Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa – akkaataa dubbisuu fi daldaluu

Методы и инструменты анализа

Daldala keessatti barruulee keessaa fi alaa – akkaataa dubbisuu, hiikuu. Tooftaalee salphaa gabaa keessa jiran keessaa tokko daldala mana dhugaatii keessaa fi alaati. Chaartii irratti argachuun salphaadha, balaan isaa ifatti hubatama, mallattoolee yeroo guddaa irratti akka gaariitti hojjetamu. Manni dhugaatii mana keessaa fi alaa moodeelota Price Action baay’ee jaallataman keessaa isa tokkodha. Tooftaa daldalaa tokko lamaan isaanii iyyannoo “qulqulluu” barruu keessaa fi alaa irratti, fi filtara fayyadamuun ijaaramuu danda’a. Tooftaalee biroo keessattis akka mallattoo dabalataatti fayyadamuun ni danda’ama.
Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluu

Bar keessaa maali

Barri keessaa fakkii shugguxii lama of keessaa qabu yoo ta’u, isaan keessaa tokko (mallattoo) guutummaatti qaama isa kaanii (haadha) keessa jira. Gabaa trending ta’e keessatti argama. sochii cinaachaa keessatti, chaanaalii, isaan adeemsa dheeraa xumuruu danda’u.

Mul’achuun barruu keessaa daldalaa dhiphina keessa galchuu qaba, kun mallattoo duubatti deebi’uu ykn cimsuu adeemsa ta’uu danda’uudha.

Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluuHalluu haadha fi shugguxii mallattoo homaa hin qabu. Yoo extremums shugguxii mallattoo keessaa tokko gadi aanaa ykn olka’iinsa barruu haadha wajjin wal-simu, fi dhuma faallaa barruu haadha bira hin darbine, kunis barruu keessaa ta’a. Yoo shugguxiin mallattoo yoo xiqqaate pip tokko kan warraa ala ta’e, kana booda kana booda barruu keessaa hin ta’u. Yeroo tokko tokko bar keessaa gatii shugguxii haadha sanaa ol ta’uu isaa hubachuun rakkisaadha. Hantuutee shugguxii ykn barruu irratti sochoosuu qabda, foddaan odeeffannoo deetaa gatii xiqqaa, guddaa, cufiinsaa fi banaa irratti ni mul’ata.
Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluuLoojikiin paateeniin salphaadha – kallattii trendiin shugguxii haadha irratti sochiin cimaan ni jira, mormii qunnamee sochiin ni dhaabata. Sochiin kallattii faallaa kanaa hin jiru, gabaan ni qabbanaa’a. Dhaabbii shugguxii tokko osoo hin taane, hedduu ta’uu danda’a – bar keessaa dachaa ykn sadii.
Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluuBarruulee keessaa duubatti deebi’uu fi itti fufiinsa trend ni jira. Yoo gatiin barruu keessaa shugguxii haadha %50 gadi ta’e, kun itti fufiinsa adeemsaaf barruu keessaati. Baroonni keessaa duubatti deebi’an yaada kallattii faallaa ta’een deemuuf qaban caalaatti ifatti agarsiisu. Shugguxii muraasa itti aanan keessaa tokko, garagalchuun barruu keessaa kallattii faallaa kallattii shugguxii haadhaatiin cabsa.
Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluu
Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluu

Barri Alaa jechuun maal jechuudha

Barri alaa shugguxii guutummaatti gatii shugguxii haadha uwwisudha. Garmalee shugguxii akka wal-fakkaatu hayyamama.
Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluuYeroo xixiqqoo irratti, barruun alaa roga saddeetii addaan ba’uudha. Yeroo baayyee kun mallattoo gabaa tilmaamamuu dhabuu olaanaa ti, balaa hir’isuuf (yoo daldalaan waliigaltee keessa jiraate) ykn bakka sana keessaa ba’uuf mallattoodha.

Tarsiimoo daldala mana dhugaatii keessaa

Yeroo gadi aanaa irratti yeroo ilaalamu, barruulee keessaa (keessattuu barruulee 2 yookiin 3) uumamuuwwan walitti dhufan fakkaatu, yeroo baay’ee fakkii roga sadiitiin. Yeroo barruu keessaa yeroo gurguddaa (guyyaa, torban) irratti mul’atu, gara yeroowwan gadiitti ce’uu fi caccabuu roga saddeetii hordofuun (ol ba’uu ykn gadi bu’uu) ni gorfama.

Daldala duubatti deebisuu

 1. Bar keessaa arganna, gatiin isaa shugguxii haadha %50 ol ta’uu qaba. Barruulee sochii gubbaa ykn jala jiran qofatu ilaalama – duubatti deebi’uu barbaadaa jirra.
 2. Ajajni dhaabbii kallattii duraa irraa kallattii faallaa ta’een extremum xiqqoo gadi kaa’ama.
 3. Erga ajajni kaka’ee booda, dhaabbii tokko extremum barruu keessaa ykn shugguxii cabsuu duuba kaa’ama.

Daldala mana dhugaatii keessaa (itti fufa) .

 1. Fayyadamaan bakka tokko keessa jira, kallattii waliigaltee sanaan shugguxii guddaa tokko arga.
 2. Barruu keessaa adda baafadhu.
 3. Daangaan gatii barruu keessaa shugguxii haadha %50 gadi ta’uu qaba.
 4. Dhaabbii dhabuun gara gadi aanaa barruu keessaatti socho’a (yoo dheeraa taane).
 5. Ajajni dheeraan yoo extremum cabbii ta’e olka’iinsa ol pips hedduu kaa’ama.

Yoo adeemsi sun itti fufe daldalaan bu’aa isaa ni dabala, yoo duubatti deebi’e bu’aa sana fudhatee duubatti deebi’uu seenuuf qophaa’a. Barri keessaa fakkii mirkanaa’uu dhabuuti, hirmaattonni waa’ee sochii dabalataa mirkanaa’oo miti. Caccabni extremum jechuun kallattii murteessuu jechuudha, kanaaf yeroo breakout kallattii sochii irra jiru gatiin ni saffisiisa. Garuu breakout yeroo hunda dhugaa miti, breakouts sobaatu jira, gatiin naannoo bar keessaatti walitti qabama. Daldalaan yeroo hunda bakka dhaabbii madaalawaa kaa’u sirriitti beeka (erga gatiin irra ga’ee booda, ejjennoo qabachuun hiika isaa dhaba) yoo dogoggoraan galfame kasaaraa daangessuu.
Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluu

Filters jedhaman

Daldalaan tokko mirkaneessa dabalataa yoo argate ofitti amanamummaadhaan iddoo tokko seenuu danda’a. Akka filtara barruulee keessaa ta’uu danda’a:

 • sararoota teessumaa – yeroo barruun keessaa qaama moodeela biraa tokkoo kallattii kennameen ta’u gaarii dha;
 • giddugaleessa socho’aa – daldalaan tokko daldala dheeraa kan ilaalu yoo barruu keessaa uumame qofa;
 • oscillators – MACD, stochastic, RSI – bar keessaa naannoo garmalee bitamee fi garmalee gurgurame qofa keessatti ilaalama;
 • addaan ba’uu fi walitti dhufeenya – barruulee keessaa erga garaagarummaa agarsiiftuu fi dubbisa gatii gidduutti mul’atee booda ilaalama.

Tarsiimoo daldala mana dhugaatii alaa

Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluuYeroo jijjiiramni dabale keessatti barruun alaa ni mul’ata. Yeroo xixiqqoo yoo ilaaltan (m5 hanga sa’aatii 1).Yeroo jijjiirama xiqqaa ta’etti gabaa seenuun gaariidha – dhaabbii madaalawaa xiqqaa kaa’uu dandeessu. Yoo barruun alaa yeroo daldalaan duraan bakka jirutti uumame, stop loss gara breakeven tti sochoosuun haalli sun akka guddatu eeguun ni gorfama.

Yeroo barruun alaa mul’atu bakka haaraa galchuun hin gorfamu. Yeroo akkasii miilli ni cabsa, dhaabbii gabaabaa kaa’uun garmalee rakkisaadha.

Agarsiiftuu barruu keessaa

Daldalaan tokko yeroo tokkotti agarsiistota hedduu hordofuu qaba. Kanaafuu, moodeelotni tokko tokko xiyyeeffannoo malee hafu. Hojii barruulee keessaa argachuu haala mijeessuuf agarsiistonni jiru. Tarminaaliin Metatrader5 agarsiiftuu InsideBarSetup fayyadama. Algoritmiin meeshaalee kamiyyuu irratti yeroo kenname irratti barruulee keessaa hunda mallattoo diimaatiin mallatteessa. InsideBarSetup barruulee keessaa argachuu qofa osoo hin taane, akeekkachiisa maddisiisuu danda’a. Daldala ofumaan barruu keessaa irratti saaguu dandeessa, gorsaan ajaja dhaabbii ibsame bakka cabbii seenuuf ni kaa’a.

Amaloota daldalaa mana dhugaatii keessaa irratti

Yeroo mana dhugaatii keessaa daldaltan, wantoota tokko tokko ilaaluu qabdan jiru:

 • bar keessaa adeemsa uumamaa gabaan saffisa isaa hir’isuu yoo ta’u, sana booda sochiin cimaan ni jiraata;
 • iddoowwan seenuuf daldalaan caccabuu daangaa barruu keessaa fi mirkaneessa eeguu qaba;
 • barruulee keessaa lamaan isaanii duubatti deebi’uu fi carraa itti fufiinsa sochii agarsiisuu danda’u;
 • moodeelli shugguxii warraa fi mallattoo gidduutti qaawwa gatii qaba;
 • lakkoofsi yeroo gabaa keessatti walitti makamuu kan calaqqisiisu yoo ta’u, daangaa cabsuudhaan daldalaan kallattii sochii gara fuula duraa hubachuu danda’a;
 • halluun haadha fi shugguxii mallattoo homaa hin qabu;
 • mallattoon paateeniin halluu shugguxii irratti hin hundaa’u;
 • yoo barruu haadha kan mallattoo irraa dachaa 5 fi isaa ol ta’e, paateeniin akka sirrii hin taaneetti ilaalama. Yeroo dhiyootti rollback humna guddaa qabu jiraachuun isaa hin oolu, carraan galmee dogoggoraa ol’aanaadha.

Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluu

Yaada daldalaa mana dhugaatii keessaa

 1. Itti fufiinsa adeemsaaf akkaataa daldalaa filatamaadha, isaan dhibbeentaa ol’aanaa work out qabu.
 2. Barri keessaa doji ykn pin bar yoo ta’e gabaa seenuuf ilaalamuu hin qabu. Akkasumas barruulee keessaa gaaddidduu baayyee dheeraa qaban darbuu qabda. Shugguxiin haadha funyaan dheeraa qabaachuu danda’a, homaa hin qabu.
 3. Yeroo walgahii Eeshiyaa hin hojjetinaa, Awurooppaan erga banamee booda walakkaa sa’aatii jalqabaa ykn yeroo walgahii Ameerikaa daldaluu filatamaadha.
 4. Barri keessaa xiqqaa ta’uu qaba – dhaabbii gabaabaa kaa’uu dandeessa, yeroo dhaabbii kallattii hundaan kuffifamu gabaa keessatti mirkanaa’uu dhabuun cimaan hin jiru.
 5. Mallattoolee barruu keessaa mala biraatiin calalamuu qabu – giddugaleessa socho’aa , oscillators, sadarkaa deeggarsaa fi mormii, sararoota teessumaa.
 6. Sajoo keessaa yeroo gurguddaa irratti hordofuu qabda – yoo xiqqaate sa’aatii 4, fi yeroo xiqqaa irratti galchi.
 7. Gabaa daangaa keessa yoo jiraate mana dhugaatii keessaa ilaalamuu hin qabu. Barri keessaa osoo hin mul’atin dura adeemsi cimaan jiraachuu qaba.
 8. Ajaja tokko erga sadarkaa deeggarsaa fi mormii barbaachisaa ta’e cabsitee booda qofa bani. Daldalaaf mana dhugaatii keessaa qilleensa irratti fannifame ilaaluu hin qabdu. Deeggarsa qabaachuu qaba – humnoota irra aanuu qaban. Shugguxiin haadha deeggarsa qabaachuu dhiisuu danda’a, garuu barruun keessaa mataan isaa sadarkaa mormii ykn deeggarsa irratti ta’uu qaba.
 9. Lamaanuu caccabuu shugguxii haadha irratti, fi caccabuu barruu keessaa irratti galchuu dandeessa. Haala jalqabaa keessatti daldalaan dhaabbii guddaa kaa’uu qaba, garuu daldalli caalaatti ofitti amanamummaa qaba. Haala kana keessatti, stop loss yeroo muraasaaf ni kaka’a. Galmee kam akka filatu, daldalaan fedhii balaa, muuxannoo fi daataa agarsiistota biroo irraa argame irratti hundaa’uun ofii isaatii murteessa. Namoonni haaraan gabaatti dhufan mala daldalaa hunda caalaa konsarvaatiivii ta’e akka filatan gorfamu.Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluu
 10. Stop loss sadarkaa dhiyoo jiru duuba extremum barruu keessaa ykn shugguxii haadha duuba kaa’amuu qaba. Haala jalqabaa keessatti daldalli kasaaraa baay’atu ni jiraata, garuu kasaarri waliigalaa xiqqaa ta’a. Tokkoon tokkoon daldalaa maallaqa kuufamaa irratti miidhaa guddaa hin geessisu.
 11. Jijjiirama xiqqaa ykn yeroo adeemsa cimaa jirutti seenuun ni gorfama.
 12. Akka bu’aa fudhachuutti, fayyadamuu dandeessa:
  1. sadarkaa mormii dhiyoo jiru;
  2. reeshiyoo balaa fi bu’aa – fudhachuu dhaabbii 3 gadi hin taane kaa’uun ni gorfama;
  3. dhaabbii dhaabbataa – giddugaleessa lakkoofsa qabxii yeroo daldalaa shugguxii 10-20 dhumaa, agarsiiftuu ATR tiin murtaa’uu danda’a;
  4. using Fibonacci levels , giiriin impulsii jalqabaa irratti ol kaafama, fi akka galmaatti – sadarkaa 161% fi 261%;
  5. trailing stop – fixation kan uumamu yoo gabaan olka’iinsa irraa qabxii lakkoofsa murtaa’een duubatti deebi’edha.

https://articles.opexflow.com/mala-fi-meeshaalee-xiinxala/fibonacci-channel.htm Akkaataa barruulee dubbisan, daldala keessatti xiinxala barruulee-baarii: https://youtu.be/_sCq053iAbA Jalqaboonni akka… set bu’aa sadarkaa itti aanutti geessu.

Faayidaa fi miidhaa daldala mana dhugaatii keessaa

Daldalli mana dhugaatii keessaa faayidaa fi miidhaa armaan gadii qaba. Faayidaa isaa: 1.1.

 • chaartii guyyaa fi torban irratti daldalli yeroo xiqqoo fudhata, murtoo kennuudhaaf yeroon jira;
 • bakki itti dhaabbatu madaalawaa ta’e jira – balaan isaa daangeffamee fi hubatamaadha, bu’aan isaas dinqisiisaa ta’uu danda’a;
 • yoo barruun keessaa ejjennoo banaa ta’e irratti cabsee seene, kun bakka bu’aa itti fudhatan guddaadha;
 • daldala duubatti deebisuu gabaa gubbaatti gochuun ykn yeroo trend waliin daldalamu tooftaa piraamidii fayyadamuun ni danda’ama.

Mudaa: 1.1.

 • akkaataan duubatti deebi’uu yeroo baay’ee balaa olaanaa qaba (dhaabbachuu dheeraa), daldalli kasaaraadhaan xumurama;
 • yeroo tokko tokko, cabbii sobaa barruu keessaa murteessuuf rakkisaadha, kun muuxannoo barbaada.

Barri keessaa, fakkiiwwan Tarkaanfii Gatii biroo waliin – bar pin, miraboso, sararoota teessumaa fi agarsiistota teeknikaa meeshaa daldalaa cimaadha. Daldalaan tokko chaartii guyyaa irratti barruulee keessaa yeroo daldaluu fi galtee m5-m15 irratti qulqulleessuun daldala reeshiyoo 1 hanga 5 ykn 1 hanga 10 fi isaa ol ta’een gochuu danda’a. Bar keessaa sirritti hiikuu fi mallattoo sobaa calaluun barbaachisaa dha.
Daldala keessatti mana dhugaatii keessaa fi alaa - akkaataa dubbisuu fi daldaluuBarri keessaa ija jalqabaa qofa irratti fakkii salphaa hiikuuf ta’a. Baroonni keessaa akka gaariitti raawwataman yeroo baayyee chaartii irratti hin mul’atan, kanaaf bakka isaan hin jirretti hin barbaadiin. Yoo ofitti amanamummaan hin jirre gabaa seenuu dhiisuu wayya. Yeroo tokko tokko kallattii gatii waan agarsiisuuf, kallattii barruu keessaa mallatteessuun ni gorfama. Barri keessaa trend haaraa kan uumu yoo jiraate iyyuu, trend keessa seenuun gaariidha. Reeshiyoo gatii shugguxii haadha fi barruu keessaa ilaali. Yoo shugguxiin haadha guddaa ta’e daldala duubatti deebisuu barbaaduun ni gorfama. Mallattoo cinaachaan hin barbaadinaa. Paattariin osoo hin mul’atin dura sochiin kallattii jiraachuu qaba. Yeroo intraday daldaltu, session Ameerikaa keessatti daldaluu qabda. Yoo barruun keessaa gaaddidduu dheeraa qabaate daldaluu hin qabdu – doji ykn pinbar.

info
Rate author
Add a comment