Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmaly

Торговые роботы

“Cryptocurrency” bazaryna indi isleg bildirilýär. Köpler ilki wirtual walýuta maýa goýup, soň bolsa girdejili şertnamalar baglaşyp pul gazanmak isleýärler. Häzirki hereket edýän düzgünlere görä, söwdagär sagatda 10-dan gowrak pozisiýa açyp bilmez. Bu ortaça girdeji üçin ýeterlik, ýöne has köp zat gerek bolsa, iş gözlemeli. Kriptokurensiýa alyş-çalyşlary üçin robot, 60 minutda 2-3 müň amal baglaşmaga kömek eder. Bu ösüş eýýäm on müňlerçe maýadar tarapyndan synagdan geçirildi we köpüsi kanagatlandy. Programma gije-gündiziň dowamynda köp mukdarda maglumatlary seljerip, girdejini artdyryp biler.
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmaly

Cryptocurrency bir exchangeasynda söwda etmek üçin programma näme?

Söwda, söwda robotyna, öz iş algoritminiň bolmagy bilen tapawutlanýan ýörite platforma hökmünde düşünilýär. Bu goşmaçany şahsy alyş-çalyş hasabyňyza birikdirip bilersiňiz, ýöne diňe işleýän sahypaňyz resmi taýdan API üpjün eden ýagdaýynda. Awtomatiki tertipde, cryptocurrency söwda boty maglumatlary ýygnaýar we derňeýär we sargytlary döredýär.
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmalyRobot maglumat ýygnaýar we seljerýär we sargytlar döredýär [/ caption]

Bellik! Aboveokardakylar, adaty cryptocurrency botyň haýsy soraglara we meselelere gönükdirilendigini görkezýär. Teklipleri hem ret edip, hem kabul edip biler – bularyň hemmesi ýagdaýa bagly. Ulgam özüni seljerip bilmez.

Hereket algoritmini döredýän programmist, köplenç uniwersal ýa-da belli bir strategiýa üçin roboty ýitileşdirýär, ýöne çözüp bolmajak käbir nuanslar bar. Mysal üçin, programma üpjünçiligi diňe görkezijilere, bahalara, diagrammalara we beýleki statistikalara esaslanyp karar berip biler. Şeýle programma henizem täze konýuktura bilen gowy işlemeýär, sebäbi diňe kesgitlenen algoritm boýunça hereket edip biler. Bot ösdürilende ýa-da satyn alnanda, bu meselä üns bermek möhümdir. Botyň işleýiş ýörelgesi aşakdaky elementlerden durýar:

 • tehniki derňew;
 • belli bir ssenariýany durmuşa geçirmek.

Käbir töwekgelçilikler hem bar. Programma üpjünçiligi aldawçylara gaçyp biler, sebäbi duýgy duýgusy, tankydy pikirlenişi ýok. Programma hüjümçiler bilen birnäçe gezek şertnama baglaşsa, maýa goýujy ýitgi çeker. Robot elmydama girdeji toplap bilmeýär, şonuň üçin boty ulananyň her aýy bilen girdejiniň artjakdygyna hiç kim kepil geçip bilmez. Programmanyň diňe tehniki derňewi ulanýandygyny, bitkoiniň gaçmagyna ýa-da ýokarlanmagyna täsir edip biljek täzelikleri görmeýändigini hem bellemelidiris.
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmalyBTC-Robot [/ caption]

Robot näme?

“Cryptocurrency” söwda robotlary söwdagärleriň wagtyny tygşytlamak üçin döredildi. Söwdagär işleýän we ýönekeý strategiýany berjaý etse, ähli amallary çalt birleşdirip we awtomatlaşdyryp biler.
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmaly

Möhüm! Oveokarda bazar derňewine görä girdejileriň nädip üýtgäp biljekdiginiň mysaly. Bularyň hemmesi ýörite söwda robotynyň kömegi bilen edildi.

Şeýle hem, şeýle programma köplenç töwekgelçilikleri diwersifikasiýa etmek üçin ulanylýar. Bu ýagdaýda maýa iki hasaby bölýär. Biri programma, ikinjisi adama degişlidir. Programma üpjünçiligi seljerilende birnäçe esse köp jübüti öz içine alýar we iň oňat ýagdaýda has oňyn söwdalary amala aşyrmak mümkin bolar.

Kriptobotlaryň görnüşleri barada has giňişleýin maglumat

Häzirki zaman algoritmleri islendik strategiýa diýen ýaly uýgunlaşýar. Düzgün bolşy ýaly, kripto alyş-çalyş söwda botlary gije-gündiziň dowamynda işleýär, aşakda bolsa minimal “dynç” bilen işlemegi işjeňleşdirýän kombinasiýa.
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmalyKripto botlaryň iň meşhur görnüşleri:

 • moda;
 • görkeziji;
 • görkeziji däl;
 • derisi;
 • arbitra ;;
 • tekiz.

Bu görnüşleriň her biri barada has jikme-jik gürleşmeli. Trend programmalary orta möhletli strategiýalary ýitileşdirmäge esaslanýar. Häzirki tendensiýalara uýgunlaşyp, hereketleriň algoritmini yzygiderli üýtgedýärler. 1-2 hepdäniň içinde aktiwiň bahasynyň ep-esli ýokarlanýandygy we bu algoritm bilen bilelikde ulanyjynyň goşmaça serişdeleri alýandygy subut edildi. Hereket edýän ortaça işjeňleşdirme üçin ulanylýar.
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmalyBot bilen kripto alyş-çalyş söwdasy [/ caption]

Gyzykly hakykat! Setirler biri-birini kesip geçende, programma wirtual walýutany satmagyň ýa-da satyn almagyň wagty gelendigini görkezýär.

Görkeziji robotlar tehniki derňew üçin amatlydyr. Görkezijilerden maglumat ýygnaýarlar, derňeýärler we amallary amala aşyrýarlar. Adatça ulgam bir gezekde bäş gural ulanýar. Görkeziji däl botlar hem tehniki derňew geçirýärler, ýöne diňe ýönekeý ssenariýalar bilen işleýärler. Mysal üçin, walýuta satyn almak 4 sagadyň içinde 10% peselse, azyndan 5% ýokarlan halatynda satmak mümkindir. Düwürtik botlary ulanyja ownuk üýtgemeler arkaly gazanmaga mümkinçilik berýär. Çaklamak üçin ýönekeý görkezijiler derňelýär. Mysal üçin, ulgam Bollinger zolaklaryna ünsi jemläp biler. Duýulýan robotlar belli bir gymmatlyklardan işleýär. Diňe olar tarapyndan ulgam kript satyn almak ýa-da almazlyk barada karar berip biler. Görkezijiler adam tarapyndan elde düzülýär. Araçy robotlar amallary awtomatiki geçirmäge we girdejiniň göterimini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi has köp gazanmaga mümkinçilik berer, sebäbi hemmesini el bilen etmek gaty kyn.
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmalyKriptohopper [/ caption]

Kripto biresalarynda söwda etmek üçin TOP 20 kripto bot

Indi bazarda söwdagärlere we beýleki maýadarlara cryptocurrency bazaryndaky girdejisini artdyrmaga mümkinçilik berýän ýüzlerçe dürli bot tapyp bilersiňiz. Olaryň köpüsi özlerini oňyn maslahat bermegi başardylar, şonuň üçin iş proseslerini awtomatlaşdyrmak we öz maliýe ýagdaýyňyza zyýan bermezlik üçin bu ýigrimi birini saýlap bilersiňiz.

AdyDüşündiriş
girdejiMugt programma üpjünçiligini we özleşdirmegi hödürleýär. Öz girdejiňizi we ýitgileriň çägini kesgitläp bilersiňiz.
KriptorgAnotherene bir meşhur cryptocurrency dellaly. Bu programma bilen bir wagtyň özünde birnäçe biresalarda söwda edip bilersiňiz.
3CommasBir penjirede teňňeleri satmaga we satyn almaga, 24/7 söwda etmäge we beýleki botlaryň sazlamalaryny diňe bir gezek basmaga mümkinçilik berýän gaty meşhur bot.
Stratum BotAwtomatiki tertipde 24/7 geleşikleriň gyssagly netijesini berýär, ýöne täzelikleri analiz etmeýär.
ZignalyUlanyjylara diňe bir bot däl, eýsem bütinleý mugt işlemek üçin tutuş platforma bilen üpjün edýän gaty meşhur bulut söwda programma üpjünçiligi.
Bot söwdasyKöp meşhur strategiýalara uýgunlaşýanlygy sebäpli, bu gaty çeýe programma üpjünçiligi. Programma tölegli, ýöne demo wersiýasyny göçürip alyp, 7 günüň dowamynda hiç hili maýa goýumsyz synap bilersiňiz.
apitradeDiňe taýýar strategiýalar bar bolsa işleýär. Belli bir bahadan giriş derejeli ýa-da hünär derejeli bot satyn alyp bilersiňiz.
ByBitGysga, uzyn we deri ýaly esasy strategiýalar bilen işleýär. Bu programma awtorlyk hukugy üçin amatly däl.
FTXKompýuterde deslapky gurnamagy talap etmeýän bulut boty. Programma tölegli, ony resmi web sahypasynda satyn alyp bilersiňiz.
gaplananWalýutany awtomatiki usulda arzan satyn alýar we amatly nyrh ýüze çykanda birnäçe esse gymmat satýar.
Pionex“Cryptocurrency” -da bölekleýin girdeji üçin amatly 10-dan gowrak mugt robot bilen üpjün edýär.
KwadensiýaUlanyjynyň isleglerine aňsatlyk bilen uýgunlaşýar, awtomatiki gurallar toplumyny üpjün edýär, ösen diagrammalary görkezýär we birbada birnäçe söwda görnüşini hödürleýär.
BitsgapBu kripto aktiwlerini dolandyrmak üçin ulanylýan başga bir meşhur bot. Maýa goýmazdan ozal sazlamalary barlaýar we kompýuter gurmazdan onlaýn ulanyp bolýar.
MudrexProgramma içgin interfeýsi bar, elmydama girdejini artdyrýar, töwekgelçilikler bilen sylaglaryň arasynda oýlanyşykly saýlamaga mümkinçilik berýär.
teňňePopularhli meşhur biresalarda işleýän doly awtomatlaşdyrylan bot. Ol real wagt hyzmatyny, ulgam synagyny, maglumatlary ýygnamagyň derňewini üpjün edýär.
HaasOnlineBu platformada birbada 15 bot birikdirip bilersiňiz, bu bolsa ulanyjynyň potensial girdejisini artdyrýar. Teklip edilýän gorag serişdeleri, ätiýaçlandyryş, gündelik ulanmak üçin 50 görkeziji.
GarpyzKripto söwdasyny aňsatlaşdyrýan başga bir mugt bot. Öndürijiligini gowulandyrýar we bukjany we ähli serişdeleri ýitirmek howpuny azaldýar. Onuň kömegi bilen awtorlyk strategiýalaryny hem durmuşa geçirip bilersiňiz.
KriptohopperBu botyň kömegi bilen ähli hasaplary bir ýerde awtomatiki dolandyrmak, aýratyn tehniki derňew geçirmek we protokollary goramak mümkindir.
SöwdaBu, ulanyja töwekgelçiliksiz kripto bilen işlemäge, degişli strategiýany saýlamaga we hasabyňyza gyssagly pul çykarmak üçin belli bir mukdarda kesgitlemäge mümkinçilik berýän mugt we amaly bot.
NapBotsGysga we uzyn söwdalar üçin amatly, gije-gündiziň dowamynda goldawy kepillendirýär, programma bilen birlikde kompýuterde öňünden gurlan şablonlaryň uly görnüşini hödürleýär.


Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmalyRevenueBot [/ caption] Bu programmalaryň her biri barada döredijileriň resmi web sahypasynda has köp maglumat alyp bilersiňiz. Hyzmatlaryň bahasy we gurnama usuly, mundan beýläk durmuşa geçirmek dürli bolup biler, sebäbi bularyň hemmesi bu algoritmleri döreden programmistleriň nämäni hödürleýändigine baglydyr. Bazarda nusgawy we awtoryň söwda strategiýalary üçin derrew laýyk gelýän ähliumumy wariantlar ýok, sebäbi programmanyň nähili işlejekdigine ilki bilen düşünmeli.

Kriptobotlaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Elbetde, cryptocurrency bir exchangeasynda söwda etmek üçin robotlar söwdagäri 100% çalşyp bilmez, ýöne bu iş prosesleriniň köpüsini awtomatlaşdyryp bilýän ajaýyp kömekçi.

ÜstünlikleriKemçilikler
Gowy ulalmakGirdejiniň 50% -ini alýar
Programma üpjünçiliginiň takyklygynyň ýokary derejesiTers töwekgelçilikler bar
Geleşikleriň awtomatiki netijesiProgrammist tarapyndan işlenip düzülen boty ulanmak üçin komissiýa tölemeli bolarsyňyz
Emosional basyş ýokStrategiýa köp sanly ýitirilen söwdany bes edýär
Aslynda köp zady ýitirmek mümkinçiligi ýokIşleýän robotlaryň iň az göterimi
Adaty passiw girdeji almakHabarlara we bazar meýillerine baha berilmeýär
Geleşiklere we bazar derňewine sarp edilen iň az wagtAlgoritmi barlamak üçin köp wagt gerek

Programmanyň her bir potensial ulanyjysy, botyň özüne laýyk gelýändigini ýa-da artykmaç tölemezlik üçin awtomatlaşdyrmazdan etmegiň gowudygyny özi çözmeli. Hemmeler üçin uniwersal jogap ýok. Haýsy wariantyň has girdejili boljakdygyna düşünmek üçin bazary, öz zerurlyklaryňyzy seljermeli.

Robotlary nädip ulanmaly: hünärmenleriň maslahatlary

Kriptokurensiýa alyş-çalşygy üçin söwda robotyny döredip ýa-da taýýar birini satyn alyp bilersiňiz. Bazarda täze başlanlar üçin mugt wariantlar hem bar. Programmalar aşakdaky algoritmlere laýyklykda alyş-çalyşlarda amala aşyrylýar:
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmalyMöhüm! Tejribe ýok bolsa, hünärmen bilen habarlaşmak has gowudyr. Bot saýlanyňyzda, şulary göz öňünde tutuň:

 • gaýdyp geljekdigini wada berdi;
 • goýumlary goramak ulgamy;
 • geňeşçiniň bahasy;
 • likwidligi üpjün ediji;
 • sazlamalaryň işleýşi;
 • dörediji wada berýär.

Ulanyjy roboty gije-gündiziň dowamynda ýa-da diňe belli bir sagatlap işledip biler – bularyň hemmesi haýsy funksiýa almak isleýändigine baglydyr. Bot awtomatiki usulda amallary tamamlaýar, serişdeleri geçirýär. Diňe birnäçe gezek basanyňyzda alyş-çalyş hasabyňyza birikdirmeli. Kriptokurensiýa bir exchangeasynda söwda etmek üçin bot: oňat we zyýanly taraplary, cryptocurrency-daky botlar bilen söwdanyň aýratynlyklary: https://youtu.be/og-IrKFstC4

Kriptokurensiýa alyş-çalşygy üçin roboty nädip gurmaly

Ilki bilen söwda dilini öwrenmeli. Käbir botlar ähliumumy, beýlekileri diňe zibil, nasos ýa-da düzediş ulanýarlar. Adatça hatda täze öwrenýänlerem bu terminleriň hemmesini bilýärler, şonuň üçin dogry warianty saýlamak üçin köp wagt gerek däl. Bot barada karar bereniňizde, ony satyn almaly ýa-da kompýutere gurnamaly ýa-da işleýän bir exchangeadaky hasabyňyza mugt onlaýn birikdirmeli. Indiki ädim kriptoorg söwda botlaryny döretmekdir.
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmalyEkranda, öňünden gurlan programmany ulanyp, awtomatiki söwdany nädip gurup boljakdygyny görkezýär. Onlaýn botlar şol bir prinsipde diýen ýaly işleýär. Ilki bilen ähli funksiýalary doly öwrenmek maslahat berilýär. Seretmäge mynasyp:

 • DCA derejesi;
 • sargytlar;
 • ýitgini bes etmek;
 • girdeji almak;
 • som.

Zerur bolsa redaktirläp boljak möhüm parametrler. Has köp funksiýaly tölegli botlar ösen aýratynlyklary hödürleýär. Islendik programma üpjünçiliginiň bazar ýagdaýynyň düýpli seljermesini öwrenmeýändigine üns bermek möhümdir. Programma tehniki parametrlere gönükdirilenligi sebäpli hemme zat diňe ýüzleý bolup geçýär.
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmalyHAAS Bot üç wariantyň hemmesi kabul ederliksiz. Adatça, ulanyjylar tehniki derňew geçirýärler, sebäbi iň çalt we takyk. Munuň üçin diňe birnäçe görkezijileri we gurallary ulanmaly. Adatça bu amal doly awtomatlaşdyrylýar.
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmalyProgramma üpjünçiliginiň iň az töwekgelçilik getirmegi üçin sitatalaryň simulýasiýasyny işletmeli we botyň dürli döwürlere nähili täsir etjekdigine düşünmeli. Şeýle proses adatça “Taryh” diýilýär. Synagyň başga bir warianty “Demo hasaby”. Walýuta hakyky bolmaz we ulanyjy öz saýlan botunyň ahyrynda amallary nähili alyp barjakdygyny görer. Söwdaçy programmany bir exchangea we hasaby bilen baglanyşdyrsa, bu funksiýalaryň hemmesi şahsy hasapda üpjün ediler. Simulýasiýa tertibi iki aýdan köp bolmaly däl. Ondan soň, hakyky şertnamalar baglaşmaly ýa-da bu gabat gelmese başga bir bot gözlemeli bolarsyňyz.
Bir exchangeada cryptocurrency söwdasy üçin roboty nädip saýlamaly we ony nädip ulanmalyGUNBOT [/ caption] Her bir täze inwestor girdejili söwda programma üpjünçiligini arzuw edýär. Ony döretmek üçin hereketler toplumyny ýerine ýetirmeli we olaryň biri hem cryptocurrency alyş-çalyş botynyň girizilmegi. Maýa goýujy üçin peýdalydygyna baglylykda amallary awtomatiki usulda tamamlar ýa-da ret eder. Ulanyjy prosesi awtomatlaşdyryp biler we bu gaty uly goşant, sebäbi bu ýol bilen öz işine az wagt sarp eder. Bot tizlik, takyklyk, göwrümlilik, girdejiniň ýokarlanmagy ýaly aýratynlyklary üpjün eder.

info
Rate author
Add a comment