek makul bilner.
 4. Içki çyzyk kiçi bolmaly – gysga duralga goýup bilersiňiz, duralgalar hemme tarapa ýykylanda bazarda güýçli näbellilik ýok.
 5. Içerki signallar beýleki usullar bilen süzülmelidir – hereket edýän ortaça , yrgyldamalar, goldaw we garşylyk derejeleri, ugur çyzyklary.
 6. Barlaryň içindäki uly wagt çäklerinde yzarlamaly – azyndan 4 sagat we kiçi möhletde girmeli.
 7. Içerki barlar bazaryň çäginde bolsa göz öňünde tutulmaly däldir. Içki çyzyk peýda bolmanka güýçli tendensiýa bolmaly.
 8. Diňe möhüm goldaw we garşylyk derejesini bozandan soň sargyt açyň. Söwda üçin howada asylan barlary göz öňünde tutmaly däl. Oňa goldaw bolmaly – ýeňilmeli güýçler. Ene şemiň goldawy bolmazlygy mümkin, ýöne içki çyzygyň özi garşylyk ýa-da goldaw derejesinde bolmaly.
 9. Ene şeminiň döwülmegine we içki çyzygyň döwülmegine girip bilersiňiz. Birinji ýagdaýda söwdagär uly duralga goýmaly bolar, ýöne söwda has ynamly. Bu ýagdaýda duruzmak ýitgisi ýygy-ýygydan ýüze çykar. Haýsy ýazgyny saýlamaly, söwdagär töwekgelçilik islegine, tejribä we beýleki görkezijilerdäki maglumatlara baglylykda özi karar berýär. Bazara täze gelenlere iň konserwatiw söwda usulyny saýlamak maslahat berilýär.Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeli
 10. Stop ýitgini içki çyzygyň ýa-da ene şeminiň aňyrsynda iň ýakyn derejäniň aňyrsynda goýmaly. Birinji ýagdaýda ýitirilen söwdalar köp bolar, ýöne umumy ýitgiler az bolar. Her bir amal, goýuma uly zyýan ýetirmez.
 11. Pes üýtgewsizlikde ýa-da güýçli tendensiýa girmek maslahat berilýär.
 12. Girdeji hökmünde ulanyp bilersiňiz:
  1. iň ýakyn garşylyk derejesi;
  2. töwekgelçilik bilen girdeji gatnaşygy – 3 duralgadan az bolmadyk wagt goýmak maslahat berilýär;
  3. kesgitlenen duralga – soňky 10-20 şem üçin söwda möhletiniň ortaça sany, ATR görkezijisi bilen kesgitlenip bilner;
  4. Fibonacci derejelerini ulanyp , gözenek birinji impulsyň üstünde goýulýar we maksat hökmünde – 161% we 261% derejeleri;
  5. yzky duralga – bazar belli bir nokat bilen belentlikden yza gaýdyp gelse, düzediş bolýar.

https: girdejini indiki derejä çykaryň.

Içerki söwdanyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Içerki söwda söwdasynyň aşakdaky artykmaçlyklary we kemçilikleri bar. Üstünlikleri:

 • gündelik we hepdelik diagrammalarda söwda etmek az wagt alýar, karar bermäge wagt bar;
 • ýerlikli duralga üçin ýer bar – töwekgelçilik çäkli we düşnükli, girdeji täsirli bolup biler;
 • içerki çyzgy açyk pozisiýadan çyksa, bu girdeji almak üçin ajaýyp ýer;
 • bazaryň ýokarsynda tersine söwda etmek ýa-da tendensiýa bilen söwda edende piramida strategiýasyny ulanmak mümkin.

Kemçilikler:

 • tersine nagyş köplenç ýokary töwekgelçilige eýe (uzak duralga), söwda ýitgi bilen gutarýar;
 • käbir ýagdaýlarda içerki çyzygyň nädogry bölünişigini kesgitlemek kyn, munuň üçin tejribe gerek.

Içki çyzgy, beýleki bahalar hereket nagyşlary bilen birlikde – pin bar, miraboso, ugur çyzyklary we tehniki görkezijiler güýçli söwda guralydyr. Gündelik diagrammada barlaryň içinde söwda edip, m5-m15 ýazgysyny arassalanda, söwdagär 1-den 5-e ýa-da 1-den 10-a çenli gatnaşygy bolan söwda edip biler. Içki çyzgyny dogry düşündirmek we ýalan signallary süzmek möhümdir.
Söwda söwdasynyň içinde we daşynda - nädip okamaly we söwda etmeliIçki çyzgy diňe birinji seredişde düşündirmek üçin ýönekeý bir şekil. Içerki barlaryň oňat ýerine ýetirilmegi diagrammada ýygy-ýygydan görkezilmeýär, şonuň üçin olary ýok ýerinde gözlemäň. Ynam ýok bolsa, bazara girmezlik has gowudyr. Içki çyzygyň ugruny bellemek maslahat berilýär, sebäbi käwagt bahanyň ugruny görkezýär. Içki çyzgyda täze tendensiýa sebäp bolýan ýagdaýlar bar bolsa-da, tendensiýa girmek iň gowusydyr. Ene şeminiň bahasynyň we içki çyzygyň bahasyna serediň. Ene şem uly bolsa, tersine söwda gözlemek maslahat berilýär. Gyralarda signal gözlemäň. Nagyş peýda bolmanka ugrukdyryjy hereket bolmaly. Gündelik söwda edeniňizde, Amerikan sessiýasynda söwda etmeli. Içki çyzygyň uzyn kölegeleri – doji ýa-da pinbar bar bolsa söwda etmeli däl.

info
Rate author
Add a comment