Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo – ndenge ya kotanga mpe kosala mombongo

Методы и инструменты анализа

Na kati mpe libanda ya ba barres na commerce – ndenge ya kotanga, décodage. Moko ya mayele ya pete na zando ezali na kati mpe libanda ya mombongo ya ba bar. Ezali mpasi te mpo na kozwa yango na etanda, likama yango esosolami polele, mpe bilembo esalemi malamu na bantango minene. Bar ya kati mpe ya libanda ezali moko ya ba modèles ya Price Action oyo eyebani mingi. Stratégie ya commerce ekoki kotongama ezala na application “pure” ya barre ya kati mpe ya libanda, mpe kosalela ba filtres. Bakoki mpe kosalela yango lokola elembo ya kobakisa na mayele mosusu.
Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongo

Bar ya kati ezali nini

Barre ya kati ezali motindo oyo ezali na bougies mibale, moko na yango (signal) ezali mobimba na nzoto ya mosusu (mama). Ezwamaka na zando oyo ezali na tendance. na ba mouvements latéraux, ba canaux, bakoki kosilisa tendance moko ya molayi.

Apparence ya barre ya kati esengeli esala que commerçant azala tension, oyo ezali signal ya possible retour to renforcement ya tendance.

Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongoEzali na ntina te langi ya mama mpe bougies ya signal. Soki moko ya ba extrêmes ya bougie ya signal ekokani na bas to haut ya barre mère, mpe suka oyo ezali opposé eleki barre mère te, oyo ekozala mpe barre ya kati. Soki bougie ya signal ezali ata pip moko libanda ya oyo ya moboti, wana ekozala lisusu barre ya kati te. Na bantango mosusu, ezali mpasi mpo na koyeba soki barre ya kati eleki ntalo ya bougie mama. Esengeli o déplacer souris likolo ya bougie to barre, fenêtre ya information ekobima na ba données ya ba prix minimum, maximum, ya cloture na ya ouverture.
Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongoLogique ya modèle ezali simple – ezali na mouvement makasi na direction ya tendance na bougie mère, ekutanaka na résistance mpe mouvement etelemi. Mouvement na direction opposé ezalaka te, marché e congeler. Arrêt ekoki kozala bougie moko te, kasi ebele – bar ya kati ya double to triple.
Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongoEza na retour na kati ya ba barres na continuation ya tendance. Soki gamme ya prix ya barre ya kati ezali moins de 50% ya bougie mère, oyo ezali barre ya kati pona continuation ya tendance. Ba barres ya kati ya retour elakisaka intention ya kokende na direction opposé polele. Moko ya mwa bougies oyo elandi, retour ya kati ya barre ebukani na direction opposé na direction ya bougie mama.
Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongo
Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongo

Bar ya Libanda ezali nini

Bar ya libanda ezali bougie oyo ezipaka mobimba prix ya bougie mama. Ba extrêmes ya bougie epesameli nzela ya ko coincider.
Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongoNa ba cadres ya temps ya mike, barre ya libanda ezali triangle diverging. Mbala mingi oyo ezali signal ya haute imprévisibilité ya marché, ezali signal ya ko réduire risque (soki commerçant azali na deal) to kobima na position.

Na kati ya barre stratégie ya commerce

Soki batali yango na ba cadres ya temps ya mike, ba barres ya kati (mingimingi ba barres 2 to 3) emonanaka lokola ba formations oyo ezali ko converger, mbala mingi na modèle ya triangle. Ntango barre ya kati ebimi na ba cadres ya temps ya minene (mokolo, poso), ezali malamu kobongola na ba périodes ya nse mpe kolandela bopanzani ya triangle (komata to kokita).

Mombongo ya kozongisa nsima

 1. Tokuti barre ya kati, prix na yango esengeli ezala plus de 50% ya bougie mère. Kaka ba barres na likolo to na se ya mouvement nde etalelami – tozali koluka retour.
 2. Ordre ya arrêt etiemaka mwa moke na se ya extremum na direction opposé na direction ya liboso.
 3. Nsima ya kosala komande, batyaka esika oyo batye na nsima ya nsuka ya barre ya kati to ya bougie ya kobukana.

Na kati ya mombongo ya ba bar (continuation) .

 1. Utilisateur azali na position, amoni bougie ya munene na direction ya deal.
 2. Boyeba barre moko ya kati.
 3. Gamme ya prix ya barre ya kati esengeli ezala moins de 50% ya bougie mère.
 4. Stop loss ekendeke na bas ya barre ya kati (soki tozali molayi).
 5. Commande moko ya molayi na cas ya rupture ya extremum etiemaka plusieurs pips likolo ya haut.

Soki tendance ezali kokoba, mombongi amatisaka profit na ye, mpe soki retour esalemi, azuaka profit mpe amibongisaka mpo na kokota na retour. Barre ya kati ezali figure ya incertitude, ba participants bazali sûr te na mouvement mosusu. Kobukana ya extremum elakisi koyeba nzela, yango wana ntango kobukana ezali na ngámbo oyo ezali kotambola, ntalo ekómaka mbangumbangu. Mais rupture ezalaka toujours vrai te, ba ruptures ya lokuta ezalaka, prix e consolider près ya barre ya kati. Mombongi ayebi ntango nyonso malamu esika nini asengeli kotya esika oyo ebongi (nsima ya kozwa ntalo, kokanga esika yango ebungisaka ndimbola na yango) mpe atyaka ndelo na bapertes soki likambo moko esalemi na ndenge ya mabe.
Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongo

Ba filtres

Moto ya mombongo akoki kokɔta na esika moko na elikya mingi soki azwi mokanda mosusu oyo endimisi ye. Lokola filtre mpo na ba barres ya kati ekoki kozala:

 • lignes de tendance – ezali malamu tango barre ya kati ezali eteni ya modèle mosusu na direction moko boye;
 • moyenne mouvement – mombongi atalelaka ba commerces ya milayi kaka soki barre ya kati esalemi ;
 • oscillateurs – MACD, stochastique, RSI – barre ya kati etalelami kaka na bisika oyo basombaki mingi mpe batɛkaka mingi;
 • divergence pe convergence – ba barres ya kati etalelami sima ya komonana ya divergence entre indicateur pe ba lectures ya prix.

Stratégie ya commerce ya ba bars ya libanda

Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongoBarre ya libanda ebimaka na ba périodes ya volatilité oyo emati. Soki otali ba cadres ya mike mike (m5 jusqu’à 1 heure).Ezali malamu kokota na marché na ba périodes ya volatilité moke – okoki kotia mwa arrêt raisonnable. Soki barre ya libanda esalemi tango commerçant azali déjà na position, ezali recommandé ko déplacer stop loss na équilibre mpe kozela situation e développer.

Ezali malamu te kokota na esika ya sika ntango barre ya libanda ebimi. Na bileko ya ndenge wana, lokolo ebukanaka, ezalaka mpasi mingi mpo na kotɛlɛmisa mwa moke.

Indicateur ya barre ya kati

Un commerçant il faut ko suivre ba indicateurs ebele en même temps. Yango wana, ba modèles mosusu etikalaka sans attention. Mpo na kopesa nzela na mosala ya koluka na kati ya ba barres, ezali na bilembo. Terminal ya Metatrader5 esalela elembo ya InsideBarSetup. Algorithme e marquer na marque rouge nionso na kati ya ba barres na cadre de temps donnée na ba instruments nionso. InsideBarSetup ekoki kaka te koluka na kati ya ba barres, kasi mpe kobimisa ba alertes. Okoki kosala commerce automatique na barre ya kati, conseiller akotia ba commandes ya arrêt oyo elakisami mpo na kokota na position ya rupture.

Caractéristiques ya commerce na ba bars ya kati

Ntango ozali kosala mombongo na kati ya ba bars, ezali na mwa makambo oyo osengeli kotalela:

 • bar ya kati ezali processus naturel ya marché kokita, sima na yango mouvement makasi ezali;
 • mpo na kokota na ba positions, mombongi asengeli kozela bopanzani ya gamme ya barre ya kati mpe confirmation ;
 • ba barres ya kati ekoki kozala à la fois retour mpe kolakisa probabilité ya continuation ya mouvement;
 • modèle ezali na écart ya prix entre bougies parent na signal;
 • chiffre yango ezali kolakisa période ya consolidation na marché, na kobuka gamme, commerçant akoki ko comprendre direction future ya mouvement ;
 • langi ya mama mpe bougies ya signal ezali na ntina te;
 • elembo ya motindo etali te langi ya bougies;
 • soki barre mère ezali mbala 5 to koleka likolo ya oyo ya signal, modèle etalelami lokola ya mabe. Mingi mingi ekozala na bozongisi ya makasi kala mingi te, probabilité ya bokoti ya libunga ezali monene.

Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongo

Ba recommandations pona kosala commerce na kati ya ba bars

 1. Ezali préférable na ba modèles ya commerce pona continuation ya tendance, baza na pourcentage ya likolo ya ko travailler.
 2. Soki barre ya kati ezali doji to barre ya pin, esengeli te kotalela yango mpo na kokɔta na zando. Esengeli mpe o sauter na kati ya ba barres oyo ezali na ba ombres ya milayi mingi. Bougie maman ekoki kozala na mokila molai, ezali na ntina te.
 3. Kosala te na tango ya session ya Asie, ezali malamu kosala commerce ya demi heure ya liboso sima ya bofungoli ya Europe to na tango ya session américaine.
 4. Barre ya kati esengeli ezala moke – okoki kotia arrêt mokuse, ezali na incertitude makasi te na marché tango ba arrêts ekweyi na se na ba direction nionso.
 5. Esengeli ko filtrer ba signaux ya barre ya kati na ba méthodes mosusu – moyennes mouvements , oscillateurs, niveaux ya soutien na résistance, ba lignes ya tendance.
 6. Esengeli olanda na kati ya ba barres na ba cadres ya temps ya minene – au moins 4 heures, pe okota na ba cadres ya temps ya muke.
 7. Esengeli te kotalela ba barres ya kati soki zando ezali na kati ya gamme. Esengeli kozala na tendance makasi liboso ete barre ya kati ebima.
 8. Fungola commande kaka sima ya kobuka niveau ya soutien mpe ya résistance moko ya ntina. Osengeli te kotalela ba barres ya kati oyo ekangami na mopepe mpo na kosala mombongo. Esengeli azala na lisungi – nguya oyo esengeli kolonga. Bougie mère ekoki kozala na soutien te, mais barre ya kati yango moko esengeli ezala na niveau ya résistance to ya soutien.
 9. Okoki kokotisa nyonso mibale na bopanzani ya bougie mama, mpe na bopanzani ya barre ya kati. Na likambo ya liboso, motɛki akosengela kotya esika monene, kasi mombongo yango ezali na elikya mingi. Na likambo oyo, stop loss ekozala déclenché mbala mingi te. Entrée nini a pona, commerçant a décider ye moko, selon appétit ya risque, expérience na ba données oyo ewutaka na ba indicateurs misusu. Bato ya sika oyo bayei na zando bapesameli toli ete bápona lolenge ya mombongo oyo ezali na makambo mingi ya kobatela.Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongo
 10. Esengeli kotia stop loss sima ya niveau ya penepene sima ya extremum ya barre ya kati to bougie mama. Na likambo ya liboso, ekozala na ba trades oyo ekobungisa mingi, kasi ba pertes totales ekozala moke. Transaction moko na moko ekosala mabe ya monene te na dépôt.
 11. Ezali recommandé kokota na volatilité moke to na tango ya tendance makasi.
 12. Lokola kozwa litomba, okoki kosalela:
  1. niveau ya résistance oyo ezali pene;
  2. rapport ya risque na profit – ezali recommandé kotia take moko na se ya 3 arrêts te ;
  3. arrêt fixe – moyenne ya nombre ya ba points ya temps ya commerce pona ba bougies 10-20 ya suka, ekoki koyebana na indicateur ya ATR ;
  4. kosalela ba niveaux ya Fibonacci , grille ezo superposer na impulsion ya liboso, pe lokola cible – ba niveaux ya 161% na 261%;
  5. trailing stop – fixation esalemaka soki marché ezo zonga sima depuis haut na nombre moko boye ya ba points.

https://articles.opexflow.com/analyse-méthodes-et-outils/fibonacci-channel.htm Ndenge ya kotanga ba barres, analyse barre par bar na commerce: https://youtu.be/_sCq053iAbA Ba débutants balendisami na… set kozua profit na niveau oyo elandi.

Avantages na ba inconvénients ya commerce ya ba bars na kati

Inside bar trading ezali na ba avantages na ba inconvénients oyo elandi. Matomba oyo ezali na yango:

 • kosala mombongo na bakarte ya mokolo na mokolo mpe ya pɔsɔ na pɔsɔ esɛngaka mwa ntango, ntango ezali mpo na kozwa ekateli;
 • ezali na esika ya kotelemela na ndenge ya malamu – likama ezali moke mpe ekoki kososolama, mpe litomba ekoki kozala ya kokamwa;
 • soki barre ya kati epanzani contre position ouverte, oyo ezali esika malamu ya kozua ba profits;
 • ezali possible kosala commerce ya retour na likolo ya marché to kosalela stratégie ya pyramiding tango ya kosala commerce na tendance.

Mabunga oyo ezali na kati:

 • motindo ya kozongisa nsima mbala mingi ezalaka na likama monene (arrêt ya molai), mombongo esukaka na bobungisi;
 • na bantango mosusu, ezali mpasi mpo na koyeba bopanzani ya lokuta ya barre ya kati, yango esɛngaka eksperiansi.

Barre ya kati, elongo na ba modèles misusu ya Action ya Prix – barre ya pin, miraboso, ba lignes ya tendance na ba indicateurs techniques ezali outil ya commerce ya makasi. Ntango azali kosala mombongo na kati ya ba barres na tableau ya mokolo na mokolo mpe azali ko refiner entrée na m5-m15, mombongi akoki kosala ba trades na rapport ya 1 na 5 to 1 na 10 to koleka. Ezali na ntina mingi kolimbola malamu barre ya kati mpe ko filtrer ba signes ya lokuta.
Na kati mpe libanda ya ba bars na mombongo - ndenge ya kotanga mpe kosala mombongoBarre ya kati ezali kaka na ebandeli elilingi moko ya pɛtɛɛ mpo na kolimbola. Ba barres ya kati oyo esalemi malamu emonanaka mingi te na tableau, yango wana koluka yango te esika oyo ezali te. Soki confiance ezali te, alors ezali malamu kokota na marché te. Ezali malamu kotya elembo na ngámbo oyo barre ya kati ezali, mpamba te ntango mosusu epesaka likanisi ya ngámbo oyo ntalo yango ezali kokende. Ezali malamu kokota na tendance, atako ezali na ba cas oyo barre ya kati epesaka tendance ya sika. Tala rapport ya gamme ya prix ya bougie mère na barre ya kati. Soki bougie mère ezali monene, ezali recommandé koluka ba métiers ya retour. Koluka bilembo te na mipanzi. Esengeli kozala na mouvement directionnel avant modèle ebima. Ntango ozali kosala mombongo na kati ya mokolo, osengeli kosala mombongo na session ya Amerika. Esengeli te kosala mombongo soki barre ya kati ezali na ba ombres milayi – doji to pinbar.

info
Rate author
Add a comment