Est-ce que ezali na valeur ya ko maîtriser Ethereum mining na 2022 – est-ce que ezali profitable sikoyo, difficulté ezali nini

Криптовалюта

Ethereum mining – ndenge nini kobanda na 2022 mpe ezali na litomba sikoyo, complexité, équipement nini esengeli mpo na kobanda mining Ethereum.Ethereum ezali mbongo ya ebende ya nimero oyo ebimaki kala mingi te, kasi elongaki kozwa lokumu monene. Sikoyo ezali kosala concurrence na bitcoin oyo esi esili koleka mpe oyo eyebani malamu. Popularité mpe demande ya monnaie numérique ezali mpo na le fait que ezali plus adapté na ba technologies modernes. Na ndakisa, mosala ya kopesa biloko kati na baportefeuille mpe makambo mosusu ekómi nokinoki. En plus, plateforme e impliquer présence ya ba contacts Smart. Na boumeli ya ntango, bakompanyi minene ya Amerika ebandaki kosepela na cryptocurrency yango. Bobele na mbula oyo eleki, motuya ya makambo oyo esalemaki ekómaki pene na dolare miliare 12. Ezali mpasi te kokanisa ete lelo oyo kotimola mabanga ya ntalo na mopɛpɛ ezali moko ya makambo oyo ezali kopesa matomba mingi mpe ezali kolonga mingi.
Est-ce que ezali na valeur ya ko maîtriser Ethereum mining na 2022 - est-ce que ezali profitable sikoyo, difficulté ezali nini

Oyo esengeli o mine ether na 2022

Mpo na kosala mine, okozala na mposa ya ensemble ya bisaleli oyo elandi:

 1. PC oyo ezali.
 2. Karte video moko to mingi.
 3. Programme spécial pona ba mines.
 4. Liziba.
 5. Portefeuille Ethereum (kaka soki olingi kozwa mbongo mbala moko).

Conseils pona kopona Ethereum Mining Hardware na 2022

Mpo na kobanda mosala ya kotimola mabanga ya ntalo, osengeli kobongisa malamu bisaleli nyonso, kobanda na ordinatɛrɛ. Avantage principal ezali que ko miner puissance ya PC ezali priorité te. Likambo ya ntina ezali alimentation ya makasi mpe carte vidéo ya malamu.

Kopona karte ya video

Kopona malamu karte ya video ezali moko ya makambo ya ntina mingi mpo na komibongisa mpo na kotimola mabanga ya ntalo. Esengeli kopona libosoliboso karte ya video na kotalela motuya ya mémoire. Ba résultats ya malamu elakisami na ba cartes vidéo oyo ezali na capacité ya mémoire ya 6 gigabytes. Esengeli mpe kotya likebi na makambo oyo elandi:

 1. Bolai ya bisi . Pona ba oyo bayebi te, largeur ya bus ezali makoki ya carte vidéo ya ko transferer un certain nombre ya ba bits ya ba données na cycle moko. Ba cartes vidéo nionso ya bien ezalaka na mua profondeur ya 256. Na 128, 64, etc. bits ya bus, vitesse ya mine ekokita makasi mpe pratiquement eko mema profit te.
 2. Likoki ya kosala malili mpe kosala mosala molai . Pona ba cartes vidéo oyo ezali na système ya refroidissement régulier. Yango ezali na bopusi mingi likoló na nguya ya aparɛyi mpe bomoi ya mosala.

Est-ce que ezali na valeur ya ko maîtriser Ethereum mining na 2022 - est-ce que ezali profitable sikoyo, difficulté ezali niniTozali kopesa bino mpo na koyeba ba modèles ya liboso ya ba cartes vidéo mpo na kobimisa éther:

 1. RX 6900XT, RX 6800XT Ezali ndenge nini ? Ba nouveautés ya ndenge moko mingi. Capacité ya mémoire na bango ezali 16 GB, mémoire ya bus ezali 256 bits, fréquence ya mémoire ezali 2000 MHz, mpe puissance ezali 300 watts. Bokeseni kaka moko kati na bango ezali fréquence ekeseni ya noyau. Modèle 6900 XT ezali na mwa fréquence mingi (2250 MHz). Modèle 6800 XT ezali na puissance ya 2015 MHz. Prix ​​catégorie 90-100 nkoto ya roubles.
 2. Radeon Vega 64 Ezali ndenge moko na . Modèle oyo ezali parfait pona ba oyo bazali koluka option ya moins cher, mais pas beaucoup inférieure na performance. Motango ya mémoire ezali 8 GB. Fréquence ya mémoire (1890 MHz) na puissance (290 W) ezali presque bien lokola ba modèles ya likolo! Mpe mémoire ya bus ezali monene mingi – 2048 bits. Politique ya prix ya biloko ezali de 35 à 40 mille roubles.
 3. GeForce RTX 3080 Ezali ndenge moko na . Spécifications: mémoire – 10 GB, overclocking – 320 bits, fréquence ya noyau – 1180 MHz, fréquence ya mémoire – 1440, puissance – 320 watts. Ntalo ya biloko ezali 55-60 nkoto ya roubles. GeForce RTX 3070 na GeForce RTX 3060 Ti ekweyi na kati ya prix moko. Ba spécifications ezali presque ndenge moko sauf horloge ya mémoire (signifiantment plus élevé na RTX 3070 na RTX 3060 Ti) na horloge ya noyau (ya likolo na RTX 3070 na RTX 3060 Ti). Kasi RTX 3080 ezali na mémoire ya 2 GB koleka.

Ndenge ya kopona alimentation oyo ebongi

Ezali na ntina mingi kozwa na lisɛki te kopona ya bopesi nguya. Na alimentation, lokola pe na ba cartes vidéo, esengeli te o économiser, po epesaka quantité ya puissance oyo esengeli pona ba équipements nionso. Soki osaleli ordinatɛrɛ moko ya sipesiale mpo na kobimisa mbongo ya bibende ya elektroniki, ekoki kosomba kura oyo ezali na nguya ya 1000 tii 1500 watts. Soki osalelaka bisaleli ya sipesiale te, salá kalkile ya nguya oyo esengeli mpo na système yango na kosaleláká malako oyo:

 1. Tanga mpe loba na mokuse nguya ya bakarte nyonso ya video oyo basalelaka mpo na kotimola mabanga ya ntalo.
 2. Tala nguya oyo esengeli kopesama na processeur, disque dur, mpe carte lokola. Na kotalaka bizaleli ya nguya ya ba « composants » wana.
 3. Bakisa 100-300 watts na total mpe multiplier nionso na 1,25.

Na lisalisi ya buku oyo, okozala na likoki ya kopona nguya oyo esengeli mpo na kopesa nguya na système mobimba.
Est-ce que ezali na valeur ya ko maîtriser Ethereum mining na 2022 - est-ce que ezali profitable sikoyo, difficulté ezali nini

Ba spécifications ya processeur na carte mère

Kopona processeur mpo na kotimola mabanga ya ntalo na bakarte ya video esɛngaka te kozala na mikakatano mingi. Ezali na ntina te kozwa ba modèles ya ntalo mingi mpo na kobanda mosala ya kotimola mabanga ya ntalo. Puissance ya processeur ezo affecter mining ya Ethereum na ndenge moko te.

Ntina! Puissance ya processeur ezali important kaka soki ozali kokende ko mine na carte vidéo te, mais na processeur yango moko.

Ntango ozali kopona carte mère, osengeli kotya likebi kaka na lisungi ya bakarte video mingi na mbala moko. Option ya budget mingi pona ba débutants ekozala carte mère oyo ekoki ko soutenir 4 cartes vidéo. Mosali malamu ya ba planches ya ndenge wana ezali ASUS.

Likebisi! Ntango ozali kosomba processeur mpe carte mère, talelá ntango nyonso soki ezali na boyokani na yango! Bakoki kozala na ba connecteurs ekeseni.

Mosusu

Tolobela quantité ya RAM. Na mining, RAM esalemaka presque jamais, po nionso ezo transferer na carte vidéo na processeur. Soki ozali kosomba PC kaka na tina ya kosala mine, 4 GB ekozala plus que suffisant. En plus, okoki ko mine monnaie numérique na nzela ya disque dur. Ezali plus profitable ko mine likolo na bango, po. ba disque durs esalelaka nguya mingi te. Soki oponi kosala mining na ba cartes vidéo, osengeli te komitungisa na disque dur. Modèle nionso ekosimba.

Botali ya mozindo ya manaka mpo na kotimola éther

Pona kobanda kosala mine, esengeli o installer programme spécial – mineur. Ezali na baprogramɛ mingi ya ndenge wana, mpe esengeli kopona oyo ebongi na kotalela makambo oyo ezali na kati. Lisusu, programme moko na moko ekoki komema ba profits différents, yango wana tokoyebisa bino makambo mingi na ntina ya ba mineurs nionso oyo balingaka mingi. Tala liste ya ba programmes ya mabanga ya ntalo ya likolo na tango oyo:

 1. Phoenix – programme yango esangisi ba mines solo mpe “équipe” mpe ezali na pourcentage ya commission ya nse – kino 1%. En plus, ezali na protection SSL.Est-ce que ezali na valeur ya ko maîtriser Ethereum mining na 2022 - est-ce que ezali profitable sikoyo, difficulté ezali nini
 2. Gminer – programme oyo ekomatisa mingi mbongo ya revenu. Kasi, ezali na inconvénient moko ya monene – kozanga ya coquille graphique. Elingi koloba, ba données mpo na piscine mpe mingi mosusu ekosengela kozala configuré manuellement.
 3. T-Rex – mosali ya mabanga ya ntalo akosalisa mpe mpo na komatisaka mosolo oyo euti na cryptocurrency oyo ezwami na mine. Na lisalisi na yango, mosala ya kotimola mabanga ya ntalo ekómaka kosepelisa mingi. Mabunga ya monene emonanaka te.
 4. TeamRed – programme esalaka kaka na ba cartes vidéo ya fabricant AMD. Ezali na taux ya hash oyo emati.

Tozali kolendisa yo ete otya motema kaka na liste oyo te, kasi mpe na makambo oyo moto ye moko akutanaki na yango. Mpo na kozwa ekateli ya programɛ yango, osengeli kozwa programɛ yango mpe koluka kobongisa mokomoko na yango. Okoki kosalela ba applications ndenge na ndenge oyo epesaka ba programmes déjà configuré.

Ndenge nini ko mine ethereum à partir ya zéro – instructions étape par étape

Soki ozali ya sika na mombongo oyo, landá malako oyo mpo na kobanda mosala ya kotimola mabanga ya ntalo:

 1. Botia ba pilotes

Soki ozalaki na makoki ya kosangisa ensemble mobimba oyo esengeli mpo na kobimisa mbongo ya nimero, kozongisa nsima te kotya ba pilotes oyo esengeli. Yango esengeli na esika ya liboso mpo ete système ekangama te. En plus, ba pilotes ya bien esalisaka na ko améliorer performance ya mining ya Ethereum. Pona AMD, esengeli o télécharger pilote “Adrenalin Edition”. Okoki kosala yango na site officiel ya société. Zelá programɛ yango ekɔta mpe landá malako oyo:

 • Tyá molɔngɔ ya bakarte ya bililingi na esika bakomi “série ya biloko.” Série ya ba cartes ekoki ko identifier na ba chiffres 2 ya liboso oyo ezali na kombo ya modèle. Elingi koloba, soki ozali na carte vidéo 1030-1080 – oyo ezali 10ème série, etc.
 • Na eteni Famille ya biloko, finá na modɛlɛ ya karte graphique.

Est-ce que ezali na valeur ya ko maîtriser Ethereum mining na 2022 - est-ce que ezali profitable sikoyo, difficulté ezali niniSoki otondisi ba données nionso, finá “Search” mpe zela page efungwama mpe télécharger pilote. Mpo na koyeba soki batye pilote oyo ebongi, fungolá gestionnaire ya appareil na PC na yo mpe finá na esika bakomi “Display Adapters.” Esengeli kolakisa bakarte na yo nyonso ya video kuna. En plus, esengeli elakisama na kombo ya ba modèles. Soki bapesi bango kombo ya eloko mosusu, otie pilote ya mabe.

Ezali na ntina koyeba ete kotya ba pilotes ya NVidia ezali kutu pɛtɛɛ koleka AMD. Na site internet officiel ya NVidia, ekoki kokotisa ba données ya carte vidéo, sima na yango système yango moko eko offrir ko télécharger version spécifique ya pilote.

 1. Bokeli ya portefeuille électronique

Esengeli kozala na portefeuille électronique mpo na kotimola éther oyo ezali na programɛ yango. Mbongo ya numérique ekoya epayi na ye. Soki portefeuille ezali te, programɛ ekobanda te. Okoki kosala yango na ba échanges esika Ethereum etɛkamaka. Moko ya ba échanges oyo bato mingi balingaka ezali Binance. Inscription na Binance eza très simple et rapide. Mpo na yango osengeli:

 1. Poná mboka oyo ofandi.
 2. Poná lolenge ya kokomisa nkombo oyo ebongi mpenza mpo na yo: na nzela ya e-mail to na nzela ya nimero ya telefone. (Na likambo oyo, totalelaka kokomisa nkombo na nzela ya nimero ya telefone).
 3. Tyá nimero na yo ya telefone.
 4. Salá motó ya likambo. Esengeli kozala na bilembo ata 8, kati na yango ata lɛtɛlɛ monene moko mpe mituya 2.
 5. Na nse ekozala na etanda moko “Natangi mpe nandimi mibeko ya bosaleli ya échange”. Totie tike moko.
 6. Finá na “Créer un compte”, nsima na yango tozelaka code ya confirmation na SMS mpe tokotisa yango na fenêtre oyo ekofungwama.
 7. Activer méthode ya kobakisa pona identification. Mpo na kosala yango, finá na “verification by email” mpe finá na lien na yango. Na nsima, tyá code oyo bakotindela yo na email na yo.

Est-ce que ezali na valeur ya ko maîtriser Ethereum mining na 2022 - est-ce que ezali profitable sikoyo, difficulté ezali niniKobosana te adresse ya portefeuille na yo – sima esengeli kokotisa yango na programme.

 1. Télécharger ba programmes pona ba mines.

Kebá ntango ozali kopona programɛ oyo ebongi mpo na kotimola cryptocurrency. Programme moko na moko epesaka ndimbola ya makambo nyonso mpe ba paramètres. Soki olingi te ko configurer Bat. fichier manuellement, ezali na ba programmes oyo ezali déjà na ba paramètres prêts. Okozala kaka na posa ya kopona ba paramètres oyo ebongi pona ba piscines différentes.

Ntina! Ntango ozali kosalela ba applications ya ndenge wana, kobosana te kobongola adresse ya portefeuille na oyo ya yo moko.

 1. Pona ya piscine

Mingi basosoli te soki piscine ezali nini, ndenge nini esalaka mpe mokumba nini esalaka na mosala ya kotimola mabanga ya ntalo. Piscine ezali serveur oyo ezali na ba membres ebele, moko na moko na yango ezali na mosala moko ya sikisiki. Soki kaka moko ya ba participants abeti cible, bloc esalemi mpe mbano ekabolami na kati ya ba membres nionso ya serveur. Kopona piscine oyo ebongi ekopesa yo nzela ya kofuta nokinoki mbongo oyo otye na mombongo mpe kozwa mbongo. Ntango ozali kopona piscine, ezali na ntina kotalela ba paramètres lokola:

 1. nguya mpe lokumu oyo bato mingi balingaka . Ba piscines oyo ezali “untwisted” ekoki te mpe ezwi makoki oyo esengeli te ekozala na makoki te ya kopesa mosolo ya malamu.
 2. Eteni ya litomba . Na lolenge ya malamu, esengeli kokabola mosolo oyo ozwi engebene eteni oyo otye. Na cas ozali na occasion ya kosala contribution munene te, pona ba piscines oyo revenu ekabolami ndenge moko entre ba participants.
 3. Ba Commissions . Kobosana te koyeba soki pourcentage nini ya commission oyo serveur azali kofuta mpe soki ezali possible kobimisa mbongo na portefeuille.

Est-ce que ezali na valeur ya ko maîtriser Ethereum mining na 2022 - est-ce que ezali profitable sikoyo, difficulté ezali nini

Sango ya bopemisi ya mine ya Ethereum

Officiellement, moko ya ba fondateurs ya entreprise a confirmaki que na été 2022, Ethereum eko ​​arrêter ba mines mpe eko changer na staking (storage). Decision oyo ekozala na bopusi kaka na ba mineurs ya cryptocurrency te, kasi na marché mobimba. Ba conséquences ya départ ya Ethereum na sphère ya mine ekozala na effet négatif na ba monnaies numériques misusu pe. Ya liboso, réseau esengeli e changer de l’algorithme moko totalement différent, oyo elingi koloba te présence ya ba mineurs. Algorithme oyo ekosalelama na mikolo ekoya ekosala na dépense ya ba détenteurs ya mbongo oyo, oyo bazuaka misolo pona stockage na bango. Processus oyo ekoki kozala attribuée na revenu passif. Likambo ya motuya mingi, likambo oyo ezali kaka pene – mbongwana ezelamaki na suka ya sanza ya mwambe 2022. Kasi, mpo na ntina moko boye, mbongwana yango ekoki kozongisama nsima na eleko ya ɔtɔnɛ. https://masolo.opexflow.

Difficultés na ba nuances ya mining ya éther, rentabilité ezali nini

Yambo ya kobanda kosala mine ya cryptocurrency, ezali na ntina mingi kozwa na lisɛki te kaka matomba, kasi mpe mikakatano ya lolenge oyo ya kozwa mbongo. Bato nyonso oyo basalaka mabanga ya ntalo nde bazwaka matomba te, atako basombaki bisaleli ya ntalo mingi. Tóbanda na matomba oyo okozwa:

 1. Génération constante ya ba coins numériques na Web.
 2. Motuya monene ya mbongo ya ebende oyo ezali na zando.
 3. Possibilité ya ba mines na ba équipements ya budget.
 4. Ba façons ebele ya ko bimisa mbongo.
 5. Présence ya ba partenaires ya minene.
 6. Mbongo oyo ezali stable mingi soki tokokanisi yango na mbongo mosusu ya bibende.

Tokende na mikakatano oyo ekoki kobima na mosala yango:

 1. Ezali na likoki monene ete bisaleli elɛmba liboso ete efuta. Esɛngaka mpe kobongola mbala na mbala bakarte ya video.
 2. Consommation ya puissance ya munene.

Tótalela likambo oyo bato mingi oyo bayebani mingi na mosala ya kotimola mabanga ya ntalo bakutanaki na yango. Bango nionso balobi ete ezali na ba nuances mpe ba complexités ebele na mabanga ya ntalo – nionso oyo eyaka na risque monene. Kosomba ba cartes graphiques ekoki kozala facilement kofuta te. Bato oyo basalaka na mabanga ya ntalo babimisaka mbongo mingi oyo bazwaka mpo na kofuta kura. Okoki kosala te sans coussin matériel na business oyo. Ba blogueur ba recommandé ko connecter système ya mine na ba panneaux ya lumière. Babombaka mbongo malamu, babimisaka soki 10-20 kW na mokolo.

 1. Na transition imminente ya mbongo na algorithme mosusu, mining ya éther ekokoma impossible.
 2. Ba fluctuations ya prix ya Ethereum. Ezali na likama ya “kozika” ntango ozali kotya mbongo na éther. Kala mingi te, Ethereum ezwaki motuya ya dolare 3 500, nzokande kaka mikolo 7 liboso ete ezalaki na motuya ya dolare 800. Ezali polele ete, saut ezali na échelle monene : mpo na yango, kaka ba investisseurs te, kasi mpe ba mineurs bazwaki ba pertes financières. Soki osombi mbongo ya bibende ya nimero na ntalo monene, tosɛngi yo ozela mpe okabwana na yango te. Ba analystes bakanisaka que saut mosusu ya munene ekosalema kala mingi te mpe Ethereum ekokoma na ba valeurs na yango ya likolo.

Difficulté ya ko miner ether ezali nini, rentabilité ezali kokita, difficulté ya ko miner Ethereum ezali komata: https://youtu.be/1C18K_p3IKw Mining ya Ethereum ezali pasi mingi te lokola processus ya pasi oyo esengaka attention mingi mpe ba investissements financiers. Esengeli ko approcher na ndenge ya malamu mingi pona ba équipements oyo ebongi, ba mineurs pe ba piscines. Ezali ntango nyonso na likama ya kobungisa mbongo mpe kofuta te ba investissements nionso oyo esalemaki mpo na botimoli mabanga ya ntalo. Ezali na masolo ebele ya ba mineurs expérimentés oyo basukaki na kosala faillite mpo na inattention. Na article oyo, ba modèles ya budget ya malamu ya ba cartes vidéo, ba programmes ya likolo etalemaki, ba conseils ya tina epesamaki pona kopona ba équipements.

Rate article
Add a comment