ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ – ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድን

Методы и инструменты анализа

ኣብ ውሽጢን ደገን ባር ኣብ ንግዲ – ከመይ ጌርካ ተንብብ፣ ዲኮድ። ኣብ ዕዳጋ ካብ ዘለዉ ቀለልቲ ስትራተጂታት ሓደ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ንግዲ ባር እዩ። ኣብቲ ሰንጠረዥ ብቐሊሉ ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ፣ እቲ ሓደጋ ብንጹር ይርዳእ፣ ምልክታት ድማ ኣብ ዓበይቲ ናይ ግዜ ገደብ ብጽቡቕ ይስራሕ። ኣብ ውሽጢን ደገን ዝርከብ ባር ሓደ ካብቶም ዝበዝሑ ተፈተውቲ ሞዴላት ፕራይስ ኣክሽን እዩ። ሓደ ናይ ንግዲ ስትራተጂ ኣብ ክልቲኡ ኣብ “ጽሩይ” ኣተገባብራ ናይቲ ውሽጣውን ደጋውን ባር፡ ከምኡ’ውን ፍልትራት ብምጥቃም ክህነጽ ይኽእል። ኣብ ካልኦት ስትራተጂታት እውን ከም ተወሳኺ ምልክት ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም።
ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድን

ናይ ውሽጢ ባር እንታይ እዩ።

ውሽጣዊ ባር ብኽልተ ሽምዓታት ዝቖመ ቅርጺ ኮይኑ፡ ሓደ ካብኣቶም (ምልክት) ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኣካል ናይቲ ካልእ (ኣደ) ይርከብ። ኣብ ትረንድ ዝኾነ ዕዳጋ ይርከብ። ኣብ ጎናዊ ምንቅስቓሳት፡ ቻነላት፡ ነዊሕ ዝንባለ ከብቅዑ ይኽእሉ።

መልክዕ ናይ ውሽጢ ባር ነቲ ነጋዳይ ወጥሪ ክገብሮ ይግባእ፣ እዚ ንኽህሉ ዝኽእል ምግልባጥ ወይ ምሕያል ኣንፈት ምልክት እዩ።

ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድንሕብሪ ኣደን ምልክት ሽምዓታትን ፍልልይ የብሉን። ሓደ ካብቶም ጫፋት ናይቲ ምልክት ሽምዓ ምስ ትሑት ወይ ልዑል ናይቲ ኣደ ባር እንተተጋጢሙ፡ እቲ ተጻራሪ ጫፍ ድማ ኪኖ ኣደ ባር እንተዘይከይዱ፡ እዚ እውን ውሽጣዊ ባር ክኸውን እዩ። እቲ ምልክት ሽምዓ እንተወሓደ ሓደ ፒፕ ካብቲ ወላዲ ሓደ ወጻኢ እንተኾይኑ፡ ሽዑ ድሕሪ ደጊም ናይ ውሽጢ ባር ኣይክኸውንን እዩ። ኣብ ገለ ገለ ኣጋጣሚታት፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ባር ካብቲ ናይ ኣደ ሽምዓ ዋጋ ንላዕሊ ይኸይድ ድዩ ኣይኸይድን ንምርዳእ ኣጸጋሚ እዩ። ማውስ ኣብ ልዕሊ ሽምዓ ወይ ባር ከተግዕዝ ኣለካ፣ ናይ ሓበሬታ መስኮት ምስ ዳታ ናይ ዝተሓተ፣ ዝለዓለ፣ ናይ ምዕጻውን ምኽፋትን ዋጋታት ክመጽእ እዩ።
ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድንስነ-መጎት ናይቲ ቅዲ ቀሊል እዩ – ኣብ ኣደ ሽምዓ ኣብ ኣንፈት ዝንባለ ሓያል ምንቅስቓስ ኣሎ፣ ምስ ተቓውሞ ይራኸብን እቲ ምንቅስቓስ ደው ይብልን። ብኣንጻሩ ዝኾነ ምንቅስቓስ የለን፡ ዕዳጋ ይዓርፍ። እቲ ደውታ ሓደ ሽምዓ ዘይኮነስ ሓያሎ ክኸውን ይኽእል እዩ – ድርብ ወይ ስሉስ ውሽጣዊ ባር።
ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድንኣብ ውሽጢ ባር ምግልባጥን መቐጸልታ ትረንድን ኣሎ። ዋጋ ደረጃ ናይቲ ውሽጣዊ ባር ትሕቲ 50% ናይቲ ኣደ ሽምዓ እንተኾይኑ፡ እዚ ንመቐጸልታ ናይቲ ኣንፈት ውሽጣዊ ባር እዩ። ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ባርታት ምግልባጥ ብኣንጻሩ ኣንፈት ንምኻድ ዝግበር ዕላማ ብዝያዳ ብንጹር የርእዩ። ሓደ ካብቶም ዝቕጽሉ ሒደት ሽምዓታት፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ባር ዘሎ ምግልባጥ፡ ብኣንጻር ኣንፈት ናይታ ኣደ ሽምዓ ይስበር።
ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድን
ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድን

ናይ ደገ ባር እንታይ እዩ።

ናይ ደገ ባር ንዋጋ ደረጃ ናይቲ ኣደ ሽምዓ ምሉእ ብምሉእ ዝሽፍን ሽምዓ እዩ። ጽንፈኛታት ሽምዓ ክጋጠሙ ይፍቀደሎም።
ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድንኣብ ንኣሽቱ ናይ ግዜ ገደባት፡ እቲ ናይ ደገ ባር ፍልልይ ዘለዎ ስሉስ ኩርናዕ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ምልክት ልዑል ዘይምግማት ናይቲ ዕዳጋ እዩ፣ ንሓደጋ ንምንካይ (እቲ ነጋዳይ ኣብ ውዕል እንተሃልዩ) ወይ ካብቲ ቦታ ንምውጻእ ዝሕግዝ ምልክት እዩ።

ኣብ ውሽጢ ባር ንግዲ ስትራተጂ

ኣብ ዝተሓተ ናይ ግዜ ገደብ ክረኣዩ ከለዉ፡ ውሽጣዊ ባር (ብፍላይ 2 ወይ 3 ባር) ዝራኸቡ ቅርጺታት ይመስሉ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ብስሉስ ኩርናዕ ቅርጺ። ኣብ ዓበይቲ ናይ ግዜ ገደባት (መዓልቲ፡ ሰሙን) ውሽጣዊ ባር ምስ ዝረአ፡ ናብ ታሕተዎት ፔሪድ ክትቅይርን ምብትታን ናይቲ ስሉስ ኩርናዕ (ዝዓርግ ወይ ዝወርድ) ክትከታተልን ይምከር።

ምግልባጥ ንግዲ

 1. ናይ ውሽጢ ባር ንረክብ፣ ዋጋኡ ልዕሊ 50% ናይታ ኣደ ሽምዓ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ላዕሊ ወይ ታሕቲ ናይቲ ምንቅስቓስ ዝርከቡ ባር ጥራይ እዮም ኣብ ግምት ዝኣትዉ – ምግልባጥ ኢና ንደሊ ዘለና።
 2. ናይ ደው ምባል ትእዛዝ ቁሩብ ትሕቲ እቲ ጫፍ ብኣንጻር ኣንፈት ካብቲ ዝሓለፈ ኣንፈት ይቐርብ።
 3. እቲ ትእዛዝ ምስ ተበገሰ፡ ብድሕሪ ጫፍ ናይቲ ውሽጣዊ ባር ወይ ናይቲ ምብታኽ ሽምዓ ደው ይግበር።

ኣብ ውሽጢ ባር ንግዲ (መቐጸልታ)

 1. እቲ ተጠቃሚ ኣብ ሓደ ቦታ ኣሎ፣ ዓቢ ሽምዓ ኣብ ኣንፈት ውዕል ይርኢ።
 2. ናይ ውሽጢ ባር ኣለሊ።
 3. ናይ ውሽጢ ባር ዋጋ ደረጃ ትሕቲ 50% ናይቲ ኣደ ሽምዓ ክኸውን ኣለዎ።
 4. እቲ ስቶፕ ሎስ ናብ ትሑት ናይቲ ውሽጣዊ ባር (ነዊሕ እንተኾይንና) ይሰጋገር።
 5. ነዊሕ ትእዛዝ ኣብ እዋን ምብታኽ ናይቲ ጫፍ ልዕሊ እቲ ልዑል ሓያሎ ፒፕስ ይቕመጥ።

እቲ ኣንፈት እንተቐጺሉ እቲ ነጋዳይ መኽሰቡ ይውስኽ፣ ምግልባጥ እንተጋጢሙ ድማ ነቲ መኽሰብ ወሲዱ ናብ ምግልባጥ ክኣቱ ይዳሎ። እቲ ናይ ውሽጢ ባር ናይ ዘይርጉጽነት ኣሃዝ እዩ፣ ተሳተፍቲ ብዛዕባ እቲ ተወሳኺ ምንቅስቓስ ርግጸኛታት ኣይኮኑን። ምብታኽ ናይ ሓደ ኤክስትሪም ማለት ኣንፈት ምውሳን ማለት እዩ፣ ስለዚ እቲ ምብታኽ ኣብ ኣንፈት ምንቅስቓስ ምስ ዝኸውን ዋጋ ይቀላጠፍ። እቲ ምብታኽ ግን ኩሉ ግዜ ሓቂ ኣይኮነን፣ ናይ ሓሶት ምብታኽ ኣሎ፣ እቲ ዋጋ ኣብ ጥቓ ውሽጣዊ ባር ይድልድል። እቲ ነጋዳይ ኩሉ ግዜ ርትዓዊ ደውታ ኣበይ ከም ዘቐምጥ ብልክዕ ይፈልጥ እዩ (ዋጋ ምስ በጽሐ፡ ነቲ ቦታ ምሓዝ ትርጉሙ ይስእን)፡ ብጌጋ ምእታው እንተጋጢሙ ድማ ክሳራታት ይድርቶ።
ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድን

ፍልትራት

ሓደ ነጋዳይ ተወሳኺ መረጋገፂ እንተረኺቡ ብዝያዳ ርእሰ ተኣማንነት ናብ ሓደ ቦታ ክኣቱ ይኽእል እዩ። ከም መጽረዪ ንውሽጣዊ ባር ክኸውን ይኽእል፤

 • መስመራት ትረንድ – እቲ ውሽጣዊ ባር ኣካል ናይ ገለ ካልእ ሞዴል ኣብ ዝተዋህበ ኣንፈት ክኸውን ከሎ ጽቡቕ እዩ፤
 • ተንቀሳቐስቲ ማእከላይ ዋጋታት – ሓደ ነጋዳይ ነዊሕ ንግዳት ኣብ ግምት ዘእተወ ውሽጣዊ ባር ምስ ዝፍጠር ጥራይ እዩ፤
 • oscillators – MACD, stochastic, RSI – እቲ ውሽጣዊ ባር ኣብ ልዕሊ ዓቐን ዝተዓደገን ልዕሊ ዓቐን ዝተሸጠን ከባቢታት ጥራሕ እዩ ዝሕሰብ፤
 • ምፍልላይን ምትእኽኻብን – ውሽጢ ባር ኣብ መንጎ መርኣዪን ንባባት ዋጋን ምፍልላይ ምስተራእየ ኣብ ግምት ይኣትዉ።

ካብ ባር ወጻኢ ስትራተጂ ንግዲ

ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድንኣብ ዝውስኽ ምልውዋጥ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ናይ ደገ ባር ይረአ። ንኣሽቱ ናይ ግዜ ገደባት እንተርኢኻዮም (m5 ክሳብ 1 ሰዓት)።ኣብ ትሑት ምልውዋጥ ኣብ ዘለዎ እዋን ናብ ዕዳጋ ምእታው ይሓይሽ – ንእሽቶ ርትዓዊ ደውታ ከተቐምጥ ትኽእል ኢኻ። እቲ ነጋዳይ ድሮ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ናይ ደገ ባር እንተተፈጢሩ፡ ነቲ ስቶፕ ሎስ ናብ ምብታኽ ምግዓዝን እቲ ኩነታት ክሳብ ዝምዕብል ምጽባይን ይምከር።

ናይ ደገ ባር ምስ ዝረአ ሓድሽ ቦታ ምእታው ኣይምከርን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን እግሪ ይስበር፣ ሓጺር ደው ምባል ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ።

ናይ ውሽጢ ባር መመልከቲ

ሓደ ነጋዳይ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሓት መርኣይታት ክከታተል ኣለዎ። ስለዚ ገለ ሞዴላት ብዘይ ቆላሕታ ይተርፉ። ኣብ ውሽጢ ባር ናይ ምርካብ ዕማም ንምምችቻው መርኣይታት ኣለዉ። እቲ Metatrader5 ዝበሃል ተርሚናል ነቲ InsideBarSetup ዝብል መመልከቲ ይጥቀም። እቲ ኣልጎሪዝም ንኹሎም ኣብ ውሽጢ ባር ኣብ ዝተዋህበ ናይ ግዜ ገደብ ኣብ ዝኾነ መሳርሒታት ብቐይሕ ምልክት ይምዝግብ። InsideBarSetup ኣብ ውሽጢ ባር ክረክብ ጥራይ ዘይኮነስ፡ መጠንቀቕታታት እውን ከመንጩ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ውሽጣዊ ባር ኣውቶማቲክ ንግዲ ከተቕውም ትኽእል ኢኻ፣ እቲ ኣማኻሪ ናብቲ ናይ ምብታኽ ቦታ ንምእታው ዝተገልጸ ናይ ደውታ ትእዛዛት ከቐምጥ እዩ።

ባህርያት ንግዲ ኣብ ውሽጢ ባር

ኣብ ውሽጢ ባር ክትነግድ ከለኻ፡ ገለ ኣብ ግምት ከተእትዎም ዘለካ ባህርያት ኣለዉ፤

 • ውሽጣዊ ባር ዕዳጋ ምዝሕሓል ዝገብር ባህርያዊ መስርሕ እዩ፣ ድሕሪኡ ሓያል ምንቅስቓስ ይፍጠር፤
 • ንፖዚሽን ንምእታው እቲ ነጋዳይ ክሳብ ምብትታን ናይቲ ናይ ውሽጢ ባር ደረጃን ምርግጋፅን ክፅበ ኣለዎ፤
 • ውሽጣዊ ባር ክልቲኡ ምግልባጥን ናይ ምቕጻል ተኽእሎ ናይቲ ምንቅስቓስ ዘርእዩን ክኾኑ ይኽእሉ፤
 • እቲ ሞዴል ኣብ መንጎ ወላድን ምልክትን ሽምዓታት ናይ ዋጋ ክፍተት ኣለዎ፤
 • እቲ ኣሃዝ ኣብ ዕዳጋ ዝነበረ ናይ ምድልዳል እዋን ዘንፀባርቕ እዩ፣ ነቲ ደረጃ ብምስባር፣ እቲ ነጋዳይ መፃኢ ኣንፈት ምንቅስቓስ ክርዳእ ይኽእል፤
 • ሕብሪ ናይታ ኣደን ምልክት ሽምዓታትን ቁምነገር የብሉን፤
 • እቲ ናይ ቅጥዒ ምልክት ኣብ ሕብሪ ናይተን ሽምዓታት ኣይምርኮስን፤
 • እቲ ኣደ ባር ካብቲ ምልክት ዘለዎ ብ5 ዕጽፊ ወይ ልዕሊኡ ዝለዓለ እንተኾይኑ፡ እቲ ቅዲ ከም ዘይሕጋዊ ይቑጸር። ኣብ ቀረባ እዋን ሓያል ምምላስ ክህሉ ተኽእሎ ኣሎ፣ ናይ ጌጋ ምእታው ተኽእሎ ልዑል እዩ።

ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድን

ኣብ ውሽጢ ባራት ንዝግበር ንግዲ ዝምልከት ለበዋታት

 1. ንመቐጸልታ ናይቲ ዝንባለ ቅዲታት ንግዲ ይምረጽ፣ ዝለዓለ ሚእታዊት ናይ ስራሕ ምውጻእ ኣለዎም።
 2. እቲ ናይ ውሽጢ ባር ዶጂ ወይ ፒን ባር እንተኾይኑ ናብ ዕዳጋ ንምእታው ኣብ ግምት ክኣቱ የብሉን። ኣዝዩ ነዊሕ ጽላሎት ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ባር እውን ክትዘልሎም ይግባእ። ኣደ ሽምዓ ነዊሕ ጭራ ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ቁምነገር የብሉን።
 3. ኣብ እዋን ኣኼባ ኤስያ ኣይትስራሕ፣ ድሕሪ ምኽፋት ኤውሮጳ ወይ ኣብ እዋን ኣኼባ ኣሜሪካ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ሰዓት ክትነግድ ይምረጽ።
 4. እቲ ናይ ውሽጢ ባር ንእሽቶ ክኸውን ኣለዎ – ሓጺር ደውታ ከተቐምጥ ትኽእል ኢኻ፣ ደው መበሊታት ብኹሉ ኣንፈት ክወድቁ ከለዉ ኣብ ዕዳጋ ሓያል ዘይርጉጽነት የለን።
 5. ኣብ ውሽጢ ባር ምልክታት ብኻልእ ሜላታት ክጽረጉ ኣለዎም – ምንቅስቓስ ማእከላይ , oscillators, ደረጃታት ደገፍን ተጻዋርነትን, መስመራት ኣንፈት.
 6. ኣብ ውሽጢ ባር ኣብ ዓበይቲ ናይ ግዜ ገደብ ክትከታተል ኣለካ – እንተወሓደ 4 ሰዓታት፣ ኣብ ንእሽቶ ናይ ግዜ ገደብ ድማ ክትኣቱ ኣለካ።
 7. ዕዳጋ ኣብ ሓደ ደረጃ እንተኾይኑ ናይ ውሽጢ ባር ኣብ ግምት ክኣቱ የብሉን። ቅድሚ ውሽጣዊ ባር ምቕራቡ ሓያል ዝንባለ ክህሉ ኣለዎ።
 8. ሓደ ኣገዳሲ ደረጃ ደገፍን ተቓውሞን ምስ ሰበርካ ጥራይ ትእዛዝ ክፈት። ንንግዲ ኣብ ኣየር ተንጠልጢሎም ዘለዉ ናይ ውሽጢ ባር ኣብ ግምት ከተእትዎም የብልካን። ደገፍ ክህልዎ ኣለዎ – ክስገር ዘለዎ ሓይልታት። እቲ ኣደ ሽምዓ ደገፍ ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ግን እቲ ውሽጣዊ ባር ንባዕሉ ኣብ ደረጃ ተቓውሞ ወይ ደገፍ ክኸውን ኣለዎ።
 9. ኣብ ምብትታን ናይቲ ኣደ ሽምዓ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ምብትታን ናይቲ ውሽጣዊ ባር ንኽልቲኡ ከተእትዎ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ቀዳማይ ኩነታት እቲ ነጋዳይ ዓቢ ደውታ ክገብር ክግደድ እዩ፡ እቲ ንግዲ ግን ዝያዳ ርእሰ ተኣማንነት ኣለዎ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ስቶፕ ሎስ ውሑድ ግዜ ክጅምር እዩ። ኣየናይ ምእታው ከም ዝመርጽ፡ እቲ ነጋዳይ ከከም ሸውሃት ሓደጋ፡ ተመኩሮን ካብ ካልኦት መርኣይታት ዝመጽእ ዳታን ባዕሉ ይውስን። ሓደስቲ ናብ ዕዳጋ ዝመጹ ሰባት፡ እቲ ዝበለጸ ዓቃባዊ ዝኾነ ኣገባብ ንግዲ ክመርጹ ይምከሩ።ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድን
 10. ስቶፕ ሎስ ብድሕሪ እቲ ዝቐረበ ደረጃ ድሕሪ ጫፍ ናይቲ ውሽጣዊ ባር ወይ ኣደ ሽምዓ ክቕመጥ ኣለዎ። ኣብቲ ቀዳማይ ኩነታት ዝያዳ ዝኸስር ንግዳት ክህሉ እዩ፡ እቲ ጠቕላላ ክሳራ ግን ዝወሓደ ክኸውን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ትራንዛክሽን ኣብቲ ተቐማጢ ገንዘብ ርኡይ ጉድኣት ኣየስዕብን እዩ።
 11. ኣብ ትሑት ምልውዋጥ ወይ ኣብ እዋን ሓያል ኣንፈት ምእታው ይምከር።
 12. ከም take profit ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ፤
  1. ዝቐረበ ደረጃ ተጻዋርነት፤
  2. risk-to-profit ratio – ካብ 3 ስቶፕ ዘይውሕድ ምውሳድ ምቕማጥ ይምከር፤
  3. fixed stop – ማእከላይ ቁጽሪ ነጥብታት ናይቲ ናይ ንግዲ ግዜ ገደብ ናይ ዝሓለፉ 10-20 ሽምዓታት፣ ብATR መርኣዪ ክውሰን ይኽእል፤
  4. using Fibonacci levels , እቲ ሽቦ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ድርኺት ተደራሪቡ ኣሎ, ከምኡውን ከም ዕላማ – ደረጃታት 161%ን 261%ን;
  5. trailing stop – ምትዕርራይ ዝፍጠር ዕዳጋ ካብቲ ዝለዓለ ብዝተወሰነ ቁጽሪ ነጥቢ ንድሕሪት እንተተጠውዩ እዩ።

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm ከመይ ጌርካ ባር ነንብብ፣ ባር ብባር ትንታነ ኣብ ንግዲ: https://youtu.be/_sCq053iAbA ጀመርቲ… set መኽሰብ ናብ ዝቕጽል ደረጃ ምውሳድ።

ብልጫታትን ጉድለታትን ናይ ውሽጢ ባር ንግዲ

ኣብ ውሽጢ ባር ንግዲ እዞም ዝስዕቡ ብልጫታትን ጉድለታትን ኣለዉዎ። ብልጫታት፤

 • ኣብ መዓልታዊን ሰሙናዊን ቻርት ንግዲ ቁሩብ ግዜ ይወስድ፣ ውሳነ ንምሃብ ግዜ ኣሎ፤
 • ርትዓዊ ደው ንምባል ቦታ ኣሎ – እቲ ሓደጋ ድሩትን ርዱእን እዩ፣ እቲ መኽሰብ ድማ ዝድነቕ ክኸውን ይኽእል እዩ፤
 • እቲ ናይ ውሽጢ ባር ኣንጻር ክፉት ቦታ እንተተሰቢሩ እዚ መኽሰብ ንምውሳድ ዓቢ ቦታ እዩ፤
 • ኣብ ላዕሊ ዕዳጋ ምግልባጥ ንግዲ ምግባር ወይ ምስቲ ትረንድ ክትነግድ ከለኻ ፒራሚዲንግ ስትራተጂ ምጥቃም ይከኣል እዩ።

ጉድለታት፤

 • እቲ ናይ ምግልባጥ ቅዲ መብዛሕትኡ ግዜ ልዑል ሓደጋ ኣለዎ (ነዊሕ ደው ምባል)፣ እቲ ንግዲ ብክሳራ ይውዳእ፤
 • ኣብ ገለ ገለ ኣጋጣሚታት፡ ናይ ውሽጢ ባር ናይ ሓሶት ምብታኽ ንምፍላጥ ኣጸጋሚ እዩ፡ እዚ ተመኩሮ ይሓትት።

እቲ ናይ ውሽጢ ባር፡ ምስ ካልኦት ናይ ዋጋ ተግባር ቅዲታት – ፒን ባር፡ ሚራቦሶ፡ መስመራት ትረንድን ቴክኒካዊ መርኣዪታትን ሓያል ናይ ንግዲ መሳርሒ እዩ። ኣብ ውሽጢ ባር ኣብ መዓልታዊ ሰንጠረዥ ክትነግድን ነቲ ምእታው ኣብ m5-m15 ከተጽርዮን ከለኻ፡ ሓደ ነጋዳይ ካብ 1 ክሳብ 5 ወይ 1 ክሳብ 10 ወይ ልዕሊኡ ሬሽዮ ዘለዎ ንግዲ ክገብር ይኽእል። ነቲ ናይ ውሽጢ ባር ብትኽክል ምትርጓምን ናይ ሓሶት ምልክታት ምፍታሕን ኣገዳሲ እዩ።
ኣብ ውሽጢን ደገን ባራት ኣብ ንግዲ - ከመይ ጌርካ ተንብብን ትነግድንእቲ ውሽጣዊ ባር ንመጀመርታ ግዜ ጥራይ ክትርጉሞ ቀሊል ኣሃዝ እዩ። ጽቡቕ ጌሮም ዝተፈጸሙ ናይ ውሽጢ ባር ኣብቲ ሰንጠረዥ ብዙሕ ግዜ ኣይረኣዩን እዮም፣ ስለዚ ኣብ ዘይህልዉሉ ቦታ ኣይትድለዮም። ምትእምማን እንተዘይሃልዩ ሽዑ ናብ ዕዳጋ ዘይምእታው ይሓይሽ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣንፈት ናይቲ ዋጋ ስለ ዝሕብር፡ ኣንፈት ናይቲ ውሽጣዊ ባር ምልክት ምግባር ይምከር። ዋላ እኳ እቲ ናይ ውሽጢ ባር ሓድሽ ትረንድ ዝፈጥር ኣጋጣሚታት እንተሃለወ ናብቲ ትረንድ ምእታው ዝበለጸ እዩ። ሬሾ ናይ ዋጋ ደረጃ ናይታ ኣደ ሽምዓን ናይ ውሽጢ ባርን ርአ። እቲ ኣደ ሽምዓ ዓቢ እንተኾይኑ፡ ናይ ምግልባጥ ንግዳት ምድላይ ይምከር። ኣብ ጎድኒ ምልክታት ኣይትድለ። ቅድሚ እቲ ቅዲ ምቕራቡ ኣንፈታዊ ምንቅስቓስ ክህሉ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ክትነግድ ከለኻ ኣብ ኣሜሪካዊ ሴሽን ክትነግድ ይግባእ። እቲ ውሽጣዊ ባር ነዊሕ ጽላሎት እንተሃልይዎ ክትነግድ የብልካን – ዶጂ ወይ ፒንባር።

info
Rate author
Add a comment