Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary

Софт и программы для трейдинга

Transaq platformasynyň beýany we mümkinçilikleri – terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary. TRANSAQ (Transac) häzirki zaman söwda platformasy bolup, ulanylmagy ygtybarly we girdejili söwda amallaryny geçirmäge mümkinçilik berýär. Analitik gurallarynyň elýeterliligi sebäpli söwdagärler we maýadarlar şertnama baglaşmak üçin özbaşdak strategiýa gurup bilerler. Aşakda “Transaq” -yň funksional aýratynlyklary, platforma bilen işlemegiň aýratynlyklary bilen tanşyp bilersiňiz.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary

Transaq: bu platforma näme, mümkinçilikleri we aýratynlyklary

“Transaq” programma üpjünçiligi bukjasy, doly aýratynlykly ulgam, ulanylyşy gymmatly kagyzlar bazarynda (rus / halkara) söwda amallaryny amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Ulgam öz işlerinde maýa goýum we söwda pudagynda 10,000-den gowrak hünärmen tarapyndan işjeň ulanylýar we her gün 150,000-den gowrak amal edýär. Plönekeýlik, ygtybarlylyk we ýokary tizlik “Transaq” programmasynyň artykmaçlyklary bilen baglanyşykly bolup biler. Doly işleýän ulgamyň interfeýsi içgin. Transaq TRADER programmasy söwdagärlere TRANSAQ dellalçylyk ulgamyna girmäge mümkinçilik berýär. Maglumatlar TCP / IP protokol toplumyny goldaýan torlaryň üsti bilen iberilýär.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullaryTRANSAQ-yň işleýşi – platforma modullary [/ caption] Transaq gurýan ulanyjylar:

 • hakyky wagtda söwdanyň gidişine gözegçilik etmek;
 • arzalary tabşyrmak;
 • MICEX-de amallar etmek (iň az wagt gijikdirilmegi);
 • margin hasaby goşmak bilen elýeterli müşderi hasabynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek;
 • söwdanyň taryhy maglumatlary almak we ulgamyň içindäki gurallaryny ulanyp grafiki / tehniki derňew geçirmek;
 • tehniki derňew maksatnamasynda maglumatlary eksport etmek;
 • ulgamy ulanýan söwdagärler / maýadarlar bilen habarlaşmak.

Mundan başga-da, söwda platformasynyň ulanyjylary awtomatiki usulda kesgitlenen şertler ýüze çykan halatynda sargytlary ýerleşdirmek mümkinçiligini kesgitlemäge mümkinçilik alýarlar.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary

Transakyň işleýşi

MICEX / RTS-de (hakyky wagtda) söwdanyň gidişi barada jikme-jik maglumat almakdan başga-da, Transaq ulanyjylary söwdagärlere / maýadarlara mümkinçilik berýän goşmaça aýratynlyklary ulanyp bilerler:

 • çäk / bazar sargytlaryny goýmak we sargytlary duruzmak;
 • karz serişdeleri çekmek, amallar etmek;
 • ozal edilen söwda amallary baradaky maglumatlary görmek;
 • ulgama girmek üçin söwda / tehniki administrator şahsyýetnamalaryny almak;
 • süzgüçleri ulanyp hasaplary / orta sargyt toparlaryny dolandyrmak;
 • söwda sessiýalarynyň netijelerine esaslanan gurlan hasaplama modulyny ulanyň;
 • taryhy söwda maglumatlary almak;
 • tehniki derňew maksatnamasyna onlaýn maglumatlary eksport etmek;
 • obýektleriň isleglerini / parametrlerini we beýleki peýdaly maglumatlary MS Excel-e eksport ediň.

Bellik! Ulanyjylar programma bilen tanşyp, demo wersiýasyndaky esasy funksiýalaryny özleşdirip bilerler.

Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary

Birikdirmek üçin elýeterli alyş-çalyşlar we söwda platformalary

TRANSAQ ulanyjylary Russiýa Federasiýasynyň (RTS / MICEX) öňdebaryjy söwda platformalaryna, şeýle hem Doýçe Boerse (Frankfurt bir Stockasy) girip bilerler. MICEX, döwlet gymmatly kagyzlarynyň söwdasy bolan Russiýanyň bir stockasydyr. Bu sahypada programmalar biri-biri bilen bäsleşýär. RTS FORTS platformasynda emele gelen maliýe gurallary söwda edilýär. Bu ýerde amallar ikinji eşelonyň / ýokary suwuk aksiýalaryň / obligasiýalaryň gymmatly kagyzlary bilen amala aşyrylýar. Ulanyjylar ýer bazaryna girip bilerler. “Doýçe Boerse” dünýädäki iň uly alyş-çalyş guramasy hasaplanýar. TRANSAQ ulanýan maýa goýujylar köp sanly maýa goýum gurallaryna, ýagny paýnamalara / şahadatnamalara / fondlara / harytlara / gymmatly kagyzlara we ş.m. girip bilerler.

Transac platformasynyň peýdalary

TRANSAQ platformasy, çeşmeleriň netijeliligini, öndürijiligini we erbet baglanyşyklarda logiki sessiýa çydamlylygyny halaýan platforma. Platformanyň güýçli taraplary:

 • ýokary ygtybarlylyk;
 • hyzmat etmegiň aňsatlygy;
 • duýgur interfeýs;
 • amatly karz bermek;
 • ykjam wersiýanyň bolmagy;
 • işiň ýokary tizligi;
 • iň amatly traffik;
 • pes zolakly kanallarda durnukly işlemek.

Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary

Funksiýa modullary we Transak arhitekturasy

Transaq programma serweri belli bir mukdarda ulanyjynyň we söwdagär / administrator üçin interfeýsleriň bir wagtda baglanyşygyny üpjün edýär. “TRANSAQ” alyş-çalyş söwdagärlerine häzirki zaman gurallarynyň giň arsenalyny üpjün edýän ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligi bolup, ulanylyşy söwdada doly gatnaşmaga mümkinçilik berýär. Administratoryň iş stansiýasy arkaly, Transaq ulgamynyň parametrlerini düzüp we dolandyryp bilersiňiz.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullaryTransak platformasynyň dolandyryjysy iş stansiýasynyň interfeýsi [/ caption] Margin söwda moduly onlaýn karz bermekdäki töwekgelçilikleri dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Beýleki möhüm funksional modullaryň arasynda modullary bellemelidiris:

 1. EDS bilen iş üpjün edýän kriptografiýa .
 2. Iň az maliýe çykdajylary bilen gymmatly kagyzlar bazarynda işlemegiň aýratynlyklary boýunça okuw / maslahat bermegi gurap bilýän okuw hasaplary .
 3. Müşderi hasaplary topary üçin programmalary girizmek üçin interfeýsi öz içine alýan ynamdar aktiw dolandyryşy .
 4. Jübi enjamyndan platforma hyzmatlaryna doly ygtyýar berýän Handy .
 5. Intra – ekranda söwda işjeňligini simulýasiýa edýän okuw moduly.
 6. Platforma ulgamyna bazar maglumatlary geçirmegi üpjün edýän uniwersal maglumat şlýuzy .

Bellik! MACCESSOR modulynyň bolmagy töwekgelçiligi dolandyrmak bilen arka ofis ulgamlary bilen platforma serweriniň arasynda özara täsirleşmäge mümkinçilik berýär.

Margin söwdasy

“TRANSAQ” ulgamynyň ulanylmagy, ulanyjylara Russiýa Federasiýasynyň Federal Maliýe Bazarlary Gullugynyň talaplaryna laýyklykda müşderileriň goldaw derejesini we güýjüni gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär. Howpsuzlyk opsiýasynyň bolmagy, ulanyjylara karz bermek derejesini gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär. Hasaplamalarda işjeň sargytlar / nagt galyndylar barada maglumatlar ulanyldy. Sufficienteterlik howpsuzlygy saklamak bilen häzirki bahadan satyn alyp ýa-da satyp boljak iň köp mukdarda hasaplamak awtomatiki usulda bolýar. Programma, ulanyjylaryň meýilleşdirilen üpjünçiligine gözegçilik edip bilýär.

Bellik! Margin portfeliniň gurluşy onuň ýatyryş bahasyny öz içine alýar.

Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary

Maglumat howpsuzlygy

Tehnologiki we usulyýet çözgütleriniň kömegi bilen Transaq ulgamy arkaly bir marketada işleriň ýokary ygtybarlylygy üpjün edilýär. Maglumat howpsuzlygy kriptografiýa modulynyň esasynda amala aşyrylýar. Ulanyjy maglumatlary ygtybarly goralýar. EDS-iň ulanylmagy, habar iberijileri tassyklamaga we şeýlelik bilen maglumatlary geçirmek prosesini goramaga mümkinçilik berýär. “Touch Memory” düwmeleri söwdagärleri tassyklamagyň goşmaça, az täsirli serişdesidir. Aragatnaşyk kanallary bilen hem internet birikmesi durnukly we üznüksiz. Tehniki administratoryň interfeýsi arkaly, dellal söwdagärleriň baglanyşyklary / alnan we iberilen / söwda işjeňligi / IP baglanyşygynyň hili baradaky statistikany görýär we seljerýär. Adatdan daşary ýagdaýlarda-da möhüm maglumatlar saklanar we elýeterli bolar.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary

Programma bilen tanyşlyk

“Transaq” ulgamynyň birnäçe moduly bar, bu söwdagärler bir marketada söwdanyň aýratynlyklaryny öwrenip bilerler. “Transaq Intra” okuw moduly, ekranda söwda işjeňligini simulirlemek bilen bir exchangeadan garaşsyz işlemäge ukyply. Amaly hasaby bolmagy ulanyjylara wirtual hasaplary ulanmaga we söwda amallaryny amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaýda geleşikler bir exchangeanyň söwda ulgamyna ýaýlyma berilmez. Munuň netijesinde okuw hakyky iş şertlerine mümkin boldugyça ýakyn alynýar. Söwdagärler demo hasaby ulanyp, bir exchangea girmek üçin aýratyn giriş we parol alarlar. Bu ýagdaýda söwda tertibi serediler. Hakyky amallar mümkin däl.

Bellik! Transaq Intra bilen doly tanyşmak üçin hünärmenler, ilkinji nobatda, Intra terminaly paýlaýyş toplumyny göçürip almak we programma üpjünçiligini INTRA1 kesgitleýji (ýa-da: INTRA2, INTRA3, INTRA4, INTRA5, INTRA6, INTRA7, INTRA8) bilen meşgullanmagy maslahat berýärler. we transak paroly.

Bahalar we enjamlar

Häzirki wagtda üstünlik gazanan maýadarlaryň gymmatly kagyzlar bazarynda işlemeli ähli hyzmatlary TRANSAQ tarapyndan goldanýar.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullaryYgtyýarnamalaryň iň az rugsat berilýän mukdary 10. Iň köp işleýän modullar üçin töleg tölenende, ulanyjy ygtyýarnamalaryň sanyna üns bermeli däldir. Töleg diňe görnüşi boýunça işlemek üçin edilýär: okuw hasaplary, iňlis dilindäki wersiýa, ähliumumy maglumat şlýuzasy, aktiwleri dolandyrmak we ş.m.

Bellik! Programma üpjünçiligi modullary üçin ygtyýarnama ulgamyň bahasyna goşulýar

Aşakda beýan edilen mysallara esaslanyp, bahanyň nähili emele gelýändigine düşünip bilersiňiz.
Mysal No.1
MICEX bir stockasynyň we 10 ygtyýarnama üçin TRANSAQ platformasynyň bahasy 108,000 rubl, 50 – 225,000 rubl bolar.
Mysal No.2
Kriptografiýa / platforma / TRANSAQ bir exchangeasy / RTS bazary we 10 ygtyýarnama üçin opsiýalar / okuw hasaplary / aktiwleri dolandyrmak 367,200 rubl, 50 – 648,000 rubl bolar.

Tehniki talaplar

TRANSAQ komponentleriniň ygtybarly işlemegi üçin enjamyň aşakdaky talaplara laýyk gelmegi zerurdyr:

CPURAMMugt gaty disk ýeriniň bolmagy
Intel Xeon 3.2 GHz8 GBIň azyndan 100 Gb

Maglumat bazasynyň serweri: MS SQL 2005/2008/2012/2016 TRANSAQ serweri: MS Windows 2008/2012 Serwer MS Windows XP / Vista / 7/8/10 – RAM 2 Gb – 10 Gb-dan gowrak mugt gaty disk.

Bellik! OS MS Windows 95, 98, ME, 2000 goldanok.

Transaq platforma interfeýsleri

TRANSAQ daşarky ulgamlary birikdirmek üçin birnäçe tehnologiýany goldaýar: TRANSAQ birikdiriji / FIX şlýuz / TACCESSOR. “TRANSAQ Connector” söwda terminallaryny, robotlary, signal generatorlaryny, şeýle hem dürli portfel usullaryny durmuşa geçirýän buhgalter ulgamlaryny birleşdirmek üçin uniwersal programma üpjünçiligi interfeýsi. Modul, Broker ulanyjy derejesinde söwda terminalynyň durmuşa geçirilmegini üpjün edip biler. TRANSAQ söwda terminalyny http://www.transaq.ru/platform2 baglanyşygyndan göçürip alyp bilersiňiz:
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullaryFIX şlýuzy, daşarky ulanyjy programmalaryny / adaty programma üpjünçiligini FIX protokolyny ulanyp serwere birikdirmäge mümkinçilik berýän tehnologiýadyr. Protokol hakyky wagtda işleýär. TACCESSOR, amallary ibermek üçin mehaniki söwda ulgamlaryny / dellal web interfeýslerini birikdirip boljak moduldyr. Bu modul MICEX / RTS / Xetra ýaly iň meşhur söwda platformalarynda işleýär.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary

Gymmatly kagyzlar bazarynda işlemek

Her bir söwdagäre / maýa goýuja söwda ulgamyna girmek üçin aýratyn giriş / parol berilýär. Hünärmenler amallardan girdeji almak bilen özbaşdak amallar edip bilerler. Maýa goýum strategiýasyny saýlamak we maýa goýum bukjasyny düzmek prosesine içgin çemeleşmeli, sebäbi işiň düşewüntliligi şu faktorlara baglydyr. Diwersifikasiýa maýa goýum howpsuzlygy üçin iň möhüm ölçegdir. Şonuň üçin pudaklar boýunça bukjanyň diwersifikasiýasyna üns bermelidiris. Indeksler boýunça gymmatly kagyzlary saýlamak hem mümkindir.

Bir exchangalara giriş

TRANSAQ maýa goýujylara / söwdagärlere iň uly platformalara girmäge mümkinçilik berýär, şolary öz içine alýar:

 • Moskwa bankara walýuta bir Exchangeasy;
 • RTS bir exchangeasy;
 • Doýçe Boerse.

Sanawdaky saýtlarda paýnamalary / obligasiýalary / gaznalary / kepilnamalary / şahadatnamalary we ş.m. girdeji gazanyp bilersiňiz.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary

Maýa goýum strategiýasy

Söwdanyň esasy düzgüni kanun bolup, onuň mazmuny tendensiýa bilen söwda etmekdir. Bazara garşy işlemezlik we häzirki pozisiýalary wagtynda ýapmak we iň oňat bahalarda täzeden açmak üçin wagt tapmak möhümdir. Kararlaryň dogry bolmagy we üstünlik gazanmagy üçin tehniki derňew maglumatlaryny göz öňünde tutmaly. Hünärmen seýrek söwda edýän bolsa, saýlanan gymmatly kagyzlaryň tendensiýalaryny yzarlamak üçin Transac-daky diagrammalaryň taryhy maglumatlaryny görüp biler.

Maslahat! Isleseňiz, saýlanan gymmatly kagyzlar üçin bahalaryň köpelmegine / azalmagyna TRANSAQ ulgamynyň awtomatiki jogabyny düzmek barada alada edip bilersiňiz.

Töwekgelçilikleri nädip dolandyrmaly?

Satyn alnan gymmatly kagyzlaryň bahasyny yzygiderli yzarlamak töwekgelçiliklerden goramagyň iň ygtybarly usulydyr. Şeýle-de bolsa, bu ýörelgäni berjaý etmek elmydama mümkin däl. Şonuň üçin hünärmenler rugsat edilýän margin derejesini synlamagy maslahat berýärler. Mundan başga-da, sargyt sargytlaryny ulanmak, gymmatly kagyzlary bilkastlaýyn saýlamak we bazaryň likwidligine gözegçilik etmek töwekgelçilikleri çäklendirmäge kömek eder.

Bellik! Mümkin bolan töwekgelçilik we iň amatly gatnaşygynda garaşylýan girdejisi gymmatly kagyzlary satyn almak maslahat berilýär.

A-dan Z-a çenli Transaq – söwda platformasy bilen işlemegi öwrenmek, wideo görkezmesi: https://youtu.be/LuOaW-K-Yjc

PDA üçin transak wersiýasy

“TRANSAQ Handy” “Windows Mobile OS” -da işleýän smartfonlarda / PDA-larda ulanmak üçin döredilen programma üpjünçiligi, ony http://www.transaq.ru/kpk sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz. Bu modulyň interfeýsi ýönekeý. Adaty grafiki elementleri ulanýar, bu gowy habar. Stilus bilen obýektleri saýlap bilersiňiz. Ulanyjylar penjireleri açyp bilerler:

 • maliýe gurallary;
 • sitatalar;
 • diagrammalar;
 • arzalar;
 • geleşikler;
 • habarlar.

Transac news api http://www.transaq.ru/news_api:
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullaryGoşmaça funksiýalara girişi sazlamak we maksatly hasaplar üçin bukjanyň gurluşyny görmek mümkin. Bellik! “TRANSAQ Handy”, iň az 240×320 durulykda duýgur ekrany bolan Windows Mobile 5.0 wersiýasy ýa-da has soňraky islendik enjamda işleýär.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary

MTS, ATF dili

TRANSAQ söwda ulgamyny döredijiler MTS bilen işlemegiň birnäçe usulyny döretmäge alada etdiler, manysy:

 • daşarky boty birikdiriji arkaly birikdirmek;
 • söwda terminalyndan maglumatlary Metastock / Omega / Wealth-Lab-a eksport etmek;
 • TRANSAQ-da gurlan ATF dilinde programmirlemek.

Söwdagärler bazar we tehniki derňew nukdaýnazaryndan elementleri we dizaýnlary programmalaşdyrmak ukybyna eýe. Hususy maýadarlar tehniki derňew görkezijilerini özbaşdak ýazyp bilerler.

Maýa goýumçylary taýýarlamak

“Transaq” bilen tanyşmak üçin ulanyjylar ulgamy gymmatly kagyzlar bazaryndan garaşsyz işleýän wirtual alyş-çalyşlara baryp bilerler. Söwda işjeňligini hakyky bazary simulirlemek ekranda peýda bolar. Transaq Intra bilen tanyşmak üçin maýadarlar / söwdagärler Intra terminalynyň paýlaýyş toplumyny (1 850 Kb) göçürip alýarlar we programmany ID INTRA1 (ýa-da: INTRA2, INTRA3, INTRA4, INTRA5, INTRA6, INTRA7, INTRA8) we. parol transak Aýry-aýry giriş maglumatlaryny almak üçin, TRANSAQ tehniki goldaw hyzmatyna e-poçta arkaly degişli haýyş ibermek ýeterlikdir. Ulgam täze öwrenýänlere platforma bilen işlemegiň aýratynlyklary bilen tanyşmaga mümkinçilik berer.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary

Transaq birleşdirijisi

“Transaq Connector” size mehaniki söwda ulgamlaryny / söwda botlaryny / terminallaryny döretmäge mümkinçilik berýär. “Transaq” söwda serwerine öz programmalaryňyzy birikdirip bolýar. XML gurluşlary görnüşinde hödürlenýän tekst duýduryşlarynyň kömegi bilen maglumatlar alyş-çalyş edilýär. Bazar maglumatlary derrew täzelenýär. Mundan başga-da, maýadarlar / söwdagärler ýokary tizlikli TRANSAQ serwerine girýärler.

Transaq platformasyndaky baglanyşyk we konfigurasiýa aýratynlyklary

TRANSAQ-a düýbünden mugt birigip bilersiňiz. Abunalyk tölegi hasapdan alynmaýar. Birikdirmek üçin CJSC “FINAM” müşderileri guramanyň sebit wekili bilen habarlaşýarlar we dellalçylyk şertnamasyna kabul etmek we geçirmek baradaky resminama gol çekýärler. Kompaniýanyň müşderisi bolmadyk ulanyjylar, ilki bilen, olar bolmaly. Programmany guranyňyzdan soň, kompýuter täzeden açylýar. Soňra ulanyjy adyny we gizlin kombinasiýasyny giriziň. Özbaşdaklaşdyrma aýratynlyklary

 1. Ilki bilen ulanyjylar TigerTrade-i işe girizýärler, Faýl, birikmeler saýlaň we Sazlamak düwmesine basyň.
 2. Ekranda peýda bolan penjirede “+” düwmesine basyň, täze baglanyşyk dörediň we Transaq saýlaň.
 3. Ondan soň sanawdan Serweri saýlaň we giriş we gizlin kombinasiýany giriziň.
 4. Iň soňky tapgyrda “OK” -a basyň.

Gurmak tamamlandy.

Transakda söwda

Işlerinde Transaq ulanýan söwdagärler göni / şertli sargytlary ýerleşdirmäge mümkinçilik alýarlar. Serwer tarapyndan barlamak tamamlanandan soň göni sargytlar bir exchangea iberilýär. Şertli serwer tarapyndan diňe käbir şertler ýerine ýetirilen ýagdaýynda barlanýar. Şertli tertip iki bölekden durýar. Birinjisi geleşikleriň hökmany parametrlerini öz içine alýar. Ikinjide – geleşik gutarandan soň belli şertler.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullaryBu penjirede, ulanyjy programmanyň görnüşini / bahasy / bije sanyny görkezmegi ýatdan çykarmaýar.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullary“Maliýe gurallary” penjiresini açmak üçin “Tablisa” -a basmaly we açylan sanawdaky “Maliýe gurallary” -ny saýlamaly.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullaryAçylýan penjirede paýnamalary / walýuta jübütlerini / gelejek şertnamalaryny goşuň. Munuň üçin penjiräniň boş ak fonunda sag düwmä basyň we açylan sanawy çagyryň. Ondan soň “Gurallary saýlamak” elementine basyň.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullaryÜýtgeşmeleri ýazdyranyňyzdan soň “Goý” düwmesine basyň. Saýlanan paýnamalaryň ady bilen bir setir “Maliýe gurallary” kategoriýasynda peýda bolar. “Transaq” görnüşi boýunça dürli diagrammalary gurmaga mümkinçilik berýär:

Ulanyjylar birnäçe grafik üçin setir görnüşini saýlaýarlar.
Transaq platformasy: Terminal, birleşdiriji we beýleki Transac modullaryTransaq, täze gelen söwdagärler we bir stockalarda söwda pudagyndaky hünärmenler tarapyndan ulanylyp bilinýän meşhur platforma. Bu platformany ulanýanlar bazaryň ýagdaýyna gözegçilik etmek, meşhur bir stockalarda maglumatlary seljermek we söwda etmek mümkinçiligini alýarlar. Makalada “Transaq” bilen işlemegiň aýratynlyklary bilen baglanyşykly maglumatlar täze öwrenýänlere täze programma çalt öwrenişmäge kömek eder.

info
Rate author
Add a comment