Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo

Софт и программы для трейдинга

Ibsaa fi dandeettii waltajjii Transaq – tarminaalii, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo. TRANSAQ (Transac) waltajjii daldalaa ammayyaa yoo ta’u, itti fayyadamni isaa hojii daldalaa nageenya qabuu fi bu’aa qabeessa ta’e gaggeessuuf si dandeessisa. Meeshaaleen xiinxala jiraachuu isaaniitiin daldaltoonniifi invastaroota of danda’anii waliigaltee uumuuf tarsiimoo mataa isaanii ijaaruu danda’u. Armaan gaditti amala dalagaa Transaq, akkasumas amaloota waltajjii waliin hojjechuu wajjin wal baruu dandeessu.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo

Transaq: waltajjiin kun maali, dandeettii fi amaloota isaa

Transaq paakeejii sooftiweerii yoo ta’u, sirna amaloota guutuu qabu yoo ta’u, itti fayyadamni isaa gabaa sekuritiiwwanii (Raashiyaa/addunyaa) irratti hojii daldalaa akka hojjettu si dandeessisa. Sirni kun hojii isaanii keessatti ogeeyyii damee invastimantii fi daldalaa kuma 10 ol ta’aniin dammaqinaan kan itti fayyadaman yoo ta’u, guyyaa guyyaan daldala kuma 150 ol taasisaniiru. Salphaa ta’uu, amanamummaa fi saffisa olaanaa ta’uun isaa faayidaa sagantaa Transaq irraa kan ka’e ta’uu danda’a. Interfeensiin sirna guutummaatti hojjetu kanaa kan hubatamudha. Appilikeeshiniin Transaq TRADER daldaltootaaf sirna daldalaa TRANSAQ akka argatan ni taasisa. Deetaan networkii tuullaa pirootokoolii TCP/IP deeggaran irratti darba. Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac birooFayyadamtoonni Transaq fe’an carraa:

 • adeemsa daldalaa yeroo qabatamaa keessatti hordofuu;
 • iyyannoo dhiyeessuu;
 • MICEX irratti daldala gochuu (harkifannaa yeroo xiqqaa);
 • herrega marginal dabalatee haala herrega maamilaa argamu hordofuu;
 • daataa seenaa daldalaa argachuu fi meeshaalee sirnicha keessaa ijaaraman fayyadamuun xiinxala giraafikii/teeknikaa isaanii gaggeessuu;
 • sagantaa xiinxala teeknikaa keessatti daataa erguu;
 • sirnicha fayyadamuun daldaltoota/invastaroota waliin ergaa dabarsuu.

Kana malees, fayyadamtoonni waltajjii daldalaa haalawwan murtaa’an haala ofumaan yoo uumaman filannoo ajaja kennuu saaguuf carraa qabu.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo

Hojii Transaq

Fayyadamtoonni Transaq waa’ee adeemsa daldalaa MICEX/RTS irratti odeeffannoo bal’aa argachuu bira darbee (yeroo qabatamaa keessatti), amaloota dabalataa daldaltoonni/invastarootaaf:

 • ajaja daangaa/gabaa fi ajaja dhaabuu;
 • daldala ni taasisa, maallaqa liqeeffame hawwachuu;
 • odeeffannoo hojii daldalaa kanaan dura hojjetame ilaaluu;
 • sirnicha keessa seenuuf ragaalee daldalaa/bulchaa teeknikaa argachuu;
 • herrega bulchuu / garee ajajaa fi waliigaltee jiddugaleessaa filter fayyadamuun;
 • bu’aa walgahii daldalaa irratti hundaa’uun moojuulii shallaggii ijaarame fayyadamuu;
 • daataa daldalaa seenaa qabu ni fudhata;
 • daataa onlaayinii gara sagantaa xiinxala teeknikaa erguu ni raawwata;
 • gaaffiiwwan/parameetaroota wantootaa fi deetaa faayidaa qaban biroo gara MS Excel tti erguu.

Yaadannoo! Fayyadamtoonni saganticha waliin wal baruu fi hojiiwwan isaa gurguddoo demo version keessatti of danda’uu danda’u.

Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo

Jijjiirraa fi waltajjiiwwan daldalaa walitti hidhamiinsaaf jiran

Fayyadamtoonni TRANSAQ waltajjiiwwan daldalaa adda duree Federeeshinii Raashiyaa (RTS/MICEX), akkasumas Deutsche Boerse (Frankfurt Stock Exchange) argachuuf carraa argatu. MICEX gabaa aksiyoonaa Raashiyaa kan sekuritiiwwan mootummaa itti daldalamudha. Marsariitii kana irratti application wal dorgomu. Waltajjii RTS FORTS irratti meeshaaleen faayinaansii derivative ni daldalamu. Asitti daldalli sekuritiiwwan sadarkaa lammaffaa / aksiyoonaa dhangala’aa guddaa qaban / boondiitiin raawwatama. Fayyadamtoonni gabaa spot (spot market) argachuu danda’u. Deutsche Boerse dhaabbata jijjiirraa guddaa addunyaa ta’ee fudhatama. Investarooti TRANSAQ fayyadaman meeshaalee invastimantii baay’ee ta’an, jechuunis istookii/ragaa/fandii/meeshaalee/sekuritiiwwanii fi kkf argachuu danda’u.

Faayidaa waltajjii Transac

Waltajjiin TRANSAQ waltajjii gahumsa qabeenya, raawwii fi dandamachuu turtii loojikii walitti hidhamiinsa badaa irratti gammachiisudha. Ciminoonni waltajjii kanaa kanneen akka:

 • amanamummaa olaanaa;
 • haala salphaa ta’een suphaa;
 • walqunnamtii hubannoo keessa galchuu;
 • liqii margina mijataa ta’e;
 • version mobaayilaa jiraachuu isaa;
 • saffisa hojii olaanaa;
 • tiraafikaa gaarii ta’e;
 • chaanaalii baandii gadi aanaa qaban irratti hojii tasgabbaa’aa ta’e.

Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo

Moojuulota dalagaa fi ijaarsa Transaq

Sarvariin sagantaa Transaq yeroo tokkotti walitti hidhamiinsa fayyadamtootaa fi walqunnamsiistota lakkoofsa murtaa’e daldalaa/bulchaa tokkoof kenna. TRANSAQ application software addaa daldaltoota jijjiirraa meeshaalee ammayyaa bal’aa kan kennu yoo ta’u, itti fayyadamni isaanii daldala irratti guutummaatti hirmaachuu kan dandeessisudha. Karaa buufata hojii Bulchaa, qajoojiiwwan sirna Transaq qindeessuu fi to’achuu dandeessa.

Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo
Walqunnamtii Buufata Hojii Bulchaa Waltajjii Transaq
Moojuliin daldala margina liqii toora interneetii keessatti balaa bulchuu ni dandeessisa. Moojuulota dalagaa walqixa barbaachisoo ta’an biroo keessaa, moojuulota calaqqisiisuun barbaachisaadha:
 1. Cryptography , EDS waliin hojii kennuu.
 2. Training accounts , kan ittiin leenjii / gorsa amala gabaa sekuritiiwwanii keessatti hojjechuu baasii faayinaansii xiqqaadhaan qindeessuu dandeessan.
 3. Bulchiinsa qabeenya amanaa , kan walqunnamtii garee herrega maamiltootaaf aplikeeshiniiwwan galchuuf gargaaru of keessatti hammate.
 4. Handy , kan meeshaa moobaayilaa irraa tajaajila waltajjii guutummaatti argachuu danda’u.
 5. Intra – moojuulii leenjii sochii daldalaa iskiriinii irratti fakkeessu.
 6. Karra odeeffannoo waliigalaa kan daataa gabaa gara sirna waltajjiitti dabarsuu kennu.

Yaadannoo! Moojuuliin MACCESSOR jiraachuun isaa sirna bulchiinsa balaa fi waajjira duubaa fi sarvarii waltajjii gidduutti walqunnamtii uumuun ni dandeessisa.

Daldala marginal

Fayyadamni sirna TRANSAQ fayyadamtoonni sadarkaa endowment fi leverage maamiltootaa akkaataa ulaagaa Tajaajila Gabaa Faayinaansii Federaalaa Federeeshinii Raashiyaatiin akka to’atan dandeessisa. Filannoon Nageenyaa jiraachuun isaa sadarkaa liqii fayyadamtootaaf kennamu to’achuuf si dandeessisa. Shallaggiin odeeffannoo waa’ee ajaja sochii qabu/hafna maallaqaa fayyadameera. Shallaggiin baay’ina lootii ol’aanaa gatii amma jiruun bitamuu ykn gurguramuu danda’u wabii gahaa eeguun ofumaan ta’a. Appilikeeshinichi dhiyeessii fayyadamtootaa karoorfame to’achuu danda’a.

Yaadannoo! Caasaan portfoolii margina gatii qulqulleessuu isaa of keessaa qaba.

Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo

Nageenya Odeeffannoo

Galata furmaata teeknooloojii fi malaatiin hojiin gabaa aksiyoonaa irratti karaa sirna Transaq amanamummaan olaanaa ta’uun isaa mirkanaa’a. Nageenyi odeeffannoo bu’uura moojuulii kirpitoogiraafii irratti hundaa’uun hojiirra oola. Daataan fayyadamaa haala nageenya qabuun eegameera. Fayyadamni EDS ergaawwan ergaman mirkaneessuu fi kanaanis adeemsa dabarsuu daataa eeguuf si dandeessisa. Touch Memory keys mala dabalataa, bu’a qabeessa ta’e irraa gadi hin taane daldaltoota mirkaneessuudha. Intarneetiin karaa qunnamtii gaarii hin qabnellee tasgabbaa’aa fi addaan hin cinnedha. Karaa interfeesii bulchaa teeknikaatiin daldalaan istaatiksii walitti hidhamiinsa daldaltootaa / adeemsa gaaffii / heddummina daataa fudhatamee ergame / sochii daldalaa / qulqullina walqabsiisa IP ilaalee xiinxala. Haala muddamaa keessattillee odeeffannoon barbaachisaan kuufamee ni argama.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo

Seensa sagantichaa

Sirni Transaq moojuulota hedduu kan qabu yoo ta’u, isaanitti fayyadamuun daldaltoonni amala daldala gabaa aksiyoonaa keessatti barachuu danda’u. Moojuliin leenjii Transaq Intra jijjiirraa irraa walaba ta’ee hojjechuu kan danda’u yoo ta’u, sochii daldalaa iskiriinii irratti fakkeessuu danda’a. Herrega shaakala qabaachuun fayyadamtoonni herrega virtual fayyadamuu fi hojii daldalaa akka raawwatan isaan dandeessisa. Haala kana keessatti, daldalli gara sirna daldalaa burjaajjii aksiyoonaa hin tamsa’u. Galata kanaan leenjiin haala hojii dhugaatti hanga danda’ametti dhihoo ta’ee argama. Akkaawuntii demoo fayyadamuun daldaltoonni jijjiirraa sana argachuuf galmee dhuunfaa fi jecha icciitii ni argatu. Haalli daldalaa haala kana keessatti ilaaluu ta’a. Daldalli dhugaa hin danda’amu.

Yaadannoo! Transaq Intra guutummaatti of beekuuf, ogeeyyiin gorsu, hunda dura, Intra terminal distribution kit buufachuu fi sooftiweerii adda baastuu INTRA1 (ykn: INTRA2, INTRA3, INTRA4, INTRA5, INTRA6, INTRA7, INTRA8) waliin jalqabsiisuu akka of eeggattu gorsu. fi jecha icciitii transaq jedhu.

Gatii fi meeshaalee

Tajaajilli invastaroota har’aa milkaa’oo ta’an gabaa sekuritiiwwanii keessatti hojjechuuf barbaachisan hundi TRANSAQ irraa kan deeggaramuudha.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac birooLakkoofsi hayyamaa xiqqaan hayyamamu 10. Yeroo moojuulota dalagaa irra caalaan kaffalu fayyadamaan baay’ina hayyamaa xiyyeeffannoo kennuu hin qabu. Kaffaltiin kan raawwatamu gosa hojii qofaaf: herrega leenjii, Afaan Ingiliffaa, karra odeeffannoo waliigalaa, bulchiinsa qabeenyaafi kkf.

Yaadannoo! Hayyamni moojuulota sooftiweerii gatii sirnichaa keessatti hammatameera

.Fakkeenyota armaan gaditti ibsaman irratti hundaa’uun gatiin akkamitti akka uumamu hubachuu dandeessu.
Fakkeenya Lakk 1
Gatiin burjaajjii aksiyoonaa MICEX fi waltajjii TRANSAQ hayyama 10f Ruubilii 108,000, fi Ruubilii 50 – 225,000 ta’a.
Fakkeenya Lakk 2
Gatiin kirpitoogiraafii / waltajjii / burjaajii aksiyoonaa TRANSAQ / gabaa RTS fi filannoowwan / herrega leenjii / bulchiinsa qabeenya hayyama 10f 367,200 rubles ta’a, akkasumas 50 – 648,000 rubles ta’a.

Ulaagaalee teeknikaa

Qaamonni TRANSAQ amanamummaadhaan akka hojjetaniif meeshaaleen ulaagaalee armaan gadii guutuun barbaachisaadha:

CPU jedhamuun beekamaRAM jedhamuun beekamaBakka hard disk bilisaan argamuu
Intel Xeon 3.2 GHz jedhamuun beekama8 GB ta’aYoo xiqqaate 100 Gb

Sarvarii kuusaa deetaa: MS SQL 2005/2008/2012/2016 Sarvarii TRANSAQ: Sarvarii MS Windows 2008/2012 MS Windows XP/Vista/7/8/10 – RAM 2 Gb – bakka hard disk bilisaa 10 Gb ol.

Yaadannoo! OS MS Windows 95, 98, ME, 2000 hin deeggaramu.

Walqunnamsiistota waltajjii Transaq

TRANSAQ sirnoota alaa walqunnamsiisuuf teknooloojiiwwan hedduu ni deeggara: TRANSAQ Connector/FIX Gateway/TACCESSOR. TRANSAQ Connector tarminaalota daldalaa, roobootii, jenereetaroota mallattoo, akkasumas sirna herregaa mala portfoolii adda addaa hojiirra oolchan walqunnamsiisuuf gargaaru interfeesii sooftiweerii waliigalaa ti. Moojulichi hojiirra oolmaa tarminaala daldalaa sadarkaa fayyadamaa Broker irratti dhiyeessuu danda’a. Tarminaala daldalaa TRANSAQ link http://www.transaq.ru/platform2 irraa buufachuu dandeessu:
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac birooFIX gateway teknooloojii FIX protocol fayyadamuun application fayyadamaa alaa / standard software gara server tti wal qunnamsiisuuf kan gargaarudha. Pirootokooliin yeroo qabatamaa keessatti hojjeta. TACCESSOR moojuulii sirna daldala makaanikaa / broker web interfaces ittiin wal qunnamsiisuun daldala erguu dandeessanidha. Moojuliin kun waltajjiiwwan daldalaa baay’ee beekamoo ta’an kan akka MICEX/RTS/Xetra irratti hojjeta.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo

Gabaa aksiyoonaa keessatti hojjechuu

Tokkoon tokkoon daldalaa/invastara sirna daldalaa argachuuf galmee/jecha icciitii dhuunfaa ramadama. Ogeeyyiin of danda’anii daldala raawwachuu danda’u, yeroo bu’aa hojii irraa argatu. Adeemsa tarsiimoo invastimantii filachuu fi portfoolii invastimantii qindeessuu gadi fageenyaan itti dhiyaachuu qabda, sababiin isaas bu’aan hojii sanaa wantoota kana irratti hundaa’a. Nageenya invastimantiif ulaagaa hunda caalaa barbaachisaa ta’eedha, adda addaa gochuudha. Kanaafidha dameedhaan garaagarummaa portfolio kunuunsuun kan malu. Akkasumas sekuritiiwwan indeeksiidhaan filachuun ni danda’ama.

Jijjiirraa argachuu

TRANSAQ invastaroota/daldaltootaaf waltajjiiwwan gurguddoo akka argatan ni kenna, isaanis:

 • Jijjiirraa Maallaqaa Baankota Gidduu Moskoo;
 • Jijjiirraa aksiyoonaa RTS;
 • Deutsche Boerse jedhamuun beekama.

Marsariitiiwwan tarreeffaman irratti, aksiyoonaa/boondii/fandii/waraantiiwwan/ragaa fi kkf bu’aa qabeessa ta’een daldaluu dandeessu.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo

Tarsiimoo invastimantii

Seerri daldalaa inni guddaan seera yoo ta’u, hundeen isaas trend waliin daldaluudha. Faallaa gabaa hojjechuu dhiisuun iddoowwan amma jiran yeroon cufanii gatii gaariin deebi’anii banuuf yeroo qabaachuun barbaachisaa dha. Murtoon sirrii ta’uu fi milkaa’ina fiduuf daataa xiinxala teeknikaa tilmaama keessa galchuun barbaachisaadha. Ogeessi tokko daldala yeroo muraasa yoo hojjete, adeemsa sekuritiiwwan filatamoo ta’an hordofuuf jecha daataa seenaa chaartii Transac keessatti argamu ilaaluu danda’a.

Gorsa! Yoo barbaadde, deebii ofumaan sirna TRANSAQ daballii / hir’ina quotes sekuritiiwwan filatamoo ta’aniif diriirsuuf of eeggannoo gochuu dandeessa.

Balaa akkamitti bulchuu dandeenya?

Gatii sekuritiiwwan bitaman yeroo hunda hordofuun balaa irraa of eeguuf karaa mirkanaa’aa dha. Haa ta’u malee, yeroo hunda seera bu’uuraa kana hordofuun hin danda’amu. Kanaafidha ogeeyyiin sadarkaa margina hayyamame eeguu kan gorsan. Kana malees, ajaja dhaabuu fayyadamuun, itti yaadanii sekuritiiwwan filachuu, fi dhangala’aa gabaa to’achuu balaa daangessuuf gargaara.

Yaadannoo! Sekuritiiwwan, balaan mudachuu danda’uu fi bu’aan irraa eegamu reeshiyoo sirrii ta’een ta’a, bituun gaariidha.

Transaq A irraa gara Z – waltajjii daldalaa waliin hojjechuu barachuu, qajeelfama viidiyoo: https://youtu.be/LuOaW-K-Yjc

Version transac kan PDA’f ta’u

TRANSAQ Handy software bilbila ismaartii/PDA Windows Mobile OS hojjetan keessatti akka fayyadamaniif qophaa’eedha, http://www.transaq.ru/kpk irraa buufachuu dandeessu. Interfeensiin moojuulii kanaa salphaadha. Qaamolee giraafikii istaandaardii fayyadama, kunis oduu gammachiisaadha. Wantoota istaalaasiin filachuu dandeessa. Fayyadamtoonni foddaa banachuu danda’u:

 • meeshaalee faayinaansii;
 • jechoota bebbeekamoo akka fakkeenyaatti fudhataman;
 • chaartiiwwan;
 • iyyannoowwan;
 • daldala raawwatamu;
 • oduu.

Transac news api http://www.transaq.ru/news_api:
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac birooFaankishiniiwwan dabalataa argachuuf qaqqabummaa qindeessuu fi caasaa portfoolii herrega galma ta’eef ilaaluun ni danda’ama. Yaadannoo! TRANSAQ Handy meeshaa Windows Mobile version 5.0 ykn isaa ol hojjetu kamiyyuu kan touchscreen qabu kan resolution xiqqaa 240×320 qabu irratti hojjeta.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo

MTS, afaan ATF

Qopheessitoonni sirna daldalaa TRANSAQ karaalee MTS waliin hojjechuuf gargaaran hedduu uumuuf kunuunsa godhaniiru, hundeen isaas:

 • bot alaa karaa Connector walqabsiisuu;
 • daataa tarminaala daldalaa irraa gara Metastock/Omega/Wealth-Lab tti erguu;
 • sagantaa afaan ATF, kan TRANSAQ keessatti ijaarame.

Daldaltoonni dandeettii elementoota fi dizaayinoota gama gabaa fi xiinxala teeknikaatiin saganteessuu qabu. Invastaroota dhuunfaa agarsiistota xiinxala teeknikaa ofuma isaaniitiin barreessuu danda’u.

Leenjii invastarootaa

Transaq waliin wal baruuf fayyadamtoonni gara virtual exchange deemuu danda’u, sirni isaa gabaa sekuritiiwwanii irraa walaba ta’ee kan hojjetudha. Sochii daldalaa fakkeessuun iskiriinii irratti ni mul’ata, gabaa dhugaa fakkeessa. Transaq Intra waliin wal baruuf, invastaroota/daldaltoonni kiitii raabsaa tarminaala Intra (1 850 Kb) buufachuun saganticha ID INTRA1 (ykn: INTRA2, INTRA3, INTRA4, INTRA5, INTRA6, INTRA7, INTRA8) fi… jecha icciitii transaq. Bal’ina qaqqabummaa dhuunfaa argachuuf, gaaffii walgitu karaa iimeelii tajaajila deeggarsa teeknikaa TRANSAQ erguun gahaadha. Sirnichi jalqaboonni waltajjii kana waliin hojjechuuf amaloota akka walbaran kan taasisu ta’a.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac biroo

Walqunnamsiisaa Transaq

Transaq Connector sirna daldalaa makaanikaa/bot/tarminaala daldalaa uumuuf si dandeessisa. Appilikeeshiniiwwan mataa keetii sarvarii daldalaa Transaq waliin walqabsiisuu ni danda’ama. Gargaarsa akeekkachiisa barruu, kan bifa caasaa XML tiin dhiyaateen, deetaan waljijjiirama. Odeeffannoon gabaa hatattamaan haaromfama. Kana malees, invastaroota/daldaltoonni sarvarii TRANSAQ saffisa guddaa qabu argachuu danda’u.

Amaloota walqabsiisaa fi qindeessaa waltajjii Transaq irratti

TRANSAQ waliin guutummaatti bilisaan wal qunnamsiisuu dandeessu. Kaffaltiin maallaqa galchuu herrega irraa hin kaffalamu. To connect, maamiltoonni CJSC “FINAM” bakka bu’aa naannoo dhaabbatichaa qunnamuudhaan gocha fudhatama mallatteessuu fi gara waliigaltee tajaajila daldalaatti dabarsuu. Fayyadamtoonni maamiltoota dhaabbatichaa hin taane, hunda dura, isaan ta’uu qabu. Erga saganticha install goonee booda PCn deebi’ee jalqabama. Sana booda maqaa fayyadamaa fi walnyaatinsa iccitii galchi. Amaloota Dhuunfachiisuu

 1. Duraan dursee fayyadamtoonni TigerTrade eegalanii File, Connections filachuun Configure kan jedhu cuqaasuu.
 2. Foddaa iskiriinii irratti mul’atu keessatti, “+” kan jedhu dhiibuun, walqabsiisa haaraa uumuun Transaq filadhaa.
 3. Itti aansuudhaan tarree keessaa Server filadhuutii walnyaatinsa galmee fi dhoksaa galchi.
 4. Sadarkaa dhumaa irratti, OK cuqaasi.

Setup xumurame.

Daldala Transaq irratti

Daldaltoonni hojii isaanii keessatti Transaq fayyadaman ajaja kallattiin/haaldureedhaan kennuuf carraa argatu. Ajajni kallattiin erga mirkaneessi sarvariitiin xumuramee booda gara jijjiirraadhaaf dhiyaata. Haalduree tokko yoo haal-duree murtaa’e guutame qofa sarvariidhaan sakatta’ama. Tartiiba haalduree kutaa lama of keessaa qaba. Inni jalqabaa parameetaroota dirqamaa daldalaa of keessaa qaba. Lammaffaa keessatti – haalawwan murtaa’an, yeroo uumaman daldalli sun xumurama.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac birooFoddaa kana keessatti fayyadamaan meeshaa tokko keessatti oofa, gosa application / baasii / lakkoofsa lootii ibsuu hin daganne.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac birooFoddaa “Financial Instruments” banuuf, “Tables” irratti cuqaasuun tarree gadi bu’aa keessaa “Financial Instruments” filachuu qabda.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac birooFoddaa banamu keessatti, aksiyoona / lamaan maallaqaa / waliigaltee fuulduraa itti dabali. Kana gochuuf, duubbee adii duwwaa foddaa irratti mirga cuqaasiitii tarree gadi-bu’aa waami. Sana booda, wanta “Choice of tools” jedhu cuqaasaa.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac birooJijjiirama erga saagdee booda, “Apply” kan jedhu cuqaasaa. Sararri maqaa aksiyoona filatame qabu gosa “Meeshaalee Faayinaansii” keessatti ni mul’ata. Transaq gosaatiin chaartii adda addaa ijaaruuf si dandeessisa:

Fayyadamtoonni akaakuu sararaa gosoota giraafii hedduudhaaf filatu.
Waltajjii Transaq: Tarminaala, Walqabsiisaa fi moojuulota Transac birooTransaq waltajjii beekamaa daldaltoota haaraa fi ogeeyyii damee daldala gabaa aksiyoonaa irratti fayyadamuu danda’aniidha. Fayyadamtoonni waltajjii kanaa haala gabaa to’achuuf, odeeffannoo xiinxaluu fi gabaa aksiyoonaa beekamoo irratti daldalaaf carraa argatu. Odeeffannoon barruu kana keessatti amaloota Transaq waliin hojjechuu ilaalchisee tarreeffame, jalqaboonni sagantaa haaraa kana dafanii akka baratan gargaara.

info
Rate author
Add a comment