ބްރޯކަރޭޖް އަދި ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އެވެ

Софт и программы для трейдинга

ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ ހެއްޔެވެ؟ ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އުފެއްދީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ތިން އަހަރު ފަހުން އިންޓަނެޓް ޕްލެޓްފޯމުން ރަޝިޔާގެ ކްލައިންޓުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއިރު، އެ ޕްލެޓްފޯމްގެ ފުންޝަނަލިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަގުކޮށް، އެހެން ޕްލެޓްފޯމްތަކާ ތަފާތުކޮށްދެ އެވެ. ފައިނޭންޝަލް ބްރޯކަރުން ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކަށާއި އާ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މާކެޓްތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދެ އެވެ. ޓްރޭޑިންގ ޕްލެޓްފޯމްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީ ތަފާތުވަނީ އޭގެ ތަފާތު ކަމާއި، އެފެކްޓިވް ޓޫލްސް ތަކެއް ހުރުމުންނެވެ.
ބްރޯކަރޭޖް އަދި ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އެވެ

ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި އެކައުންޓެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

އާމްދަނީ ހޯދަން ފެށުމަށްޓަކައި ލޮގްއިން ވާން ޖެހެ އެވެ.

ސަމާލުކަން! މިކަން ކުރުމަށް ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ކެޕިޓަލް ކޮމް އަށް ގޮސް ކަނާތް ފަރާތުގެ މަތީ ކޮޅުގައިވާ “އެކައުންޓެއް އުފެއްދުން” އަށް ފިތާލާށެވެ. މިހާރުވެސް ޕްރޮފައިލެއް އޮތްނަމަ އެ ޕްރޮފައިލް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ސައިޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފޯމު ފުރުމުންނެވެ.
ބްރޯކަރޭޖް އަދި ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އެވެމަތީގައިވާ ވިންޑޯގައި އީމެއިލް އެޑްރެސް ޖަހަން ޖެހެ އެވެ. ދެން އަންނަން ޖެހޭ ޕާސްވޯޑެއް ޖައްސަވާށެވެ. އެއީ 16 ލެޓިން ޢަދަދާއި އަކުރުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން އެއް އަކުރު ބޮޑުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ދެން “ކޮންޓިނިއު” ބަޓަން އެކްޓިވޭޓްކޮށް، އެ ބަޓަން ފިއްތާލުމުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފެށޭނެ އެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ އެޑްރެހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާއިރު، އޭގައި ޕާސަނަލް ޕޭޖް ކޮންފަރމް ކުރުމަށް ލިންކެއް ހުރެއެވެ. އެ މައުލޫމާތު ބްރޯކަރުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހުންނަ ޕާސަނަލް އެކައުންޓުގައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެ މައުލޫމާތު ކްލައިންޓުގެ ޕާޓްނަރުންނަށް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މުހިންމު! އެއީ ޑޭޓާ ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ރުހުން ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ފޮށި، ޕަބްލިކް އޮފާއެއް، އަމީރު ކެޕިޓަލް ކުންފުނީގެ ގަވާއިދުތައް ޗެކްކުރަން ޖެހެ އެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭއިރު، ގިނަ ގޮފިތަކެއް ހުންނަ ކުންފުންޏެއްގެ ވަކި ތަމްސީލު އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ދިރިއުޅޭ ގައުމު، އިސްކަންދޭ ފައިސާ އަންގަންވާނެއެވެ. ޕާސަނަލް އެކައުންޓެއް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް، ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތަކުގައި އެކައުންޓްތައް މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. ރީ-އެންޓްރީ ސިސްޓަމަށް އޮޓޮމެޓިކުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ، “އަހަރެން ހަނދާން ކުރާށެވެ” ފޮށި ޗެކް ކޮށްފިނަމަ.
ބްރޯކަރޭޖް އަދި ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އެވެކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އިން ސޮއި ކުރުމަށް މަދު މިނިޓެއް ނަގަ އެވެ. އެކްޓިވޭޝަން ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައި ޕްރޮފައިލް އުފެއްދުމަށް ލަފާދިން މީހާގެ ސްޓްރަކްޗާއަށް ވަނުމަށް ޕާޓްނަރ ޑޭޓާ އެންޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ. ސިންގަލް ނީލަންތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު ތިންވަނަ ފަރާތެއް އިޝާރާތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. އެ ސައިޓުގައި ސަޕޯޓް ޚިދުމަތެއް އެބައޮތެވެ. ސްޕެޝަލިސްޓުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެނަމަ. މެނޭޖަރުން މުއާމަލާތް ކުރަނީ ޗެޓެއްގައި ކަމުން، މައިގަނޑު ޕޭޖުގެ ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިތާލުމުން ލިޔެވޭނެ އެވެ. މި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގައި އިންޓިއުޓިވް އިންޓަފޭސްއެއް ހިމެނެ އެވެ. ޕީސީއަކުން އެނަލޮޖީ ކޮށްގެން ލޮގްއިން ވުމަށްފަހު، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެން ވެސް އެކްޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ. އެޕް ސްޓޯރު ނުވަތަ ގޫގުލް ޕްލޭ މެދުވެރިކޮށް ޓްރޭޑިން އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
ބްރޯކަރޭޖް އަދި ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އެވެއިންސްޓޯލް ކުރުމަށްފަހު ފައިލް ހުޅުވަން ޖެހޭނެ، މިހާރު ޑެސްކްޓޮޕް އައިކޮން ދުވަހުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ލިބޭނެ އެވެ. ފައިސާ ނެގުމުގެ ސެކިއުރިޓީއަށްޓަކައި ސުވާލު ފޮތުގައިވާ މައުލޫމާތު ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. ލިބޭ ފައިސާ މިނިވަންކަމާއެކު ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށްޓަކައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އަޕްލޯޑް ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމުގައި ހިމެނެނީ:

 1. ޕާސްޕޯޓެއް، ޑްރައިވަރެއް ނުވަތަ އަސްކަރީ ކާޑެއް، ރެފިއުޖީ ކާޑެއް ހިފައިގެން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ހެދުން.
 2. ޔުޓިލިޓީ ބިލްތަކާއި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި އެހެނިހެން ކަރުދާސްތަކުން ކަށަވަރުކުރެވޭ ގޮތަށް ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ އިޝާރާތެއް.
 3. ޕާސަނަލް އެކައުންޓެއް ބޭނުންކުރުން.

ސައިޓްގެ އިންޓަފޭސް ފަސޭހައިން ވިސްނޭނެ އެވެ. ޓްރޭޑިން ޓާމިނަލް ހުންނަނީ ޕާސަނަލް އެކައުންޓާއެކު ހަމަ އެ ޕޭޖްގަ އެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުގެ ގްރާފްތަކުގެ އެހީގައި ލިބެން ހުރި ކުރެހުމުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ ޔޫޒަރުންނަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. މި ސައިޓް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މޯބައިލް އަދި ސްޓޭޝަނަރީ ވަރޝަންތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އަވަސް ގާބިލްކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. މިއީ ޔޫޒަރުން ތިބި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް އަބަދުވެސް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ. ޓެކްނިކަލް އިންޑިކޭޓަރުތަކުގެ އެހީގައި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ދެނެގަނެވޭނެ އެވެ.
ބްރޯކަރޭޖް އަދި ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އެވެސައިޓް ޕޭޖުގައި މިހާރުގެ މައުޟޫއުތަކާ ބެހޭ ލިޔުންތައް ހުންނައިރު، ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޚިޔާލުތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ތަމްރީނު ކޯސްތަކުގެ ސަބަބުން އަސާސީ ޝަރުތުތަކަށް މޭސްތިރިވެ، ޗާޓްތައް ދެނެގަނެ، މާލީ ލަފާތައް ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ.
ބްރޯކަރޭޖް އަދި ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އެވެއެތައް ޓެބްއެއް ހުޅުވައިގެން އެއް ޗާޓުން އަނެއް ޗާޓަށް ބަދަލުވެވޭނީ ޞަފްޙާތަކުގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރުމުގައި ވަގުތު ބޭކާރު ނުކޮށްނެވެ. އިނޮވޭޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ފަންކްޝަނަލް އޭރިއާތައް ބެހެއްޓޭނެ އެވެ.
މި ޓްރޭޑިންގ ޕްރޮސެސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޔޫޒަރުންނަށް ލިބެން ހުންނާނެ ސްޓޮކް، އިންޑެކްސް، މުދަލުގެ މައްޗަށް ޓްރޭޑިންގ ޓްރޭޑިންގ އަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް އަކީ މާކެޓުގައި މަގުބޫލު އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއީ ކުންފުނީގެ ސިނާއަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ސެކިއުރިޓީޒް ތަހުލީލުކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. ޔޫޒަރުންނަށް ފައިދާ ރިޕޯޓްތަކާއި، ދާއިރާތަކަށް ބަލާފައި ޕާފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރުތަކުގެ އިތުރުން ހުރިހާ ސްޓްރަކްޗަރތަކެއްގައިވެސް ލިބެއެވެ. މި ސައިޓުން ވިޔަފާރިކުރާ ގަޑިތަކުގައި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާއިރު، އެއީ ހިއްސާ ލިސްޓްކޮށްފައިވާ އެކްސްޗޭންޖްގެ ހަރަކާތަށް ބަލައިގެންނެވެ. ގަޑިން ބޭރުގައި ޓްރޭޑް އޯޑަރެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަށް މާކެޓްގައި ބައިވެރިވާ މީހުން ނެތުމުން ވަރަށް ގިނަ ލިކުއިޑިޓީ ބޭނުންވާނެ އެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެ ގޮތެއް އެބައޮތެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެކި އެކްސްޗޭންޖްތަކުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ގަތުމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާއެއް ލިބޭ ކަމެވެ. ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަގު ބޮޑުވަމުންދާއިރު، ލަފާކުރަނީ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ. އަގު އިތުރުކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތުގެ ޕްލޭންތަކަކީ މަސްތަކެއް ނުވަތަ އަހަރުތަކެކެވެ. ލިކުއިޑިޓީ ނެތުމާއި، ޑެރިވޭޓިވް ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ލީވަރޭޖްގެ ސަބަބުން ފައިނޭންޝަރުން ޝައުގުވެރި ނުވުމެވެ. އޮންލައިން ޓްރޭޑިންގ އުފެދުމުން އެސެޓްތައް ހޯދުމާއި، ފައިދާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެނީ، ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު…
ތަފާތު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓްތައް . އެ އެއްޗެއްގެ މިހާރުގެ އަގު އެއްބަސްވުންތައް ނިމުނުއިރު ހުރި އަގާއި ދިމާނުވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ތަފާތު ނެގެޓިވް ނަމަ ދެން ވިއްކާ ފަރާތުން ގަންނަ ފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކާނެ އެވެ. މިފަދަ ސީއެފްޑީ ސްކީމަކީ މަގުބޫލު ސްކީމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ސަގާފީ މުއާމަލާތްތަކަށް ބަދަލެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ބްރޯކަރޭޖް އަދި ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އެވެހިއްސާގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ހިމެނެނީ، އެ އެސެޓް ގަތުމެއް ނެތި، އޭގެ އަޑީގައިވާ އެސެޓްގެ އަގުގެ ތަފާތަށް ބަރޯސާވުމެވެ. ޑެރިވޭޓިވް މަސައްކަތް ކުރަނީ މުދަލެއް، އިންޑެކްސްއެއް ނުވަތަ ސްޓޮކެއް ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ އަގާއި ދެމެދުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބޭ މައިނަސް އިންވެސްޓަރަށް ބްރޯކަރު ދައްކާ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮސެސްއަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ޕޮޒިޝަންތައް ހުޅުވާލުމެވެ، އެއީ ދިގު ނުވަތަ ކުރު ޕޮޒިޝަންތަކެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އެއީ މާކެޓަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަމެކެވެ. ކުރީގެ އެއްޗެހި ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ކަމަށާއި، ދެވަނަ ގޮތް ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އަގު ދަށްވާނެ ކަމަށެވެ. އެތައް މަހެއް ވަންދެން ޓްރޭޑްތައް ހުޅުވިދާނެ ނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރަށް އެ ޕްރޮސެސް ނިމޭނީ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ވިޔަފާރިވެރިން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފައިސާ ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު ރޭގަނޑުގެ ހަރަދުތައް ދައްކަން ބޭނުން ނުވާތީ، ރަނގަޅު ލަފާ ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތުމުންނެވެ. ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ އެސެޓްގެ އަގާއި ވިއްކާ އަގާއި ހުރި ތަފާތަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ލޯނު ބޭނުންކޮށްގެން ބޮޑެތި މަޤާމުތައް ހުޅުވައެވެ. މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ބްރޯކަރުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް އިތުރުވެ، ލީވަރޭޖް ހުރުމުން ނަތީޖާ އިތުރުވެގެންދެއެވެ. ސީއެފްޑީ ބޭނުންކުރަނީ މިހާރު ހުރި ހޯލްޑިންގްސް ހެޖްކުރުމަށެވެ. ސްޓޮކްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ވިޔަފާރިވެރިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ އަގު ދެމެހެއްޓުމަށެވެ. ކުރު ސޭލްއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވުމުން ގެއްލުން ލިބޭނެ އިންޝުއަރެންސް ކުރެވޭނެ އެވެ. ޕޯޓްފޯލިއޯ އިތުރުވުމާއެކު ކެޕިޓަލް ގޭންސްގެ ސަބަބުން ގޯސްކޮށް އަމަލުކުރާ ކަންކަން ފޫބައްދަން ފަސޭހަވެގެންދާނެ އެވެ. ޝޯޓް ސޭލް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މާކެޓެއްގައި ވެސް، އެ މާކެޓެއް ކުރިއަރާ ނުވަތަ ވެއްޓުމަށް ބެލުމެއް ނެތި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. ޕޯޓްފޯލިއޯ އިތުރުވުމާއެކު ކެޕިޓަލް ގޭންސްގެ ސަބަބުން ގޯސްކޮށް އަމަލުކުރާ ކަންކަން ފޫބައްދަން ފަސޭހަވެގެންދާނެ އެވެ. ޝޯޓް ސޭލް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މާކެޓެއްގައި ވެސް، އެ މާކެޓެއް ކުރިއަރާ ނުވަތަ ވެއްޓުމަށް ބެލުމެއް ނެތި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. ޕޯޓްފޯލިއޯ އިތުރުވުމާއެކު ކެޕިޓަލް ގޭންސްގެ ސަބަބުން ގޯސްކޮށް އަމަލުކުރާ ކަންކަން ފޫބައްދަން ފަސޭހަވެގެންދާނެ އެވެ. ޝޯޓް ސޭލް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މާކެޓެއްގައި ވެސް، އެ މާކެޓެއް ކުރިއަރާ ނުވަތަ ވެއްޓުމަށް ބެލުމެއް ނެތި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ޝަރުތުތައް

ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އަކީ ޔޫޒަރުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު މަޝްހޫރު ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. ތަފާތު މާކެޓްތަކާއި، އިންސްޓްރޫމެންޓްތަކާއި، ޗާޓްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން، ކުޑަ ކޮމިޝަންތަކުން ފައިދާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދެއެވެ. ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމްގެ ފީޗާސްތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ނެގެޓިވް ބެލެންސް ޕްރޮޓެކްޝަން، ކަރެކްޓް ސްޓޮޕް ލޮސް، ފަސްޓް އޯޑަރ އެގްޒެކެޝަން އާއި އެކު ފައިދާހުރި ޓްރޭޑިންގ އަށްޓަކައެވެ. ކެޕިޓަލް ކޮމް އެކްސްޗޭންޖުން ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔަފާރީގެ ޝަރުތުތައް:

 1. އެންމެ މަދުވެގެން ޑިޕޮސިޓަކީ 100 ޑޮލަރެވެ.
 2. ޔޫޒަރަކަށް ގުނާލެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ލީވަރޭޖަކީ 1:500 އެވެ.
 3. ނެގެޓިވް އެކައުންޓް ނަންބަރަކުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންދާއިރު، އެއީ 1:50 ގެ ސައްހަ ލީވަރޭޖެއް އޮންނަ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ވެސް ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ނަންބަރެކެވެ.
 4. މާކެޓް އޯޑަރުތައް ލިބޭނެ ގޮތް، ސްޓޮޕް އަދި ލިމިޓް.
 5. މުއާމަލާތްތަކާއި ކައުންޓަރ ޓްރާންސެކްޝަންތަކާއެކު އެސެޓް ބަދަލުނުކޮށް އެކައުންޓްތައް ނެތުން.
 6. ބްރޯކަރ އިން ކޯޓްސް ފޯރުކޮށްދިނުން 5 އަދަދު.
 7. ސްޕްރެޑް ވެލިއު ޑިޕެންޑް ނުވަނީ ޓެރިފް، ޔޫޒަރ އެކައުންޓަށެވެ.
 8. އެންމެ ކުޑަ އޯޑަރަކީ 0.01 އެވެ.
 9. ހެޖިންގ ހުއްދަ.

ތައުލީމީ ބައި https capital com އިން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އާ އުފެއްދުންތަކަށް މޭސްތިރިވުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. އަދި ސައިޓް އޯގަނައިޒާސް އިން ބައެއް އެނަލިޓިކްސް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ތައުލީމު ކޮންމެ ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ވެސް ލިބެ އެވެ.
ބްރޯކަރޭޖް އަދި ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އެވެ

ޑެމޯ ވާޝަން އިން ފޯސަސްތައް ހިސާބު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވާޗުއަލް ފައިސާގެ އެހީގައި އަތް އުނގުޅާލެވޭނެ އެވެ. މި ޑެމޯ ވާޝަން ޕާސަނަލް އެކައުންޓުގައި ފަށާ ފަރާތްތަކާއި ތަޖުރިބާކާރު ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، އިތުރު ރަޖިސްޓްރޭޝަނެއް ނެތި ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ޑެމޯ އެކައުންޓެއް ކޮންމެ ފައިސާއަކުން ވެސް ހުޅުވޭނެ ކަމަށާއި، އެ އެކައުންޓެއް ބޭނުން ކުރުމަށް އެއްވެސް މުއްދަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ދިހަ އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. ޕާސަނަލް ފަންޑު ރިސްކް ނުކޮށް ވާޗުއަލް ފައިސާއަށް އެސެޓްތައް ގަނެގެން ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ޓްރޭޑް ކުރަން ޓްރައި ކުރެވޭނެ އެވެ. ޑެމޯ އެކައުންޓަކުން ވިޔަފާރީގެ ހާލަތަށް އަންނަ ހުރިހާ ބަދަލުތަކެއް ދައްކުވައިދޭ، ބްރޯކަރާއި އަހުލުވެރިވުމަށް އާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވާޗުއަލް ފައިސާގެ އެހީގައި ސްޓޮކް މާކެޓްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު، ކޮމިޝަންގެ ސައިޒާއި، ސްޓޭންޑަޑް ޕޭމަންޓްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދަސްކޮށް، ރެގިއުލޭޝަންގެ މެކޭނިޒަމްތަކަށް އަހުލުވެރިވެވޭނެ އެވެ. ކެޕިޓަލް ކޮމް އިން ބަލައިގަންނަނީ އެންމެ މަދުވެގެން 20 ޑޮލަރު ޖަމާކުރުމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދެހާހަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނިތައް ބްރޯކަރުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާޒިރުވެ އެވެ. އެކައުންޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތަފާތު ގޮތްތައް އެބަހުއްޓެވެ: ޑެބިޓް ކާޑު ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑު، އީ-ވޮލެޓް، ބޭންކް ޓްރާންސްފާ. ޑެމޯ އެކައުންޓަކީ ބްރޯކަރު ތަހުލީލުކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް ހޮވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެކައުންޓެކެވެ. ސަޕޯޓް ކުރެވޭ މާކެޓްތަކަށް އަލަށް ފަށާ މީހަކު ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm ކެޕިޓަލް ކޮމް އިން ބޭރުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ، ވާޗުއަލް އެކައުންޓެއްގައި 50،000 ޑޮލަރު ފިކްސްކޮށް ރިއަލް ލައިފް ޓްރެއިނިން ހެދުމަށް ފަށާ ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ތަޖުރިބާކާރު ވިޔަފާރިވެރިން އާ ސިސްޓަމްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޑެމޯ އެކައުންޓެއް ވެސް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ބްރޯކަރ ކެޕިޓަލް ކޮމް (ކެޕިޓަލް ކޮމް) ގެ އޯވަރވިއު: ޝަރުތުތައް، ޕްލެޓްފޯމް، ފައިސާ ނެގުން: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM އެންމެ ރަނގަޅު ވާޗުއަލް ވަރޝަންތަކުގައި ފުރިހަމަ ފަންކްޝަނަލިޓީއެއް ހުންނަ، ހަގީގީ ވިޔަފާރީގެ ޝަރުތުތައް ދައްކުވައިދެއެވެ. މާކެޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ސްކްރީނުން އަސްލު އިންޓަފޭސްއާ ކައިރި އިންޓަފޭސްއެއް ފެންނާނެ އެވެ. ޑެމޯ އެކައުންޓަކީ ބްރޯކަރު ތަހުލީލުކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް ހޮވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެކައުންޓެކެވެ. ސަޕޯޓް ކުރެވޭ މާކެޓްތަކަށް އަލަށް ފަށާ މީހަކު ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm ކެޕިޓަލް ކޮމް އިން ބޭރުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ، ވާޗުއަލް އެކައުންޓެއްގައި 50،000 ޑޮލަރު ފިކްސްކޮށް ރިއަލް ލައިފް ޓްރެއިނިން ހެދުމަށް ފަށާ ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ތަޖުރިބާކާރު ވިޔަފާރިވެރިން އާ ސިސްޓަމްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޑެމޯ އެކައުންޓެއް ވެސް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ބްރޯކަރ ކެޕިޓަލް ކޮމް (ކެޕިޓަލް ކޮމް) ގެ އޯވަރވިއު: ޝަރުތުތައް، ޕްލެޓްފޯމް، ފައިސާ ނެގުން: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM އެންމެ ރަނގަޅު ވާޗުއަލް ވަރޝަންތަކުގައި ފުރިހަމަ ފަންކްޝަނަލިޓީއެއް ހުންނަ، ހަގީގީ ވިޔަފާރީގެ ޝަރުތުތައް ދައްކުވައިދެއެވެ. މާކެޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ސްކްރީނުން އަސްލު އިންޓަފޭސްއާ ކައިރި އިންޓަފޭސްއެއް ފެންނާނެ އެވެ. ޑެމޯ އެކައުންޓަކީ ބްރޯކަރު ތަހުލީލުކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް ހޮވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެކައުންޓެކެވެ. ސަޕޯޓް ކުރެވޭ މާކެޓްތަކަށް އަލަށް ފަށާ މީހަކު ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. https://articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm ކެޕިޓަލް ކޮމް އިން ބޭރުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ، ވާޗުއަލް އެކައުންޓެއްގައި 50،000 ޑޮލަރު ފިކްސްކޮށް ރިއަލް ލައިފް ޓްރެއިނިން ހެދުމަށް ފަށާ ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ތަޖުރިބާކާރު ވިޔަފާރިވެރިން އާ ސިސްޓަމްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޑެމޯ އެކައުންޓެއް ވެސް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ބްރޯކަރ ކެޕިޓަލް ކޮމް (ކެޕިޓަލް ކޮމް) ގެ އޯވަރވިއު: ޝަރުތުތައް، ޕްލެޓްފޯމް، ފައިސާ ނެގުން: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM އެންމެ ރަނގަޅު ވާޗުއަލް ވަރޝަންތަކުގައި ފުރިހަމަ ފަންކްޝަނަލިޓީއެއް ހުންނަ، ހަގީގީ ވިޔަފާރީގެ ޝަރުތުތައް ދައްކުވައިދެއެވެ. މާކެޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ސްކްރީނުން އަސްލު އިންޓަފޭސްއާ ކައިރި އިންޓަފޭސްއެއް ފެންނާނެ އެވެ. //articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm ކެޕިޓަލް ކޮމް އިން ބޭރުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދީ، ވާޗުއަލް އެކައުންޓެއްގައި 50،000 ޑޮލަރު ފިކްސްކޮށް، އާދަޔާ ޚިލާފު ފަރާތްތަކަށް ހަގީގަތާ ގާތުން ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ތަޖުރިބާކާރު ވިޔަފާރިވެރިން އާ ސިސްޓަމްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޑެމޯ އެކައުންޓެއް ވެސް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ބްރޯކަރ ކެޕިޓަލް ކޮމް (ކެޕިޓަލް ކޮމް) ގެ އޯވަރވިއު: ޝަރުތުތައް، ޕްލެޓްފޯމް، ފައިސާ ނެގުން: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM އެންމެ ރަނގަޅު ވާޗުއަލް ވަރޝަންތަކުގައި ފުރިހަމަ ފަންކްޝަނަލިޓީއެއް ހުންނަ، ހަގީގީ ވިޔަފާރީގެ ޝަރުތުތައް ދައްކުވައިދެއެވެ. މާކެޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ސްކްރީނުން އަސްލު އިންޓަފޭސްއާ ކައިރި އިންޓަފޭސްއެއް ފެންނާނެ އެވެ. //articles.opexflow.com/trading-training/torgovlya-na-demo-schete.htm ކެޕިޓަލް ކޮމް އިން ބޭރުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދީ، ވާޗުއަލް އެކައުންޓެއްގައި 50،000 ޑޮލަރު ފިކްސްކޮށް، އާދަޔާ ޚިލާފު ފަރާތްތަކަށް ހަގީގަތާ ގާތުން ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ތަޖުރިބާކާރު ވިޔަފާރިވެރިން އާ ސިސްޓަމްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޑެމޯ އެކައުންޓެއް ވެސް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ބްރޯކަރ ކެޕިޓަލް ކޮމް (ކެޕިޓަލް ކޮމް) ގެ އޯވަރވިއު: ޝަރުތުތައް، ޕްލެޓްފޯމް، ފައިސާ ނެގުން: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM އެންމެ ރަނގަޅު ވާޗުއަލް ވަރޝަންތަކުގައި ފުރިހަމަ ފަންކްޝަނަލިޓީއެއް ހުންނަ، ހަގީގީ ވިޔަފާރީގެ ޝަރުތުތައް ދައްކުވައިދެއެވެ. މާކެޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ސްކްރީނުން އަސްލު އިންޓަފޭސްއާ ކައިރި އިންޓަފޭސްއެއް ފެންނާނެ އެވެ. އަދި ތަޖުރިބާކާރު ވިޔަފާރިވެރިން އާ ސިސްޓަމްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޑެމޯ އެކައުންޓެއް ވެސް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ބްރޯކަރ ކެޕިޓަލް ކޮމް (ކެޕިޓަލް ކޮމް) ގެ އޯވަރވިއު: ޝަރުތުތައް، ޕްލެޓްފޯމް، ފައިސާ ނެގުން: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM އެންމެ ރަނގަޅު ވާޗުއަލް ވަރޝަންތަކުގައި ފުރިހަމަ ފަންކްޝަނަލިޓީއެއް ހުންނަ، ހަގީގީ ވިޔަފާރީގެ ޝަރުތުތައް ދައްކުވައިދެއެވެ. މާކެޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ސްކްރީނުން އަސްލު އިންޓަފޭސްއާ ކައިރި އިންޓަފޭސްއެއް ފެންނާނެ އެވެ. އަދި ތަޖުރިބާކާރު ވިޔަފާރިވެރިން އާ ސިސްޓަމްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ޑެމޯ އެކައުންޓެއް ވެސް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ބްރޯކަރ ކެޕިޓަލް ކޮމް (ކެޕިޓަލް ކޮމް) ގެ އޯވަރވިއު: ޝަރުތުތައް، ޕްލެޓްފޯމް، ފައިސާ ނެގުން: https://youtu.be/OcxLa0MvVtM އެންމެ ރަނގަޅު ވާޗުއަލް ވަރޝަންތަކުގައި ފުރިހަމަ ފަންކްޝަނަލިޓީއެއް ހުންނަ، ހަގީގީ ވިޔަފާރީގެ ޝަރުތުތައް ދައްކުވައިދެއެވެ. މާކެޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ސްކްރީނުން އަސްލު އިންޓަފޭސްއާ ކައިރި އިންޓަފޭސްއެއް ފެންނާނެ އެވެ.

ނޯޓް! ޑެމޯ ޕޯޓްފޯލިއޯއަކަށް ބަދަލުވުމަށް މަދު މިނިޓެއް ނަގާއިރު، ހަމައެކަނި “ޑެމޯ ޓްރައިކޮށްލަން” އަށް ފިތާލާށެވެ. ގުޅިއްޖެނަމަ، މުއާމަލާތްތަކަށް ވަނުމުގެ އިތުރުން ވަކި ޢަމަލުތައް އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭނީ، ބުއްދިވެރި ނޫން ޑިޕޮސިޓްތަކެއްގެ ބިރެއް ނެތިއެވެ.

ހިލޭ ލިބޭ ރިޕޯޓްތައް، ޗާޓްތައް، ވިޔަފާރިވެރިޔާ ރިވިއު ކުރުމަށް ސްކްރީނުގައި ދައްކާނެ އެވެ. ބިގިނަރުން ފުރަތަމަ އޯޑަރު ދެނީ ޑެމޯ މޯޑުގައި ކަމުން ހަގީގީ މުއާމަލާތްތަކަށް ބަދަލުވާން ފަސޭހަވެ އެވެ. ފައިސާއަށް ބަދަލުވުމަށް “ސްވިޗް ޓު ލައިވް” އަށް ފިތާލާށެވެ. މީގެ ކުރިން ކްލައިންޓުން ފޯމު ފުރިފައި ނުވާނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވިންޑޯ ޕޮޕް އަޕް ވާނެ އެވެ. ވާޗުއަލް ފަންޑު ބޭނުންކުރުމުގެ ޕްރޮސީޖަރަކީ ހިލޭ ކުރެވޭ ޕްރޮސީޖަރެކެވެ. ފުރުސަތުތައް ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ރިއަލް ފައިނޭންސިން އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށައި، ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމުން ފައިދާ ހޯދައިލެވޭނެ އެވެ.
ބްރޯކަރޭޖް އަދި ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އެވެ

ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން

ބްރޯކަރ ކެޕިޓަލް ކޮމް އިން މަދު މިނިޓެއްގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަވަހަށް ހިދުމަތްތައް ލިބިގެންދެއެވެ. އެހެން މާލީ ޕްލެޓްފޯމްތަކަށްވުރެ އެކްސްޗޭންޖްގެ ފައިދާތަކަކީ ތިރީގައިވާ ސިފަތަކެވެ.

 1. އެކައުންޓެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް، ފައިސާ ނެގުމަށް، ކަސްޓަމަރުންގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އިޚްތިޔާރު ކުރެވެއެވެ.
 2. ވަކިކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފައިސާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރައްކާކޮށްފައިވެ އެވެ.
 3. ބޭނުންވާ ޢިލްމު ހޯދުމަށް ވެބިނާ، ލެކްޗަރ ފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އެ ސައިޓުން މާލީ މާކެޓްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.
 4. ދިހަ ބަހަށްވުރެ ގިނަ ބަހަކުން ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
 5. ޓްރޭޑިންގ އިންސްޓްރޫމެންޓްތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
 6. މަތީ ފެންވަރުގެ ސެކިއުރިޓީއެއް. ޒާތީ ހުރިހާ މައުލޫމާތަކީ ސިއްރު މައުލޫމާތެކެވެ.
 7. އިންޓަރފޭސް ސާފުކޮށް އިންޓިއުޓިވް ލެވެލްއެއްގައި، ބޭނުންނަމަ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދެއެވެ.
 8. އަގު އެލާޓްތައް ވަގުތުން ދިމާވެއެވެ.

އެނގެން ޝައުގުވެރި! 300 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން އިސްކަންދެނީ ކެޕިޓަލް ކޮމް. ޔޫޒަރ ރިވިއުތަކުގައި ޕޮޒިޓިވް ރޭޓިންގތައް ހިމެނެއެވެ.

ކެޕިޓަލް އިން ހުށަހަޅަނީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުން ކުރުމަށެވެ. ސްމާޓްފޯނެއްގައި ސީއެފްޑީ ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ ޕްލެޓްފޯމްގެ ސަބަބުން ޕީސީއަކަށް ވުރެ ދަށް ނޫން ޓޫލްތަކަށް އަވަހަށް ވަދެވޭނެ އެވެ. ކެޕިޓަލް ކޮމް ކުންފުނިން އަވަހަށް އޯޑަރުތައް ޕްރޮސެސްކޮށް، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ، ފޮރުވިފައިވާ ފީތަކެއް ނެތި އެވެ. ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ވެސް ފެންނަނީ ޔޫޒަރުގެ ޕާސަނަލް އެކައުންޓުންނެވެ. ސައިޓް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އުނިކަންތަކުގެ ތެރޭގައި، ވަކިވަކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހީވާގި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ނެތުން ކްލައިންޓުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ސެކިއުރިޓީއަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސީޖަރާ މެދު ބައެއް މީހުން ހިތްހަމަ ނުޖެހެ އެވެ. ކެޕިޓަލް ކޮމް އިން އިތުބާރު ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް، ތަފާތު މާކެޓްތައް ހުށަހަޅައި، އެނަލިޓިކަލް ޗާޓްތައް ރަނގަޅުކޮށް، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އިތުރު އިޚްތިޔާރުތައް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.
ބްރޯކަރޭޖް އަދި ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ކެޕިޓަލް ޑޮޓްކޮމް އެވެޓެކްނިކަލް އައިޑެންޓިފައިޓަރސް އިން ޓްރޭޑަކުން ނުކުތުމަށް އިތުބާރު ހުރި ޕޮއިންޓްތައް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. ކްލައިންޓުންނަށް ސްޓޮޕް ލޮސް އަކުން ފައިދާ ރައްކާތެރިކޮށް، އެމީހުންނަށް ރިސްކްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެފްސީއޭ، އެސިކް އަދި ސައިސެކް ފަދަ ފައިނޭންޝަލް ރެގިއުލޭޓަރުން ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުބާރު ހުރި ޕްލެޓްފޯމެއް ފޯރުކޮށްދޭ އިންޓަރެކްޓިވް އެސިސްޓެންޓެއް، މުދަލާއި ސްޓޮކް އަދި އެހެނިހެން އިންސްޓްރޫމެންޓްތަކަށް މާކެޓްތަކުގައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކަމާގުޅޭ އޮފާތައް ހޮވުމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. ޝައުގުވެރި ހަގީގަތެކެވެ. ކެޕިޓަލް ކޮމް ޔުނިވާސަލް ޕްލެޓްފޯމަކީ ތަޖުރިބާކާރު ބްރޯކަރުންނަށް ވެސް ރަނގަޅު ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. ތަފާތު ހިދުމަތްތަކާއި، އާ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓާއި، ޝައުގުވެރި ޝަރުތުތަކުގެ ސަބަބުން، ފަސޭހަ ގޮތްގޮތަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ފައިސާ ހޯދައިދެވޭނެ އެވެ. އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ފައިދާ ހޯދުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ. އެފިލިއޭޓް އެކްޓިވިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ކްލައިންޓުންނަށް ޕެސިވް އިންކަމް ލިބޭނެ އެވެ.

info
Rate author
Add a comment