ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް

Софт и программы для трейдинга

ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމްގެ ތަފްސީލާއި ޤާބިލުކަން – ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް. ޓްރާންސެކް (ޓްރާންސެކް) އަކީ ޒަމާނީ ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށާއި، މި ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރުމުން ރައްކާތެރި އަދި ފައިދާހުރި ޓްރޭޑިން އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެނަލިޓިކްސް ޓޫލްސް ލިބިފައިވާތީ، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އިންވެސްޓަރުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު ޑީލްތައް ހެދުމަށް އަމިއްލަ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ބިނާކުރެވޭނެ އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ޓްރާންސާކްގެ ފަންކްޝަނަލް ސިފަތަކުގެ އިތުރުން ޕްލެޓްފޯމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފީޗާސްތަކަށް އަހުލުވެރިވެވޭނެއެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް

ޓްރާންސާކް: މި ޕްލެޓްފޯމަކީ ކޮބައިތޯ، އޭގެ ޤާބިލުކަމާއި ފީޗާސްތައް

ޓްރާންސާކް އަކީ ސޮފްޓްވެއާ ޕެކޭޖެއް، ފުލް ފީޗާސް ސިސްޓަމެއް ކަމަށާއި، އެ ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރުމުން ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓްތަކުގައި (ރަޝިޔާގެ/އިންޓަނޭޝަނަލް) ވިޔަފާރީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މި ނިޒާމު އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިންވެސްޓްމަންޓާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްޕެޝަލިސްޓުން ހީވާގިކަމާއެކު ބޭނުންކުރާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު 150،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުއާމަލާތް ކުރެ އެވެ. ސާދާކަމާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތާއި ބާރު ސްޕީޑްގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ޓްރާންސާކް ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިދާތަކަށް ނިސްބަތް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރާ ނިޒާމުގެ އިންޓަރފޭސް އަކީ އިންޓިއުޓިވް އެއްޗެކެވެ. ޓްރާންސާކް ޓްރޭޑާ އެޕްލިކޭޝަންގެ ސަބަބުން ޓްރާންސާކް ބްރޯކަރޭޖް ސިސްޓަމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަދެވޭނެ އެވެ. ޑޭޓާ ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވެނީ ޓީސީޕީ/އައިޕީ ޕްރޮޓޮކޯލް ސްޓޭކް އަށް ސަޕޯޓްކުރާ ނެޓްވޯކްތަކުގެ މަތިންނެވެ. [ކެޕްޝަން އައިޑީ=”އެޓޭޗްމަންޓް_13602″ align=”އެލައިންސެންޓަރ” ފުޅާމިން=”518″]
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައްޓްރާންސްއެކް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް – ޕްލެޓްފޯމް މޮޑިއުލްސް[/caption] ޓްރާންސާކް އިންސްޓޯލްކުރާ ޔޫޒަރުންނަށް ފުރުސަތު ލިބެނީ:

 • ރިއަލް ޓައިމްގައި ވިޔަފާރީގެ ދަތުރުތައް މޮނިޓަރކުރުން؛
 • އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން؛
 • މައިކްއެކްސްގައި މުއާމަލާތްތައް ކުރުން (މިނިމަމް ޓައިމް ޑިލޭސް)؛
 • މާރޖިން އެކައުންޓެއް ހިމެނޭގޮތަށް ލިބެންހުރި ކްލައިންޓް އެކައުންޓެއްގެ ހާލަތު މޮނިޓަރކުރުން؛
 • ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ތާރީޚީ މައުލޫމާތު ހޯދައި، އެ ނިޒާމުގެ ބިލްޓް-އިން ޓޫލްސް ބޭނުންކޮށްގެން އެމީހުންގެ ގްރެފިކް/ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސް ހެދުން؛
 • ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ޑޭޓާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން؛
 • ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިވެރިން/އިންވެސްޓަރުންނާ މެސެޖު ކުރުން.

މީގެ އިތުރުން ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮޓޮމެޓިކް މޯޑުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތަކެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އޯޑަރު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސެޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް

ޓްރާންސެކްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީ

މައިސެކްސް/އާރުޓީއެސްގައި ވިޔަފާރީގެ ކޯހާ ބެހޭ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު (ރިއަލް ޓައިމްގައި) ލިބުމުގެ އިތުރުން، ޓްރާންސެކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރިވެރިން/އިންވެސްޓަރުންނަށް ކުރެވޭނެ އިތުރު ފީޗާސްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ:

 • ޕްލޭސް ލިމިޓް/މާކެޓް އޯޑަރާއި ސްޓޮޕް އޯޑަރުތައް؛
 • މުއާމަލާތްތައް ކުރުން، ލޯނު ނަގާފައިވާ ފައިސާ ޝައުގުވެރި ކުރުވުން؛
 • ކުރިން ކުރެވުނު ވިޔަފާރީގެ އޮޕަރޭށަންތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ބެލުން؛
 • ސިސްޓަމަށް ލޮގްއިން ވުމަށް ޓްރޭޑް/ޓެކްނިކަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކްރެޑިޝަންސް ހޯދުން؛
 • އެކައުންޓްތައް ބެލެހެއްޓުން / ފިލްޓަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އޯޑަރާއި ޑީލްތަކުގެ ގްރޫޕްތައް މޮޑެރޭޓްކުރުން؛
 • ޓްރޭޑިންގ ސެޝަންތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށް ބިލްޓް-އިން ކަލަކުލެޝަން މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރުން؛
 • ތާރީޚީ ވިޔަފާރީގެ ޑޭޓާ ހޯދުން؛
 • ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސް ޕްރޮގްރާމަށް އޮންލައިންކޮށް ޑޭޓާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން؛
 • އެކްސްޕޯޓް ރިކުއެސްޓް/ޕެރެމިޓަރސް އޮފް އޮބްޖެކްޓްސް އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތެރި ޑޭޓާ އެމްއެސް އެކްސެލް އަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުން.

ނޯޓް! ޔޫޒަރުންނަށް ޕްރޮގްރާމަށް އަހުލުވެރިވެ، ޑެމޯ ވާޝަންގައި އޭގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް މޭސްތިރިވެވޭނެ އެވެ.

ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް

ގުޅުމަށް ލިބެން ހުންނަ އެކްސްޗޭންޖްތަކާއި ޓްރޭޑިންގ ޕްލެޓްފޯމްތައް

ޓްރާންސާކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަޝިޔާގެ ފެޑެރޭޝަން (އާރުޓީއެސް/މައިސެކްސް) ގެ އިތުރުން ޑޮއިޗް ބޯއާސް (ފްރެންކްފަރޓް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް) ގެ ލީޑިން ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ވަދެވޭނެ އެވެ. މައިސެކްސް އަކީ ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒް ވިޔަފާރިކުރާ ރަޝިޔާގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރެކެވެ. މި ސައިޓުގައި އެޕްލިކޭޝަންތައް އެކަކު އަނެކަކާ ވާދަކުރެއެވެ. އާރުޓީއެސް ފޯޓްސް ޕްލެޓްފޯމްގައި ޑެރިވޭޓިވް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް ޓްރޭޑް ކުރެ އެވެ. މިތަނުގައި މުއާމަލާތްތައް ކުރެވެނީ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ސެކިއުރިޓީޒް / ހައިލީ ލިކުއިޑް ސްޓޮކް / ބޮންޑް ތަކުންނެވެ. ޔޫޒަރުންނަށް ސްޕޮޓް މާކެޓަށް ވަދެވޭނެ އެވެ. ޑޮއިޗް ބޯއާޒް އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އެކްސްޗޭންޖް އޯގަނައިޒޭޝަން ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ޓްރާންސާކް ބޭނުންކުރާ އިންވެސްޓަރުންނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އިންސްޓްރޫމެންޓްތައް ކަމަށްވާ ސްޓޮކް/ސެޓްފިކެޓް/ފަންޑް/ކޮމޮޑިޓީސް/ސެކިއުރިޓީޒް ފަދަ ތަކެތި ލިބޭނެއެވެ.

ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމްގެ ފައިދާތައް

ޓްރާންސާކް ޕްލެޓްފޯމަކީ ނުބައި ލިންކްތަކުގައި ރިސޯސް އެފިޝަންސީ، ޕާފޯމަންސް އަދި ލޮޖިކަލް ސެޝަން ރެސިލިއެންސް އިން ހިތްހަމަޖެހޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމްގެ ވަރުގަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛

 • މަތީ އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް؛
 • ބެލެހެއްޓުމަށް ފަސޭހަވުން؛
 • އިންޓިއުޓިވް އިންޓަރފޭސް؛
 • ފަސޭހަ މާރޖިން ލޯނު ދިނުން؛
 • މޯބައިލް ވަރޝަނެއް ހުރިކަން؛
 • މަސައްކަތުގެ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި؛
 • އެންމެ ރަނގަޅު ޓްރެފިކް؛
 • ބެންޑްވިޑް ދަށް ޗެނަލްތަކުގައި ސްޓޭބަލް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުން.

ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް

ފަންކްޝަނަލް މޮޑިއުލްސް އާއި ޓްރާންސެކް އަރކިޓެކްޗަރ

ޓްރާންސެކް ޕްރޮގްރާމް ސަރވަރ އިން ޓްރޭޑަރ/އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ވަކި އަދަދެއްގެ ޔޫޒަރުންނާއި އިންޓަރފޭސްތައް އެއްފަހަރާ ގުޅުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ޓްރާންސާކް އަކީ އެކްސްޗޭންޖް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ފުޅާ އާސަނަލްއެއް ފޯރުކޮށްދޭ ޚާއްޞަ ސޮފްޓްވެއާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށާއި، އެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުން ޓްރޭޑިންގގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ވޯކްސްޓޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޓްރާންސެކް ސިސްޓަމްގެ ޕެރެމިޓަރތައް ކޮންފިގްރޭޓްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް
ޓްރާންސާކް ޕްލެޓްފޯމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ވޯކްސްޓޭޝަން އިންޓަރފޭސް
މާޖިން ޓްރޭޑިންގ މޮޑިއުލްގެ ސަބަބުން އޮންލައިން ލޯނު ދިނުމުގައި ރިސްކްތައް މެނޭޖް ކުރެވޭނެއެވެ. ހަމަ އެހާމެ މުހިންމު އެހެން ފަންކްޝަނަލް މޮޑިއުލްތަކުގެ ތެރެއިން، މޮޑިއުލްތަކަށް އަލިއަޅުވާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ:
 1. ކްރިޕްޓޮގްރަފީ , އީޑީއެސް އާއި އެކު މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 2. ޓްރެއިނިންގ އެކައުންޓްސް , އެއާއެކު ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސިފަތަކާ ބެހޭގޮތުން ޓްރެއިނިންގ / ކޮންސަލްޓިންގ އިންތިޒާމުކޮށް އެންމެ ކުޑަމިނުން މާލީ ހަރަދެއް ކުރެވޭނެއެވެ.
 3. ޓްރަސްޓް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް , މިއީ ކަސްޓަމަރ އެކައުންޓްތަކުގެ ގްރޫޕަކަށް އެޕްލިކޭޝަންތައް އެންޓަރ ކުރުމަށް އިންޓަރފޭސްއެއް ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ.
 4. ހޭންޑީ , މިއީ މޯބައިލް ޑިވައިސްއަކުން ޕްލެޓްފޯމްގެ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 5. އިންޓްރާ – ސްކްރީނުގައި ޓްރޭޑިންގ އެކްޓިވިޓީ ސިމިއުލޭޓް ކުރާ ޓްރެއިނިންގ މޮޑިއުލެކެވެ.
 6. ޕްލެޓްފޯމް ސިސްޓަމަށް މާކެޓް ޑޭޓާ ޓްރާންސްމިޝަން ފޯރުކޮށްދޭ ޔުނިވާސަލް އިންފޮމޭޝަން ގޭޓްވޭއެކެވެ .

ނޯޓް! މެސެސަރ މޮޑިއުލް ހުރުމުން ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓާއި ބެކް އޮފީސް ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްލެޓްފޯމް ސަރވަރ އާއި ދެމެދު މުޢާމަލާތް ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ.

މާޖިން ޓްރޭޑިންގ އެވެ

ޓްރާންސާކް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމުން ރަޝިޔާގެ ފެޑެރޭޝަންގެ ފެޑެރަލް ފައިނޭންޝަލް މާކެޓްސް ސާވިސްގެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް ކްލައިންޓުންގެ އެންޑޯމެންޓާއި ލީވަރޭޖްގެ ފެންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ. ސެކިއުރިޓީ އޮޕްޝަން ހުރުމުން ޔޫޒަރުންނަށް ލޯނު ދޫކުރާ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ހިސާބުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެކްޓިވް އޯޑަރސް/ކޭޝް ބެލެންސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެވެ. އެކަށީގެންވާ ސެކިއުރިޓީއެއް ބެލެހެއްޓިގެން މިހާރު ހުރި އަގުގައި ގަނެވޭނެ ނުވަތަ ވިއްކޭނެ އެންމެ ގިނަ ލޮޓް ހިސާބުކުރުމަކީ އޮޓޮމެޓިކުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. އެޕްލިކޭޝަނުން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިޝަން ޔޫޒަރުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ނޯޓް! މާރޖިން ޕޯޓްފޯލިއޯގެ އޮނިގަނޑުގައި އޭގެ ލިކުއިޑޭޝަން ވެލިއު ހިމެނެއެވެ.

ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް

އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މެތޮޑޮލޮޖިކަލް ސޮލިއުޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ޓްރާންސާކް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަތީ އިތުބާރު ކުރެވޭކަން ކަށަވަރުވެގެންދެއެވެ. އިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ތަންފީޒު ކުރަނީ ކްރިޕްޓޮގްރަފީ މޮޑިއުލްގެ މައްޗަށެވެ. ޔޫޒަރ ޑޭޓާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރައްކާތެރިކޮށްފައި ހުރެއެވެ. އީޑީއެސް ބޭނުންކުރުމުން މެސެޖުތައް ފޮނުވާ ފަރާތްތައް ތަހުގީގުކޮށް، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ އެވެ. ޓަޗް މެމޮރީ ކީސް އަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އިތުރު، އެއަށްވުރެ މާ ފައިދާހުރި ވަސީލަތެކެވެ. އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ސްޓޭބަލް އަދި މެދުކެނޑުމެއްނެތި މުވާސަލާތީ ޗެނަލްތައް ދަށް ނަމަވެސް އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ސްޓޭބަލް ވެއެވެ. ޓެކްނިކަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ އިންޓަރފޭސް މެދުވެރިކޮށް ބްރޯކަރ ޓްރޭޑަރުންގެ ކަނެކްޝަންތަކުގެ / ރިކުއެސްޓް ޕްރޮސެސިންގ / ލިބިފައިވާ އަދި ފޮނުވި ޑޭޓާ ވޮލިއުމް / ޓްރޭޑިންގ އެކްޓިވިޓީ / އައިޕީ ކަނެކްޝަން ކޮލިޓީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލައި ތަޙުލީލުކުރެއެވެ. ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ވެސް މުހިއްމު މައުލޫމާތުތައް ރައްކާކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް

ޕްރޮގްރާމްގެ ތަޢާރަފް

ޓްރާންސާކް ސިސްޓަމްގައި ބައެއް މޮޑިއުލްތައް ހުންނައިރު، އެ މޮޑިއުލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ވިޔަފާރީގެ ސިފަތައް ދަސްކުރެވޭނެ އެވެ. ޓްރާންސާކް އިންޓްރާ ޓްރެއިނިން މޮޑިއުލަކީ އެކްސްޗޭންޖުން މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭއިރު، ސްކްރީނުގައި ޓްރޭޑިން އެކްޓިވިޓީ ސިމިއުލޭޓް ކުރެވޭނެ މޮޑިއުލެކެވެ. ޕްރެކްޓިސް އެކައުންޓެއް އޮތުމުން ވާޗުއަލް އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކޮށް ޓްރޭޑިން އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި މުއާމަލާތްތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ވިޔަފާރީގެ ނިޒާމަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަމްރީނުތައް ލިބެނީ މަސައްކަތުގެ ހަގީގީ ހާލަތާ ވީހާވެސް ގާތުންނެވެ. ޑެމޯ އެކައުންޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެކްސްޗޭންޖަށް ވަނުމަށް ވަކިވަކިން ލޮގިން އާއި ޕާސްވޯޑެއް ލިބޭނެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި ޓްރޭޑިން މޯޑް ވާނީ ވިއުގަ އެވެ. ހަގީގީ މުއާމަލާތްތަކަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ނޯޓް! ޓްރާންސާކް އިންޓްރާއަށް ފުރިހަމައަށް އަހުލުވެރިވުމަށްޓަކައި، ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާދެއްވަނީ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، އިންޓްރާ ޓާރމިނަލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކިޓް ޑައުންލޯޑްކޮށް، އިންޓްރާ1 އައިޑެންޓިފައިޓަރ (ނުވަތަ: އިންޓްރާ2، އިންޓްރާ3، އިންޓްރާ4، އިންޓްރާ5، އިންޓްރާ6، އިންޓްރާ7، އިންޓްރާ8) އާއެކު ސޮފްޓްވެއާ ލޯންޗް ކުރުމަށް ފަރުވާތެރިވުމަށެވެ. އަދި ޓްރާންސާކް ޕާސްވޯޑެވެ.

އަގުތަކާއި ސާމާނު

މިއަދުގެ ކާމިޔާބު އިންވެސްޓަރުން ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ޓްރާންސާކް އިން ސަޕޯޓް ކުރެ އެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައްއެންމެ މަދުވެގެން ހުއްދަކުރެވޭ އަދަދަކީ 10. ގިނަ ފަންކްޝަނަލް މޮޑިއުލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާއިރު ލައިސަންސްގެ އަދަދަށް ސަމާލުކަން ދޭކަށް ނުޖެހެއެވެ. ފައިސާ ދެއްކޭނީ ހަމައެކަނި ފަންކްޝަނަލިޓީއަށް ޓައިޕް އަށް ބަލައިގެން: ޓްރެއިނިންގ އެކައުންޓް، އިނގިރޭސި ވާޝަން، ޔުނިވާސަލް އިންފޮމޭޝަން ގޭޓްވޭ، އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ފަދަ ތަކެތި.

ނޯޓް! ސޮފްޓްވެއާ މޮޑިއުލްތަކަށް ދޭ ލައިސަންސް ސިސްޓަމްގެ އަގުގައި ހިމެނެ އެވެ

.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިސާލުތަކަށް ބިނާކޮށް، އަގު އުފެދޭ ގޮތް ވިސްނޭނެއެވެ.
މިސާލު ނަންބަރު 1
މައިސެކްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާއި ޓްރާންސާކް ޕްލެޓްފޯމްގެ އަގު 10 ލައިސަންސް އަށް ވާނީ 108،000 ރޫބަލް، އަދި 50 – 225،000 ރޫބަލް އަށެވެ.
މިސާލު ނަންބަރު 2
ކްރިޕްޓޮގްރަފީ / ޕްލެޓްފޯމް / ޓްރާންސާކް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް / އާރްޓީއެސް މާކެޓް އަދި އޮޕްޝަންސް / ޓްރެއިނިންގ އެކައުންޓް / އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ އަގު 10 ލައިސަންސް އަށް ވާނީ 367،200 ރޫބަލް، އަދި 50 – 648،000 ރޫބަލް އަށް.

ޓެކްނިކަލް ޝަރުތުތައް

ޓްރާންސާކްގެ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، އެ އިކުއިޕްމަންޓުގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.

ސީޕީޔޫ އެވެރެމް އެވެހިލޭ ހާޑް ޑިސްކް ޖާގަ ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން
އިންޓެލް ޒިއޮން 3.2 ގިގަހަޒް އެވެ8 ޖީބީ އެވެމަދުވެގެން 100 ޖީބީ އެވެ

ޑޭޓާބޭސް ސަރވަރ: އެމްއެސް އެސްކިއުއެލް 2005/2008/2012/2016 ޓްރާންސްއެކް ސަރވަރ: އެމްއެސް ވިންޑޯޒް 2008/2012 ސަރވަރ އެމްއެސް ވިންޑޯޒް އެކްސްޕީ/ވިސްޓާ/7/8/10 – ރެމް 2 ޖީބީ – 10 ޖީބީއަށްވުރެ ގިނައިން ހިލޭ ހާޑް ޑިސްކް ޖާގަ.

ނޯޓް! އޯއެސް އެމްއެސް ވިންޑޯޒް 95، 98، އެމްއީ، 2000 އަށް ސަޕޯޓް ނުކުރެއެވެ.

ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް އިންޓަފޭސްތަކެވެ

ޓްރާންސާކް އިން ބޭރުގެ ސިސްޓަމްތައް ގުޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް ސަޕޯޓް ކުރެއެވެ: ޓްރާންސާކް ކަނެކްޓަރ/ފިކްސް ގޭޓްވޭ/ޓެކްސެސަރ އެވެ. ޓްރާންސާކް ކަނެކްޓަރަކީ ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްތަކާއި، ރޮބޮޓްތަކާއި، ސިގްނަލް ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ އިތުރުން އެކި ޕޯޓްފޯލިއޯ މެތޯޑްތައް ތަންފީޒުކުރާ އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްތައް ގުޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ޔުނިވާސަލް ސޮފްޓްވެއާ އިންޓަރފޭސްއެކެވެ. މި މޮޑިއުލްގެ ސަބަބުން ބްރޯކަރ ޔޫޒަރ ލެވެލްގައި ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލްގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ޓްރާންސާކް ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލް http://www.transaq.ru/platform2 މި ލިންކުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ:
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައްފިކްސް ގޭޓްވޭ އަކީ ފިކްސް ޕްރޮޓޮކޯލް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރުގެ ޔޫޒަރ އެޕްލިކޭޝަންތައް / ސްޓޭންޑަރޑް ސޮފްޓްވެއަރ ސަރވަރ އާއި ގުޅުވައިދޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. މި ޕްރޮޓޮކޯލް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރިއަލް ޓައިމްގައެވެ. ޓެސެސަރ އަކީ މެކޭނިކަލް ޓްރޭޑިންގ ސިސްޓަމްސް / ބްރޯކަރ ވެބް އިންޓަރފޭސްތައް ގުޅުވައިގެން މުއާމަލާތްތައް ފޮނުވޭނެ މޮޑިއުލެކެވެ. މި މޮޑިއުލް މަސައްކަތް ކުރަނީ މައިސެކްސް/އާރުޓީއެސް/ޒެޓްރާ ފަދަ އެންމެ މަގުބޫލު ޓްރޭޑިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

ކޮންމެ ޓްރޭޑަރ/އިންވެސްޓަރަކަށްވެސް ޓްރޭޑިންގ ސިސްޓަމަށް ވަނުމަށްޓަކައި ވަކިވަކި ލޮގިން/ޕާސްވޯޑެއް ހަވާލުކުރެވެއެވެ. ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭއިރު، އޮޕަރޭޝަންތަކުން ފައިދާ ލިބެއެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީއެއް ހޮވުމާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް އެކުލަވާލުމުގެ ޕްރޮސެސްއަށް ފުރިހަމައަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ، ސަބަބަކީ އެ ހަރަކާތުގެ ފައިދާ ބިނާވެގެންދާނީ މިކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީއަށް އެންމެ މުހިންމު މިންގަނޑަކީ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން އެވެ. އެއީ ދާއިރާތަކަށް ބަހާލައިގެން ޕޯޓްފޯލިއޯ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އަގުހުރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އިންޑެކްސްތަކުން ސެކިއުރިޓީޒް ހޮވުމަކީ ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

އެކްސްޗޭންޖްތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހެދުން

ޓްރާންސާކް އިން އިންވެސްޓަރުންނަށް/ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދޭއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 • މޮސްކޯ އިންޓަރބެންކް ކަރަންސީ އެކްސްޗޭންޖް؛
 • އާރުޓީއެސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް؛
 • ޑޮއިޗް ބޯރސް އެވެ.

ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ސައިޓްތަކުގައި ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ސްޓޮކް/ބޮންޑް/ފަންޑް/ވޮރެންޓް/ސެޓްފިކެޓް ފަދަ ތަކެތި ޓްރޭޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް

އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ

ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު އުސޫލަކީ ގާނޫނު ކަމަށާއި، އޭގެ މުހިންމު ކަމަކީ ޓްރެންޑާއެކު ވިޔަފާރި ކުރުމެވެ. މާކެޓާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ނުކޮށް މިހާރު ހުރި މަގާމުތައް ވަގުތުން ބަންދުކޮށް އަލުން އެންމެ ރަނގަޅު އަގުގައި ހުޅުވާލަން ވަގުތު ލިބުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ނިންމުންތައް ޞައްޙަވެ ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސްގެ ޑޭޓާއަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހެއެވެ. ސްޕެޝަލިސްޓަކު މަދުން ނަމަވެސް ޓްރޭޑް ކުރާނަމަ، ހޮވާލެވޭ ސެކިއުރިޓީޒްތަކުގެ ޓްރެންޑްތައް ޓްރެކް ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންސެކްގައި ހުންނަ ޗާޓްތަކުގެ ތާރީޚީ ޑޭޓާ ބަލާލެވޭނެ އެވެ.

ނަޞޭޙަތް! ބޭނުންނަމަ، ހޮވާލެވޭ ސެކިއުރިޓީޒްތަކަށް ކޯޓްތައް އިތުރުވުން / މަދުވުމަށް ޓްރާންސާކް ސިސްޓަމްގެ އޮޓޮމެޓިކް ރިސްޕޮންސްއެއް ސެޓްއަޕް ކުރުމަށް ފަރުވާތެރިވެވޭނެއެވެ.

ރިސްކްތައް މެނޭޖްކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ގަނެފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަގު މެދުނުކެނޑި ޓްރެކް ކުރުމަކީ ނުރައްކާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އޮތް އެންމެ ޔަގީން ގޮތެވެ. ނަމަވެސް މި އުޞޫލަށް އަބަދު ހިފަހައްޓައިގެން ތިބުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެލަވަބަލް މާރޖިން ލެވެލް ބެލުމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާދޭ ސަބަބެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޓޮޕް އޯޑަރ ބޭނުންކުރުމާއި، ގަސްތުގައި ސެކިއުރިޓީޒް ހޮވުމާއި، މާކެޓް ލިކުއިޑިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ރިސްކްތައް ހަނިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ނޯޓް! ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ، އޭގެ ރިސްކާއި އުންމީދުކުރާ ރިޓަރން އޮޕްޓިމަލް ރޭޝިއޯގައި ހުންނާނެއެވެ.

އޭ އިން ޒެޑް އަށް ޓްރާންސާކް – ޓްރޭޑިންގ ޕްލެޓްފޯމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ދަސްކުރުން، ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަން: https://youtu.be/LuOaW-K-Yjc

ޕީޑީއޭ އަށް ޓްރާންސެކް ވަރޝަން

ޓްރާންސާކް ހެންޑީ އަކީ ވިންޑޯޒް މޯބައިލް އޮއެސް ހިންގާ ސްމާޓްފޯނު/ޕީޑީއޭ ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެއް ކަމުން، http://www.transaq.ru/kpk އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. މި މޮޑިއުލްގެ އިންޓަރފޭސް އަކީ ސާދާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ސްޓޭންޑަރޑް ގްރެފިކް އެލިމެންޓްސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ސްޓައިލަސް އިން ތަކެތި ހޮވޭނެއެވެ. ޔޫޒަރުންނަށް ވިންޑޯތައް ހުޅުވޭނެއެވެ:

 • މާލީ ވަސީލަތްތައް؛
 • ލިޔުންކޮޅު;
 • ޗާޓްތައް؛
 • އެޕްލިކޭޝަންތައް؛
 • މުއާމަލާތްތައް؛
 • ހަބަރުތައް.

Transac news api http://www.transaq.ru/news_api:
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައްއިތުރު ފަންކްޝަންތަކަށް އެކްސެސް ކޮންފިގްރޭޓްކޮށް ޓާގެޓް އެކައުންޓްތަކަށް ޕޯޓްފޯލިއޯ ސްޓްރަކްޗަރ ބަލާލެވޭނެއެވެ. ނޯޓް! ޓްރާންސެކް ހެންޑީ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވިންޑޯޒް މޯބައިލް ވަރޝަން 5.0 ނުވަތަ ފަހުގެ ވަރޝަން ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ޑިވައިސްއެއްގައި ވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން 240×320 ގެ ރިޒޮލިއުޝަން އެއް ހުންނަ ޓަޗްސްކްރީންގަ އެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް

އެމްޓީއެސް، އޭޓީއެފް ބަހެވެ

ޓްރާންސާކް ޓްރޭޑިން ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕަރުން އެމްޓީއެސް އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ބައެއް ގޮތްތައް އުފެއްދުމަށް ފަރުވާތެރިވިއިރު، އޭގެ މުހިންމު ކަމަކީ؛

 • ކަނެކްޓަރ މެދުވެރިކޮށް ބޭރު ބޮޓެއް ގުޅުވުން؛
 • ޓްރޭޑިންގ ޓާރމިނަލުން މެޓަސްޓޮކް/އޮމެގާ/ވެލްތު-ލެބަށް ޑޭޓާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން؛
 • ޕްރޮގްރާމިންގ އިން އޭޓީއެފް ލޭންގުއޭޖް އިން ބިލްޑް ކޮށްފައި ހުންނަ ޓްރާންސާކް އެވެ.

މާކެޓާއި ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސްގެ ގޮތުން އެލިމެންޓްތަކާއި ޑިޒައިންތައް ޕްރޮގްރާމް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. އަމިއްލަ އިންވެސްޓަރުންނަށް އަމިއްލައަށް ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސް އިންޑިކޭޓަރު ލިޔެވޭނެ އެވެ.

އިންވެސްޓަރުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުން

ޓްރާންސާކް އަށް އަހުލުވެރިވުމަށްޓަކައި ވާޗުއަލް އެކްސްޗޭންޖަކަށް ދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ އެކްސްޗޭންޖްގެ ނިޒާމު ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓުން މިނިވަންކަމާއެކު ހިންގާ ކަމަށެވެ. ސިމިއުލޭޓް ޓްރޭޑިން އެކްޓިވިޓީ ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ކަމަށާއި، ރިއަލް މާކެޓް ސިމިއުލޭޓް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ޓްރާންސާކް އިންޓްރާއާ އަހުލުވެރިވުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓަރުން/ވިޔަފާރިވެރިން އިންޓްރާ ޓާމިނަލްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކިޓް (1 850 ކިލޯ ބައިޓް) ޑައުންލޯޑްކޮށް، އައިޑީ އިންޓްރާ1 (ނުވަތަ: އިންޓްރާ2، އިންޓްރާ3، އިންޓްރާ4، އިންޓްރާ5، އިންޓްރާ6، އިންޓްރާ7، އިންޓްރާ8) އާއި އެކު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި… ޕާސްވޯޑް ޓްރާންސާކް. އިންޑިވިޖުއަލް އެކްސެސް ޑީޓެއިލްސް ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއާ ގުޅޭ ރިކުއެސްޓެއް ޓްރާންސާކް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ސާވިސްއަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމުން ފުދޭނެއެވެ. މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މި ޕްލެޓްފޯމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފީޗާސްތަކަށް އަހުލުވެރިވެވޭނެއެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް

ޓްރާންސާކް ކަނެކްޓަރ އެވެ

ޓްރާންސެކް ކަނެކްޓަރ އިން މެކޭނިކަލް ޓްރޭޑިންގ ސިސްޓަމްސް/ޓްރޭޑިންގ ބޮޓްސް/ޓާރމިނަލްސް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. އަމިއްލަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޓްރާންސާކް ޓްރޭޑިން ސަރވަރ އާއި ގުޅުވައިލެވޭނެއެވެ. އެކްސްއެމްއެލް ސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ ސިފައިގައި ހުށަހަޅާ ޓެކްސްޓް އެލާޓްތަކުގެ އެހީގައި ޑޭޓާ ބަދަލުކުރެވެއެވެ. މާކެޓްގެ މައުލޫމާތު އަވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންވެސްޓަރުން/ޓްރޭޑަރުންނަށް ހައިސްޕީޑް ޓްރާންސާކް ސަރވަރ އަށް އެކްސެސް ލިބެއެވެ.

ޓްރާންސާކް ޕްލެޓްފޯމްގައި ކަނެކްޝަން އަދި ކޮންފިގްރޭޝަންގެ ފީޗާސް

ޓްރާންސާކް އާއި މުޅިން ހިލޭ ގުޅޭނެ އެވެ. އަދި އެކައުންޓުން ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީއެއް ނުނަގާނެ އެވެ. ގުޅުމަށްޓަކައި ސީޖޭއެސްސީ “ފިނަމް” ކްލައިންޓުން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ސަރަހައްދީ މަންދޫބާ ގުޅައިގެން ބަލައިގަތުމުގެ ގާނޫނުގައި ސޮއިކޮށް ބްރޯކަރޭޖް ސާވިސް އެގްރީމަންޓަށް ބަދަލުކުރުން. ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުން ނޫން ޔޫޒަރުން، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، އެމީހުންނަށް ވާން ޖެހެއެވެ. ޕްރޮގްރާމް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށްފަހު ޕީސީ އަލުން ސްޓާޓް ކުރެވެއެވެ. ދެން ޔޫޒަރނޭމް އާއި ސީކްރެޓް ކޮމްބިނޭޝަން ލިޔެލާށެވެ. ކަސްޓަމައިޒޭޝަން ފީޗާސް

 1. އެންމެ ފުރަތަމަ ޔޫޒަރުން ޓައިގަރޓްރޭޑް ލޯންޗްކޮށް ފައިލް، ކަނެކްޝަންސް ހޮވައި ކޮންފިގްރޭޓް ބަޓަންއަށް ފިތާލާށެވެ.
 2. ސްކްރީނުން ފެންނަ ވިންޑޯގައި “+” ބަޓަން ފިއްތާލުމަށްފަހު އާ ކަނެކްޝަނެއް އުފައްދައި ޓްރާންސާކް ހޮވާށެވެ.
 3. ދެން ލިސްޓުން ސަރވަރ ހޮވައި ލޮގިން އާއި ސީކްރެޓް ކޮމްބިނޭޝަން ލިޔެލާށެވެ.
 4. އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި އޯކޭ އަށް ފިތާލާށެވެ.

ސެޓަޕް ނިމިއްޖެއެވެ.

ޓްރާންސެކްގައި ޓްރޭޑް ކުރުން

އެމީހުންގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ޓްރާންސާކް ބޭނުންކުރާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ސީދާ/ޝަރުޠުކޮށް އޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. ސީދާ އޯޑަރުތައް އެކްސްޗޭންޖަށް ހުށަހަޅަނީ ސަރވަރ އިން ކުރާ ވެރިފިކޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ކޮންޑިޝަނަލް އެއް ސަރވަރ އިން ޗެކް ކުރަނީ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ. ޝަރުޠު ތަރުތީބު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ފުރަތަމަ މާއްދާގައި ހިމެނެނީ މުއާމަލާތްތަކުގެ ލާޒިމު ޕެރެމިޓަރުތަކެވެ. ދެވަނަ ގޮތުގައި – ވަކި ޝަރުތުތަކެއް، އެކަން ދިމާވުމުން މުއާމަލާތް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައްމި ވިންޑޯގައި ޔޫޒަރ އިންސްޓްރޫމެންޓެއްގައި ޑްރައިވް ކުރަނީ، އެޕްލިކޭޝަންގެ ބާވަތް / ޚަރަދު / ލޮޓްތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައް“ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް” ވިންޑޯ ހުޅުވުމަށްޓަކައި “ޓޭބަލްސް” އަށް ކްލިކްކޮށް ޑްރޮޕް ޑައުން ލިސްޓުން “ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް” ހޮވަން ޖެހެއެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައްހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި ހިއްސާ / ފައިސާ ޖޯޑު / ފިއުޗަރސް ކޮންޓްރެކްޓްތައް އިތުރު ކުރާށެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ވިންޑޯގެ ހުސް ހުދު ފަސްގަނޑުގައި ރަނގަޅަށް ކްލިކްކޮށް ޑްރޮޕް ޑައުން ލިސްޓަށް ގޮވާލާށެވެ. އެއަށްފަހު “ޗޮއިސް އޮފް ޓޫލްސް” މި އައިޓަމަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައްބަދަލުތައް ސޭވް ކުރުމަށްފަހު “އެޕްލައި” ބަޓަންއަށް ފިތާލާށެވެ. “ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް” ކެޓަގަރީގައި ހޮވާފައިވާ ހިއްސާތަކުގެ ނަން ލިޔެފައިވާ ލައިނެއް ފެންނާނެ އެވެ. ޓްރާންސެކް އިން ތަފާތު ޗާޓްތައް ބިނާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވައްތަރުތަކަށް ބަލައިގެން ކުރެވޭނެއެވެ:

އެތައް ވައްތަރެއްގެ ގްރާފްތަކަށް ޔޫޒަރުން ލައިން ޓައިޕް ހޮވައެވެ.
ޓްރާންސެކް ޕްލެޓްފޯމް: ޓާރމިނަލް، ކަނެކްޓަރ އަދި އެހެނިހެން ޓްރާންސެކް މޮޑިއުލްތައްޓްރާންސާކް އަކީ ނޮވިސް ޓްރޭޑަރުންނާއި ސްޓޮކް މާކެޓްތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ މަޝްހޫރު ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާކެޓުގެ ހާލަތު ކޮންޓްރޯލްކޮށް، މައުލޫމާތު ތަހުލީލުކޮށް، މަޝްހޫރު ހިއްސާގެ މާކެޓްތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. ޓްރާންސާކް އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފީޗާސްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުމުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ސަބަބުން އާ ޕްރޮގްރާމަށް އާ ޕްރޮގްރާމަށް އަވަހަށް ހޭނިގެން ދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ.

info
Rate author
Add a comment