Dellalçylyk we söwda platformasy Capital.com

Софт и программы для трейдинга

Capital.com gazanmaga mümkinçilik berýärmi? Capital.com 2016-njy ýylda esaslandyryldy. Üç ýyldan soň, internet platformasy Russiýanyň müşderilerine platformanyň işleýşine ýokary baha berýän we beýlekilerden tapawutlandyrýan müşderilere giriş açdy. Maliýe dellaly, dünýä belli bazarlara çykmagy üpjün edip, hünärmenlere we täze başlanlara söwda hyzmatlaryny hödürleýär. Söwda platformasynyň işleýşi, dürlüligi, täsirli gurallaryň bolmagy bilen tapawutlanýar.
Dellalçylyk we söwda platformasy Capital.com

Capital.com-nyň resmi web sahypasynda hasap ýazmak

Girdeji gazanmak üçin girmeli.

Üns beriň! Munuň üçin resmi web sahypasynyň kapital sahypasyna girip, ýokarky sag burçdaky “Hasap döretmek” düwmesine basmaly. Eger eýýäm profiliňiz bar bolsa, ulanyp bilersiňiz.

Saýtda hasaba alyş, anketany doldurmak arkaly amala aşyrylýar.
Dellalçylyk we söwda platformasy Capital.comUpperokarky penjire, e-poçta salgyňyzy girizmegiňizi talap edýär. Soňra açmaly parolyňyzy giriziň. 16 sany latyn sanlaryndan we harplaryndan ybarat, olaryň biri baş harp bolmaly. Ondan soň, “Dowam et” düwmesi işjeňleşdirilýär we hasaba alynmaga başlaýar. Şahsy sahypany tassyklamak üçin baglanyşyk bar görkezilen adrese hat iberilýär. Maglumat dellalyň web sahypasyndaky şahsy hasapda ýerleşer we ony müşderiniň hyzmatdaşlary hem görüp bilerler. Möhüm! Maglumatlaryň, köpçülige hödürlenýänleriň, amir kapital kompaniýasynyň düzgünleriniň gaýtadan işlenmegine razylygyny tassyklaýan gutujygy bellemeli. Hasaba alyş wagtynda soraglara jogap bereniňizde, köp şahamçasy bolan kompaniýanyň belli bir wekilhanasynyň işini işjeňleşdirmek üçin ýaşaýan ýurduňyzy, ileri tutulýan walýutany görkezmeli. Şahsy hasap açmak, sosial ulgamlardaky hasaplar arkaly işjeňleşdirmek mümkinçiligi bar. “Meni ýatda saklaň” gutusyny barlasaňyz, ulgama täzeden giriş awtomatiki usulda amala aşyrylýar.
Dellalçylyk we söwda platformasy Capital.comCapital.com-da ýazylmak birnäçe minut alýar. Işjeňleşdirme prosesinde, profil döretmegi maslahat beren adamyň gurluşyna girmek üçin hyzmatdaş maglumatlary girizip bilersiňiz. Leeke auksionlarda hasaba alnanda üçünji taraplaryň görkezilmegi göz öňünde tutulmaýar. Saýtda goldaw hyzmaty bar. Hünärmenler, hasaba alyş wagtynda näsazlyk ýüze çykan halatynda kömek berýärler, berlen soraglara jogap berýärler. Agersolbaşçylar söhbetdeşlikde habarlaşýarlar, esasy sahypanyň aşagyna basyp ýazyp bilersiňiz. Jübi programmasynyň içgin interfeýsi bar. Kompýuter bilen meňzeşlik bilen gireniňizden soň, ulanyjy nirede bolsa-da, islendik ýerde hereket edip bilersiňiz. Söwda programmasyny “App Store” ýa-da “Google Play” arkaly göçürip almaly.
Dellalçylyk we söwda platformasy Capital.comGurlandan soň faýly açmaly bolarsyňyz, indi iş stolunyň nyşany günüň islendik wagtynda elýeterli bolar. Pul serişdelerini yzyna almagyň howpsuzlygy üçin, anketadaky maglumatlary tassyklamaly. Gazanan puluňyzy erkin geçirmek üçin resminamalaryň göçürmelerini ýüklemeli bolarsyňyz. Hasaby işjeňleşdirmek aşakdakylary öz içine alýar:

 1. Pasport, sürüjilik ýa-da harby kartoçka, bosgun kartoçkasy.
 2. Utilityaşaýyş salgysynyň görkezijisi, kommunal tölegler, bank hasabatlary we beýleki kagyzlar bilen tassyklanyp bilner.
 3. Şahsy hasaby ulanmak.

Sahypanyň interfeýsine düşünmek aňsat. Söwda terminaly, şol sahypadaky şahsy hasap bilen bilelikde ýerleşýär. Dürli grafikler elýeterli çyzgy gurallaryny ulanýan ulanyjylara kömek edýär. Sahypany gurnaýjylar ykjam we stasionar wersiýalaryň arasynda çalt geçmek mümkinçiligini berdiler. Ulanyjylar nirede bolsa-da, elmydama täzelenmäge mümkinçilik berýär. Tehniki görkezijiler söwda potensialyny kesgitlemäge kömek edýär.
Dellalçylyk we söwda platformasy Capital.comSahypanyň sahypasynda bilermenleriň pikirleri bilen häzirki mowzuklara degişli makalalar bar. Okuw kurslary esasy şertleri özleşdirmäge, diagrammalara düşünmäge, maliýe çaklamalaryny düzmäge kömek edýär.
Dellalçylyk we söwda platformasy Capital.comBirnäçe goýmany açmak bilen, sahypalarda gezmäge wagt ýitirmän, bir diagrammadan beýlekisine geçip bilersiňiz. Innowasiýa tehnologiýalary, işlemek üçin amatly ýerleri ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.
Söwda prosesi hasaba alnan ulanyjylar üçin elýeterlidir Bir stockalarda söwda etmek, indeksler, harytlar söwda üçin elýeterlidir. Maliýe gurallary, kompaniýanyň pudaklaryny göz öňünde tutýan, gymmatly kagyzlary seljerýän bazarda meşhurdyr. Ulanyjylar ähli gurluşlarda bolşy ýaly pudak boýunça girdeji hasabatlaryny, öndürijilik görkezijilerini alýarlar. Saýt, paýnamalaryň sanawyndaky bir exchangeanyň işjeňligine baglylykda söwda wagtynda gazanç etmäge mümkinçilik berýär. Söwda tertibini kesgitlemek üçin iş wagtyndan daşary ulanylyp bilner. Bazara gatnaşyjylar ýoklugy sebäpli köp likwidligi talap eder. Söwda prosesi üçin iki wariant bar. Birinjisi, dürli bir exchangalarda kompaniýalaryň paýnamalaryny satyn almagy öz içine alýar, şonuň netijesinde söwdagär kompaniýada paý alýar. Gymmatly kagyzlaryň bahasy ýokarlanýar, çaklamalar hünärmenler tarapyndan edilýär. Gymmatlygy ýokarlandyrmak üçin uzak möhletli meýilnamalar aýlar ýa-da ýyllardyr. Likwidligiň ýoklugy, emele gelen önümleriň ulanylmagy maliýeleşdirijileri özüne çekmeýär. Onlaýn söwdanyň peýda bolmagy, aktiwleri edinmek, girdeji gazanmak meselesini çözýär
tapawut üçin şertnamalar . Obýektiň häzirki gymmaty şertnamalar baglaşylan pursadyndaky baha bilen gabat gelmeýär. Tapawut negatiw bolsa, satyjy alyja pul töleýär. Şeýle CFD shemasy meşhur, adaty geleşiklere alternatiwadyr.
Dellalçylyk we söwda platformasy Capital.comPaýnama şertnamasyny söwda etmek, esasy aktiwiň bahasynyň tapawudyna, ony satyn almazdan bil baglamagy öz içine alýar. Gelip çykyş, dellalyň bir harydyň, indeksiň ýa-da aksiýanyň açylmagy we ýapylmagy arasynda ýüze çykan minusy töleýän gural hökmünde işleýär. Söwda prosesi, söwdagärleriň uzyn ýa-da gysga bolup biljek pozisiýalary açmagy, bu bazardaky garaşylýan üýtgeşmelere baglydyr. Birinjisi bahanyň ýokarlanmagy üçin niýetlenendir, ikinjisi bahanyň aşaklamagyny çaklaýar. Söwda birnäçe aýlap açylyp bilner, ýöne köplenç bir günüň içinde tamamlanýar. Söwdagärler dogry çaklamany bilmän karz alnan serişdeleri ulanandan soň bir gijeki çykdajylary tölemek islemeýärler. Söwda gatnaşyjylar aktiwiň bahasy bilen satuw bahasynyň arasyndaky tapawudy göz öňünde tutup çäre görýärler. Karzlary ulanyp, uly wezipeleri açýarlar. Şeýle hereketler dellalyň hyzmatlarynyň elýeterliligini ýokarlandyrýar, güýjüň bolmagy sebäpli netijeleri ýokarlandyrýar. CFD-ler bar bolan paýnamalary goramak üçin ulanylýar. Söwdagärler aksiýalaryň düýpli pese gaçmagyna garaşyp, bukjanyň bahasyny saklamaga synanyşýarlar. Gysga satuwdan soň, ýitgilerden ätiýaçlandyryp bilersiňiz. Portfeliň köpelmegi bilen kapital girdejisiniň netijesinde ýalňyş hereketleriň öwezini dolmak mümkin bolar. Gysga satuw, ösüşine ýa-da pese gaçmagyna garamazdan islendik bazarda pul gazanmaga kömek edýär. Portfeliň köpelmegi bilen kapital girdejisiniň netijesinde ýalňyş hereketleriň öwezini dolmak mümkin bolar. Gysga satuw, ösüşine ýa-da pese gaçmagyna garamazdan islendik bazarda pul gazanmaga kömek edýär. Portfeliň köpelmegi bilen kapital girdejisiniň netijesinde ýalňyş hereketleriň öwezini dolmak mümkin bolar. Gysga satuw, ösüşine ýa-da pese gaçmagyna garamazdan islendik bazarda pul gazanmaga kömek edýär.

Söwda şertleri

Capital.com ulanyjylara howpsuzlygy üpjün edýän ýokary hilli meşhur platforma. Dürli bazarlar, gurallar, diagrammalary ulanmak ukyby, pes komissiýalar girdeji gazanmaga mümkinçilik berýär. “Capital.com” aýratynlyklary otrisatel deňagramlylygy goramak, durmagy ýitirmek, çalt sargyt ýerine ýetirmek bilen girdejili söwda üçin niýetlenendir. Maýa com bir exchangeasy tarapyndan üpjün edilýän söwda şertleri:

 1. Iň pes goýum 100 dollar.
 2. Ulanyjynyň bilip biljek iň ýokary güýji 1: 500.
 3. 1:50 güýji bolan amallara degişli negatiw hasap belgisinden gorag bar.
 4. Bazar sargytlarynyň elýeterliligi, Stop we Limit.
 5. Amallar we garşylyklaýyn amallar bilen aktiw çalşylmazdan hasaplaryň bolmazlygy.
 6. Dellalyň sitatlaryny 5 san bilen üpjün etmek.
 7. Aýradylan bahasy nyrh, ulanyjy hasabyna bagly däldir.
 8. Iň pes sargyt 0.01.
 9. Kirpine rugsat berilýär.

“Https capital com” bilim bölümi bir exchangeada söwdanyň täzeliklerini özleşdirmäge kömek edýär. Şeýle hem, sahypany gurnaýjylar käbir analitikleri mugt üpjün edýärler. Iňlis dilinde bilim her bir söwdagär üçin elýeterlidir.
Dellalçylyk we söwda platformasy Capital.com

Demo wersiýasy güýçleri hasaplamaga kömek eder

Söwdagärler wirtual puluň kömegi bilen elini synap bilerler. Demo wersiýasy goşmaça hasaba alynmazdan Şahsy Hasabdaky täze we tejribeli ulanyjylar üçin elýeterlidir. Demo hasaby islendik walýutada açylyp bilner, ulanmak üçin wagt çäkleri ýok. On hasaby işjeňleşdirip bilersiňiz. Şahsy serişdelere töwekgelçilik etmän, wirtual pul üçin aktiwleri satyn alyp, bir exchangeada söwda edip bilersiňiz. Demo hasaby söwda şertlerindäki ähli üýtgeşmeleri görkezýär, täze başlanlara dellal bilen tanyşmaga kömek edýär. Söwdagärler bir stockalar, komissiýanyň göwrümi, adaty tölegler barada wirtual pul maglumatlarynyň kömegi bilen düzgünleşdirmegiň mehanizmleri bilen tanyşýarlar. “Capital com” iň az 20 dollar goýum kabul edýär. Brokeriň web sahypasynda dünýäniň dürli künjeklerinden iki müňden gowrak kompaniýa bar. Hasaby doldurmagyň dürli ýollary bar: debet kartoçkasy ýa-da kredit kartoçkasy, elektron gapjyk, bank geçirmesi. Demo hasaby, delleri seljermek arkaly söwda üçin bir kompaniýa saýlamaga kömek edýär. Bir öwrenje goldanýan bazarlara üns bermeli. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Capital com daşary ýurt bir stockalaryna girmäge mümkinçilik berýär, täze öwrenýänler hakyky durmuşda tälim alyp biler ýaly wirtual hasapda 50 000 dollar düzedýär. Demo hasaby tejribeli söwdagärler tarapyndan täze ulgamlary barlamak üçin hem ulanylýar. Broker Capital Com (Capital Com) barada umumy maglumat: şertler, platforma, serişdeleri yzyna almak: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Iň oňat wirtual wersiýalar doly işlemäge ukyply, hakyky söwda şertlerini görkezýär. Bazara gözegçilik etmek üçin ekranda asyl nusgasyna ýakyn interfeýs peýda bolýar. Demo hasaby, delleri seljermek arkaly söwda üçin bir kompaniýa saýlamaga kömek edýär. Bir öwrenje goldanýan bazarlara üns bermeli. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Capital com daşary ýurt bir stockalaryna girmäge mümkinçilik berýär, täze öwrenýänler hakyky durmuşda tälim alyp biler ýaly wirtual hasapda 50 000 dollar düzedýär. Demo hasaby tejribeli söwdagärler tarapyndan täze ulgamlary barlamak üçin hem ulanylýar. Broker Capital Com (Capital Com) barada umumy maglumat: şertler, platforma, serişdeleri yzyna almak: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Iň oňat wirtual wersiýalar doly işlemäge ukyply, hakyky söwda şertlerini görkezýär. Bazara gözegçilik etmek üçin ekranda asyl nusgasyna ýakyn interfeýs peýda bolýar. Demo hasaby, delleri seljermek arkaly söwda üçin bir kompaniýa saýlamaga kömek edýär. Bir öwrenje goldanýan bazarlara üns bermeli. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Capital com daşary ýurt bir stockalaryna girmäge mümkinçilik berýär, täze öwrenýänler hakyky durmuşda tälim alyp biler ýaly wirtual hasapda 50 000 dollar düzedýär. Demo hasaby tejribeli söwdagärler tarapyndan täze ulgamlary barlamak üçin hem ulanylýar. Broker Capital Com (Capital Com) barada umumy maglumat: şertler, platforma, serişdeleri yzyna almak: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Iň oňat wirtual wersiýalar doly işlemäge ukyply, hakyky söwda şertlerini görkezýär. Bazara gözegçilik etmek üçin ekranda asyl nusgasyna ýakyn interfeýs peýda bolýar. //articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Capital com daşary ýurt bir exchangalaryna girmegi üpjün edýär, täze başlanlar hakykata ýakyn okuwlary tamamlap biler ýaly wirtual hasapda 50 000 dollar düzedýär. Demo hasaby tejribeli söwdagärler tarapyndan täze ulgamlary barlamak üçin hem ulanylýar. Broker Capital Com (Capital Com) barada umumy maglumat: şertler, platforma, serişdeleri yzyna almak: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Iň oňat wirtual wersiýalar doly işlemäge ukyply, hakyky söwda şertlerini görkezýär. Bazara gözegçilik etmek üçin ekranda asyl nusgasyna ýakyn interfeýs peýda bolýar. //articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Capital com daşary ýurt bir exchangalaryna girmegi üpjün edýär, täze başlanlar hakykata ýakyn okuwlary tamamlap biler ýaly wirtual hasapda 50 000 dollar düzedýär. Demo hasaby tejribeli söwdagärler tarapyndan täze ulgamlary barlamak üçin hem ulanylýar. Broker Capital Com (Capital Com) barada umumy maglumat: şertler, platforma, serişdeleri yzyna almak: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Iň oňat wirtual wersiýalar doly işlemäge ukyply, hakyky söwda şertlerini görkezýär. Bazara gözegçilik etmek üçin ekranda asyl nusgasyna ýakyn interfeýs peýda bolýar. Demo hasaby tejribeli söwdagärler tarapyndan täze ulgamlary barlamak üçin hem ulanylýar. Broker Capital Com (Capital Com) barada umumy maglumat: şertler, platforma, serişdeleri yzyna almak: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Iň oňat wirtual wersiýalar doly işlemäge ukyply, hakyky söwda şertlerini görkezýär. Bazara gözegçilik etmek üçin ekranda asyl nusgasyna ýakyn interfeýs peýda bolýar. Demo hasaby tejribeli söwdagärler tarapyndan täze ulgamlary barlamak üçin hem ulanylýar. Broker Capital Com (Capital Com) barada umumy maglumat: şertler, platforma, serişdeleri yzyna almak: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Iň oňat wirtual wersiýalar doly işlemäge ukyply, hakyky söwda şertlerini görkezýär. Bazara gözegçilik etmek üçin ekranda asyl nusgasyna ýakyn interfeýs peýda bolýar.

Bellik! Demo portfeline geçmek birnäçe minut alýar, diňe “Demo synap görüň” düwmesine basyň. Birikdirilenden soň, ulanyjy esassyz goýumlardan gorkman, amallara girip biler we belli çäreleri saýlap biler.

Mugt elýeterli hasabatlar, diagrammalar söwdagäriň gözden geçirmegi üçin ekranda görkeziler. Täze başlanlar ilkinji sargytlaryny demo re modeiminde ýerleşdirýärler, şonuň üçin hakyky amallara geçmek has aňsat. Pula geçmek üçin “Liveaşaýyşa geç” düwmesine basyň. Müşderi ozal blankany doldurmadyk bolsa, hasaba alyş penjiresi açylar. Wirtual serişdeleri ulanmagyň tertibi mugt. Mümkinçilikleri barlanyňyzdan soň, hakyky maliýeleşdiriş amallaryna başlap, söwda platformasynda girdeji gazanyp bilersiňiz.
Dellalçylyk we söwda platformasy Capital.com

Söwdanyň oňaýly taraplary

Broker capital com söwdagärlere hyzmatlara çalt giriş mümkinçiligini berýän birnäçe minutda hasaba alýar. Bir exchangeanyň beýleki maliýe platformalaryna garanyňda artykmaçlyklary aşakdaky aýratynlyklarda:

 1. Hasaby doldurmagyň, serişdeleri yzyna almagyň dürli ýollary, saýlamak müşderileriň şahsy islegine görä edilýär.
 2. Aýry-aýry hasaplar söwdagärleriň pullaryny ygtybarly saklaýar.
 3. Zerur bilim almak üçin webinarlar, leksiýalar bar. Saýtda maliýe bazarlaryndaky iň täze habarlary tapyp bilersiňiz.
 4. Goldaw on gowrak dilde berilýär.
 5. Söwda gurallary köp mukdarda hödürlenýär.
 6. Howpsuzlygyň ýokary derejesi. Personalhli şahsy maglumatlar gizlin.
 7. Interfeýs içerki derejede düşnüklidir, isleseňiz hünärmenleriň kömegi bar.
 8. Bahalar duýduryşlary derrew bolýar.

Bilmek gyzykly! 300 müňden gowrak söwdagär kapital com-ny makul bilýär. Ulanyjy synlarynda oňyn bahalar bar.

Maýa bir exchangeada söwdanyň amatlylygy üçin ykjam programmalary ulanmagy teklip edýär. Smartfonda CFD söwdasy üçin platforma, kompýuterden pes bolmadyk gurallara çalt girişi üpjün edýär. “Capital com” kompaniýasy sargytlary çalt işleýär, gizlin tölegsiz aç-açan işleýär. Informationhli maglumatlar ulanyjynyň şahsy hasabynda öz beýanyny tapdy. Sahypa gurnaýjylarynyň üstünde işleýän kemçilikleriniň arasynda müşderiler aýratyn programmalara maýa goýmak üçin işjeň teklipleriň ýokdugyny belleýärler. Käbirleri howpsuzlyk üçin zerur bolan barlamak prosedurasyndan nägile. “Capital com” ygtybarly gurallary ulanýar, dürli bazarlary hödürleýär, söwdagärleriň has köp mümkinçilikleri bolmagy üçin analitiki diagrammalary gowulandyrýar.
Dellalçylyk we söwda platformasy Capital.comTehniki kesgitleýjiler söwdadan çykmak üçin ygtybarly nokatlary tapmaga kömek edýär. Müşderiler girdejini togtatmak bilen goraýarlar, töwekgelçiliklere gözegçilik edip bilerler. FCA, ASIC we CySEC ýaly maliýe düzgünleşdirijileri maglumatlary goramagy üpjün edýär. Girdeji üçin ygtybarly platforma üpjün edýän interaktiw kömekçi, harytlar, paýnamalar we beýleki gurallar üçin bazardaky söwdagärler üçin degişli teklipleri saýlamak üçin häzirki zaman gurallaryny ulanýar. Gyzykly hakykat. “Capital com” uniwersal platformasy täze başlananlar we tejribeli dellallar üçin amatlydyr. Hyzmatlaryň dürlüligi, innowasion tehniki goldaw, özüne çekiji şertler sebäpli ulanyjylar amatly usullar bilen serişdeleri alyp pul gazanyp bilerler. Hyzmatdaşlyk maksatnamalary girdeji gazanmaga gönükdirilendir. Müşderiler şahamça işleri arkaly passiw girdeji alyp bilerler.

info
Rate author
Add a comment