ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި – ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތް

Методы и инструменты анализа

ޓްރޭޑިންގގައި ބާރތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި – ކިޔާނެ ގޮތް، ޑީކޯޑް ކުރާނެ ގޮތް. މާކެޓުގައި އެންމެ ސާދާ އެއް ސްޓްރެޓެޖީއަކީ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ބާ ޓްރޭޑިންގ އެވެ. އެއީ ޗާޓުން ހޯދަން ފަސޭހަ، ރިސްކް ސާފުކޮށް އެނގޭ، އަދި ބޮޑެތި ޓައިމްފްރޭމްތަކުގައި ސިގްނަލްތައް ރަނގަޅަށް ވޯކްއައުޓް ކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކެކެވެ. އިންޑޯ އަދި އައުޓްޑޯ ބާ އަކީ ޕްރައިސް އެކްޝަންގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މޮޑެލް އެވެ. ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ބިނާކުރެވޭނީ އެތެރެއާއި ބޭރު ބާރުގެ “ސާފު” އެޕްލިކޭޝަންގެ މައްޗަށް ވެސް، އަދި ފިލްޓަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެހެން ސްޓްރެޓެޖީތަކުގައި އިތުރު ސިގްނަލެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ.
ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތް

އެތެރޭ ބާރަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ

އެތެރޭގެ ބާރަކީ ދެ ފޮތިގަނޑެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފަރުމާއެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފޮތިގަނޑު (ސިގްނަލް) މުޅިން އަނެއް ފޮތިގަނޑުގެ (މަންމަ) ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ފަރުމާއެކެވެ. އެއީ ޓްރެންޑިން މާކެޓެއްގައި ފެންނަ އެއްޗެކެވެ. ލެޓަރަލް މޫވްމަންޓްތަކުގައި، ޗެނަލްތަކުގައި، އެމީހުންނަށް ދިގު ޓްރެންޑެއް ނިންމާލެވޭނެއެވެ.

އެތެރޭގެ ބާރެއް ފެނުމުން ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޓެންޝަން ވާން ޖެހޭއިރު، މިއީ ރިވަރސަލް ނުވަތަ ޓްރެންޑް ވަރުގަދަ ވެދާނެ ކަމުގެ ސިގްނަލެކެވެ.

ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތްއެއީ މަންމަގެ ކުލައާއި ސިގްނަލް ކެންޑެލްތަކުގެ ކުލައެއް މުހިންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. ސިގްނަލް ކެންޑެލްގެ އެއް އެކްސްޓްރިމަމް މަންމަ ބާރުގެ ތިރި ނުވަތަ މަތި ދިމާވެ، އަދި އިދިކޮޅު ކޮޅު މަންމަ ބާރުގެ ބޭރުން ނުދާނަމަ، މިއީ ވެސް އެތެރޭގެ ބާރަކަށް ވާނެއެވެ. ސިގްނަލް ކެންޑެލްސްޓިކް ބެލެނިވެރި އެއްޗެއްގެ ބޭރުގައި މަދުވެގެން އެއް ޕިޕް ހުރިނަމަ، ދެން އެއީ އެތެރޭގެ ބާރަކަށް ނުވާނެއެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެތެރޭގެ ބާރު މަންމަ ކެންޑެލްގެ އަގު ރޭންޖުން ބޭރަށް ދާކަން ވިސްނަން ދަތިވެއެވެ. ކެންޑެލް ނުވަތަ ބާރެއްގެ މައްޗަށް މައުސް ގެންދަން ޖެހޭއިރު، އެންމެ ކުޑަ، އެންމެ ބޮޑު، ބަންދުކުރުމާއި ހުޅުވުމުގެ އަގުތަކުގެ ޑޭޓާ ހިމެނޭ މައުލޫމާތު ވިންޑޯއެއް ފެންނާނެއެވެ.
ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތްޕެޓަރންގެ ލޮޖިކް ސާދާ – މަންމަ ކެންޑެލްގައި ޓްރެންޑްގެ ދިމާލަށް ވަރުގަދަ ހަރަކާތެއް އޮވެ، އެއީ ދެކޮޅުވެރިކަމާ ބައްދަލުވެ، ހަރަކާތް ހުއްޓިގެން ދިއުމެވެ. އިދިކޮޅު ދިމާލަކަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތުމުން މާކެޓް ފްރީޒް ވެއެވެ. ހުއްޓުމަކީ އެއް ކެންޑެލް ނޫން، އެތައް ކެންޑެލްއަކަށް ވެދާނެ – ޑަބަލް ނުވަތަ ޓްރިޕްލް އެތެރޭ ބާއެކެވެ.
ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތްއެތެރޭގައި ބާތަކުގެ ރިވަރސަލް އާއި ޓްރެންޑް ކޮންޓިނިއުޝަން ވެސް ހުރެ އެވެ. އެތެރޭ ބާރުގެ އަގު ރޭންޖް މަންމަ ކެންޑެލްގެ %50 އަށްވުރެ މަދުނަމަ މިއީ ޓްރެންޑް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެތެރޭގެ ބާރެކެވެ. ރިވަރސަލް އިންސައިޑް ބާރސް އިން ފެންނަނީ އިދިކޮޅު ދިމާލަކަށް ދިއުމުގެ ނިޔަތް މާ ސާފުކޮށްއެވެ. ދެން އަންނަ މަދު ފޮތިގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފޮތިގަނޑު، ރިވަރސަލް އެތެރޭގެ ބާރު ފަޅައިގެން ދަނީ މަންމަ ފޮތިގަނޑުގެ ދިމާއާ އިދިކޮޅަށެވެ.
ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތް
ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތް

އައުޓްސައިޑް ބާރ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ

ބޭރު ބާރަކީ މަންމަ ކެންޑެލްގެ އަގު ރޭންޖް މުޅިން ނިވާކޮށްދޭ ކެންޑެލެކެވެ. ކެންޑެލްސްޓިކް ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ދިމާވުމަށް ހުއްދަ ދެއެވެ.
ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތްކުދި ޓައިމްފްރޭމްތަކުގައި ބޭރު ބާރަކީ ޑައިވަރޖިންގ ޓްރައިއެންގަލެކެވެ. އާންމުކޮށް މިއީ މާކެޓުގެ މަތީ ލަފާނުކުރެވޭ ކަމުގެ ސިގްނަލެއް، މިއީ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށް (ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޑީލެއްގައި ހުރިނަމަ) ނުވަތަ އެ މަގާމުން ނުކުތުމަށް ދޭ ސިގްނަލެކެވެ.

އެތެރޭގައި ބާ ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީ

ދަށް ޓައިމްފްރޭމްތަކުގައި ބަލާއިރު، އެތެރޭގެ ބާރުތައް (ޚާއްޞަކޮށް 2 ނުވަތަ 3 ބާރު) ފެންނަނީ ކޮންވަރޖިންގ ފޯރމޭޝަންތަކެއް ފަދައިން، ގިނަ ފަހަރަށް ތިންހަތަރު ކަށިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބޮޑެތި ޓައިމްފްރޭމްތަކުގައި (ދުވަސް، ހަފްތާ) އެތެރޭގެ ބާރެއް ފެންނައިރު، ދަށު ޕީރިއަޑްތަކަށް ބަދަލުވެ، ތިންހަތަރު ކަށިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިއުމާއި (އެސްންޑިންގ ނުވަތަ ޑެސްސެންޑިންގ) މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ލަފާދެއެވެ.

ރިވަރސް ޓްރޭޑިންގ

 1. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އެތެރޭގެ ބާރު، އޭގެ އަގު %50 އަށް ވުރެ ބޮޑުވާން ޖެހޭނީ މަންމަ ކެންޑެލް. ހަމައެކަނި މޫވްމަންޓްގެ މަތީގައި ނުވަތަ ތިރީގައި ހުންނަ ބާރުތަކަށް ބެލެވެނީ – އަޅުގަނޑުމެން މި ހޯދަނީ ރިވަރސަލް އެއް.
 2. ސްޓޮޕް އޯޑަރެއް ބެހެއްޓިފައިވަނީ ކުރީގެ ދިމާލާއި އިދިކޮޅު ދިމާލަކަށް އެކްސްޓްރިމަމްގެ ތަންކޮޅެއް ތިރީގައެވެ.
 3. އޯޑަރު ޓްރިގަރ ކުރުމަށްފަހު އެތެރޭގެ ބާރުގެ ނުވަތަ ބްރޭކްއައުޓް ކެންޑެލްގެ އެކްސްޓްރިމަމްގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓުމެއް ބަހައްޓައެވެ.

އެތެރޭގައި ބާ ޓްރޭޑް (ކުރިއަށް އޮތް ތަން)

 1. ޔޫޒަރ ޕޮޒިޝަނެއްގައި ހުރެ، ޑީލްގެ ދިމާލަށް ބޮޑު ކެންޑެލްއެއް ފެނެއެވެ.
 2. އެތެރޭގެ ބާރެއް ދެނެގަތުން.
 3. އެތެރޭ ބާރުގެ އަގު ރޭންޖް މަންމަ ކެންޑެލްގެ %50 އަށްވުރެ ދަށްވާން ޖެހެއެވެ.
 4. ސްޓޮޕް ލޮސް އެތެރޭގެ ބާރުގެ ތިރިއަށް ބަދަލުވަނީ (އަހަރެމެން ދިގު ނަމަ) އެވެ.
 5. އެކްސްޓްރިމަމް ބްރޭކްއައުޓް ވެއްޖެނަމަ ދިގު އޯޑަރެއް ހައި އަށް ވުރެ އެތައް ޕިޕްތަކެއް މަތީގައި ބަހައްޓައެވެ.

އެ ޓްރެންޑް ކުރިއަށްދާނަމަ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އޭނާގެ ފައިދާ އިތުރުކޮށް، ރިވަރސް ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފައިދާ ނަގައި ރިވަރސަލް އަކަށް ވަންނަން ތައްޔާރުވެއެވެ. އެތެރޭ ބާރަކީ ޔަގީންކަމެއް ނެތް ސިފައެއް ކަމުން، ބައިވެރިންނަށް އިތުރަށް ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ނެތެވެ. އެކްސްޓްރިމަމް އެއްގެ ބްރޭކްއައުޓްގެ މާނައަކީ މިސްރާބު ކަނޑައެޅުން ކަމުން ބްރޭކްއައުޓް ހަރަކާތްތެރިވާ ދިމާލުގައި ހުންނައިރު އަގު އަވަސްވެގެންދެއެވެ. އެކަމަކު ބްރޭކްއައުޓަކީ އަބަދުވެސް ތެދެއް ނޫން، ދޮގު ބްރޭކްއައުޓްތައް ހުންނަ، އަގު ކޮންސޮލިޑޭޓް ވެގެން ދަނީ އެތެރޭ ބާރު ކައިރިން. ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް އަބަދުވެސް ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ އެކަށީގެންވާ ހުއްޓުމެއް ބަހައްޓަންވީ ކޮންތާކުކަން (އަގަށް ވާސިލްވުމަށްފަހު، މަގާމު ހިފެހެއްޓުމުން އޭގެ މާނަ ގެއްލިގެންދާ) އަދި ގޯސްކޮށް އެންޓްރީއެއް ވެއްޖެނަމަ ގެއްލުންތައް ލިމިޓްކުރެއެވެ.
ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތް

ފިލްޓަރުތަކެވެ

ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް އިތުރު ކޮންފަރމަންސެއް ލިބިއްޖެނަމަ އިތުރު އިތުބާރާއެކު މަގާމަކަށް ވަދެވޭނެއެވެ. އެތެރޭގެ ބާރުތަކަށް ފިލްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެދާނެ:

 • ޓްރެންޑް ލައިންސް – އެތެރޭގެ ބާރ އަކީ ދީފައިވާ ދިމާލަކަށް އެހެން ކޮންމެވެސް މޮޑެލްއެއްގެ ބައެއް ކަމުގައި ވާއިރު ރަނގަޅު؛
 • މޫވިންގ އެވަރެޖްސް – ވިޔަފާރިވެރިއަކު ދިގު ޓްރޭޑްތަކަށް ބަލަނީ ހަމައެކަނި އެތެރޭގެ ބާރެއް އުފެދިއްޖެނަމަ؛
 • އޮސިލެޓަރސް – އެމްއޭސީޑީ، ސްޓޮޗެސްޓިކް، އާރްއެސްއައި – އެތެރޭގެ ބާރު ބަލާނީ ހަމައެކަނި އޯވަރބައިޑް އަދި އޯވަރސޯލްޑް ސަރަހައްދުތަކުގައެވެ؛
 • ޑައިވަރޖެންސް އަދި ކޮންވަރޖެންސް – އެތެރޭގެ ބާރުތަކަށް ބަލަނީ އިންޑިކޭޓަރާއި އަގު ރީޑިންގްސް އާއި ދެމެދު ޑައިވަރޖެންސްއެއް ފެނުމަށްފަހުގައެވެ.

ބޭރުގައި ބާ ޓްރޭޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީ

ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތްވޮލަޓިލިޓީ އިތުރުވާ ދުވަސްވަރު ބޭރު ބާރެއް ފެނެއެވެ. ކުދި ޓައިމްފްރޭމްތަކަށް ބަލާނަމަ (m5 އިން 1 ގަޑިއިރާއި ހަމައަށް) މާކެޓަށް ވަނުން ރަނގަޅުވާނީ ލޯ ވޮލަޓިލިޓީ ދުވަސްވަރު – ކުޑަ ރިޒޯނަބަލް ސްޓޮޕެއް ޖައްސައިލެވިދާނެ އެވެ. ވިޔަފާރިވެރިޔާ މިހާރުވެސް މަގާމެއްގައި ހުންނައިރު ބޭރު ބާރެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ސްޓޮޕް ލޮސް ބްރޭކްއިވެންއަށް ބަދަލުކޮށް، ހާލަތު ތަރައްގީވާންދެން މަޑުކުރުމަށް ލަފާދެއެވެ.

ބޭރު ބާރެއް ފެނުމުން އާ މަގާމަކަށް ވަނުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. މިފަދަ ދުވަސްވަރުތަކުގައި ފައި ފަޅައިގެން ދިއުމުން ކުރު ހުއްޓުމެއް އެޅުމަކީ އިންތިހާއަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.

އެތެރޭގައި ބާރ އިންޑިކޭޓަރެވެ

ވިޔަފާރިވެރިއަކު އެއްފަހަރާ ގިނަ އިންޑިކޭޓަރުތަކެއް މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް މޮޑެލްތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދީ ދޫކޮށްލައެވެ. އެތެރޭގައި ހުންނަ ބާރުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިކޭޓަރުތައް ހުރެއެވެ. މެޓަޓްރޭޑަރ5 ޓާރމިނަލްގައި ބޭނުންކުރަނީ އިންސައިޑްބާރސެޓަޕް އިންޑިކޭޓަރ އެވެ. މި އެލްގޮރިޒަމް އިން ކޮންމެ އިންސްޓްރޫމެންޓެއްގައި ވެސް ދީފައިވާ ޓައިމްފްރޭމެއްގައި ހުރިހާ އެތެރޭގައި ހުރި ބާރުތަކެއް ރަތްކުލައިގެ ނިޝާނަކުން މާކްސް ކުރެ އެވެ. އިންސައިޑްބާރސެޓަޕް އަށް ހަމައެކަނި އެތެރޭގެ ބާރުތައް ހޯދުމުގެ އިތުރުން އެލާޓްތައް ވެސް ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެތެރޭ ބާރުގައި އޮޓޮމެޓިކް ޓްރޭޑިންގ ސެޓްއަޕް ކުރެވޭއިރު، އެޑްވައިޒަރ ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޓޮޕް އޯޑަރުތައް ބްރޭކްއައުޓް ޕޮޒިޝަނަށް ވަނުމަށް ސެޓްއަޕް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެތެރޭގެ ބާރުތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ސިފަތައް

ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ކުރާއިރު، ވިސްނަންޖެހޭ ބައެއް ފީޗާސްތައް އެބަހުއްޓެވެ.

 • އެތެރޭގެ ބާރަކީ މާކެޓް މަޑުވެ، އޭގެ ފަހުން ވަރުގަދަ ހަރަކާތެއް އުފެދޭ ގުދުރަތީ ޕްރޮސެސްއެކެވެ؛
 • މަޤާމުތަކަށް ވަނުމަށްޓަކައި، ވިޔަފާރިވެރިޔާ އިންތިޒާރުކުރަންވާނީ، އެތެރޭގެ ބާރުގެ ރޭންޖް ބްރޭކްޑައުންކޮށް ކޮންފަރމަންސް ކުރުމަށެވެ؛
 • އެތެރޭގެ ބާރުތަކަކީ ރިވަރސަލް ވެސް އަދި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދައްކާ ގޮތަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ؛
 • އެ މޮޑެލްގައި ބެލެނިވެރިޔާއާއި ސިގްނަލް ކެންޑެލްތަކާ ދެމެދު އަގުގެ ފަރަގެއް ހުރެއެވެ؛
 • އެ އަދަދުން ދައްކުވައިދެނީ މާކެޓުގައި ކޮންސޮލިޑޭޝަންގެ މުއްދަތު، ރޭންޖް ފަޅާލައިގެން، ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ މިސްރާބު ވިސްނޭނެ؛
 • މަންމަގެ ކުލައާއި ސިގްނަލް ކެންޑެލްތަކުގެ އެއްވެސް ކަމެއް މުހިންމެއް ނޫން؛
 • ޕެޓަރން ސިގްނަލް ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ފޮތިގަނޑުތަކުގެ ކުލައަށް ނޫނެވެ؛
 • މަންމަ ބާރ ސިގްނަލް އެއްއަށްވުރެ 5 ގުނަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގައި ހުރިނަމަ، އެ ޕެޓަރން ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ބޮޑަށް ބެލެވޭ ގޮތުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ވަރުގަދަ ރޯލްބެކެއް އޮންނާނެ، ގޯސް އެންޓްރީއެއްގެ ފުރުސަތު ބޮޑު.

ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތް

ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ލަފާދިނުން

 1. އެއީ ޓްރެންޑް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޓްރޭޑް ޕެޓަރންސް އަށް އިސްކަންދެވޭ ކަމެއް، އެމީހުންނަށް ވޯކްއައުޓް ކުރުމުގެ އިންސައްތަ ބޮޑު.
 2. އެތެރޭގެ ބާރަކީ ޑޯޖީއެއް ނުވަތަ ޕިން ބާރެއް ނަމަ އެއީ ބާޒާރަށް ވަނުމަށް ވިސްނައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ވަރަށް ދިގު ހިޔަނިތަކެއް ހުންނަ ބާރުތަކުގެ އެތެރޭގައި ވެސް ސްކިޕް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. މަންމަ ފޮތިގަނޑުގައި ދިގު ދޫންޏެއް ހުރެދާނެ، މުހިންމެއް ނޫނެވެ.
 3. އޭޝިއާގެ ސެޝަންގައި މަސައްކަތް ނުކޮށް، ޔޫރަޕް ހުޅުވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ބައިގަޑިއިރު ނުވަތަ އެމެރިކާގެ ސެޝަންގެ ތެރޭގައި ޓްރޭޑް ކުރުން ރަނގަޅެވެ.
 4. އެތެރޭގެ ބާރު ކުޑަވާން ޖެހޭނެ – ކުރު ހުއްޓުމެއް ޖައްސާލެވޭނެ، ހުރިހާ ދިމާލަކުން ހުއްޓުމެއް ވައްޓާލާއިރު މާކެޓުގައި ވަރުގަދަ ޔަގީންކަމެއް ނެތް.
 5. އެތެރޭގައި ބާ ސިގްނަލްތައް ފިލްޓަރ ކުރަންވާނީ އެހެން ގޮތްތަކުން – މޫވިންގ އެވަރެޖްސް , އޮސިލެޓަރސް, ސަޕޯޓް އަދި ރެސިސްޓެންސް ލެވެލްސް, ޓްރެންޑް ލައިންސް.
 6. ބޮޑެތި ޓައިމްފްރޭމްތަކުގައި – މަދުވެގެން 4 ގަޑިއިރު – ބާރުތަކުގެ އެތެރޭގައި ޓްރެކް ކުރަންވާނެ، އަދި ކުޑަ ޓައިމްފްރޭމެއްގައި އެންޓަރ ކުރަން ޖެހެއެވެ.
 7. މާކެޓް ރޭންޖެއްގައި ހުރިނަމަ އެތެރޭގެ ބާރުތަކަށް ވިސްނަން ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެތެރޭގެ ބާރެއް ފެނުމުގެ ކުރިން ވަރުގަދަ ޓްރެންޑެއް އޮންނަން ޖެހެ އެވެ.
 8. އޯޑަރެއް ހުޅުވާނީ މުހިންމު ސަޕޯޓާއި ރެސިސްޓެންސް ލެވެލްއެއް ފަޅާލުމަށްފަހުގައެވެ. ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ވައިގެ ތެރޭގައި ތަޅުވާފައި ހުންނަ އެތެރޭގެ ބާރުތައް ވިސްނައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭނާއަށް ތާއީދެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ – އަރައިގަންނަން ޖެހޭ ބާރުތަކެއް. މަންމަ ކެންޑެލްގައި ސަޕޯޓް ނުލިބިދާނެ ނަމަވެސް އެތެރޭގެ ބާރު ޚުދު ހުންނަން ޖެހެނީ ރެސިސްޓެންސް ނުވަތަ ސަޕޯޓް ލެވެލްގަ އެވެ.
 9. މަންމަ ކެންޑެލް ފަޅައިގެން ދިއުމުން، އަދި އެތެރޭގެ ބާރު ފަޅައިގެން ދިއުމުން ވެސް އެންޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ. ފުރަތަމަ ހާލަތުގައި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ބޮޑު ހުއްޓުމެއް އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވިޔަފާރިއަށް މާ ޔަގީންކަން ބޮޑު ކަމަށެވެ. މި ހާލަތުގައި ސްޓޮޕް ލޮސް ޓްރިގަރ ވާނީ މަދުންނެވެ. ކޮން އެންޓްރީއެއް ހޮވަންވީ، ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަމިއްލައަށް ނިންމަނީ، ރިސްކް އެޕެޓައިޓާއި، ތަޖުރިބާއާއި، އެހެން އިންޑިކޭޓަރުތަކުން ލިބޭ ޑޭޓާއަށް ބަލައިގެންނެވެ. މާކެޓަށް އަލަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ކޮންޒަވޭޓިވް ޓްރޭޑިން މެތޯޑް އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެ އެވެ.ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތް
 10. ސްޓޮޕް ލޮސް ބަހައްޓަންވާނީ އެތެރޭގެ ބާރުގެ ނުވަތަ މަންމަ ކެންޑެލްގެ އެކްސްޓްރިމަމްގެ ފަހަތުގައިވާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ ލެވެލްގެ ފަހަތުގައެވެ. ފުރަތަމަ ހާލަތުގައި ގެއްލުން ލިބޭ ޓްރޭޑްތައް ގިނަ ނަމަވެސް ޖުމްލަ ގެއްލުން މަދުވާނެ އެވެ. ކޮންމެ މުއާމަލާތެއްގެ ސަބަބުން ޑިޕޮސިޓަށް މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ އެވެ.
 11. ލޯ ވޮލަޓިލިޓީއެއްގައި ނުވަތަ ވަރުގަދަ ޓްރެންޑެއްގެ ތެރޭގައި އެންޓަރ ކުރުމަށް ލަފާދެއެވެ.
 12. ޓޭކް ޕްރޮފިޓްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ:
  1. އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ ރެސިސްޓެންސް ލެވެލް؛
  2. ރިސްކް-ޓު-ޕްރޮފިޓް ރޭޝިއޯ – 3 ހުއްޓުމަކަށްވުރެ މަދު ނޫން ޓޭކެއް ބެހެއްޓުމަށް ލަފާދެއެވެ؛
  3. ފިކްސްޑް ސްޓޮޕް – ފާއިތުވި 10-20 ކެންޑެލް އަށް ޓްރޭޑިންގ ޓައިމްފްރޭމްގެ އެވްރެޖް ޕޮއިންޓްތަކުގެ އަދަދު، އެއީ އޭޓީއާރު އިންޑިކޭޓަރ އިން ކަނޑައެޅޭނެ އެއްޗެއް؛
  4. using Fibonacci levels , ގްރިޑް ސުޕަރއިމްޕޯޒް ކުރެވިފައިވަނީ ފުރަތަމަ އިމްޕަލްސްގެ މައްޗަށް، އަދި ޓާގެޓެއްގެ ގޮތުގައި – 161% އަދި 261% ގެ ލެވެލްތައް؛
  5. ޓްރެއިލިންގ ސްޓޮޕް – ފިކްސޭޝަން އުފެދެނީ މާކެޓް ވަކި އަދަދެއްގެ ޕޮއިންޓަކުން މަތީ އިން ފަހަތަށް ރޯލް ވެއްޖެނަމައެވެ.

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm ޓްރޭޑިންގގައި ބާރސް ކިޔާނެ ގޮތް، ބާރ ބައި ބާ އެނަލިސިސް: https://youtu.be/_sCq053iAbA ފަށައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއަޅަނީ… ސެޓް ނަގަން ފައިދާ ދެން އޮތް ލެވެލްއަށް ގެންދާށެވެ.

އިންސައިޑް ބާރ ޓްރޭޑިންގ ގެ ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތައް

އިންސައިޑް ބާ ޓްރޭޑިންގ ގައި ތިރީގައި މިވާ ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތައް ހުރެއެވެ. ފައިދާތައް:

 • ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދި ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ޗާޓްތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާއިރު، ނިންމުމެއް ނިންމަން ވަގުތު އޮވެއެވެ؛
 • އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހުއްޓުވޭނެ ތަނެއް އޮތް – ރިސްކް ލިމިޓެޑް އަދި ވިސްނޭނެ، އަދި ފައިދާ އިންޕްރެސް ކުރެވިދާނެ؛
 • އެތެރޭގެ ބާރު ހުޅުވިފައިވާ މަގާމަކާ ދެކޮޅަށް ފަޅައިގެން ގޮސްފިނަމަ، މިއީ ފައިދާ ނަގަން ރަނގަޅު ތަނެކެވެ؛
 • އެއީ މާކެޓުގެ އެންމެ މަތީގައި ރިވަރސަލް ޓްރޭޑެއް ހެދުމަށް ނުވަތަ ޓްރެންޑާއެކު ޓްރޭޑް ކުރާއިރު ޕިރަމިޑިންގ ސްޓްރެޓެޖީ ބޭނުން ކުރުމެވެ.

އުނިކަންތައްތައް:

 • ރިވަރސަލް ޕެޓަރންގައި ގިނަ ފަހަރަށް ރިސްކް ބޮޑު (ލޯންގް ސްޓޮޕް) ހުންނައިރު، ވިޔަފާރި ނިމޭނީ ގެއްލުމަކާއެކު؛
 • ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެތެރޭގެ ބާރެއްގެ ދޮގު ބްރޭކްއައުޓެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާތީ، މިކަމަށް ތަޖުރިބާ ބޭނުންވެއެވެ.

އެތެރޭގެ ބާރާއި އެކު ޕްރައިސް އެކްޝަންގެ އެހެން ޕެޓަރންތައް – ޕިން ބާރ، މިރާބޯސޯ، ޓްރެންޑް ލައިންސް އަދި ޓެކްނިކަލް އިންޑިކޭޓަރސް އަކީ ވަރުގަދަ ޓްރޭޑިންގ ޓޫލެކެވެ. ދުވަހުން ދުވަހަށް ޗާޓެއްގައި ބާރތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރޭޑްކޮށް، m5-m15 ގައި އެންޓްރީ ރީފައިން ކުރާއިރު، ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް 1 އިން 5 ނުވަތަ 1 އިން 10 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ރޭޝިއޯއެއްގައި ޓްރޭޑްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެތެރޭގެ ބާރު ރަނގަޅަށް މާނަކޮށް ދޮގު ސިގްނަލްތައް ފިލްޓަރ ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ބާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި - ކިޔެވުމާއި ވިޔަފާރިކުރާނެ ގޮތްއެތެރޭގެ ބާރަކީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ނަޒަރުން މާނަކުރަން ފަސޭހަ ސިފައެކެވެ. ރަނގަޅަށް އެގްޒެކެޓް ކޮށްފައިވާ އެތެރޭގެ ބާރުތައް ޗާޓުގައި މާ ގިނައިން ނުފެންނަ ކަމުން އެ ބާރުތައް ނެތް ތަންތަނުގައި ނުބަލާށެވެ. އިތުބާރެއް ނެތް ނަމަ ދެން މާ ރަނގަޅީ ބާޒާރަށް ނުވަދެވުމެވެ. އެތެރޭގެ ބާރުގެ މިސްރާބު ފާހަގަ ކުރުމަށް ލަފާދެނީ، ބައެއް ފަހަރު އަގުގެ މިސްރާބު ދޭހަވާތީ އެވެ. އެތެރޭގެ ބާރުން އާ ޓްރެންޑެއް އުފެދޭ ހާލަތްތައް ހުރި ނަމަވެސް ޓްރެންޑަށް ވަނުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ. މަންމަ ކެންޑެލްގެ އަގު ރޭންޖާއި އެތެރޭގެ ބާރުގެ ނިސްބަތް ބަލާށެވެ. މަންމަ ކެންޑެލް ބޮޑުނަމަ ރިވަރސަލް ޓްރޭޑްތައް ބަލާލުމަށް ލަފާދެއެވެ. އެއްފަރާތުގައި ސިގްނަލްތައް ނުބަލާށެވެ. ޕެޓަރން ފެނުމުގެ ކުރިން ޑިރެކްޝަނަލް މޫވް އެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ. އިންޓްރާޑޭ ޓްރޭޑް ކުރާއިރު އެމެރިކާގެ ސެޝަންގައި ޓްރޭޑް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެތެރޭ ބާރުގައި ދިގު ހިޔަނިތަކެއް ހުރިނަމަ – ޑޯޖީ ނުވަތަ ޕިންބާރ – ޓްރޭޑްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

info
Rate author
Add a comment