Waltajjii daldalaa fi daldalaa Capital.com

Софт и программы для трейдинга

Capital.com carraa galii argachuuf ni kennaa? Capital.com bara 2016 hundeeffame. Waggaa sadii booda waltajjiin interneetii kun maamiltoota Raashiyaa irraa dhufaniif carraa kan bane yoo ta’u, isaanis hojii waltajjii kanaa baay’ee dinqisiifatu, kanneen biroo irraa adda isa taasisa. Daldalaan faayinaansii kun ogeessotaafi jalqabaaf tajaajila daldalaa kan kennu yoo ta’u, gabaa addunyaa beekamaa ta’e argachuuf carraa kan kennudha. Hojiin waltajjii daldalaa garaagarummaa isaatiin, meeshaalee bu’a qabeessa ta’an jiraachuu isaaniitiin adda baafama.
Waltajjii daldalaa fi daldalaa Capital.com

Marsariitii ofiisaa Capital.com irratti herrega galmeessuu

Galii argachuu jalqabuuf, seenuu qabda.

Xiyyeeffannoo! Kana gochuuf ammoo marsariitii ofiisaa capital com jedhutti seenuun “Create an account” jedhu kan gubbaa mirgaa irratti argamu cuqaasuu qabdu. Yoo duraan profile qabaattan itti fayyadamuu dandeessu.

Galmeen saayitii irratti unka guutuudhaan raawwatama.
Waltajjii daldalaa fi daldalaa Capital.com Foddaan gubbaa teessoo imeelii kee galchuu si gaafata. Sana booda jecha icciitii (password) itti dhufuu qabdu galchi. Lakkoofsota fi qubee Laatiin 16 kan of keessaa qabu yoo ta’u, isaan keessaa tokko guddaa ta’uu qaba. Itti aansuudhaan, “Continue” kan jedhu ni hojjeta, kan galmee jalqaba jedhu dhiiba. Xalayaan teessoo ibsametti ergama, kan fuula dhuunfaa mirkaneessuuf liinkii jira. Odeeffannoon sun herrega dhuunfaa marsariitii daldalaa irratti kan argamu yoo ta’u, michoota maamilaatiinis ilaaluun ni danda’ama. Barbaachisaa! Sanduuqa hayyama adeemsa daataa, dhiyeessii ummataa, dambiiwwan dhaabbata kaappitaalaa amir mirkaneessu irratti mallattoo kaa’uun barbaachisaadha. Yeroo galmee gaaffilee yeroo deebistan, hojii waajjira bakka bu’ummaa murtaa’aa dhaabbata damee hedduu qabu tokkoo hojiitti galchuuf biyya jiraattu, maallaqa filatamaa agarsiisuu qabda. Carraan akkaawuntii dhuunfaa uumuu, karaa herrega marsariitii hawaasaa keessatti activation gochuu ni jira. Sirnicha keessa deebi’anii seenuun ofumaan raawwatama, yoo saanduqa “Na yaadadhu” jedhu mallatteessite.
Waltajjii daldalaa fi daldalaa Capital.com Capital.com irratti galmaa’uun daqiiqaa muraasa fudhata. Adeemsa hojiitti hiikuu keessatti, caasaa nama piroofaayilii uumuuf gorse keessa seenuuf deetaa hiriyaa galchuu dandeessa. Caalbaasiin tokkicha yeroo galmee qaama sadaffaa agarsiisuu hin kennu. Marsariitii kana irratti tajaajilli deeggarsaa jira. Ogeeyyiin gargaarsa ni kennu, gaaffilee gaafataman deebisu, yeroo galmee yoo wanti tokko dogoggora ta’e. Hoggantoonni chaatii keessatti walqunnamu, fuula guddaa jalatti cuqaasuun barreessuu dandeessu. Appilikeeshiniin mobaayilaa kun interface intuitive qaba. Erga PC waliin walfakkeessuudhaan seentee booda, bakka barbaaddetti, bakka fayyadamaan jiru hundatti gochoota raawwachuu dandeessa. Appilikeeshinii daldalaa kana karaa App Store ykn Google Play buufachuu qabdu.
Waltajjii daldalaa fi daldalaa Capital.com Erga install gootanii booda faayila sana banuun isin barbaachisa, amma mallattoon desktop guyyaa keessaa yeroo barbaaddanitti ni argama. Nageenya maallaqa baasuuf odeeffannoo gaaffilee keessa jiru mirkaneessuu qabda. Maallaqa argattan bilisaan dabarsuudhaaf waraabbii sanadootaa ol kaasuu isin barbaachisa. Akkaawuntii hojiitti hiikuun kanneen armaan gadii of keessaa qaba:

 1. Eenyummaa paaspoortii, kaardii konkolaachisaa ykn waraanaa, kaardii baqataa.
 2. Agarsiisa teessoo mana jireenyaa, kan kaffaltii tajaajila tajaajilaa, ibsa baankii fi waraqaawwan birootiin mirkanaa’uu danda’u.
 3. Akkaawuntii dhuunfaatti fayyadamuu.

Interface marsariitii hubachuuf salphaadha. Tarminaaliin daldalaa herrega dhuunfaa waliin fuula tokko irratti argama. Gosoonni giraafii adda addaa fayyadamtoota meeshaalee fakkii kaasuu jiran fayyadaman gargaaru. Qindeessitootni marsariitichaa dandeettii saffisaa moobaayilaa fi dhaabbataa gidduutti jijjiiruuf kennaniiru. Kunis yeroo hunda yeroo yeroon akka jiraattu si dandeessisa, bakka fayyadamtoonni jiran hundatti. Agarsiistonni teeknikaa dandeettii daldalaa adda baasuuf gargaaru.
Waltajjii daldalaa fi daldalaa Capital.com Fuula marsariitichaa irratti barreeffamoonni mata duree yeroo irratti barreeffaman, yaada ogeessaa qaban jiru. Koorsii leenjii jechoota bu’uuraa qabachuuf, chaartii hubachuuf, tilmaama faayinaansii ijaaruuf gargaara.
Waltajjii daldalaa fi daldalaa Capital.com Caancala hedduu banuun, fuula keessa naanna’uun yeroo osoo hin qisaasessin gabatee tokko irraa gara isa kaaniitti jijjiiruu dandeessa. Teeknooloojiiwwan kalaqaa naannoowwan hojii hojiif haala gaariin akka kaa’an si dandeessisu.
Adeemsi daldalaa fayyadamtoota galmaa’aniif ni argama Daldalli istookii, indeeksii, meeshaalee daldalaa irratti ni argama. Meeshaaleen faayinaansii gabaa keessatti jaallatamaadha, kunis industirii dhaabbatichaa tilmaama keessa galchuun, sekuritiiwwan xiinxala. Fayyadamtoonni gabaasa bu’aa, agarsiistota raawwii hojii dameedhaan, akkasumas caasaa hunda keessatti argatu. Saayitiin kun sochii jijjiirraa aksiyooniin irratti tarreeffame irratti hundaa’uun sa’aatii daldalaa keessatti galii argachuuf carraa ni kenna. Ajaja daldalaa murteessuuf sa’aatii ala ta’e fayyadamuun ni danda’ama. Hirmaattonni gabaa waan hin jirreef dhangala’aa guddaa barbaada. Adeemsa caalbaasii kanaaf filannoo lamatu jira. Inni jalqabaa aksiyoona dhaabbilee jijjiirraa adda addaa irratti bitachuu kan of keessaa qabu yoo ta’u, galata kanaan daldalaan aksiyoona dhaabbaticha keessatti argatu. Gatiin sekuritiiwwanii guddachaa jira, tilmaamni ogeessotaan taasifama. Karoorri yeroo dheeraa gatii guddisuuf ji’oota ykn waggoota dha. Hanqinni dhangala’aa, leverage of derivative products faayinaansii hin hawwatu. Dhufaatiin daldala onlaayinii rakkoo qabeenya argachuu, bu’aa argachuu, galata
garaagarummaaf waliigalteewwan . Gatiin ammaa wantichaa gatii yeroo waliigalteewwan xumuraman waliin wal hin simne. Yoo garaagarummaan negaatiivii ta’e, sana booda gurgurataan bitatuuf kaffaltii ni kaffala. Iskimiin CFD akkasii jaallatamaadha, daldala aadaatiin filannoodha.
Waltajjii daldalaa fi daldalaa Capital.com Waliigaltee aksiyoonaa daldalli garaagarummaa gatii qabeenya bu’uuraa irratti hirkatanii, osoo hin bitin of keessaa qaba. Derivative akka meeshaa daldalaan gatii banaa fi cufiinsa meeshaa, indeeksii ykn aksiyoonaa gidduutti bu’aa irraa hir’isuu invastaraaf kaffalu ta’ee hojjeta. Adeemsi daldalaa daldaltoonni position bananii, kunis dheeraa ykn gabaabaa ta’uu danda’a, jijjiirama gabaa keessatti eegamu irratti hundaa’a. Kanneen duraa guddina gatiif kan qophaa’an yoo ta’u, kanneen lammaffaa gatiin isaanii akka gadi bu’u tilmaamu. Daldalli ji’oota hedduudhaaf banamuu danda’a, garuu yeroo baay’ee adeemsi guyyaa tokko keessatti xumurama. Daldaltoonni maallaqa liqeeffaman erga fayyadamanii booda baasii halkanii kaffaluuf fedhii hin qaban, tilmaama sirrii ta’e mirkanaa’aa waan hin taaneef. Dorgomtoonni garaagarummaa baasii qabeenyaafi gatii gurgurtaa gidduu jiru tilmaama keessa galchuun tarkaanfii fudhatu. Liqii fayyadamuun gitoota hojii gurguddaa ni banu. Gochoonni akkasii argama tajaajila daldalaa ni dabalu, sababa argama leverage irraa kan ka’e bu’aa ni dabala. CFDn qabeenyaa jiru ittisuuf kan ooludha. Kufaatii cimaa aksiyoonaa eeguun daldaltoonni gatii portfoolii eeguuf yaalu. Gurgurtaa gabaabaa erga raawwattee booda kasaaraa irraa inshuraansii gochuu dandeessa. Bu’aa kaappitaalaa irraa kan ka’e tarkaanfiiwwan dogoggoraa raawwataman portfoolii dabaluudhaan beenyaa kaffaluun ni danda’ama. Gurgurtaan gabaabaan gabaa kamiyyuu keessatti, guddina ykn kufaatii isaa osoo hin ilaalin maallaqa argachuuf gargaara. Bu’aa kaappitaalaa irraa kan ka’e tarkaanfiiwwan dogoggoraa raawwataman portfoolii dabaluudhaan beenyaa kaffaluun ni danda’ama. Gurgurtaan gabaabaan gabaa kamiyyuu keessatti, guddina ykn kufaatii isaa osoo hin ilaalin maallaqa argachuuf gargaara. Bu’aa kaappitaalaa irraa kan ka’e tarkaanfiiwwan dogoggoraa raawwataman portfoolii dabaluudhaan beenyaa kaffaluun ni danda’ama. Gurgurtaan gabaabaan gabaa kamiyyuu keessatti, guddina ykn kufaatii isaa osoo hin ilaalin maallaqa argachuuf gargaara.

Haala daldalaa

Capital.com waltajjii beekamaa qulqullina qabuu fi fayyadamtootaaf nageenya kan kennudha. Gabaa adda addaa, meeshaaleen, dandeettii chaartii fayyadamuu, komishinii gadi aanaan bu’aa akka argattu si dandeessisa. Amaloonni Capital.com daldala bu’aa qabuuf eegumsa madaallii negaatiivii, kasaaraa dhaabbii sirrii, raawwii ajaja saffisaa ta’eef kan qophaa’anidha. Haala daldalaa jijjiirraa kaappitaalaa com irraa kennamu:

 1. Kuufamni xiqqaan $100 dha.
 2. Leverage guddaan fayyadamaan tokko irratti lakkaa’uu danda’u 1:500 dha.
 3. Lakkoofsa herregaa negaatiivii irraa eegumsi jira, kunis hojiiwwan leverage sirrii 1:50 qaban irratti raawwatiinsa qaba.
 4. Argamuu ajaja gabaa, Dhaabuu fi Daangaa.
 5. Qabeenya daldalaa fi faallaa daldala waliin osoo hin jijjiiramne herrega dhabuu.
 6. Dhiyeessii quotes daldalaan dijiitii 5.
 7. Gatiin babal’ina taarifa, herrega fayyadamaa irratti hin hundaa’u.
 8. Ajajni xiqqaan 0.01 dha.
 9. Hedging ni hayyamama.

Kutaan barnootaa https capital com kalaqa daldalaa burjaajjii irratti raawwatamu qabachuuf gargaara. Akkasumas, qindeessitoonni marsariitichaa xiinxala tokko tokko bilisaan ni kennu. Barnoota Afaan Oromoo daldalaa hundaaf ni kennama.
Waltajjii daldalaa fi daldalaa Capital.com

Version demoo humnoota shallaguuf si gargaara

Daldaltoonni gargaarsa maallaqa vaartuwaliitiin harka isaanii yaalu danda’u. Version demoo fayyadamtoota jalqabaa fi muuxannoo qabaniif Herrega Dhuunfaa keessatti, galmee dabalataa malee ni argama. Akkaawuntii demo maallaqa kamiinuu banamuu danda’a, itti fayyadama isaaf yeroon daangaa hin jiru. Akkaawuntii hanga kudhaniitti activate gochuu dandeessu. Maallaqa dhuunfaa balaadhaaf osoo hin saaxilin qabeenya maallaqa dhugaatiin bitachuudhaan burjaajjii aksiyoonaa irratti daldala yaalu dandeessu. Herrega demoo jijjiirama haala daldalaa hunda calaqqisiisa, jalqaboonni daldalaa wajjin akka wal baraniif gargaara. Daldaltoonni gargaarsa maallaqa dhugaa odeeffannoo waa’ee gabaa aksiyoonaa, guddina komishinii, kaffaltii sadarkaa baratu, mala dambii waliin wal baruu. Capital com kuufama xiqqaa $20 fudhata. Dhaabbileen kuma lamaa ol ta’an addunyaa irraa marsariitii daldalaa kanaa irratti argamu. Akkaawuntii sana guutuuf karaaleen adda addaatu ​​jira: kaardii deebii ykn kaardii liqii, . e-wallet, jijjiirraa baankii. Akkaawuntii demoo daldalaa xiinxaluudhaan dhaabbata daldalaaf ta’u filachuuf si gargaara. Namni jalqabaa tokko gabaa deeggarameef xiyyeeffannoo kennuu qaba. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Capital com burjaajjii aksiyoonaa biyya alaa argachuuf carraa kan kennu, akkaawuntii vaartuwalii keessatti doolaara 50,000 sirreessee jalqaboonni leenjii jireenya dhugaa akka hojjetan taasisa. Akkaawuntii demoo daldaltoota muuxannoo qabanis sirna haaraa yaaluuf itti fayyadamu. Haala waliigalaa daldalaa Capital Com (Capital Com): haala, waltajjii, maallaqa baasuu: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Versions virtual hunda caalan hojii guutuu qabu, haala daldalaa dhugaa calaqqisiisu. Interfeesii jalqabaatti dhihoo ta’e tokko iskiriinii irratti mul’achuun gabaa hordofuu danda’a. Akkaawuntii demoo daldalaa xiinxaluudhaan dhaabbata daldalaaf ta’u filachuuf si gargaara. Namni jalqabaa tokko gabaa deeggarameef xiyyeeffannoo kennuu qaba. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Capital com burjaajjii aksiyoonaa biyya alaa argachuuf carraa kan kennu, akkaawuntii vaartuwalii keessatti doolaara 50,000 sirreessee jalqaboonni leenjii jireenya dhugaa akka hojjetan taasisa. Akkaawuntii demoo daldaltoota muuxannoo qabanis sirna haaraa yaaluuf itti fayyadamu. Haala waliigalaa daldalaa Capital Com (Capital Com): haala, waltajjii, maallaqa baasuu: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Versions virtual hunda caalan hojii guutuu qabu, haala daldalaa dhugaa calaqqisiisu. Interfeesii jalqabaatti dhihoo ta’e tokko iskiriinii irratti mul’achuun gabaa hordofuu danda’a. Akkaawuntii demoo daldalaa xiinxaluudhaan dhaabbata daldalaaf ta’u filachuuf si gargaara. Namni jalqabaa tokko gabaa deeggarameef xiyyeeffannoo kennuu qaba. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Capital com burjaajjii aksiyoonaa biyya alaa argachuuf carraa kan kennu, akkaawuntii vaartuwalii keessatti doolaara 50,000 sirreessee jalqaboonni leenjii jireenya dhugaa akka hojjetan taasisa. Akkaawuntii demoo daldaltoota muuxannoo qabanis sirna haaraa yaaluuf itti fayyadamu. Haala waliigalaa daldalaa Capital Com (Capital Com): haala, waltajjii, maallaqa baasuu: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Versions virtual hunda caalan hojii guutuu qabu, haala daldalaa dhugaa calaqqisiisu. Interfeesii jalqabaatti dhihoo ta’e tokko iskiriinii irratti mul’achuun gabaa hordofuu danda’a. //articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Capital com burjaajjii aksiyoonaa biyya alaa argachuuf carraa ni kenna, herrega vaartuwalii keessatti doolaara 50,000 sirreessa akka jalqaboonni leenjii dhugaatti dhihoo ta’etti xumuruu danda’aniif. Akkaawuntii demoo daldaltoota muuxannoo qabanis sirna haaraa yaaluuf itti fayyadamu. Haala waliigalaa daldalaa Capital Com (Capital Com): haala, waltajjii, maallaqa baasuu: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Versions virtual hunda caalan hojii guutuu qabu, haala daldalaa dhugaa calaqqisiisu. Interfeesii jalqabaatti dhihoo ta’e tokko iskiriinii irratti mul’achuun gabaa hordofuu danda’a. //articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm Capital com burjaajjii aksiyoonaa biyya alaa argachuuf carraa ni kenna, herrega vaartuwalii keessatti doolaara 50,000 sirreessa akka jalqaboonni leenjii dhugaatti dhihoo ta’etti xumuruu danda’aniif. Akkaawuntii demoo daldaltoota muuxannoo qabanis sirna haaraa yaaluuf itti fayyadamu. Haala waliigalaa daldalaa Capital Com (Capital Com): haala, waltajjii, maallaqa baasuu: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Versions virtual hunda caalan hojii guutuu qabu, haala daldalaa dhugaa calaqqisiisu. Interfeesii jalqabaatti dhihoo ta’e tokko iskiriinii irratti mul’achuun gabaa hordofuu danda’a. Akkaawuntii demoo daldaltoota muuxannoo qabanis sirna haaraa yaaluuf itti fayyadamu. Haala waliigalaa daldalaa Capital Com (Capital Com): haala, waltajjii, maallaqa baasuu: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Versions virtual hunda caalan hojii guutuu qabu, haala daldalaa dhugaa calaqqisiisu. Interfeesii jalqabaatti dhihoo ta’e tokko iskiriinii irratti mul’achuun gabaa hordofuu danda’a. Akkaawuntii demoo daldaltoota muuxannoo qabanis sirna haaraa yaaluuf itti fayyadamu. Haala waliigalaa daldalaa Capital Com (Capital Com): haala, waltajjii, maallaqa baasuu: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM Versions virtual hunda caalan hojii guutuu qabu, haala daldalaa dhugaa calaqqisiisu. Interfeesii jalqabaatti dhihoo ta’e tokko iskiriinii irratti mul’achuun gabaa hordofuu danda’a.

Yaadannoo! Gara portfolio demootti jijjiiruun daqiiqaa muraasa fudhata, “Try Demo” cuqaasuu qofa. Erga walqabsiifamee booda, fayyadamaan maallaqa sababa hin qabneef sodaa malee, daldala keessa seenuu danda’a, akkasumas gochaalee murtaa’an filachuu danda’a.

Gabaasaaleen, chaartiiwwan, kanneen bilisaan argaman, daldalaan akka ilaalu iskiriinii irratti ni mul’atu. Jalqaboonni ajaja isaanii jalqabaa haala demootiin kaa’u, kanaaf gara daldala dhugaatti jijjiiruun salphaadha. Gara maallaqaatti jijjiiruuf “Switch to Live” cuqaasaa. Yoo maamilchi kanaan dura unka hin guutin foddaan galmee ni mul’ata. Hojimaanni fandii vaartuwalii fayyadamuu bilisa. Erga carraa jiru ilaaltee booda, hojii faayinaansii dhugaa jalqabuu dandeessa, waltajjii daldalaa irratti bu’aa argachuu dandeessa.
Waltajjii daldalaa fi daldalaa Capital.com

Bu’aa fi miidhaa daldalaa

Broker capital com daqiiqaa muraasa keessatti galmee raawwata, daldaltoonni tajaajila saffisaan akka argatan taasisa. Faayidaan jijjiirraa waltajjiiwwan faayinaansii biroo irratti qabu amala armaan gadii keessatti argama:

 1. Karaalee adda addaa herrega tokko guutuu, maallaqa baasuu, filannoo fedhii dhuunfaa maamiltootaatiin taasifama.
 2. Herrega adda baafame maallaqa daldaltootaa haala nageenya qabuun kuufa.
 3. Beekumsa barbaachisaa ta’e argachuuf weebinaroota, barumsi ni kennama. Marsariitii kana irratti oduu haaraa gabaa faayinaansii irratti bahu argachuu dandeessu.
 4. Deeggarsi afaanota kudhan ol ta’aniin ni kennama.
 5. Meeshaaleen daldalaa baay’inaan dhiyaatu.
 6. Nageenya sadarkaa olaanaa. Odeeffannoon dhuunfaa hundi iccitiidha.
 7. Interface sadarkaa hubannoo irratti ifaadha, yoo barbaadame gargaarsi ogeeyyii ni argama.
 8. Akeekkachiisni gatii battalumatti ni ta’a.

Beekuuf nama hawwata! Daldaltoonni kuma 300 ol ta’an kaappitaala com filatu. Gamaaggamni fayyadamtootaa madaallii gaarii of keessaa qaba.

Kaappitaalli daldala aksiyoonaa irratti mijachuuf application moobaayilaa fayyadamuuf ni dhiheessa. Waltajjiin daldala CFD bilbila ismaartii irratti meeshaalee PC gadi hin taane saffisaan argachuuf gargaara. Dhaabbanni capital com ajaja dafee hojjeta, iftoominaan hojjeta, kaffaltii dhokataa malee hojjeta. Odeeffannoon hundi herrega dhuunfaa fayyadamaa keessatti calaqqisa. Hanqinoota qindeessitoonni saayitii irratti hojjechaa jiran keessaa maamiltoonni sagantaalee dhuunfaa irratti invastimantii gochuuf yaadonni sochii qaban akka hin jirre hubatu. Gariin isaanii hojimaata mirkaneessuu irratti kan hin quufne yoo ta’u, kunis nageenyaaf barbaachisaa dha. Capital com meeshaalee amanamoo fayyadama, gabaa adda addaa dhiyeessa, daldaltoonni filannoo dabalataa akka qabaataniif chaartii xiinxala fooyyessa.
Waltajjii daldalaa fi daldalaa Capital.com Adda baastoonni teeknikaa daldala tokko keessaa ba’uuf qabxiilee amanamoo ta’an argachuuf gargaaru. Maamiltoonni bu’aa stop loss tiin eegu, balaa to’achuu danda’u. Qaamonni faayinaansii to’atan kanneen akka FCA, ASIC fi CySEC eegumsa daataa ni kennu. Gargaaraan wal-qunnamtii waltajjii amanamaa galii argachuuf kennu, meeshaalee ammayyaa fayyadamuun daldaltoota gabaa keessatti meeshaalee, aksiyoonaa fi meeshaalee biroof dhiyeessii barbaachisaa ta’e filata. Dhugaa nama hawwatu. Waltajjiin universal Capital com jalqabaaf akkasumas daldaltoota muuxannoo qabaniif mijataadha. Tajaajila adda addaa, deeggarsa ogummaa kalaqaa, haalawwan hawwataa ta’an irraa kan ka’e fayyadamtoonni karaa mijataa ta’een maallaqa baasuun maallaqa argachuu danda’u. Sagantaan tumsaa bu’aa argachuuf kan kaayyeffatedha. Maamiltoonni galii dabarsoo karaa hojiiwwan walitti hidhamiinsaatiin argachuu danda’u.

info
Rate author
Add a comment