ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንግዲ ንሽምዓ ዝኸውን ንኽኸውን እንታይ ክፈልጦ ኣለዎ።

Обучение трейдингу

እቲ ጽሑፍ ካብ ተኸታታሊ ጽሑፋት ኦፐክስቦት ቴሌግራም ቻነል መሰረት ብምግባር ዝተፈጥረ  ኮይኑ፡ ብራእይ ደራስን ርእይቶ ናይ AIን ዝተመላእ እዩ። ጀማሪ ነጋዳይ? ሽዑ ናባና ንዑ። ከመይ ኢሉ ሓደ ጀማሪ ክስበር ይኽእል፣ ወይ ክስበር ግን ብዝተኻእለ መጠን ብዘይ ቃንዛ: ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንጀመርቲ ኣብ ምስ ሓቀኛታት ዝቐርብ ኩነታት ምጽዋት።

Contents
 1. መበገሲ ነጥቢ፡ ከም ኩሉ ሰብ ኣይትግበሮ፡ ግን ብቕኑዕ መንገዲ ግበሮ
 2. ዝተረጋገጸ ርትዓውን ብስምዒት ቀሊልን መንገዲ
 3. ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ መዓስ እዩ ምሉእ ብምሉእ ናብ ንግዲ ክቕይር ዝኽእል?
 4. ኣብ መጀመርታ ጉዕዞኻ ከመይ ጌርካ ትነብር: ንጀማሪ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትረክብ ዝብሉ ፍሉያት ስጉምትታት
 5. ምልውዋጥ ንጀመርቲ: ኣብቲ ምልውዋጥ ብቑዕ ጅማሮ ዝኸውን ሰንሰለታዊ ተግባራት
 6. ገለ ጽቡቓት መጻሕፍቲ ኣንብብ
 7. እቲ ዕማም መሰረት ምርካብ እዩ።
 8. ኣብ ባይነሪ ኣይትእቶ ፎረክስ
 9. ደላላይ ምረጽ
 10. ንገለ መዓልታት ኣብ ዲሞ ኣካውንት ቨርቹዋል ዲፖዚት ኣካይድ
 11. ናይ ብሓቂ ናይ ንግዲ ተርሚናል ምምራጽ
 12. ስትራተጂ ምሕደራ ሓደጋ ምረጽ
 13. ስምዒታትካ ተቖጻጸሮ
 14. ሕማቕን ጽቡቕን ተረዳእ
 15. ክትወድቕን ክትንስእን ተዳሎ
 16. ሕጂ ድማ ካብ ኦፐክስቦት ዝመጽእ ሕግታት፡ ሓደ ጀማሪ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ከመይ ገይሩ ገንዘብ ክረክብ ይኽእል፡ ሓደ ጀማሪ እንታይ ክፈልጥ ኣለዎ፡ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትረክብን ከይትሰብርን
 17. ቀጺሉ እንታይ ይኸውን?
 18. ከመይ ጌርካ ነቲ እኩብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዛንታታት ዘይንመልእ?
 19. ምኽሪ ካብ ምኩራት ነጋዶ፡ 10 ምኽርታት ካብ ምኩራት ነጋዶ ንጀመርቲ
 20. ኩሉ ግዜ ናይ ንግዲ ውጥን ተጠቐም
 21. ንግዲ ከም ንግዲ ርኣዮ
 22. ቴክኖሎጂ ንረብሓኻ ተጠቐመሉ።
 23. ንግዳዊ ርእሰ-ማልካ ሓልው
 24. ተመራማሪ ዕዳጋ ኩን።
 25. ነቲ ክትስእኖ ዓቕምኻ ጥራይ ኣብ ሓደጋ ምእታው።
 26. ኣገባብን ስርዓት ጨረታን ምምዕባል
 27. ኩሉ ግዜ ስቶፕ ሎስ ተጠቐም
 28. ንግዲ መዓስ ከም እተቋርጽ ፍለጥ
 29. ዕዳጋ ከም ዝመጸ ተቐበሎ
 30. ንሓደ ጀማሪ ነጋዳይ: እቲ ትኽክለኛ ደላላይ ናይ መጀመርታ ዋዛኻ እዩ።
 31. እቲ ቀዳማይ ዕማም ኣብ ሞስኮ ኤክስቸንጅ ዝሰርሑ እሙናት ደላሎ ምምራጽ እዩ።
 32. ዝተሓተ ናይ መጀመርታ ተቐማጢ ገንዘብ
 33. ናይ ምቕማጥ ክፍሊትን ናይ ትራንዛክሽን ክፍሊትን።
 34. ኣብ ስማርትፎን ንግዲ ዝሕግዝ መተግበሪ
 35. እገዳከ?

መበገሲ ነጥቢ፡ ከም ኩሉ ሰብ ኣይትግበሮ፡ ግን ብቕኑዕ መንገዲ ግበሮ

ብፍላይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን። ከምቲ ዝኾነ። ሓደ ሰብ ብዛዕባ ንግዲ ተማሂሩ ርእሱ ኣቕኒዑ ናብቲ ዓዘቕቲ ይጥሕል። ኩሉ ግዜኡ ንመዕርፎ ነፈርቲ ይውፍዮ። ብነፋሪት ይኣቱ፣ ዋላ ሓንቲ ኣይፈልጥን፣ ገለ ገንዘብ ክሕዝ ይደሊ’ምበር ቀልጢፉ ነቲ ተቐማጢ ገንዘብ ይስእኖ። ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንግዲ ንሽምዓ ዝኸውን ንኽኸውን እንታይ ክፈልጦ ኣለዎ።ኣብ መንገዲ ልቓሕ ወሲደ ስራሕ ገዲፈ ምስ ዝፈትዎም ሰባት ተባኢሰ። እዚ መንገዲ ድኻምን ምብስባስን ስድራቤታዊ ጸገማትን እዩ።

ዝተረጋገጸ ርትዓውን ብስምዒት ቀሊልን መንገዲ

በብቑሩብ ምውህሃድ። ስራሕካ ምግዳፍ ኣየድልየካን እዩ። ግዜኻ ውጥን። ንግድኻ 50% ካብ ናጻ ግዜኻ ንንግዲ ምእንቲ ክትውፍዮ ኣዳሉ። ንገሊኦም ኣብ መዓልቲ 2 ሰዓታት’ዩ። ገለ ሰባት ኣብ ሰሙን 5 ሰዓታት ኣለዎም። ከምቲ ልምምድ ዝሕብሮ፡ ክሳብ ክንደይ ትሑዝ እንተኾንካን ናህሪ ህይወትካን ብዘየገድስ፡ ንንግዲ ገለ ሰዓታት ክትምድብ ትኽእል ኢኻ። ብሓገዝ ናይ ስልጠና ናውቲ መሳርሕታትን ተሓጋገዝቲ ቦትን ናብ ዕዳጋ ንምእታው ዝወስዶ ግዜ ክትቅንሶ ትኽእል ኢኻ ።

ንግዲ መኽሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ምቹእ ክኸውን ይግባእ። በብቑሩብ ናብቲ ሓድሽ ክውንነት ተዋሃሂድካ፣ ዕዳጋ ኣክስዮን ኣካል ናይቲ ሕጉስ ህይወትካ ግበሮ።

ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ መዓስ እዩ ምሉእ ብምሉእ ናብ ንግዲ ክቕይር ዝኽእል?

ንግዲ ብኣእምሮን ስነ-ኣእምሮን ከም ዝሰማማዕ ምስ ተረዳእካ። ከምኡ’ውን ብርግጽ ርኡይ መኽሰብ ከምጽእ ክጅምር እዩ። ንንግዲ ዝያዳ ግዜ ክትውፍይ ትኽእል ኢኻ። ስራሕን ፕሮፋይልን ምቕያር። ተቐማጢ ገንዘብካ ምልኣዮ። ዕበ.

ኣብ መጀመርታ ጉዕዞኻ ከመይ ጌርካ ትነብር: ንጀማሪ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትረክብ ዝብሉ ፍሉያት ስጉምትታት

ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንግዲ ንሽምዓ ዝኸውን ንኽኸውን እንታይ ክፈልጦ ኣለዎ።

ምልውዋጥ ንጀመርቲ: ኣብቲ ምልውዋጥ ብቑዕ ጅማሮ ዝኸውን ሰንሰለታዊ ተግባራት

ከመይ ጌርና ኩሉ ሊንክ ኣብ ሓደ ንእክቦ። እቲ ሰንሰለትከ መብዛሕትኡ ግዜ ኣበይ እዩ ዚስበር፧ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ኣማኢት ኣሽሓት ነጋዶ ንገንዘብ ዝቃለሱሉ ዓውደ ውግእ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። እቶም ብኹሉ መዳያት ዝያዳ ንፉዓት ድማ ይተርፉ: ብቴክኒካዊ መዳይ: ብሓበሬታ: ብስነ-ልቦና:: ስለዚ ብተዛማዲ ብውሑስ መንገዲ ክትጽንበርን ብኡንብኡ ከይትወሃሃድን ካበይ ክትጅምር?

ገለ ጽቡቓት መጻሕፍቲ ኣንብብ

ንሓደ ጀማሪ ነጋዳይ፡ መጽሓፍቲ መኽዘን ፍልጠትን ተመኩሮን እዮም። ገንዘብ፡ ወፍርን ዕዳጋን ብኸመይ ከም ዝሰርሑ ንምርዳእ። እቲ ህዝቢ ከመይ ይሓስብ። ጃክ ሽዋገር፡ ሬይ ዳልዮ፡ ቤንጃሚን ግራሃም። ንመጀመርታ እዚ እኹል እዩ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ምንባብ ምናልባት ጎዳኢ እዩ። ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዘንበብክዎ ነቐፌታዊ ገምጋም የለን።

እቲ ዕማም መሰረት ምርካብ እዩ።

እንታይ ከም እትነግድ ውሰድ።ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንግዲ ንሽምዓ ዝኸውን ንኽኸውን እንታይ ክፈልጦ ኣለዎ።

ኣብ ባይነሪ ኣይትእቶ ፎረክስ

ስለዚ ድማ እዩ ክልተኣዊ . ፎርክስ ዝተሓላለኸ ዕዳጋ ሸርፊ ወጻኢ እዩ። ዓቢ መንኵብ ድማ። ምፍሳስ ማይ 99% ውሕስነት ኣለዎ። ኣነ ዝብል ኣማራጺ እመክር፡ ሞስኮ ኤክስቸንጅ + ዕዳጋ ኣክስዮን። https://articles.opexflow.com/stock-exchange/moex.htm ዝተሓተ ሓደጋታት፡ ተቐማጢ ገንዘብን ኮሚሽንን። ኣብዚ “ኢድካ ክትዋዳደር” ትኽእል ኢኻ።

እቲ ዕላማ ሓደጋ ምጉዳል እዩ።

ደላላይ ምረጽ

ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ኣብ ታሕቲ።

ንገለ መዓልታት ኣብ ዲሞ ኣካውንት ቨርቹዋል ዲፖዚት ኣካይድ

እቲ ዕማም፡ መጠወቒታት፡ ኣሰራርሓ ናይቲ ንግዳዊ ተርሚናልን መመልከቲታትን ምጽናዕ እዩ።

ናይ ብሓቂ ናይ ንግዲ ተርሚናል ምምራጽ

ኣነ QUIK እየ ዝምዕድ። ኣብ CIS ዝያዳ ተፈታዊ ዝኾነ፣ ንብዙሓት ምልውዋጥ ይድግፍ። ብዙሕ ተኽእሎታትን ኣድለይቲ ቅጥዕታትን ኣለዎ። እቲ ዕማም ንኹሉ ድሌታትካ ዝሽፍን ዘተኣማምን ተርሚናል ምምራጽ እዩ።ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንግዲ ንሽምዓ ዝኸውን ንኽኸውን እንታይ ክፈልጦ ኣለዎ።

ስትራተጂ ምሕደራ ሓደጋ ምረጽ

ክንደይ ዝኸስር ትሬድ ብተኸታታሊ ካብ ዕዳጋ ከውጽኣካ እዩ? ኣብ መጀመርታ ደረጃ፡ ዝያዳ ሓደጋ ዝጻወሩ ስርዓታት ይመርጽ። ገና ትጅምር ከም ዘለኻ ኣይትረስዕ። ናይ ምጥሓል ሓደጋ ሒዝካ ምውቃዕ ጡብ ኣይትሕንብስ። እቲ ዕማም ብህይወት ምንባርን ኣብ ውሽጢ ማይ ምጽናሕ ምምሃርን እዩ።

ስምዒታትካ ተቖጻጸሮ

ከመይ? ኩሉ ትራንዛክሽን ምዝገባ
✏. ኣብ ምንታይ ስምዒታት/ዜና ተቐባልነት ከም ዝረኸቡ ምግምጋም። ሕግታትን ልምድታትን ንፈጥር። እቲ ዕማም ቅኑዕ ልምዲ ምፍጣርን ስምዒታዊ ብልሒ ምምሕያሽን እዩ።

ሕማቕን ጽቡቕን ተረዳእ

ሰንጠረዥ ምንባብ ተማሃር። ጥራዛት፡ ባህሪ ዋጋ። ብርጭቆ ብኸመይ ይሰርሕ? ኣብ ቴክኒካዊ ትንተና ተሳተፍ። እቲ ዕማም ብቴክኒካዊ መዳይ ፍልጠት ምዃን እዩ። https://articles.opexflow.com/ኣገባባትን-መሳርሕታትን-ትንተና/ኣመልካቲ-ቴክስኒቸስኮጎ-ኣናሊዛ.htm

ክትወድቕን ክትንስእን ተዳሎ

እዚ ኣብ ንግድን ኣብ ህይወትን ንቡር እዩ። እቲ ዕማም ካብ ጌጋታት ተማሂርካ መደምደምታ ምውጻእን ሕግታት ምትዕርራይን እዩ።

ዓለማዊ ዕማም ​​ናይቶም ቀዳሞት ስጉምትታት ንግዲ እውን ንግዲ ምዃኑን ኣብ ጭቃ ዝመልኦ ቐላይ ዓሳ ምግፋፍ ኣብዚ ከምዘይሰርሕን ምርዳእ እዩ።

ከመይ ጌርካ ንሓደ ጀማሪ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ገንዘብ ትረክብ፡ ሕሰብዎ፡ ንጀማሪ ነጋዳይ፡ https://youtu.be/9-z2o_TywCg?si=ZP2Pa8gpomr0JBb8

ሕጂ ድማ ካብ ኦፐክስቦት ዝመጽእ ሕግታት፡ ሓደ ጀማሪ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ከመይ ገይሩ ገንዘብ ክረክብ ይኽእል፡ ሓደ ጀማሪ እንታይ ክፈልጥ ኣለዎ፡ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትረክብን ከይትሰብርን

ኦፐክስቦት መን እዩ ?

መሰረታዊ ሕግታት ንሓደ ጀማሪ ነጋዳይ። ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንግዲ ንሽምዓ ዝኸውን ንኽኸውን እንታይ ክፈልጦ ኣለዎ።ልሙድ ኩነታት፣ ካብዚኦም ኣብ ዝኾነ ናይ ንግዲ መድረኽ ዓሰርተታት ኣለዉ። ሓደ ጀማሪ ናብቲ ምልውዋጥ ይመጽእ፣ ኩሉ ነጻ ገንዘቡ የፍስስ። ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ነቲ ተቐማጢ ገንዘብ ብዕጽፊ ይውስኾ – ጀመርቲ ዕድለኛታት እዮም። ንጉስ ዕዳጋ! ዝኾነ ነገር ክገብር እኽእል እየ።

ቀጺሉ እንታይ ይኸውን?

ብዘይ ስርዓትን ምሕደራ ሓደጋን እቲ ተቐማጢ ገንዘብ ናይ ግድን ይጠፍእ እዩ። ኣብቲ ዝኸፍአ ኩነታት ድማ ዝያዳ ገንዘብ ይፈስስ፣ እንደገና ይፈስስ፣ ወዘተ ምሉእ ተስፋ ምቑራጽ ክሳብ ዝኣቱ።

ከመይ ጌርካ ነቲ እኩብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዛንታታት ዘይንመልእ?

ብተዛማዲ ቀሊል፡ ሕግታት ብምኽታል። ሳይንስ ንግዲ ምስዓር ቀስ ብቐስ ክኸውን ኣለዎ ናብ ዕዳጋ ኣክስዮን ምስ መጻእካ ነቶም ንዓመታት ዝጸንሑ ናይ ምትሓዝ ተራ ኣለካ። እቲ መበገሲ ዕላማ ገንዘብ ምእካብ ኣይኮነን። ዕዳጋ ድማ ኣጽንዕ፡ ከይትኸስር ተማሃር፡ ወይ ቁሩብ ክትከስር። በብቑሩብ፡ ብንኣሽቱ ስጉምትታት ንግዲ። ናይ ባዕልኻ ስታቲስቲክስ ኣኪብካ ናይ ባዕልኻ ስርዓት ምህናጽ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ንኣሽቱ ተቐማጦን ብውሑድ ሚእታዊት ናይቲ ተቐማጢ ገንዘብን ንግዲ ግበር።ካብ 1-2 ፖዚሽን ክትሕሉ ፈትን። ብሓንሳብ ናብ ዓሰርተታት ዕጫ ኣይትዘልል። እቶም ቀዳሞት ውድቀታት ብዋጋ ዘይሽነን ተመክሮ እዮም። ምስ ተመኩሮ ድማ ከም ሞያዊ ነጋዳይ ቁጽጽር ዝግበረሉ ዓወት ይመጽእ እዩ። ዕድል ጀመርቲ ጥራይ ኣይኮነን። ኩሉ ብሓንሳብ ናብ እቶን ንግዲ ኣይትድርብዮ ንግዲ ልዕሊ ኩሉ ከተቐምጦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምስ ስራሕ ብዓወት ክውሃሃድ ይኽእል።. ካብዚ ሓሊፉ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ስድራቤትካን ንግዲ ምቕማጥ ኣየድልን። ኣብ ጻዕርታትካ ካብቶም ዝቐረቡኻ ደገፍ ምርካብ ድሮ ኣብ ዝኾነ ንግዲ ፍርቂ ዓወት እዩ።

ውጽኢት፡ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ነጋዳይ፡ ሕጉስ ስድራቤት።
???

በብቑሩብ ኣብዚ መሳጢ ዓውዲ ተጸንቢርካ፡ ኣጽንዕ፡ ኣማዕብልን ተመኩሮን ርጉእ መኽሰብን ረኸብ።

ምኽሪ ካብ ምኩራት ነጋዶ፡ 10 ምኽርታት ካብ ምኩራት ነጋዶ ንጀመርቲ

ኩሉ ግዜ ናይ ንግዲ ውጥን ተጠቐም

ትልሚ ንግዲ ንነፍሲ ​​ወከፍ ዕድጊ ናይ ሓደ ነጋዳይ መእተዊ፣ ምውጻእን ምሕደራ ገንዘብን መዐቀኒታት ዝገልጽ ስብስብ ሕግታት እዩ። ሳላ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ፡ ቅድሚ ንሓቀኛ ገንዘብ ኣብ ሓደጋ ምእታውካ፡ ንሓደ ናይ ንግዲ ሓሳብ ፈትኖ። እዚ ብባክቴስቲንግ ዝፍለጥ ኣሰራርሓ፡ ታሪኻዊ ዳታ ተጠቒምካ ናይ ንግዲ ሓሳብካ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎን ተግባራዊ ድዩ ኣይኮነን ክትውስንን የኽእለካ። እቲ ትልሚ ምስ ተዳለወን ድሕሪት ፈተነ ጽቡቕ ውጽኢት ምስ ኣርእዩን ኣብ ሓቀኛ ንግዲ ክውዕል ይኽእል።

እዚ ግን ንስራሕ ወይ ንወፍሪ ምኽሪ ዝኸውን ለበዋ ክኸውን ከምዘይክእል ኣይትረስዕ። እዚ ዕዳጋ ንምርዳእ ዝግበር ፈተነ ጥራይ እዩ።

ሓደ ሓደ ግዜ ትልሚ ንግዲካ ኣይሰርሕን እዩ። ካብኡ ወጺእካ ከም ብሓድሽ ጀምር። ኣብዚ እቲ ኣገዳሲ ነገር ኣብቲ ውጥን ምጽናዕ እዩ። ካብ ትልሚ ንግድኻ ወጻኢ ዝግበር ንግዲ ምግባር፡ ዋላ መኽሰብ ዘለዎ ኮይኑ እንተተረኺቡ፡ ከም ሕማቕ ስትራተጂ ይቑጸር።

ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንግዲ ንሽምዓ ዝኸውን ንኽኸውን እንታይ ክፈልጦ ኣለዎ።

ንግዲ ከም ንግዲ ርኣዮ

ዕዉት ንምዃን ንግዲ ከም ናይ ምሉእ ግዜ ወይ ክፍለ ግዜ ንግዲ እምበር ከም መዘናግዒ ክትሕዞ የብልካን። ነዚ ከም መዘናግዒ እንተ ሒዝካዮ፡ ናይ ብሓቂ ናይ ምምሃር ድሌት ኣይክህሉን እዩ። ንግዲ ወጻኢታት፣ ክሳራታት፣ ግብሪ፣ ዘይርጉጽነት፣ ጸቕጥን ሓደጋን ዘጠቓልል ንግዲ እዩ። ከም ነጋዳይ ብመሰረቱ ወናኒ ንእሽቶ ትካል ስለዝኾንካ ዓቕምኻ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ መጽናዕትኻን ስትራተጂኻን ክትገብር ኣለካ።

ቴክኖሎጂ ንረብሓኻ ተጠቐመሉ።

ንግዲ ተወዳዳሪ ንግዲ እዩ። እቲ ኣብቲ ካልእ ወገን ናይቲ ትራንዛክሽን ዘሎ ሰብ ንኹሉ እቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ምሉእ ብምሉእ ይጥቀመሉ ኣሎ ኢልካ ምግማት ውሑስ እዩ። ቻርቲንግ ፕላትፎርም ንነጋዶ ዕዳጋታት ንምርኣይን ንምትንታንን መወዳእታ ዘይብሉ ዕድላት ይህቡ። ታሪኻዊ ዳታ ተጠቒምካ ሓሳብካ ዳግማይ ምፍታን ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትት ጌጋታት ይከላኸል። ብመንገዲ ስማርትፎን ናይ ዕዳጋ ሓድሽ ሓበሬታ ምቕባል ኣብ ዝኾነ ቦታ ንግዳዊ ንጥፈታት ክንከታተል የኽእለና። ከም ንቡር እንወስዶም ቴክኖሎጂታት፡ ከም ፍጥነት ዘለዎ ምትእስሳር ኢንተርነት፡ ንግዲ ዝያዳ ውጽኢታዊ ክገብርዎ ይኽእሉ።

ናይ ዓወት ዕድልካ ንምዕባይ ዘመናዊ ሮቦታትን ካልእ ኣገልግሎታትን ተጠቐም።

ቴክኖሎጂ ንረብሓኻ ምጥቃምን ምስ ሓደስቲ ፍርያት ምጉዓዝን ዘዘናግዕን ዓስቢ ዘለዎን ክፋል ንግዲ ክኸውን ይኽእል።

ንግዳዊ ርእሰ-ማልካ ሓልው

ንናይ ንግዲ ሕሳብካ ንምምዋል እኹል ገንዘብ ምዕቋር ግዜን ጻዕርን ይሓትት። እዚ ክልተ ግዜ ክትገብሮ እንተድኣ ኣለካ ዝያዳ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንግዳዊ ርእሰ-ማልካ ምሕላው ምስ ምኽሳር ንግዲ ምውጋድ ተመሳሳሊ ትርጉም ከምዘይብሉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኩሎም ነጋዶ ዝኸስሩ ንግዲ ኣለዎም። ምክልኻል ርእሰ-ማል ዘየድሊ ሓደጋታት ምውጋድን ናይ ንግዲ ሕሳብካ ንምዕቃብ ኩሉ ስጉምትታት ምውሳድን የጠቓልል።ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንግዲ ንሽምዓ ዝኸውን ንኽኸውን እንታይ ክፈልጦ ኣለዎ።

ተመራማሪ ዕዳጋ ኩን።

ከም ቀጻሊ ትምህርቲ ጌርካ ሕሰቦ። ነጋዶ መዓልታዊ ዝያዳ ኣብ ምምሃር ትኹረት ክገብሩ ኣለዎም። ዕዳጋታትን ውስብስብነቶምን ምርዳእ ቀጻሊ፡ ናይ ምሉእ ዕድመ መስርሕ ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ዕሙቕ ዝበለ መጽናዕቲ ነጋዶ ነቲ ሓቅታት ክርድኡ የኽእሎም፣ ከም ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ጸብጻባት እንታይ ማለት ምዃኑ። ትኹረትን ትዕዝብትን ነጋዶ ንባህርያዊ ድሌታቶም ከሐይሉን ንኡሳን ነገራት ክመሃሩን የኽእሎም። ፖለቲካ ዓለም፡ ፍጻመታት ዜና፡ ቁጠባዊ ዝንባለታት፡ ዋላ’ውን ኩነታት ኣየር ኩሎም ንዕዳጋታት ይጸልዉ። ሃዋህው ዕዳጋ ዳይናሚክ እዩ። ነጋዶ ሕሉፍን ህሉውን ዕዳጋ ብዝበለጸ ብዝተረድኡ መጠን ንመጻኢ ብዝበለጸ ድልዋት ይኾኑ።ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንግዲ ንሽምዓ ዝኸውን ንኽኸውን እንታይ ክፈልጦ ኣለዎ።

ነቲ ክትስእኖ ዓቕምኻ ጥራይ ኣብ ሓደጋ ምእታው።

ቅድሚ ሓቀኛ ገንዘብ ምጥቃምካ፡ ኣብዚ ናይ ንግዲ ሕሳብ ዘሎ ገንዘብ ቅቡል ክሳራ ምዃኑ ኣረጋግጽ። እዚ እንተዘይኮይኑ እቲ ነጋዳይ ንመጀመርታ ተቐማጢ ገንዘብ ክሳብ ዘዋህለለ ዕቋር ክቕጽል ኣለዎ። ገንዘብ ምኽሳር ምሉእ ብምሉእ ዘሕዝን ነገር እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ብዛዕባ ርእሰማል ንዛረብ እንተኾይንና ፈጺሙ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ የብሉን።

ኣገባብን ስርዓት ጨረታን ምምዕባል

ግዜ ወሲድካ ዘተኣማምን ስርዓተ ንግዲ ምምዕባል ጻዕሪ ዝኸውን እዩ። ኣብ ማጂክ ከኒናታት፡ ምልክታት ካብ ሓበሬታ ጂፕሲታትን “ሚእቲ ፓውንድ” ትንበያታትን ኣይትእመን። ግዜ ወሲዶም ዝመሃሩ ነጋዶ መብዛሕትኡ ግዜ ንኹሉ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ግጉይ ሓበሬታ ንምውሓጥ ዝቐለለ ግዜ ኣለዎም። ንግዲ ምምሃር ግዜን ጽንዓትን እንታይ ይግበርን ስለምንታይን ምርዳእን ይሓትት።

ኩሉ ግዜ ስቶፕ ሎስ ተጠቐም

ስቶፕ ሎስ ማለት ሓደ ነጋዳይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንግዲ ክቕበሎ ፍቓደኛ ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ መጠን ሓደጋ እዩ። እቲ ስቶፕ ሎስ ፍሉይ መጠን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ ሚእታዊት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እንተኾነ ግን ኣብ እዋን ንግዲ ናይቲ ነጋዳይ ሓደጋ ይድርቶ። ስቶፕ ሎስ ምጥቃም ገለ ካብቲ ጸቕጢ ካብ ንግዲ ከውጽእ ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንግዲ ዝጠፍእ ፍሉይ መጠን ገንዘብ ኣብ መጀመርታ ይፍለጥ። እዚ ውን 24 ሰዓት ኣብቲ ተርሚናል ኮፍ ከይትብል የኽእለካ። ስቶፕ ሎስ ዘይምህላው ሕማቕ ልምዲ እዩ፣ ዋላ ውጽኢቱ ዓወት ንግዲ ይኹን። ካብ ንግዲ ምውጻእ ደው ምባልን ስለዚ ድማ ዝኸሰረ ንግዲ ሒዝካ ምውጻእ ሕጂ ውን ሕግታት ናይቲ ትልሚ ንግዲ ክሳብ ዝኽተል ጽቡቕ ስትራተጂ እዩ።

ካብ ኩሉ ንግዳዊ ንጥፈታት መኽሰብ ሒዝካ ምውጻእ ኣይከኣልን እዩ። መከላኸሊ ትእዛዝ ምጥቃም ክሳራን ሓደጋታትን ድሩት ምዃኑ ንምርግጋጽ ይሕግዝ።

ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንግዲ ንሽምዓ ዝኸውን ንኽኸውን እንታይ ክፈልጦ ኣለዎ።

ንግዲ መዓስ ከም እተቋርጽ ፍለጥ

ንግዲ ደው ንምባል ክልተ ምኽንያታት ኣለዉ፡ ውጽኢታዊ ዘይኮነ ትልሚ ንግዲን ስምዒታዊ ነጋዳይን፡ ውጽኢታዊ ዘይኮነ ስትራተጂ ንግዲ ደው ኢልካ ምትዕርራይ ንምግባር ግዜኡ ምዃኑ የመልክት። እዚ ንቡር ልምዲ እዩ። እቲ ቀንዲ ነገር መደምደምታ ምግባርን ለውጢ ምግባርን እዩ። ዘይስምዒት ኮይንካ ስምዒታትካ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርካ ምሓዝ። ንናይ ንግዲ ውጥንካ ዳግማይ ክትሓስበሉ ግዜ ጥራይ እዩ። ዝፈሸለ ስትራተጂ ክፍታሕ ዘለዎ ፀገም እዩ። እዚ ግን ብዋጋ ዘይሽነን ተመኩሮን ደረጃ ክእለትን እውን እዩ። ብስምዒት ዘይርጉእ ነጋዳይ ግን ብዓቢኡ ጸገም እዩ። ናይ ንግዲ ውጥን ይገብር፣ ግን ክኽተሎ ኣይክእልን እዩ። ግዳማዊ ጸቕጢ፡ ሕጽረት ድቃስ፡ ሕማቕ ልምድታትን ብቐሊሉ ኣእምሮኣዊ ባህርያት ባህርያትን ነቲ ጸገም ኣበርክቶ ክገብሩ ይኽእሉ። ንንግዲ ኣብ ዝበለጸ ኩነታት ዘይርከብ ነጋዳይ ነቲ ንግዲ ደው ኣቢሉ ካብቲ ተርሚናል ምውጻእ ኣብ ግምት ከእቱ ይግባእ።

ዕዳጋ ከም ዝመጸ ተቐበሎ

ክትነግድ ከለኻ ኣብቲ ዓቢ ስእሊ ኣተኩር። ዝኸሰረ ንግዲ ንዓመጽ ወይ ተስፋ ምቑራጽ ክስምዓካ የብሉን። ኣካል ንግዲ እዩ። ናይ ምዕዋት ውዕል ናብ ዓወት ዝወስድ ሓደ ስጉምቲ ጥራይ እዩ። ፍስሃ ዝመልኦ ምዃን ኣየድልን። እቲ ዓቢ ስእሊ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ነጋዳይ መኽሰብን ክሳራን ከም ኣካል ናይቲ ንግዳዊ ጸወታ ምስ ተቐበሎ፡ ስምዒታት ኣብ ኣፈጻጽማ ንግዲ ዘለዎም ጽልዋ ዝወሓደ እዩ። እዚ ማለት ብፍሉይ ዕዉት ንግዲ ክትሕጎስ ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን፣ ኣብ ከምዚ ዝበለ ህሞት ግን ደው ኢልካ ኣብ ማዕበል ኣወንታዊነት ሓደገኛ ምንቅስቓስ ዘይምግባር ይሓይሽ። ክውንነታዊ ሸቶታት ምውጻእ ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ ንቕድሚት ዝጥምት ንግዲ እዩ። ክሳብ ዝመጽእ ሰሉስ ሚልዮነር ክትከውን ትጽበ እንተኾንካ ንነብስኻ ንውድቀት ትሰርዓ ኣለኻ ማለት እዩ።ሓደ ጀማሪ ነጋዳይ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንግዲ ንሽምዓ ዝኸውን ንኽኸውን እንታይ ክፈልጦ ኣለዎ።

ንሓደ ጀማሪ ነጋዳይ: እቲ ትኽክለኛ ደላላይ ናይ መጀመርታ ዋዛኻ እዩ።

ኣብ MOEX ንዝግበር ንግዲ ደላላይ ንመርጽ፣ ከም እቲ ዝበዝሐ ተፈታዊ ምልውዋጥ ኣብ መንጎ ነጋዶን ኣውፈርትን ካብ ፈደረሽን ሩስያ።

ሓበሬታ ንነበርቲ።

ነቶም ድሮ ሓንሳብ ደላላይ ዝመረጹ እውን ጠቓሚ ክኸውን እዩ። እቲ ዝበለጸ ኩነታትን ቅድመ-ምድላዋትን ብቐጻሊ ይቕየር። ስንፍና ንኸይትደልዮም ይኽልክለካ። ንዓኻ ዝምልከት ኣገዳሲ ዳታ ዝተኣከበ። ኣልጎሪዝም ናይ ተግባራት፤

እቲ ቀዳማይ ዕማም ኣብ ሞስኮ ኤክስቸንጅ ዝሰርሑ እሙናት ደላሎ ምምራጽ እዩ።

ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ናይ ደላሎ ደረጃታት ነጽንዕ። ንመወዓውዒ ንፍልፍል ኢና። ሓቀኛ ግምገማታት፡ ደረጃታት መጽናዕቲ ነንብብ። ሓደ ወይ ክልተ ጥራይ ዘይኮነስ ኣማኢት ናይዞም ግምገማታት እንተሃልዮም ጽቡቕ’ዩ። ተኣማንነት ዘመልክቱ ደገፍቲ ረቛሒታት፡ ብዝሒ ዓማዊልን ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ግዜን። እዋናዊ ኣሃዛት፤

 • ቲንኮፍ ኢንቨስትመንትስ. ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዕዳጋ ዝወጸ ኮይኑ፡ ብብዝሒ ዓማዊል ግን መራሒ እዩ። ልዕሊ 16 ሚልዮን…
 • ፊናም. ካብ 1994 ጀሚሩ ኣብ ዕዳጋ ልዕሊ 400k ዓማዊል።
 • ቪቲቢ ደላላይ። ኣብ ዕዳጋ ንልዕሊ 30 ዓመት፡ ካብ 300k ዓማዊል።
 • ቢሲኤስ ዎርልድ ኦፍ ኢንቨስትመንትስ 28 ዓመት ኣብ ዕዳጋ፣ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዓማዊል።
 • SBER. ልዕሊ 3 ሚልዮን ዓማዊል።

ዝተሓተ ናይ መጀመርታ ተቐማጢ ገንዘብ

እዚ ስለምንታይ ኣገዳሲ ምዃኑ ከዘኻኽረኩም ።

 • ቲንኮፍ፡ ብ10 ሩብል ወፍሪ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።
 • VTB ዝተሓተ መጠን ገንዘብ የለን።
 • BCS ዝኾነ ዝተሓተ መጠን ገንዘብ የለን።
 • ኣብ ፊናም እቲ ዝተሓተ ተቐማጢ ገንዘብ ካብ 15 ክሳብ 30k ሩብል እዩ፣ ከከምቲ ዝሽየጥ መሳርሒ።
 • SBER ካብ 100 ሩብል ይጅምር።

ናይ ምቕማጥ ክፍሊትን ናይ ትራንዛክሽን ክፍሊትን።

 • ቲንኮፍ ትሬደር ታሪፍ: 299 ሩብል ኣገልግሎት፣ 0.05% ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትራንዛክሽን። ካልኦት ብቕጽበት ዘይርኣዩ ኮሚሽናት ቁሩብ ብዙሓት እዮም። ዝርዝር ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሚሽን ኣብዚ ኣሎ ፣ ንዕኦም ዝኸውን ኣገልግሎት ድማ ኣብዚ ኣሎ
 • ፊናም ፍሪትሬድ ታሪፍ ንጀመርቲ: ነጻ ኣገልግሎትን 0% ኣብቲ ትራንዛክሽንን። ትሑት ኮሚሽን ንናይ ውሽጢ መዓልቲ ንግዲ: 45 ኮፔክስ።
 • VTB broker free service ከምኡ ውን 0.05% ንሓደ ትራንዛክሽን እዩ።
 • BCS Trader ታሪፍ: 299 ሩብል ኣገልግሎት, 0.01% ንሓደ ትራንዛክሽን.
 • SBER. ነጻ ኣገልግሎትን ካብ 0.06% ንሓደ ትራንዛክሽንን።

ካልኦት ኮሚሽናት እውን ኣለዋ! ንመኽዘን ባጤራ፡ ንመውጽኢ ገንዘብ ዝያዳ ምጽናዕካ ኣረጋግጽ።

ኣብ ስማርትፎን ንግዲ ዝሕግዝ መተግበሪ

ኩሎም ኣብቲ ዝርዝር ዘለዉ ደላሎ ኣለዎም።

እገዳከ?

እቲ እገዳ፡ ዓቕሚ ንግዲ ንብረት ወጻኢ፡ ከምኡ’ውን ንግዳዊ ሸርፊ ወጻኢ ንምክያድ ዝጸለወ’ዩ። እቲ ዝርዝር እገዳታት ቪቲቢ፡ ኤስቢኣር፡ ቲንኮፍ፡ ኦትክሪቲ፡ ኤምቲኤስን ካልኦትን ዝሓቖፈ እዩ። ነፍሲ ወከፎም ኣብ ገደባት ናይ ገዛእ ርእሶም ንኡሳን ነገራት ኣለዎም፡ እዚ ድማ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታታት ብዝርዝር ክጽናዕ ዝግባእ እዩ። ንናይ ሩስያ ዋሕስ ጥራይ ክትነግድ እንተሓሲብካ፡ ሽዑ ግብረ መልሲ ምሃብ ትርጉም የብሉን። ምስ ናይ ወጻኢ ዋሕስ ክትሰርሕ እንተሓሲብካ፡ ፊናምን ቢሲኤስ ዎርልድ ኦፍ ኢንቨስትመንትን ኣብዚ እዋን ኣብቲ ዝርዝር የለዋን።

ሓላፍነት ምውሳድ። ኣነ ዝኾነ ነገር ኣየወዓውዕን’የ፣ እዋናዊ ኣሃዛትን ሓቅታትን ጥራይ’የ። ውልቃዊ ናይ ወፍሪ ምኽሪ ዝፈጥር ኣይኮነን።

info
Rate author
Add a comment