Инвестиции
Nafolo kalanni kan na min bɛ se ka sɔrɔ: kalan ni laadilikanw ɲumanw ka bɔ opexbot fɛ
0
Barokun in dabɔra ka da kunnafoni dɔw kan minnu bɔra  OpexBot Telegram kan , minnu farala sɛbɛnnikɛla ka yelifɛnw kan ani AI ka hakilinaw kan.
Обучение трейдингу
Dennis Richard ka tori fɛɛrɛ: a bɛ mun kan ani yala a bɛ baara kɛ bi diɲɛ kɔnɔ wa?
0
Barokun in dabɔra ka da kunnafoni dɔw kan minnu bɔra  OpexBot Telegram kan , minnu farala sɛbɛnnikɛla ka yelifɛnw kan ani AI ka hakilinaw kan.
Обучение трейдингу
Jagokɛla kura ka kan ka min dɔn walasa jago min bɛ kɛ bolomafara sugu la, o ka kɛ kandili nafa ye
0
Barokun in dabɔra ka da kunnafoni dɔw kan minnu bɔra  OpexBot Telegram kan , minnu farala sɛbɛnnikɛla ka yelifɛnw kan ani AI ka hakilinaw kan. Jagokɛla daminɛbaga?
Обучение трейдингу
Aw kana tugu jama kɔ abada, kɛrɛnkɛrɛnnenya la n’aw ye jagokɛla ye
0
Barokun in dabɔra ka da kunnafoni dɔw kan minnu bɔra  OpexBot Telegram kan , minnu farala sɛbɛnnikɛla ka yelifɛnw kan ani AI ka hakilinaw kan.
Обучение трейдингу
Jagokɛlaw ka filiba minnu bɛ wari bilalen faga ani jago nege
0
Barokun in dabɔra ka da kunnafoni dɔw kan minnu bɔra  OpexBot Telegram kan , minnu farala sɛbɛnnikɛla ka yelifɛnw kan ani AI ka hakilinaw kan.
Обучение трейдингу
Jago hakilila: mun na jagokɛla dɔw bɛ ɲɛtaa sɔrɔ, dɔw tɛ ɲɛtaa sɔrɔ?
0
Barokun in dabɔra ka da kunnafoni dɔw kan minnu bɔra  OpexBot Telegram kan , minnu farala sɛbɛnnikɛla ka yelifɛnw kan ani AI ka hakilinaw kan.
Обучение трейдингу
Jagokɛla ka daɲɛgafe ɲɛnajɛlen dɔ: galya, papira, baseddip ani bolomafara sugu hakilitigiya wɛrɛw
0
Barokun in dabɔra ka da kunnafoni dɔw kan minnu bɔra  OpexBot Telegram kan , minnu farala sɛbɛnnikɛla ka yelifɛnw kan ani AI ka hakilinaw kan.
Карьера
I bɛ se ka bɔ i ka lafiya yɔrɔ la cogo min na ka ɲɛnajɛ daminɛ: hakilijagabɔ ni waleyali
0
Barokun in dabɔra ka da kunnafoni dɔw kan minnu bɔra  OpexBot Telegram kan , minnu farala sɛbɛnnikɛla ka yelifɛnw kan ani AI ka hakilinaw kan.
Обучение трейдингу
Jago kɛcogo ni warimarayɔrɔ fitinin ye ani mun na nafa b’o la
0
Barokun in dabɔra ka da kunnafoni dɔw kan minnu bɔra  OpexBot Telegram kan , minnu farala sɛbɛnnikɛla ka yelifɛnw kan ani AI ka hakilinaw kan.
Карьера
Waati i n’a fɔ nafolo nafamaba: a ɲɛnabɔcogo dege cogo min na ani ka seginkanni tiɲɛ
0
Barokun in dabɔra ka da kunnafoni dɔw kan minnu bɔra  OpexBot Telegram kan , minnu farala sɛbɛnnikɛla ka yelifɛnw kan ani AI ka hakilinaw kan.