2024 ވަނަ އަހަރު އެތުރިއަމް މައިނިންގ އަށް މޭސްތިރިވާން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ – މިހާރު ފައިދާހުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ، ކޮން ދަތިކަމެއް ހެއްޔެވެ

Криптовалюта

އެތުރިއަމް މައިނިންގ – 2022 ވަނަ އަހަރު ފެށޭނެ ގޮތް އަދި މިހާރު ފައިދާހުރި ކަމެއްތޯ، ކޮމްޕްލެކްސިޓީ، އެތުރިއަމް މައިން ކުރަން ފެށުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮން އިކުއިޕްމަންޓެއްތޯ.އެތުރިއަމް އަކީ ނިސްބަތުން ދާދި ފަހުން ފެނުނު ނަމަވެސް އިންތިހާއަށް މަގުބޫލުކަން ހޯދުމަށް ކާމިޔާބު ލިބުނު ޑިޖިޓަލް ކޮއިންއެކެވެ. މިހާރު ވާދަކުރަނީ މިހާރުވެސް މުއްދަތު ހަމަނުވާ އަދި އާދަޔާ ޚިލާފު ބިޓްކޮއިންއާއެވެ. ޑިޖިޓަލް ފައިސާއަށް މަގުބޫލުކަމާއި ޑިމާންޑް ބޮޑުވަނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް މާ ބޮޑަށް އެޑެޕްޓް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ސަބަބުންނެވެ. މިސާލަކަށް ވޮލެޓްތަކާއި އެހެނިހެން މުއާމަލާތްތަކާ ދެމެދު ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އަވަސްވެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޕްލެޓްފޯމުން ދޭހަވަނީ ސްމާޓް ކޮންޓެކްޓްތައް ހުރިކަމެވެ. ވަގުތު ފާއިތުވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން މި ކްރިޕްޓޯކަރަންސީއަށް ޝައުގުވެރިވާން ފެށިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް މުއާމަލާތްތަކުގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 12 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައިވެ އެވެ. މިއަދު ވައިގެ މަގުން މައިން ކުރުމަކީ އެންމެ ފައިދާހުރި އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކަމެއް ކަމަށް ލަފާކުރަން އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ.
2024 ވަނަ އަހަރު އެތުރިއަމް މައިނިންގ އަށް މޭސްތިރިވާން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ - މިހާރު ފައިދާހުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ، ކޮން ދަތިކަމެއް ހެއްޔެވެ

2022 ވަނަ އަހަރު އީތަރ މައިން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް

މައިން ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ސާމާނު ސެޓް ބޭނުންވާނެއެވެ.

 1. ޕީސީ އެވެ.
 2. އެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ވީޑިއޯ ކާޑު.
 3. މައިނިންގ އަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް.
 4. ފެންގަނޑު.
 5. އެތުރިއަމް ވޮލެޓް (އެކަނި ވަގުތުން ފައިސާ ލިބެން ބޭނުންނަމަ).

2022 ވަނަ އަހަރު އެތުރިއަމް މައިން ހާޑްވެއާ ހޮވުމަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް

މައިނިންގ ފެށުމަށްޓަކައި ކޮމްޕިއުޓަރުން ފެށިގެން ހުރިހާ ސާމާނެއް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ. މައިގަނޑު ފައިދާއަކީ ޕީސީ ޕަވަރ މައިން ކުރުމަކީ އިސްކަންދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމެވެ. މައިގަނޑު ކަމަކީ ވަރުގަދަ ޕަވަރ ސަޕްލައިއަކާއި ރަނގަޅު ވީޑިއޯ ކާޑެކެވެ.

ވީޑިއޯ ކާޑު ހޮވުން

ވީޑިއޯ ކާޑެއް ރަނގަޅަށް ހޮވުމަކީ މައިން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިޔަވަޅެވެ. ވީޑިއޯ ކާޑު ހޮވަންވާނީ މުހިންމު ގޮތެއްގައި މެމޮރީގެ މިންވަރަށް ބަލައިގެންނެވެ. ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ފެންނަނީ 6 ގިގަބައިޓްގެ މެމޮރީ ކެޕޭސިޓީއެއް ހުންނަ ވީޑިއޯ ކާޑުތަކުންނެވެ. އަދި ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެއެވެ.

 1. ބަހުގެ ފުޅާމިން . ނޭނގޭ މީހުންނަށް ބަސް ވިޑްތް އަކީ ވީޑިއޯ ކާޑަކުން އެއް ސައިކަލެއްގައި ވަކި އަދަދެއްގެ ބިޓް ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭނެ ގާބިލްކަމެވެ. ހުރިހާ ރަނގަޅު ވީޑިއޯ ކާޑެއްގައި ވެސް ބިޓް ޑެޕްތް 256 ހުރެއެވެ.128، 64، ފަދަ ބަސް ބިޓްތަކުގައި މައިނިންގ ސްޕީޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، ޢަމަލީ ގޮތުން ފައިދާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
 2. ފިނިކޮށް ދިގު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން . ގަވާއިދުން ފިނިކުރާ ނިޒާމެއް ހުންނަ ވީޑިއޯ ކާޑުތައް ހޮވާށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޑިވައިސްގެ ބާރާއި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރެއެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރު އެތުރިއަމް މައިނިންގ އަށް މޭސްތިރިވާން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ - މިހާރު ފައިދާހުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ، ކޮން ދަތިކަމެއް ހެއްޔެވެއީތަރ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ވީޑިއޯ ކާޑުތަކުގެ މަތީ މޮޑެލްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަމެވެ:

 1. އާރްއެކްސް 6900އެކްސްޓީ، އާރްއެކްސް 6800އެކްސްޓީ . ވަރަށް އެއްގޮތް އައު ކަންތައްތަކެއް. އެމީހުންގެ މެމޮރީ ކެޕޭސިޓީއަކީ 16 ޖީބީ، ބަސް މެމޮރީ އަކީ 256 ބިޓް، މެމޮރީ ފްރީކުއެންސީ އަކީ 2000 މެގަ ހޯޒް، އަދި ޕަވަރ އަކީ 300 ވޮޓް އެވެ. އެދެމެދުގައިވާ ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ކޯރުގެ ތަފާތު ފްރީކުއެންސީއެވެ. 6900 އެކްސްޓީ މޮޑެލްގައި ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ފްރީކުއެންސީ (2250 މެގަ ހޯޒް) ހުރެއެވެ. 6800 އެކްސްޓީ މޮޑެލްގެ ޕަވަރަކީ 2015 މެގަ ހޯޒް އެވެ. އަގު ކެޓަގަރީ 90-100 ހާސް ރުފިޔާ.
 2. ރޭޑިއޮން ވެގާ 64 . މި މޮޑެލްއަކީ އަގުހެޔޮ ގޮތެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަވެސް ޕާފޯމަންސްގައި މާ ދަށް ގޮތެއް ނޫން ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ މޮޑެލްއެކެވެ. މެމޮރީގެ މިންވަރަކީ 8 ޖީބީ އެވެ. މެމޮރީ ފްރީކުއެންސީ (1890 މެގަ ހޯޒް) އާއި ޕަވަރ (290 ވޮޓް) އަކީ ގާތްގަނޑަކަށް މަތީ މޮޑެލްތަކާ އެއްވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ! އަދި ބަސް މެމޮރީ މާ ބޮޑު – 2048 ބިޓް. މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ސިޔާސަތަކީ 35 އާއި 40 ހާސް ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެކެވެ.
 3. ޖީފޯސް އާރްޓީއެކްސް 3080 . ސްޕެސިފިކޭޝަންސް: މެމޮރީ – 10 ޖީބީ، އޯވަރކްލޮކިންގ – 320 ބިޓް، ކޯރ ފްރީކުއެންސީ – 1180 މެގަ ހޯޒް، މެމޮރީ ފްރީކުއެންސީ – 1440، ޕަވަރ – 320 ވޮޓް. މުދަލުގެ އަގަކީ 55-60 ހާސް ރުފިޔާ އެވެ. ޖީފޯސް އާރްޓީއެކްސް 3070 އާއި ޖީފޯސް އާރްޓީއެކްސް 3060 ޓީ ވެއްޓިފައިވަނީ އެއް އަގެއްގައެވެ. މެމޮރީ ކްލޮކް (އާރުޓީއެކްސް 3070 އަދި އާރުޓީއެކްސް 3060 ޓީއައިގައި މާބޮޑުތަނުން މަތި) އާއި ކޯރ ކްލޮކް (އާރުޓީއެކްސް 3070 އަދި އާރުޓީއެކްސް 3060 ޓީއައިގައި މަތި) ފިޔަވައި ސްޕެކްސް ވެސް ކިތަންމެހާވެސް އެއްގޮތެވެ. އެކަމަކު އާރްޓީއެކްސް 3080 ގައި 2 ޖީބީ އިތުރު މެމޮރީއެއް ހުރެއެވެ.

ރަނގަޅު ކަރަންޓް ސަޕްލައި ހޮވާނެ ގޮތް

ކަރަންޓް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވީހާވެސް ސީރިއަސްކޮށް ނެގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ޕަވަރ ސަޕްލައިގައި، އަދި ވީޑިއޯ ކާޑުތަކުގައިވެސް، ރައްކާކޮށްގެން ނުވާނެ، ސަބަބަކީ އެއީ ހުރިހާ އިކުއިޕްމަންޓަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮއިން އުފެއްދުމަށް ހާއްސަ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ބޭނުންކުރާނަމަ 1000 އާއި 1500 ވޮޓްގެ ބާރު ލިބޭ ޕަވަރ ސަޕްލައިއެއް ގަތުމުން ފުދޭނެއެވެ. ޚާއްޞަ ސާމާނު ބޭނުން ނުކުރާނަމަ، މި އިރުޝާދު ބޭނުންކޮށްގެން ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ސަޕްލައި ހިސާބުކުރައްވާށެވެ:

 1. މައިނިންގ އަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ވީޑިއޯ ކާޑެއްގެ ބާރު ގުނާ ޚުލާޞާކުރުން.
 2. ޕްރޮސެސަރާއި، ހާޑް ޑްރައިވްއާއި، ބޯޑަށްވެސް ދޫކުރަންޖެހޭ ބާރަށް ވިސްނާށެވެ. މި “ކޮމްޕޮނެންޓްތަކުގެ” ބާރު ސިފަތަކަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ.
 3. ޖުމްލައަށް 100-300 ވޮޓް އިތުރުކޮށް ހުރިހާ އެއްޗެއް 1.25 އިން ގުނަކުރާށެވެ.

މި މެނުއަލްގެ އެހީގައި މުޅި ސިސްޓަމަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޕަވަރ ސަޕްލައި ހޮވޭނެއެވެ.
2024 ވަނަ އަހަރު އެތުރިއަމް މައިނިންގ އަށް މޭސްތިރިވާން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ - މިހާރު ފައިދާހުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ، ކޮން ދަތިކަމެއް ހެއްޔެވެ

ޕްރޮސެސަރ އަދި މައިބޯޑް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް

ވީޑިއޯ ކާޑުތަކުގައި މައިން ކުރުމަށް ޕްރޮސެސަރެއް ހޮވުމަކީ މާ ބޮޑު އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މައިނިން ފެށުމަށްޓަކައި އަގުބޮޑު މޮޑެލްތައް ނެގުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޕްރޮސެސަރުގެ ބާރުގެ ސަބަބުން އެތުރިއަމް މައިނިންގ އަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަސަރެއް ނުކުރެއެވެ.

މުހިންމު! ޕްރޮސެސަރުގެ ބާރު މުހިންމީ ހަމައެކަނި ވީޑިއޯ ކާޑުގައި ނޫން، ޕްރޮސެސަރުގައި ވެސް މައިން ކުރަން އުޅޭނަމަ އެވެ.

މައިބޯޑެއް ހޮވާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންވާނީ ހަމައެކަނި އެއްފަހަރާ އެތައް ވީޑިއޯ ކާޑެއްގެ ސަޕޯޓަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ބަޖެޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް ވާނީ 4 ވީޑިއޯ ކާޑަށް ސަޕޯޓް ކުރެވޭނެ މައިބޯޑެކެވެ. މިފަދަ ބޯޑުތައް އުފައްދާ ރަނގަޅު ކުންފުންޏަކީ އެސަސް އެވެ.

ނޯޓް! ޕްރޮސެސަރާއި މައިބޯޑެއް ގަންނައިރު އަބަދުވެސް އެތަކެތީގެ ކޮމްޕެޓިބިލިޓީއަށް ވިސްނާށެވެ! އެއީ ތަފާތު ކަނެކްޓަރުތައް ހުރެދާނެ އެއްޗެހިތަކެކެވެ.

އެހެން

ރެމްގެ މިންވަރުގެ ވާހަކަ ދައްކާލަމާ ހިނގާށެވެ. މައިނިންގގައި ރެމް ގާތްގަނޑަކަށް ދުވަހަކުވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ، ސަބަބަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވީޑިއޯ ކާޑާއި ޕްރޮސެސަރަށް ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭތީއެވެ. ހަމައެކަނި މައިން ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޕީސީއެއް ގަންނަން އުޅޭނަމަ 4 ޖީބީ ފުދޭވަރަށް ވުރެ ގިނަވާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ހާޑް ޑްރައިވް ބޭނުންކޮށްގެން ޑިޖިޓަލް ފައިސާ މައިން ކުރެވޭނެ އެވެ. އެމީހުންގެ މައްޗަށް މައިން ކުރުމަކީ އެންމެ ފައިދާހުރި ކަމެއް، ސަބަބަކީ. ހާޑް ޑްރައިވްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ މަދު ކަރަންޓެކެވެ. ވީޑިއޯ ކާޑުތަކުގައި މައިން ކުރުން އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ ހާޑް ޑްރައިވެއްގައި އުނދަގޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮންމެ މޮޑެލްއެއް ވެސް ފިޓްވާނެ.

އީތަރ މައިން ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އޯވަރވިއު

މައިނިންގ ފެށުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް – މައިން ކުރާ މީހަކު – އިންސްޓޯލް ކުރަން ޖެހެއެވެ. މިފަދަ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާއިރު، އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފީޗާތަކަށް ބަލައިގެން ރަނގަޅު ޕްރޮގްރާމެއް ހޮވަން ޖެހެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކުން ތަފާތު ފައިދާތަކެއް ލިބިދާނެތީ، މަޝްހޫރު ހުރިހާ މައިން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ކިޔައިދޭނަމެވެ. މިވަގުތު އެންމެ މަތީ މައިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލިސްޓް ބައްލަވާލައްވާ:

 1. ފީނިކްސް – މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސޯލޯ އަދި “ޓީމް” މައިނިންގ ވެސް ހިމެނޭއިރު ކޮމިޝަން ޕަސެންޓޭޖް ދަށް – %1 އާ ހަމައަށް. މީގެ އިތުރުން އެސްއެސްއެލް ޕްރޮޓެކްޝަން ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ.2024 ވަނަ އަހަރު އެތުރިއަމް މައިނިންގ އަށް މޭސްތިރިވާން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ - މިހާރު ފައިދާހުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ، ކޮން ދަތިކަމެއް ހެއްޔެވެ
 2. ގްމިނަރ – މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑު އުނިކަމެއް އެބައޮތް – ގްރެފިކަލް ޝެލްއެއް ނެތުމެވެ. އެއީ، ޕޫލަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާއާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް މެނުއަލްކޮށް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
 3. ޓީ-ރެކްސް – މައިން ކުރާ ފަރާތުން ވެސް މައިން ކުރެވޭ ކްރިޕްޓޯކަރަންސީން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ. އޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މައިނިންގ އަށް ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. މާބޮޑު އުނިކަމެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.
 4. ޓީމްރެޑް – މި ޕްރޮގްރާމް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އުފެއްދުންތެރިޔާ އޭއެމްޑީގެ ވީޑިއޯ ކާޑުތަކުންނެވެ. ހެޝް ރޭޓް އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެނީ ހަމައެކަނި މި ލިސްޓަށް ނޫން ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއަށް ބަރޯސާވުމަށެވެ. ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއް ޑައުންލޯޑްކޮށް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިހާރުވެސް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހަޅާ ތަފާތު އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެތުރިއަމް ސުމެއްގައި މައިން ކުރާނެ ގޮތް – ސްޓެޕް ބައި ސްޓެޕް އިންސްޓްރަކްޝަންސް

މި ވިޔަފާރިއަށް އަލަށް ވަންނަ ފަރާތެއްނަމަ މައިނިންގ ފެށުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރައްވާށެވެ.

 1. ޑްރައިވަރސް އިންސްޓޯލްކުރުން

ޑިޖިޓަލް ފައިސާ ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ސެޓް އެސެމްބްލް ކުރެވުނު ނަމަ، ބޭނުންވާ ޑްރައިވަރުތައް އިންސްޓޯލް ކުރުން ލަސް ނުކުރައްވާށެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނިޒާމު ފްރީޒް ނުވާނެ ގޮތަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ޑްރައިވަރުން އެތުރިއަމް މައިން ކުރުމުގެ ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. އޭއެމްޑީއަށް “އެޑްރިނަލިން އެޑިޝަން” ޑްރައިވަރ ޑައުންލޯޑް ކުރަން ޖެހެއެވެ. މިކަން ކުރެވޭނީ އެކުންފުނީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުންނެވެ. ޕްރޮގްރާމް އިންސްޓޯލް ވާންދެން މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރުން:

 • “ޕްރޮޑަކްޓް ސީރީޒް” ފޮށީގައި ގްރެފިކްސް ކާޑު ސީރީޒް ލިޔެލާށެވެ. ކާޑު ސީރީޒް ދެނެގަނެވޭނީ މޮޑެލް ނަމުގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ 2 އަދަދުންނެވެ. އެއީ، ވީޑިއޯ ކާޑެއް އޮތްނަމަ 1030-1080 – މިއީ 10 ވަނަ ސީރީޒް، ފަދަ ކަންކަމެވެ.
 • ޕްރޮޑަކްޓް ފެމިލީ ބައިގައި ގްރެފިކްސް ކާޑު މޮޑެލްއަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރު އެތުރިއަމް މައިނިންގ އަށް މޭސްތިރިވާން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ - މިހާރު ފައިދާހުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ، ކޮން ދަތިކަމެއް ހެއްޔެވެހުރިހާ ޑޭޓާއެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުން “ސަރޗް” އަށް ފިތާލުމަށްފަހު ޕޭޖް ހުޅުވުމަށް މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ޑްރައިވަރ ޑައުންލޯޑް ކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅު ޑްރައިވަރެއް އިންސްޓޯލްކޮށްފައި ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޕީސީގައި ހުންނަ ޑިވައިސް މެނޭޖަރ ހުޅުވާލުމަށްފަހު “ޑިސްޕްލޭ އެޑަޕްޓަރސް” ފޮށްޓަށް ފިތާލާށެވެ. އެތަނުގައި ތިބާގެ ހުރިހާ ވީޑިއޯ ކާޑެއް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެތަކެތި ދައްކަން ޖެހޭނީ އެ މޮޑެލްތަކުގެ ނަމެވެ. އެމީހުންނަށް އެހެން އެއްޗެއް ކިޔާނަމަ ގޯސް ޑްރައިވަރެއް އިންސްޓޯލް ކޮށްފި އެވެ.

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އެންވީޑިއާ ޑްރައިވަރުތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމަކީ އޭއެމްޑީއަށް ވުރެ ވެސް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެންވީޑިއާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ވީޑިއޯ ކާޑުގެ ޑޭޓާ އެންޓަރ ކުރުމުން ފުދޭނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން ޚުދު ސިސްޓަމުން ވެސް ޑްރައިވަރުގެ ވަކި ވަރޝަނެއް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ.

 1. އިލެކްޓްރޯނިކް ވޮލެޓެއް އުފެއްދުން

ޕްރޮގްރާމްގައި ހުންނަ އީތަރ މައިން ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޮލެޓެއް ބޭނުންވެއެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ޑިޖިޓަލް ފައިސާ އަންނާނެ. ވޮލެޓެއް ނެތި ޕްރޮގްރާމް ނުފެށޭނެ. އެތުރިއަމް ޓްރޭޑް ކުރާ އެކްސްޗޭންޖްތަކުގައި އުފެއްދިދާނެ އެވެ. އެންމެ މަގުބޫލު އެއް އެކްސްޗޭންޖް އަކީ ބައިނަންސް އެވެ. ބައިނަންސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ އަދި އަވަސް ކަމެކެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވަނީ:

 1. ތިމާ ދިރިއުޅޭ ގައުމު ހޮވާށެވެ.
 2. ތިބާއަށް އެންމެ ފަސޭހަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގޮތް ހޮވާށެވެ: އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރުންނެވެ. (މި ހާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީ ފޯނު ނަންބަރަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް).
 3. ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެލާށެވެ.
 4. ޕާސްވޯޑެއް އުފައްދާށެވެ. އޭގައި މަދުވެގެން އެއް ބޮޑު އަކުރު އަދި 2 ނަންބަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް މަދުވެގެން 8 އަކުރު ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 5. ތިރީގައި އޮންނާނީ “އަޅުގަނޑު ކިޔާފައި އެ ބަދަލުކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް އެއްބަސްވެއްޖެ” ކަމަށް ފޮށިގަނޑެއް ހުންނާނެއެވެ. އަހަރެމެން ޓިކް ޖަހަނީ.
 6. “ކްރިއޭޓް އެން އެކައުންޓް” އަށް ފިތާލުމުން، އެއަށްފަހު އެސްއެމްއެސް އިން ކޮންފަރމަންސް ކޯޑަށް މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ހުޅުވޭ ވިންޑޯއަށް އެންޓަރ ކުރެވެއެވެ.
 7. ދެނެގަތުމަށް އިތުރު ގޮތެއް އެނެބަލް ކުރުން. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި “verification by email” އަށް ފިތާލުމަށްފަހު ލިންކް ކުރާށެވެ. ދެން އީމެއިލްއަށް ފޮނުވާނެ ކޯޑް ޖައްސަވާށެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރު އެތުރިއަމް މައިނިންގ އަށް މޭސްތިރިވާން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ - މިހާރު ފައިދާހުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ، ކޮން ދަތިކަމެއް ހެއްޔެވެވޮލެޓްގެ އެޑްރެސް ހަނދާން ކުރާށެވެ – ފަހުން އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ޖަހަން ޖެހެއެވެ.

 1. މައިނިންގ އަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ޑައުންލޯޑް ކުރުން.

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ މައިން ކުރުމަށް ރަނގަޅު ޕްރޮގްރާމެއް ހޮވުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގައިވެސް ހުރިހާ ފީޗާސްތަކާއި ސެޓިންގްސްތަކެއްގެ ބަޔާނެއް ލިބިގެންދެއެވެ. ބެޓް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރަން ބޭނުން ނުވާނަމަ. ފައިލް މެނުއަލްކޮށް، މިހާރުވެސް ރެޑީ މެއިޑް ސެޓިންގސް ތަކެއް ހުންނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުރެއެވެ. އެކި ޕޫލްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޕެރެމިޓަރުތައް ހޮވަން ޖެހޭނީ އެކަންޏެވެ.

މުހިންމު! މިފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާއިރު ވޮލެޓް އެޑްރެސް އަމިއްލަ އެޑްރެސްއަށް ބަދަލުކުރަން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ.

 1. ޕޫލް ހޮވުން

ގިނަ ބަޔަކަށް ޕޫލަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެ ޕޫލް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއި، މައިނިންގައި އެ ޕޫލެއް އަދާކުރާ ދައުރަކީ ކޮބައިކަން ނުވިސްނެއެވެ. ޕޫލަކީ އެތައް މެމްބަރުންނެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ސަރވަރެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ މެމްބަރަކުވެސް ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރާ ސަރވަރެއް ކަމަށެވެ. ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ޓާގެޓަށް ޖެހުމާއެކު ބްލޮކެއް އުފެދި އިނާމު ސަރވަރުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބަހާލައެވެ. ރަނގަޅު ޕޫލެއް ހޮވުމުން އިންވެސްޓްމަންޓް އަވަހަށް ދައްކައި ފައިސާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ. ޕޫލެއް ހޮވާއިރު، މިފަދަ ޕެރެމިޓަރތަކަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެއެވެ.

 1. ބާރާއި މަގުބޫލުކަން . އެކަށީގެންވާ ވަރަށް “އަންޓްވިސްޓް” ނުކުރެވި، ބޭނުންވާ ކެޕޭސިޓީ ނުލިބިފައިވާ ޕޫލްތަކަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނެ އެވެ.
 2. ފައިދާގެ ބައި . އަދަށްވުރެ ރަނގަޅީ އާމްދަނީ ބަހާލަންވާނީ ތިމާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ހިއްސާއަށް ބަލައިގެންނެވެ. ބޮޑު ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ބަހާލެވޭ ޕޫލްތައް ހޮވާށެވެ.
 3. ކޮމިޝަންތައް . ސަރވަރ އިން ނަގަނީ ކޮމިޝަންގެ ކިހާ އިންސައްތައެއްތޯއާއި ވޮލެޓަށް ފައިސާ ނެގޭނެތޯ ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރު އެތުރިއަމް މައިނިންގ އަށް މޭސްތިރިވާން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ - މިހާރު ފައިދާހުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ، ކޮން ދަތިކަމެއް ހެއްޔެވެ

އެތުރިއަމް މައިން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ޚަބަރު

ރަސްމީކޮށް ކުންފުނީގެ ފައުންޑަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކަށަވަރުކޮށްދިން ގޮތުގައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި އެތުރިއަމް އިން މައިނިން ހުއްޓާލައި ސްޓޭކިން (ސްޓޯރޭޖް) އަށް ބަދަލުވާނެ އެވެ. މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހަމައެކަނި ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ މައިން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނޫން، މުޅި މާކެޓަށް އަސަރުކުރާނެ އެވެ. އެތުރިއަމް މައިނިން ދާއިރާއިން ވަކިވުމުން ކުރިމަތިވާނެ ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން ޑިޖިޓަލް ފައިސާތަކަށް ވެސް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ނެޓްވޯކް އެއް އެލްގޮރިޒަމަކުން މުޅިން ތަފާތު އެލްގޮރިޒަމަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މިއީ މައިން ކުރާ މީހުން ތިބިކަން ދޭހަވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޭނުންކުރާނެ އެލްގޮރިޒަމް މަސައްކަތް ކުރާނީ މި ފައިސާ ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ހަރަދުގައި، އެ ފައިސާ ރައްކާކުރުމަށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށެވެ. މި ޕްރޮސެސް ނިސްބަތްކުރެވޭނީ ޕޭސިވް އިންކަމް އަށެވެ. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ މި އިވެންޓް ކައިރިވެފައި އޮތް ކަމެވެ – މި ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ ބަދަލުވުން އޮޓޮމް ޕީރިއަޑަށް ފަސްކުރެވިދާނެ އެވެ. https://އާޓިކަލްސް.އޮޕެކްސްފްލޯ.

އީތަރ މައިނިންގ އަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ނިއުއަންސްތައް، ފައިދާއަކީ ކޮބައިތޯ

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ މައިން ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހަމައެކަނި ފައިދާތަކަށް ނޫން ކަމަށާއި، މި ގޮތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ވެސް ރިއާޔަތް ކުރުން މުހިންމެވެ. އަގުބޮޑު ސާމާނު ގަތް ނަމަވެސް ހުރިހާ މައިން ކުރާ މީހުންނަށް ފައިދާއެއް ނުލިބެ އެވެ. އޭގެ ފައިދާތަކުން ފަށަމާ ހިނގާށެވެ:

 1. ވެބްގައި ޑިޖިޓަލް ކޮއިންތައް މެދުނުކެނޑި އުފެއްދުން.
 2. ބާޒާރުގައި ހުރި ފައިސާ ފޮތީގެ އަގު ބޮޑުވުމެވެ.
 3. ބަޖެޓް އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއެކު މައިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން.
 4. ފައިސާ ނެގޭނެ އެތައް ގޮތްތަކެއް.
 5. ބޮޑެތި ބައިވެރިން ތިބުމެވެ.
 6. އެހެން ފައިސާ ފޮތިތަކާ އަޅާބަލާއިރު އެންމެ ސްޓޭބަލް ފައިސާ.

އެ ޕްރޮސެސްގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށް ކުރިއަށް ދާންވީއެވެ:

 1. އެ ސާމާނުތައް ފައިދާ ވުމުގެ ކުރިން އެ ސާމާނު ފަޅައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވީޑިއޯ ކާޑުތައް ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
 2. ބޮޑު ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރުމެވެ.

މަޝްހޫރު ބައެއް މައިން ކުރާ މީހުންގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާލާށެވެ. އެ އެންމެން ވެސް ބުނަނީ މައިނިންގައި ގިނަ ނިއުއަންސްތަކާއި ކޮމްޕްލެކްސިޓީތަކެއް ހުރި ކަމަށް – މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކާ އެކުގަ އެވެ. ގްރެފިކްސް ކާޑު ގަތުމުން ފަސޭހައިން ފައިދާ ނުލިބޭނެ އެވެ. މައިން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކުރަނީ ކަރަންޓުގެ ހަރަދުތަކަށެވެ. މި ވިޔަފާރީގައި މެޓީރިއަލް ކުޝަން ނެތި ނުކުރެވޭނެ. ބްލޮގަރުން ލަފާދެނީ މައިނިން ސިސްޓަމް ލައިޓް ޕެނަލްތަކާ ގުޅުވުމަށެވެ. އެމީހުން ރަނގަޅަށް ފައިސާ ސަލާމަތްކޮށް، ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 10-20 ކިލޯވޮޓް އުފައްދައެވެ.

 1. ފައިސާ އެހެން އެލްގޮރިޒަމަކަށް ބަދަލުވާން ކައިރިވުމުން އީތަރ މައިން ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
 2. އެތުރިއަމްގެ އަގު އުފުލިގެން ދިއުމެވެ. އީތަރަށް އިންވެސްޓް ކުރާއިރު “އަނދާ ހުލިވުމުގެ” ނުރައްކާ އެބައޮތެވެ. އެންމެ ފަހުން އެތުރިއަމްގެ އަގު 3،500 ޑޮލަރަށް އަރާފައިވާއިރު، އޭގެ އެންމެ 7 ދުވަސް ކުރިން އެތުރިއަމްގެ އަގު 800 ޑޮލަރަށް އަރާފައިވެއެވެ. ސާފުކޮށް އެނގޭ ގޮތުގައި، މި ފުންމާލަނީ ވަރަށް ބޮޑު މިންވަރަކަށް: އެކަމުގެ ސަބަބުން، ހަމައެކަނި އިންވެސްޓަރުންނަށް ނޫން، މައިން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މާލީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ. ބޮޑު އަގެއްގައި ޑިޖިޓަލް ކޮއިން ގަނެފައިވާނަމަ މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު އެ ކޮއިންތަކާ ވަކިނުވުމަށް ލަފާދެމެވެ. ތަހުލީލު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަރަށް އަވަހަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ޖަމްޕެއް ހިނގާނެ ކަމަށާއި އެތުރިއަމްގެ އެންމެ މަތީ އަގުތަކަށް ވާސިލްވާނެ ކަމަށެވެ.

އީތަރ މައިން ކުރުމުގެ ދަތިކަމަކީ ކޮބައިތޯ، ފައިދާ ވެއްޓިގެން ދަނީ، އެތުރިއަމް މައިން ކުރުމުގެ ދަތިކަން އިތުރުވަމުން ދަނީ: https://youtu.be/1C18K_p3IKw އެތުރިއަމް މައިން ކުރުމަކީ އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާއި މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަށީގެންވާ ސާމާނާއި މައިން ކުރާ މީހުންނާއި ޕޫލްތައް ހޮވުމުގައި ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. އަބަދުވެސް ފައިސާ ގެއްލި، މައިނިންގ އަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އަނބުރާ ނުދެއްކުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތެވެ. ސަމާލުކަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ނިމުނީ ބަނގުރޫޓުވެގެން ދިޔަ ތަޖުރިބާކާރު މައިން ކުރާ މީހުންގެ ވާހަކަތައް ގިނަ އެވެ. މި ލިޔުމުގައި ވީޑިއޯ ކާޑުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ބަޖެޓް މޮޑެލްތަކާއި، ޓޮޕް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަލާފައި، އިކުއިޕްމަންޓް ހޮވުމަށް ބޭނުންތެރި އިރުޝާދުތައް ދީފައިވެއެވެ.

info
Rate author
Add a comment